af Anonym (1250)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
jen dag konningh dyderik sad ower bord
hans kiemper taled ordfuld storæ
sielff war han twctige fuld
pa hans hielm han førde guld
guld och ther til dyræ stiene
som war skieræ och myghet renæ
thet førde then herræ medh mygel æræ
for han mon thieris koning wæræ
tha sawdhe widrik werland
i werdhen wedh jech inghen mand
ther wor konings lige kan weræ
och sadan mandom kan giøræ medh æræ
som han hawer fuld offte giordh
| och widæ ower landhet spordh
thy maa wi hanum wor konning kallæ
och willæ wi hanum prisæ for allæ
tha swarede mester hillebrandh
offte war hans tale sand
herræ jech wed jet stort bierigh
ther i boor jen lidhen dwerigh
han ær ey vdhen iii spanne langh
och myghet høwsk i sin gangh
han ær jen herræ myghet rig
koning lawrin han kalled segh
han hawer borig och mygel lande
som skatten førær til hans handhe
the kaller hanum jen konningh medh æræ
aff ridder och swenne som han hawer thæræ
han hawer medh mange kiemper stridh
them bodhe til sorigh och qwidh
the myghet war støræ æn hans tre
han giordhæ them bodhæ angest och we
the waræ medh hanum jlde belath
han twang them til ath giwe sæg skath
och for mentte them thieris egen lande
herræ thet seyer jech edher for sandhæ
hanum seyes æn mieræ vnder fra
som jech will lade eder forstaa
han hawer och jen ørter gordh
winter och somer medh roser stor
ther foger ær och myghet skiøne
| hwem som lyster han maa thet rønæ
then ørther gordh medh sin frwct
hwn ær ey ander lwnde om lwct
æn medh jen lidhen silky traa
for gylden porte ther henger aa
ær giord aff dyræ stiene och guld
och henger medh mange vndher fuld
ee hwilken mand sa dierff ær
thet ath wowe och komme ther
then silky tro nedher at brydhæ
jech tror hanum skal thet sielff for tryde
han maa alt sette hanum wesse pant
høgræ fod och winster hand
thet wil han hanum jckj for drawe
ee hwilken mand som thet tør wowe
til then rosens gord ath komme
thet wordher hanum myeræ til skade en frome
hanum tymer ther storæ hierte qwale
herræ i skullæ ey wontro myn talæ
thesse ord taled hillebrand
som offte willæ seye sandh
tha swaredæ koningh diderik
som allæ tid war twctelig
bode i gierninge och sa i swar
han satte fra segh thet sølff kar
ther han haffde pa sin handh
och saffde til mester hillebrand
the ord thu hawer nw fram førd
them hawer jech aldrig førræ hørd
haffde the talæ weredh sande
| thu haffde mægh lengy siden lat forstande
thy wil jech jckj tro thine ordh
sa swared then herræ ower bordh
hillæbrand worte i howen fuld horde
for then herræ hanum saa swardæ
herræ i tale mæg alt for næær
och seyer myne ord ey sannen ær
haffde thet giord jen annen myn ligæ
jech skulde hanum aldrig fod fra wige
føræ æn jech skulde swaræ ther til
och driwe medh hanum jet weder spil
jech acther jckj for eder ath lywæ
thet pleyer ath giøræ skalke och tywe
som lidhet sannen hawer wed at hettæ
jech wil borigen for mæg sette
och for the ord ther jech fram førde
som i nw allæ samel hørdhæ
kan jech ickj the talæ bewisæ
tha giwer mæg hwerken ro heller lisæ
førræ i ladher dræbæ mægh
sa swaredhe hellebrand for segh
koning dyderik swarede snarligh
hillebrand thet seyer jech thik
ath jech skal bryde the roser røde
skulde jech ther om bliwe dødæ
och hwge synder then silki troo
och lade sa gange hwræ thet maa
tha swarede widrik werlandsøn
som war jen ridder myghet kiøn
| herræ jech skal eder fyllige i nødh
skulde jech ther om bliwe død
hillebrand swarede effter saa
then rosens gord ther jech sawde fraa
thid wil jech eder føræ
for søger hwad i kwnne giøræ
æræ i sa fromæ som i ladhæ
och kome i bort vden skadhæ
tha wil jech bliwe jen løwner here
och aldrig føræ myt waben medh æræ
widrik swarede strax i sted
herræ wi wil jnghen hawæ medh
vdhen i och jech wi jene too
sanneligh thet skal wæræ saa
snarligh wil wi thet fræste
then dwerig konningh ath giestæ
om sant ær som hillæbrand sawdæ