af Anonym (1510)   Udgivere: Adams, J. og Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

Ther mæsteren sa thet tha skicket han. M
arbeijder oc mwrmesteren ther tijl oc the
skijwlet them i grawen om daghen oc mw-
rijth om natten oc war skicket manghe
webner ther them sculle werij for the tur-
ker oc haffdhe the giordh for them alsom
sterkeste skørm aff trawerck thet them
a3v|sculle werrije oc war ther skicket mangæ
stoore bysser oc blijer paa stadsens mvre
som altijd kaste steen oc skødh greck ijldh
paa the tyrker Ther thet tyrker saa thet
toornet wort tijl wuret i geen tha drowe
the tijl them meth iij galleijer offuer haff-
uet alsom sterckest bewæbnet. som thet be-
gynthe at daghes. mæn the cristene som
paa tornet war oc i skørmen om kringh
sloo trøstelig fraa them saa at the tyrke
gaff flucht oc wort slaghent hooss vij hun-
drede tijrker Faa daghe ther effther tha
fortrødt tyrken theris skade tha begijnte
the i gen at skyde meth the iij forneffnde kob
ber bysser oc brøde thet nædher som muret
war. ther the saa at theth kvnde icke hielpe
tha fwune the een ny konsth och giorde
een broo yffuer haffuet som stoodh paa
wannet meth fijæle oc bwnden tijl hoobe meth
reeb oc iærn gantse konstelig fraa saucti
anthoni kijrke oc tijl sancti nicolai torn
ther gijnge the tyrker paa alsom sterkest
wæbnet meth eth drijuendis wærn for them
och iiij galleijder bewebneth meth alle the
a4r|eddelijsth turkern oc mange andre skijb
som war ladh meth bysser oc bijssesteen och
svmme meth puluer at bespijse tornet met
som the acthte at winde ¶