af Anonym (1510)   Udgivere: Adams, J. og Boeck, S.S.   Tekst og udgave
forrige næste

Then xiij dagh
i iulij maanijt om mijdnats tijde drowe
the tyrkern vdh tijdendes meth forneffnde
hær. the cristen sonede icke møghet mæn
skøthe theris laade fwld wæl. the wisthe
thet wæl at wonde the toornet tha hade
the tornet bort fraa rodijs. som the cristen
fornumme thet turkern offuer kommen ware
tha førde the them i theris harnisk och
bundhe pa them theris swerde saa kaste the
meth busser oc blijer morter oc pijle oc greck
ijld oc strijdde mannelig paa beggij sijder
fra mijduath oc andhen dagen tijl mijd-
dagh. gud gaff nadhen tyrkern gaff flucht
oc rymde tijl bage paa broen i gien Then
broo som flødh paa wannet som ladh war
meth turcher wort skot i sønder aff toornet
oc turchern som ther paa ware sank. the
fijre galeijee oc ander skib som ladh war
meth turcher oc wæbnet wort skoth i sanck
J then strijd wort slaghen aff the turcher
a4v|hoos halfierde twsijnd oc the yppersthe
som howeskmen ware for then turchern
J hwes død som giorde them sorg ac graad
vdh i manghe daghe- ther the turcher hade
tabt theris hoob som the hade tijl tornet
at wijnne tha gaff the them tijl stadhen
at storme hwilkeu stad the saa skøde tijll
meth bøsser oc blijrr oc morter at han sywn-
te icke then som han tijl forne war. ix tor-
ne aff mæsterens palats oc mange audre
torne och bwlwerk wort skot sønder Tha
achtet the turcher hwar thet skrøbelesth
stedh war paa stadhen at storme tijl tha
fvnde the søndher paa stadhen mod iøder
gaden ath thet war theth skrøbelesth stedh
Mod theth sted laade the viij kober bøsser
hwær skødh een steen. ix spandh omkring
oc manghe blijer och morter som aldrigh
lodh aff at skijdhe oc kaste stijen paa mu-
ren oc i stadhen at vdh aff bøsser oc grek
ijldh oc gløijndis skod stodh staden thijt
som een brændinde baal Tha lood meste-
ren bydhe qwinner oc børn ath gaa aff
hwseu oc i abelgaardhe oc i andre gaard
b1r|at the kwnde forware them for the offuen
fallijnde skodh The turcher skøde oc saa
gløijnde steene meth grek ijldh aff bysser och
manghe andre gløiude skud i staden. men
mesteren han haffde skicket kloghe mæn
ther tijl som then ijldh kwnde slycke at the
finghe ther inghen skade aff