af Anonym (1510)   Udgivere: Adams, J. og Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

a2r|AAr effther guds byrd. M. cccc lxxxi
xxij. dagh i maij maanet Tha foer
keyserijn aff constantinopel meth ottætw
sindh thurchen aff turkelandh fijretwsind
mile offuer haffueth tijl rodijs at bestolde
Rodijs ær eth befloth land. lxxx. mile om
kringh Ther ær manghe faste slaat paa
oc iij. køpstædher Een hedher villa noua
Then anuen archangelo Then trijdie hedher
Collosia som sanctus paulus scriwer tijl
collosenses Alsom sterkest bygdh meth hug-
ghen steen och mwrijt meth spærkalch om
kringh Om then stad gaar iij rijng mwre
Then ijnderstæ ær iiij fødher tyck. mellom
begge brystwærn all fwld sadh meth stooræ
torn oc løbenwærn om kring Northum tijll
then stadh liggher slotteth. thet sloth ær
skijfft i iiij deele. then førsthe hawer meste-
ren aff rodijs. then annen hawer sancti Jo-
hannis korsbrødhxr i then deel ær vij. fastæ
sloth hwert aff them hawer serdeels eth
tunghe maal aff the kristene. oc pleijer ther
at ware iiij hundrede korsberrødher kvnger
grewer oc hærtugh børn Vth i then trijdi
a2v|deel ær eth hospitaal alt som kosthelixste
mwrijth om kringh meth manghe atskiligh
hwse som the sywghe menniske boer innen
J then fierde deel boer inden byssemester
harnskmaker werckmester oc alle handhe
embethes mæn som gøres behoff Jnd for
stadhen oc slotthet gaar een haffen at man
maa seijlæ indh meth vpstandhen seijl meth al
somstørsthe skijb Om kringh then haffen
gaar een fasth rijugmwr meth løbijn wærn
oc. l store torn vdh i Ther som man seijler
i haffn staar ij alsomfasteste torne Mellom
them gaar een iærnlencke som flyder paa
wannet paa eth træwerk at inghen kan kom-
me i haffn vthen meth theris wilie