af (1300)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

vm man skiftær iordh with annær. ¶ lxxix.

Skiftær man iordh with annær oc mælær han for a thingi horæ mykit han giuær hanum gen. thot thet ær haluæ bætræ æn hins ær. tha ær thet wært at thet standær. oc thing witnæ ær til. Æn skiftæs the hemæ withær. oc hauær annær meræ fangit i hæfd. oc mælær hin i gen før æn thre winter hæfth cumær a. tha ær han nærmær at witæ ær til iafnæth wil mælæ. æn hin | annær. Æn far hin thriggi wintær hæfth ofnæ. tha ær han withær witæ ær hæfth hauær ofnæ. at han hauær ecki annæt æn sin ægnæ. oc tharf ey iafne with hin annær. Æn iord a mæth rætæ iord at warthæ oc thot hwaræn swa. at of nokræ man rænær iord af hin annær. ællær wil mæth nokræ u laghæ af hanum hans iord takæ. tha scal hin ey thæræ for sin ut latæ. Æn warthær hun mæth rætæ logh af hanum gangin swa at ænti at thet hauer swa børnæ ægn wæræt at thet scal atær gangæ mæth loghum. ær nokær the lund ællær cumith at thet a mæth rætæ logh ater at gangæ. oc thingit sighær at the ær ey mæth loghum alt aftær gangit. | tha scal hin iord ut gangæ ær gen war giuæn. oc them bristæ i ær the iord atæ ær u laghlik war fangin.

vm man wil sæliæ sin iordh. ¶ lxxx

Vvil nokær man sæliæ sin iord oc wil hin køpæ ær næst ær hans aruæ. tha ma han wæl scotæ a fyrstæ thing. Æn wil han ey køpæ ær næst er niuæ. tha scal han byuthæ et thing thet ær ræt laugthing ær. oc thær sum iorthæn liggær innæn. oc næfnæ the iord han wil sæliæ oc horæ mykil hun ær. oc sighæ at han byuthær the iord hans frændær at køpæ um the wiliæ. byuthæs the til ær næst æræ. tha æræ the wærthughæ at at køpæ. tha ma han wæl seliæ thagær. Æn æræ ey the næstæ niuæ til. tha byu|thæ annæt thing. oc thrithiæ the samæ lund. kumær tha nokær af hans næstæ frændær ær køpæ wiliæ. tha ma han ey the iord them hoghræ sætiæ æn swa sum thær hauær førræ wæræt kopt dyræst i then by annær æm mykil iord. ællær annær by i the bygd liggær æm goth sum hun. oc ma han ey hans frændær dyrær sæliæ. æn swa sum hun hauær fyrræ wæræt sald. Æn æræ ey the til. tha ma han sæliæ a thrithiæ thing them ær køpæ wil swa dyrt sum han gitær sald. Æn ær thet oc swa at thær ær lætæræ iord i then by æn thær war førræ i. oc scal han hænæ lætæræ sæliæ. tha ær then ær hans syzling ær. nærmær æn annær. Æn wil hin ær kopær at han | wil hanum andwarthæ silfuæt thet ær han giuær foræ a thingi. tha swa mykith sum han giuær ut. mæth thingwitnæ. swa gangs hanum iorthæn i hændæ. oc scal hin atær gialdæ fææt swa sum han tók thet in mæth thing witnæ. swa scal han oc ut latæ mæth thing witnæ. oc latæ thær ey annær logh gen gangæ. Takær oc han fæ utæn thingi for sin iord. oc gar hin ær fææt tok a thing oc liusær at han hauær swa mykit fangit mæth hinum ær gaf. tha ær thet fult. Æn rethær han hanum ællær fæ utæn thing oc warthær ey lyust. oc kumær swa at iorthæn scal atær kummæ. tha gialdær han thet fæ atær gen ær han sighær at han tok. oc thær a tyltær eth oc witnæ at han fic ey meræ.

|

vm man mælær with annær til stathz um iorthæ køp. ¶ lxxxi

Mælær en man with annær til stathz um iorthæ køp at sæliæ hanum iord a thingi. oc wil han ey haldæ with han. tha bøtæ twa øræ. fæstær han with han oc wil ey haldæ with hanum. bøtæ siæx øræ. Æn scøtær han hanum tha scal han haldæ. Æn cumær thet swa at han gitær ey haldæt. tha scal han bøtæ thre marc foræ. oc thær ofnæ tyltær eth at han gitær thet ey haldit. Æn æm fult ær thet um en man mælær til stathz with annæn utæn thing um iorthæ køp. ællær fæstær ællær scøtær. num swa mykit at han ma tha dyliæ malæ wærzlæ mæth thrithiæ manz eth. oc fæstning mæth siætæ manz | eth. oc scøtning mæth tyltær eth. Æn haldær han iorthæn thre wintær æn tho at hun warthær scøt utæn thing. tha ær han with fullæ iorthæ wærn. æm wæl sum hun waræ a thingi scøt. bathæ hanum i gen ær saldæ. oc hwærum mannæ.

vm iorthæ skiftæ ¶ lxxxii

Skiftær nokær man iord with annær. oc cummær thet swa at then ær iorthæn skiftær at hanum gangs sum iord at han gitær hanæ ey haldæt. tha standæ thet i hans wald ær fult hauær gen giuæt hwat han wil hældær alt latæ aftær. ællær suua mykit sum hanum bristær i. oc bøtæ thot hwaræn thre marc ofnæ. foræ at thet scal hældær a thes loth | gangæ ær u hemælt hauær salt. Æn hin annær gangs hanum thær nokæt af. tha scal han sæliæ tyltær eþ ofnæ. um hin wil hauæ at han gitær ey hemælth hanum mæth loghum. Æn hauær man køp iord oc hauær thriggi wintær hæfdh a. tha ma hin ey ofnæ callæ at han war hanum ey laugh bothæn.

horo man skal sin mylnæ biuthæ. ¶ lxxxiii

Allæ the samæ lund men byuthæ iordh ællæ scogh the men wilæ sæliæ. swa scal man oc mylnæ lagh byuthæ sinæ frændær før æn han sæll mylnæ. Æn cummær swa at nokær man wil gøræ sic mylnæ af ny. tha scal han thet se at han scal bathæ a sit eghit sættiæ | oc a sit eghit dæmmæ. oc scal han thet witæ at han scal hauæ allæ theræ wiliæ ær wan star ofnæ. oc han scal sic oc wægh fa ut til sin mylnæ. han scal oc grauæ a sit eghit ællær therræ mannæ ær han far theræ wiliæ til. Æn far han theræ lof til. oc ær thet ey hans eghit wadn ær star a. oc scal thet wintær mylnæ wæræ. tha scal han up takæ stiborth a crycis missæ men gangæ meth corsum. oc sættiæ ey atær nithær før æn alt ær hø inni. oc corn then stath thet ma scathæ gøræ. oc scal han thær at se. at fløthær ey uppæ landz wægh. ællær a scogh wægh. then theræ grannæ ær. ællær tho kyrki wægh. tha ma han ey thet gøræ gen theræ wiliæ.

|vm oc then ær lagh hæfdh far a hennæ. ¶ lxxxiiii.

Kummær thet swa at then mølnæ hauær giort. at han hauær hennæ thre wintær u ilzkæth a thing. tha haldær han hennæ gen hwær man for utæn thet æræ the børn ey æræ ful aldræth. ællær the mø ær ey ær mannæ gift. tha ma ey a mylnæn lagh hæfth cummæ gen them. før æn hinæ æræ til aldærs cum næ oc laghæ weriænde. ællær møn hauær man fangit. Æn thol men then man ær the mølnæ hauær ællær syo ællær giort watn u ilzkæth thre wintær. far han thæræ laghæ hæfth a. tha ma men hanum ey thet sithen up delæ. tha ær han with logh at han haldær then | dam stath sum han waræ hans eghen. then stath han hauær takæt u ilzkæth iordh oc torf. oc swa wægh oc swa alt thet ær hauær før laghæ hæfth hauæt a. haldær han for hwær man. Æn sithen han hauær laghæ hæfdh ofnæ cummæt. sighær nokær man at han hauær sit wadn høgth yuær thet han hafthæ laghæ hæfd a anti iæmlinge ællær twa oc hin dyll at han hauær ey høght. tha scal kunnungs umbutzman thæræ næfnæ tolf men the æcki aghæ i delæn. oc thet alt han hauær høght yuær thet han hauær laghæ hæfth hauæt ofnæ. thet scal han ut latæ. oc gialdæ atær skathæn um han hauær noker giort.

vm dammæ the øthæ liggiæ ¶ lxxxv.

| Kummær thet swa at annær dam liggær øthæ. ænti mølnæ dam ællær annær fiskæ watn. anti for thy at thær fa mangæ mæn lot i oc æruæ man gæ men. ællær thet cummær ællær swa at thet lægs øthæ. oc wil hin atær byggiæ sin mølnæ dam æn thy at thet warthær æftær ti wintær. tha ma han wel byggiæ. oc ma men hanum ey menæ. Æn sighæ hinæ. at thæræ war aldræ laghæ mylnæ stath. ær thær hans bo tha scal næfnæ til tolf men af thet hæræth. oc thoræ the thet sweriæ at thær ær laghæ mylnæ stath oc han war ey mæth loghum up deldær. tha ær thær war dam stath. tha nyti hin sint ær eghæn ær at. Warthær delæ um møl|næ stath at hinæ i by bo sighæ at thet war wintær mølnæ oc ey sumær mølnæ. tha sculæ oc the tolf men til warthæ næfndæ thet at skiliæ. oc hwat sum the thoræ hældær swæriæ at thet war hældær wintær mølnæ ællær sumær mølnæ. æftær thet the swæriæ. æftær thet scal thet standæ. Hauær han oc hæfdh hauæt a thet watn ær fiskæ waræ i thre wintær. at annær man for thær oc lot siælf fiskæ i. tha a han oc the hæfth at nytæ. oc with logh at wæræ sum um annær sin iorthæ fang.

vm øthæ thorp. ¶ lxxxvi

Kumbær swa at nokæt thet thorp ær øthæ liggær. ællær nokær the oræ ær mangæ men aghæ lot i. ællær then mølnæ stath ær længi hauær ø|thæ lighæt. tha hwilkit theræ ær til things cumær um the delæ oc skil them at. um men wet ey um hæfthæn. tha scal men næfnæ a thingi til tolf men oc the sculæ swæriæ oc ætlæ thet the gitæ sannæstæ spurt. oc tha skulæ the swa swæriæ at the hauæ let oc spurt oc the gitæ ey sannær fangit æn then ær tha liuær. ællær hans forældær waræ thær swa nyliks æghænde at. oc the spurthæ thet aldræ at han hauær thet rætælik af hænd. oc swa skulæ the sweriæ um annær oc um thrithie alt mæth en eth. um swa mangæ sum i aghæ. oc hwat sum the sweriæ hwerium til handæ. tha wæræ han thær foræ with logh um nokær callær a.

| man ma ey sæliæ sinæ kunæ iordh. ¶ lxxxvii

Thet ær førræ mælt at man ma ey sæliæ sinæ kunæ iorth for utæn han hauær hennæ barn mynt oc hauær iordh with at hættæ æm myklæ sum han sæl. oc tha scal ey sithæn han sin iordh af hændæ. for thy at hun stan dær kunæn for the iord ær hennæ war. oc wil han iorthæn sæliæ. oc hauær hun annær frændæ thet liusær at han ma ey iorthæn rætælic sæliæ a thingi. tha ma hin ey laghæ hæfth ofnæ fa. e mæthæn hin liusær thet hwært annæt aar ællær hwært thrithiæ. tha ma han oc ey fa laghæ hæfth ofnæ. Æn gar swa thre wintær yuær at ængiæn kiærær. tha hauer hin ær iorthæn hauær | hæfthæt sithæn laghæ hæfth. oc tha ær hin withær logh. Æn kumær swa at kunæn dør ællær bondæn. oc ænti hennæ aruinge callæ a bonden ællær hun callær a bondæns aruæ at hennæ iord war af hænd. oc hinæ andræ dyliæ at ey war af hænd. tha næfnæ men thær til tolf men af thet hæræth ær iorthæn sculdæ wæræ af hænd oc swæriæ the tha at afhænd ær. tha gialdæ hinæ alt fult i gen anti bonden ællær hans arwnge. æftær swa mykit sum the sweriæ til at hun war afhend. Ær thær køpæ iord tha gangæ thet først a køpæ iord um thet ær wærræ fallæt. ær ey køpæ iord til. tha gangæ thet a hans fæthærn. æn thyt hennæ æghæ|næ børn æruæ bondæn. tha scal hun thot hwaræn fullæ sinæ iord af them hauæ. thys enæ at hun wil them thet mæth goth wiliæ latæ. Æn kumær swa at kunæn dør fyrræ æn bondæn oc bondæn hauær born with kunæn oc han hauær hennæ iord af hænd. oc far han andræ kunæ sithæn oc børn with hennæ. tha hauæ the børn ær theræ møthærn war afhænd æcki at mælæ with han. førræ æn at hanum kumær nokæt. thys enæ at han wil mæth sin goth wiliæ ut latæ. for thy at han ær mæth allæ loghum gen hans børn hwat sum the wiliæ gen hanum mælæ. Æn æftær han døthæn tha aghæ theræ sam frændær thær til warthæ næfndæ ær bæst cunnæ oc bæst wiliæ mel|lum thæm at rethæ. oc swa mykil minnænge sum han myndæ æftær theræ mothær. tha aughæ the ey ther fulnæth foræ. æn hint annæt. thet ær han myndær ey. tha aughæ the thet for lotæs fyrst ut at hauæ. Ær thær oc fleræ collæ til ær bondæn hauær swa afhænd af. tha takæ swa fulnæth sum mælt ær. oc sum hinæ andræ takæ. Æn hauæ the ey the frændær ær thær kun næ cummæ rath ofnæ. ællær the æræ swa utæn landz at the kunnæ ey with cummæ. tha takæ the bæstæ men af bygden ællær af hæræth oc the gøræ them satæ oc swæriæ at the cunnæ ey sannæræ fa æn the hauæ thæræ giort.

vm børnæ fæ ær in warthær takit til gømæ. ¶ lxxxviii

| Thet ær ræt sum før ær mælt at then man sinnæ frændæ børn fæ hauær at gømæ. han scal thet ællær takæ til fælægx ællær til wirthninge. Æn ær thet swa litit at man wil them ey takæ oc ey føthæ thæræ foræ oc clæthæ. tha ær thet bætræ at the thiggiæ them til matz the stund the æræ sma børn. oc gømæ them hint til theræ lang fræmmæ. æn the nøtæ theræ oc gangæ tho sithæn stafkarlæ. Æn um swa warthær hungær ár at the gitæ them ey ællær fød. ællær the æræ swa sma at the cunnæ ey at almusæ gangæ. tha scal man them til things føræ oc mæth thing men rath them af theræ hiælpæ. Æn hwa sum theræ forforthær ællær utæn | mæth thing raath. tha scal han them atær gialdæ alt. oc logh ofnæ at ey war meræ.

horo børn mughæ theræ iordh sæliæ. ¶ lxxxix

Hauæ sma børn iordh oc hauæ the ecki til fæs. ællær oc cummær swa hunger aar at the gitæ them ey haldæt utæn the seliænæ. tha skulæ theræ frændær faræ til things mæth them bathæ fæthærns oc møthærns. oc liusæ thet a thingi at the hauæ ey andræ hiælpæ. oc tha mæth thing mennæ raath oc swa theræ frændær tha scal man hældær sæliæ iorthæn æn the swæltæ. for thy hwat dughær them iorthæn um the dø syæluæ fra. oc tha æræ theræ frændær næst at køpæ oc thot hwaræn swa sum thingmen | gøræ stath a. Æn køpæ ey frændær. tha køpæ the ær wilæ. tha ær them æm hemælt sum the køptæ af gamlæ men. Æn illæ æræ the frændær iorthæn wærth. ær theræ frændbørn wilæ ey hiælpæ i slikæ thyrft.

vm men skil um wægh ¶ xc

Skil men um methæn wægh tha then til things far oc thæræ mæl at wægh oc callæ them til lotæt hauæ. tha scal thæræ næfnæ til tolf men. oc the sculæ sweriæ thæræ wægh sum a mæth rætæ at liggiæ. hauær nokær man luct han ællær mæth gardh ællær mæth diki ællær mæth haghæ. tha scal then up bryti ær thet hauær giort oc bøtæ kunung thre marc. Æn um andræ wæghe scogh wægh ællær mællæ toftæ. thet wil | iac frestæ til fleræ cummæ withær

vm man lær annær man sinæ wapn oc dræpæs man mæth thy. ¶ xci.

Thet scal man oc witæ at lær nokær man sit spiut bort ællær swærdh annær man. ællær brethøxæ ællær annæt wapn. oc dræpær han thær man mæth. tha hin ær wapnæth læthæ bøtæ thre marc them ær hins næstæ niuæ æræ. thær døth ær. Æn takær nokær hans wapn utæn hans wit. oc dræpær nokær man mæth. tha bøtær han thæræ for thryl mærki. thet ær half annær marc bøtæ fæ for thy at man a sit wapn at warthæ. oc scal thet gømæ at thet ær hwerium mannæ wathæ løst.

vm man leer annær sin wapn oc særæs nokær man thæræ mæth ¶ xcii.

| Æn lær man annær sit swærth ællær annæt wapn sum før ær mælt. oc særær han man mæth. tha bøtær han tolf øræ foræ. Æn takær han gen hans wiliæ oc særær man mæth. tha bøtæ han thær for siæx øræ. Æn sættær han sit wapn u warlik. ænti spiut ællær annæt oc fallær thet nithær at gamæl man ællær barn far døth af. tha bøtæ han thre marc foræ. Æn far hin sar af swa at thing men se at thær cummær spic oc spiær withær. tha bøtæ han siæx øræ hin ær wapnæt atæ. sattæ oc annær wapnæt up. oc skiliæs the at. tha bøtæ hwær theræ æm mykit. Æn wilæ the samæn wæræ tha bøtæ ecki meræ æn enæ bøtær. hwat thet ær hældær for døth. ællær for saar.

vm wathæ saar | ællær hog ællær cast ællær scut. ¶ xciii.

Hwat sum man gør mæth sinæ æghnæ hændær. hwat hældær castær ællær skiutær ællær hogger ællær slar. tha bøtær han thet thot hwaræn at thet ær at wathæ. Æm fult sum han hafthæ mæth wiliæ giort. hwat sum thet ær hældær døth ællær annæt. for utæn thet enæ at han bøtær thær ey kunungs ræt foræ. oc ey biscops. oc tho scal han oc hans næste niuæ ær døthær ær wæræ næstæ man mæth ær logh scal sæliæ. oc scal sweriæ for døthæn man mæth thre tyltæ. oc for sar mæth en tylt. tha scal han ær saræt fæc wæræ næstæ man hinum ær weti i loghum. at thet war mæth wathæ oc ey mæth wiliæ.

vm hionæ liusæs frælsæ ¶ xciiii

| Giuær bonden sit hion frælsæ. tha a thet mæth rætæ at kyrki liusæ. oc a thet frælst at wæræ. oc til all full ræt at standæ sum thet waræ frælst fød. Giuær han oc a sin æftærst timæ husbondæn ællær husfrøn. tha mughæ ey the ær lot aughæ i sighæ at han ma ey giuæ min lot. hauær han swa mykit til at thet ma gangæ for hans houæth lot. tha sculæ the alt hauæ fult foræ. for thy at han ma ey meræ giuæ æn sin haluæ houæthlot i sot. Æn cumær thæræ delæ hwat hældær giuæt war ællær ey. tha ær then nærmær at witæ han til. at hanum war laghlik frælsæ giuæt. mæth twa men oc tyltær eth. æn hin at haldæ han til annughthæ hion.

|vm thræl cumær i land oc wighær sic with kunæ. oc hun wissæ at han war thræl. ¶ xcv.

Kummær nokær man i landæt farændæ oc man wæntær at han ær fræls oc takær cunæ oc wighæs with. ællær han takær cunæ oc draghær fæ sammæn oc warthær han kiændær sithæn. tha hin ær han a ær skyldygh at hauæ. tha takæ han sin eghin. oc kunæn sitiæ æfti mæth fææt. æn tho at hun wissæ at han war thræl oc waræ han utæn gardzlith bondæns. hauæ the nokæt fæ samæn draghæt. tha hauær ey bondæn ræt til at takæ fran hennæ. Ær hun oc annugh conæn oc far swa oc warthær swa hit. tha ær thet samæ um hun takær man. æn tho at the æræ wigh sam|mæn fræls man oc annogh cunæ. ællær annogh man oc fræls cunæ. oc wissæ ey hin ær fræls war at hint annæt war annugh tha the comæ sammæn. oc commæ ecki sammæn til hionæ lagh sithæn the wissæ thet. tha mughæ the wæl skiliæs oc hionæs annær staath.

vm man hittær sin thræl ¶ xcvi

Thet scal man oc witæ oc thet ær logh. at hwar sum man hittær sin thræl. i konungs gardh ællær i biscops. ællær a thingi ællær i lething. um han ær a lopæ. tha ma han wæl takæ han oc bindæ. Æn bondæn scal thær tho war wæræ at takæ han swa. for thy at um nokær wil han witæ til frælsæ mæth tyltær eth oc twiggi mannæ witnæ. | tha ær han nærmær at witæ til frælsæ. æn hin til annogh dom. oc tha a han at bøtæ foræ um han bindær frælsæn man fyrtiughæ marc them ær bunden war. oc fyrtiughæ marc konung. Æn cumær swa at nokær lething warthær buthæn. tha ma ængin man sin thræl ut for sic sændæ. thys enæ at han far styris manz lof til. at han ma han til mat swen hauæ. tha mughæ the ey thot hwaræn a laugh skiph wæræ thær sum fyrtiughæ hafnæ æræ oc en fyuræ. twa i førræ øst rum. oc twa innæn æftræ. oc the skulæ skipæræ mat gøræ oc wadn hæntæ oc øsæ allæ timæ for utæn innæn sighling. Æn hwa sum ællær sændær sin thræl ut a hafnæ tha hauær han | for giort thrællæn oc han gangær til cunungs gardh oc bøtæ thot hwaræn thre marc foræ at hanum fiall hafnæn. Æn cumær han a løghæ i lething ællær nokær man takær sin thræl sic til thianæstæ oc sættær ey a hafnæ. tha ær han ey thær mæth for giort.

vm man tapær sit. oc far letændæ at. oc wil nokær stath ransakæ. ¶ xcvii

Hauær man sit tapæt oc far han at letæ at sinæ. oc wil nokor stath ransakæ. tha scal han takæ twa grannæ at minztæ mæth sic ællær fleræ oc bethæs ransakæn af them han wil. Ær bondæn siælf hemæ ællær bryti then ær fælugh hauær laugh with bondæn. tha scal han them latæ ransakæ. æn | syn han them ransakæn. oc ær witnæ mæth hanum at han sun hanum. tha a han at bøtæ thre marc foræ. ællær dyliæ mæth tyltær eth. Æn hittæ han husfrø hiemæ ællær the deyæ ær fælugh hauær lagh mæth grannæ witnæ oc syns hanum thæræ ransakæn tha bøtæ bondæn tolf øræ foræ. ællær sæliæ tyltær eth foræ um han hauær witnæ til at han bedæs laghlikæ. Æn ær hwærkin husbondæn hemæ oc ey husfrøn. oc syniæ hyon them at ransakæ oc letæ at theræ thiufnæth. tha scal bondæn bøtæ for sinæ hion siæx øræ. Æn biuthæ hionæn til at latæ them ransakæ æftær theræ thiufnæth. tha aghæ hionæn ær innæn garthæn sitiæ | æcki meræ til ransakæ at biuthæ. æn swa mykit sum i theræ gømæ ær. Æn hwærkin thet hærbærgh ær thet ær las standær foræ. oc ey the kistæ. oc ey thet skrin ær anti hauær husbondæn ællær bryti las at. ællær husfrøn ællær deyæn. oc luct ær oc las ær foræ sat. tha ma thet ey up brytes. Wil husfrøn latæ til ransakæ oc ær nokæt hus ællær kistæ ær husbondæn hauær siælf lykil til. tha scal ey brytæ. æræ the bathæ hemæ bryti oc deyæn. oc hauær husbonden ællær husfrøn nokræ lyklæ særløst. hus ællær kistæ ær theræ lás standær foræ. tha gør hin fult til thet biuthær alt til ransak ær han hauær i hans gømæ. Ær bondæn ær husfrøn ællær | bruti ællær deyæ at kyrkiæ ællær i kyrkiæ socn. ællær at øll fyllæ i by. tha scal men ey ransakæ førræ æn the hauæ both oc the mughæ with cummæ.

vm nokær man far æfti sit hors at letæ. ællær æfti sit nǿt. ¶ xcviii

Far nokær man æfti sit hors at letæ ællær sit nǿt. oc hittær han thet annær stath æn a sin eghæn fælæth. tha scal han thet til bys wrækæ hwat hældær hors ællær nøt. oc spyriæ grannæ um thær hauær nokær man hæfdh a. hauær ængin man hæfdh ofnæ oc hauær annær by thær fælæth mæth ællær afræth. tha scal han til annær by rithæ oc callæ grannæ sammæn sum han gi|orthæ fyrræ. oc spyri um thær hauær nokær man hæfdh yuær. hauær thrithi by fælæth mæth ællær afræt. tha scal han thet samæ gøræ. Æn ær ængin ær sic wét thær hauæ hæfdh yuær. tha scal han thet liusæ i allæ thre by. af hwat hæræth han ær ællær hwat by han boor i. oc hwat han hetær siælf. oc ma han mæth thy burt takæ at han hauær thet liusd. Æn cummær nokær man æftær af andræ by æn af the thre ær then afræth hauær mæth them ællær fælæth. æfti thet fæ. tha a hin mæth rætæ uppæ hans fælæth war takit ællær afræth. æn æcki a hin ær tok at botæ foræ. for thy at han hauær | tha at the thre by wæræt oc liust oc loghlik mæth faræt. Æn cumær nokær af andræ by til ær ey hauær fælæth ællær afræth mæth them. tha ær han with logh at han ær hans hemæ føddær. Æn takær han ællær manz hæst af hans hæfdh. ællær hors ællær nøt. oc cumær man æfti oc kennær sit eghit. tha scal han an ti dyli mæth tyltær eth at han tok thet ey mæth u loghum af hans hæfdh. ællær bøtæ thre marc foræ.

vm man hittær at annærs sit hors ællær nøt. ¶ xcix.

Hittær nokær man sin hest ællær nøt hemæ at annærs manz oc callær han sit wæræ ær at leter. tha scal han grannæ with callæ. oc | scal ut bethæs han ær a callær. oc hin gangæ i tak foræ ær i hændæ hauær. Sighær han at thet ær hanz eghit oc hans hemæ fød. tha ma han wæl hanum logh fæstæ at thet ær hans hemæ fød. ær thet swa got sum half marc ællær bætræ tha a han at weriæ mæt tyltær eth oc twiggi mannæ witni at thet ær hans hemæ fød. Æn callær han sic ey siælf hauæ hemæ fød. oc callær anti fangit ællær han sighær at annær man a thet. tha scal han leggi hanum fymt foræ. a fymtæ dagh atær æftær tha scal han til cummæ. møtær hin ær han callær sic hauæ fangit af. møtær han ey tha scal hans forfal møtæ at han ma ey | cummæ oc tha scal han bithæ til andræ fymt. Kummær han ey at hinnæ andre fymt. tha scal han æn thrithiæ fymt bithæ. æn a thrithie fymt tha scal anti hin cummæ with ær han hauær til næfnd. sic til hemælsæ. ællær tho ater then ær tak ført hauær scal gangæ til oc læggiæ hand yuær hals. oc annær man scal gangæ a mot hanum til. oc høgræ hand hans i høgræ hand hins yuær hals læggiæ. oc hin scal thet swæriæ ær æghændæ ær. bithæ sich swa guth hiælpæ oc holl warthæ. sum han ær at thy ræt eghændæ. oc a thet mæth rætæ. oc hin scal aftær sweriæ ær han halder i hand laughe bithiæ sic swa guth hiælpæ sum han swor rætæn eth oc thær | ær ey men i. oc thær mæth scal han til sin takæ.

horæ man a at tacsættæ sit. ¶ C.

Æn cummær hin tha withær a thrithie stæfnæ anti andræ then ær han tac sattæ til. tha a han withær at takæ. oc ær han laugh fastær man tha gange han siælf i tac for han. æn ær han ey siælf bo fastær man. tha scal annær bo faster man i warnæth for han gangæ at han skiuthz ey burt hwærkin han ællær hans fæs houoth ær hinæ gangæ i tak fore. oc tha scal han næfnæ hus for han. hemæ hwar han wil innæn landz. Sighær han at han hauær siælf hemæ fød. tha ma han wæl fæstæ logh foræ. oc thær æftær fymt sæliæ tyltær eth hanum oc witnæ a the bro fiæl han wisær hanum | foræ. ællær sattæ i hans wald. oc hin lauhæ witnæ sum før ær mælt. Æn sighær han ey at han ær hans hemæ føder. tha scal han cummæ til hemæls a næstæ fymt ællær hans for fal at han ma ey cum mæ. Cummær han ey tha. tha scal han oppæ andræ fymt møtæ. æn møtær han ey uppæ andræ fymt. tha scal han e a thrithiæ fymt møtæ. Worthær swa at han møtær ey a thrithiæ. tha scal atær gangæ til mæth handlaugh hin ær tacsath hafthæ oc lagh witnæ æn sum førræ ær mælt. Æn møtær hin thrithie man ænti fyrstæ fymt ællær annær ællær thrithiæ. tha ma han ey callæ til annærs til hemæls. tha scal han e siælf fæstæ logh at han ær hans hemæ fødder. oc tha scal han wæ|ræ anti at førstæ fymt weriæ mæth loghum mæth tyltær eth oc witnæ. ællær latæ møtæ sit for fal oc sæliæ logh uppæ andræ fymt. Æn far han for fal tha ma oc møtæ forfall. Æn a hin thrithiæ fymt tha scal han anti møtæ oc sæliæ logh foræ at thet war hemæ fød sum for ær mælt. ællær hin laugh witnæ han ær tacsattæ.

vm then ær hæstin gar af hænde. ¶ Ci.

Æn them ær hæstin gangær i hænder. hwat thet ær hældær hin annær ællær hin thrithiæ. ællær fæs houæth. oc hauær han witnæ til at han cøptæ thet. oc witnæ ær withær war. tha a han ær ut lót fæs houæthæt. gangæ til winium. oc takæ ut the wirdhning ær han køptæ fæs houæth mæth | mæth thet witnæ ær withær war horo mykit han gaf foræ. oc winin botæ kunungs umbuzman thre marc foræ at han war win at thet fæs houæth ær han gat ey hemælt haldæt. Æn gitær han ey win withær cummæt ær fæs houæth latær ut. tha mystær han thet wærth ær han hauær foræ giuæt. oc bøtær konung thre marc for thy at han cøptæ winløst.

vm then ær utæn lanz i tac gec fore. Cii

Cumbær thet swa at then thær først ær gangin i tac for han. at han ær utæn landz. ær han hauær thet køpt af. hors. ællær nøt. ællær fangit af. oc wet hin ær tak sættær thet at hin ær utæn lanz. tha a hwar fymt at læggæs til fyur|tan nættær. thet ær siæx ukur. Æn sighær hin ær tac sat hauær. at thu mælær thet ær ey for annæt æn for min weuiæn. tha fæstæ hanum thær logh til siætæ manz eth. oc sweriæ hanum thet at han mælær thet ey for hans wefiæ. oc hin ær utæn landz. oc tha scal thet stande sum mælt ær. thre fymtær. hwær til fyrtan nættær. Æn cummæ swa at man waræ utæn rikis ær hin callæth til hemæls. oc wet hin ær tac sat hauær at han ær uten rikis. tha latæ dagh oc iamlange stande. Æn sighær hin atær ær tacsat hauær at han gør thet hanum til weuie tha witæ han thet mæth tyltær eth. oc thær mæth standær thet til dagh | oc iamlange. oc kumær ey hin tha. tha gar hin ær tacsat hauær oc lagwinnær sin eghin. the sammæ lund ma hin æftær cum hanum skiutæ thet at han ær utæn rikis ær ællær utæn landz. Æn hin thrithiæ ær wither takær han ma thet ecki skiutæ. han scal e a thrithiæ fymt anti weriæ ællær latæ ut lagh winnæ. Æn cummæ the oc æræ the goth wiliæt. thyt thet waræ mællæ timæn gangæt. tha matæ the wæl cummæ. Æn cummæ then withær thet hauær hemæ fød. oc thet scal thot hwaræn gøræ anti uppæ the fyrstæ bro fiæl. ællær uppæ thes annærs brofiæl. æn thrithiæ brofiæl hins ma han | thet ey gøræ at han ma annæn cum mæ with æn sic siæluæn.

vm fæs houæth war swa goth sum half marc ællær wærræ ællær bætræ. ¶ ciii

Uvarthær thet swa at fæs houæth warthær ey swa got sum half marc. oc ær thet bætræ æn twa øræ. tha weriæ hin fæs houæth mæth siatæ mannæ. oc thot hwaræn sculæ twa hans grannæ i loghum mæth hanum wæræ the ær bondæ men æræ. andræ the thre ær han can til fa. oc swæriæ thet at thet ær hans hemæ fød. oc han a thær ey i. Æn ær thet ey anti bætræ æn twa øræ. anti en minnæ. tha witæ han sic thet hemæ fod mæth thrithiæ manz eth. en hans grannæ thær bondæ ær | oc annær mæth hanum ær han ma fa bæst. the grannæ ær bondæns fæ kennæ gørst. thot thorpæt ær ey meræ æn thær bor anti en man ær twa ællær thre i. tha caller men thet hans grannæ wæræ oc thær bor i næstæ by ællær i thorp. Æn ær thet ey bætræ æn ørtugh silfs ællær tho minnæ. tha sweriæ han mæth sin enæ eth at thet ær hans rætæ hemæ fød oc han a thet mæth rætæ. Æn warthær thet ey meræ æn hin scal mæth siætæ mannæ weriæ. oc scal hin lau winnæ thet ær han tacsat hauær. tha swær han mæth en eth til. oc ma thet ey minnæ warthæ. horo mykit sum thet warthær. tha swær han e mæth en eth.

vm man|drap ær bøt warthær førstæ sal. ¶ ciiii.

Swa sum mælt ær thaghær hin ær man hauær drapæt hauær bøt fyrstæ sal. tha scal han mæth rætæ hittæ sinæ fæthærns frændær at oc talæ with them. oc letæ oc takæ theræ frændstæfnæ æftær thet the æræ mangæ til. tha aughæ the at botæ mæth hanum. Æræ the mangæ tha bøtær hwær theræ swa myklæ min næ. Æn æræ the fa. tha bøtæ swa myklæ meræ. tha scal han næfnæ dagh foræ them oc ætlæ han horo mykit hwær theræ scal bøtæ. then e haluæ meræ ær nærmær ær. oc then e haluæ minnæ ær thy næst ær. oc hwær haluæ minnæ e mæth hans frænd|sum ær. Swa mælæ men at the minstæ bot scal ey minnæ wæræ æn ørtugh bot. æn ængin ma til næmæ af sinæ frændær førræ æn then dagh cumær han rethær fram. e fra hwilkin hanum bristær i tha. oc ey then thær bær fram sinæ bøtær. tha scal han dom fa til af sinæ frændær at næmæ thær til. oc liusæ sithæn thet a hæræths thing at han hauær dom fangit them a hændær af sinæ frændær. tha læggær thingit hinum dagh foræ ær bøtæ scal at han wæræ a næstæ hærætz thing. oc føræ hanum hans bøtær thit. oc latæ oc siælf stæfnæ hinæ mæth twa men. tha cummær hin til næstæ thing annæt oc føræ | hanum hans bøtær thit. oc thrithing. meræ ofne æn han sculdæ bøtæ um han hafthæ a rætæ lagh thing bøt. Æn cummær han til thet næstæ thing oc bøtær sum uppæ ær mælt ællær han fæstær logh at han ær ey hans frændæ. Æn gør han hanum ey reht foræ. oc cum mær ey til things. tha næmæ han hanum oc thol han nam at han gør ey før ræt. tha a han at bøtæ haluæ meræ æn han sculdæ at fyrstæ stæfnæ ut bøtæ. Æn hauær han nokræ frænkonæ then botæ scal. oc far hun syn førræ æn then dagh han botær then sal. oc ær hans frændkonæ uppæ hans fæthærn oc liuær barnæt tha a thet at bøtæ mæth hanum. Æn warthær thet | sithæn fød ær then sal warthær bøtær. tha a thet ey at bøtæ. æn takær han man tha a han nam swa at takæ at hin seer ey a. ær thet a. oc ey innæn hans gardz lith. oc cumber hin with ær æghænde ær at. thet han næmær innæn by markæ. oc takær i hændæ af thet han hauær næmt. tha scal hin af latæ thet han næmt hauær. Æn cummær han af markæn mæth hanum. tha a hin ey fra hanum at takæ ær fæt a. thys enæ at han a at bøtæ thær thre marc foræ. ællær sæliæ tyltær eth foræ. at han toc ey fra hanum. Æn then ær næmt hauær han scal ey nam u|tæn hærætz føræ. oc thær scal hwærkyn cummæ hans silæ ællær hans sathæl a ær næmt hauær. oc han scal e then næstæ dagh thær æftær han war næmdær. sighæ hanum af at han hauær thet. oc callæ gran næ withær oc gøræ rethæ hwaræ thet star. oc gøræ hanum til stæfnæ at han løsær sit eghit. Æn losær han ey thet tha scal han atær hanum thing stæfnæ. oc liusæ thet thæræ for thing men at han hauær hanum næmt oc han wil thet ey løsæ. oc løsær han ey thet tha. tha ma han sit sithæn wæl takæ oc nøtæ til thes han løsær hwat han wil hældær innæn hæ|ræth ællær utæn. Allæ the lund han cummær sinæ fæthærns frændær at botæ mæth sic. swa scal han oc sinæ møthærns frænder cumme til i then æftærste sal. thet scal man oc witæ at hwærkyn then førstæ sal oc ey then annær ma han næmæ til. før æn salæn er bøt. oc e scal han them hauæ giort stæfnæ til at the bæræ i mæth hanum. then ær ey tha bær mæth hanum at rætæ laghdagh. tha ma han sithæn swa takæ dom oc næmæ sum mælt ær. Æcki ma han meræ æn en iamlange æftær thet han sculdæ bøtæ. søkiæ at næmæ. fran then dagh ær han bøtær then førstæ sal | oc til iamlange dagh æftær sithen ma han thær ecki um gøræ. thys enæ at han wil wranct gøræ. swa oc æftær then dagh han bøtær then æftærste sal. tha ma han oc æcki længær mælæ æftær æn til iamlange dagh with møthærns frændær oc sithæn sculæ the wæræ sac løsæ af hanum. Æn scal man bøtær takæ tha ær næstæ at takæ syn æftær fathær um til ær. ær ey syn oc ænti døttær syn ællær sunæ syn tha ær han næst. swa ræt sum arf skuldæ take. swa takær oc then fyrstæ sal. utæn thet enæ ær thet. at thæræ takær hwærkin kunæ oc ey møbarn. Æn then brothær ær æl|zt ær han scal withær bøtær takæ oc sithæn takit ær. tha skiftæs them allæ mællum ær brøthær æræ allæ æm mykit. oc scal thot hwaren fyrstæ sal takæ thrithing then ær næst ær. oc thrithing takær fæthærns coll. oc thrithing møthærns. oc swa tæx af hin annæn sal. oc swa af hin thritihæ sal. oc wil hin ær bøtær thet sighæ at i thet a ræthæ hin war dræpin at han fec thær anti hog ællær sar ællær hardræt. tha ma han witæ i graf mæth hanum mæth tyltær eth thre marc um han wil. oc um han sighær at thet ær siæx marc. tha scal han thet witæ mæth twa tyltær. sighær | han oc at thet war til ni marc. tha scal han oc thet witæ mæth thre tyltær. æn ey ma høghræ til witæ. Æn warthær ey i thy aræthe ær hin døh fic. tha ma han ey a graf witæ mæth hanum.

vm hin ær drap sæctær hins dræpnæ frændær ¶ cv.

Sæctær hin ær bøtær. thes dræpnæ frændær at han fic meræ i thet a ræthæ af then ær dræpæn war æn til ni marc. støræ sar ællær afhog ællær lithe. tha sculæ the bøtæ um the warthæ sæctæthe. ællær sæliæ ethæ logh foræ. Æn cummær swa at hin ær døthær ær drap. oc bøtær for han anti hans syn ællær hans frændæ. tha ma han thet sa|mæ witæ at hans fathær fic swa mykit i thet a ræthæ ællær hans fræn dæ sum uppæ ær mælt. Æn thar alt ær bøt tha sculæ the hanum trycdt sweriæ ær bøtær hauæ takit. oc swa mange sum han næfnær til trycd um han wil trycd hauæ. af swa man gæ sculæ the først iafnæth eth swerie. thet ma ey høghræ næfnæ æn tolf for utæn then ær bót tok. siæx af møthærn oc siæx af fæthærn. oc tha sculæ hinæ ær botær hauæ takæt. næfnæ først hans frændær til ær bøtær. oc han scal først sweriæ ær bøter. bithiæ sic swa guth hiælpæ oc holl warthæ at mæth frændær rath oc winæ. waræ hans mal swa cummit | sum therræ. han wildæ slikæ bøtær take af them sum han hauær them bøt. oc hinæ andræ sweriæ alt thet samæ mæth hanum hans frændær æræ. oc hinæ sculæ thet igen sweriæ. han først ær botæn toc. at thet han hauær thæræ bøtær foræ takæt. han wil aldræ thet hæfnæ hwærkin mæth rath ællær mæth dath. hwærkin af børnum oc ey u børnæ. thær sculæ the wæræ satæ mæth oc læggæ hændær sammæn oc minnæs.

vm hwilkin bøtær a at takæ ¶ cvi.

Kummær swa at then ær ængin til af hanum war fød ær dræpin war. then ær bøtær ma takæ. tha ær fathær | næst at takæ bøtær æftær hanum. oc brothær then takæ with botæ fæstning swa oc bøtær ær elzt ær. oc sithæn swa sum the sculdæ aruæn skiftæ. swa sculæ the thet takæ oc skiftæ. Æn æræ ey the til. tha the ær næst ær børne oc allæ æm nær. tha takæ tho then ær ælzt ær i. oc a fæthærns wægh ær. um the æræ beggi wagh æm nær møthærns oc fæthærns. tha takær then botæ fæstning. oc swa with bøtær ær elzt ær i fæthærns wagh oc skiftæ thot hwaræn allæ them ær iafnæ aruæ æræ. Æn the allæ ær the bøtær takæ. the sculæ ecki takæ af the twa salæ ær frændær høræ til. thys enæ at then wagh ær | han war born hwat hældær fæthærns ællær møthærns. at thæræ waræ ængæn fleræ ær takæ skuldæ. tha tokæ hin annær æm fullen sal sum then fyrstæ. Æn waræ swa at ther waræ ecki meræ til æn fæthærns frændær enæ. oc waræ ænti brothær syn til ællær annær swa nær. tha tokæ han fyrst en sal. oc fæthærns frændær tokæ sithæn hin annær. oc møthærns frændær thot han waræ ey meræ æn ensamæn. tha tokæ han en full sal with them allæ. tho at han tokæ han thre timæ. waræ oc swa um møthærns frændær waræ fleræ oc tho nærmær at byrthæ. tha tokæ han | en sal oc hinæ andræ en sal. Æn thot ey waræ meræ æn en a fæthærn. tha tokæ han en sal with allæ hinæ andræ.

vm frændsum a møthærne ¶ cvii

Æn cummær swa at thær ware ængin frændæ a møthærns wagh oc then af hanum waræ cummæn. waræ anti swa af annøgh folk cummin at han matæ ey arf takæ. ællær swa utæn rikis at man wissæ ey hwa ræ hans frændær waræ. Æn thy at fæthærns frændær hafthæ takit then fyrstæ sal oc swa hin annær  tha ma tho ey theræ frændæ u bøtter warthæ um han war fræls man tha scal han til fulz bøtæ. tha takæ the allæ salæ ær fæthærns frændær æræ | Waræ oc swa mothærns wagh. oc waræ the allæ til oc ey a fæthærns wagh. tha bøtæ the allæ salæ møthærns frænder. Æn cummæ thot hwaræn sithæn nokær aftær af hans frændær ær utæn rikis waræ ællær utæn landz oc callæ the ofnæ the bøtær ær with han atæ a fæthærns wagh ællær møthærns wagh. oc hauær hin alt bøt ær bøtæ sculdæ. tha scal han kræuæ af them ær takit hauær. oc hin wæræ sacløs ær bøttæ. oc scal man thet witæ at warthær nokær fød sithæn botær ær takæn. tha ma ey han bøtær kræuiæ.

vm hanum drags foræ ær bøtær scal takæ. ¶ cviii

Vvarthær swa at thes frænde warthær dræpæn ær | bøtær scal takæ. oc hin wil botær hauæ. tha scal han først hin søkie. oc af hanum a han først at takæ allæ bøtær ær drap. oc han a sinæ frænder til at callæ oc sic mæth. Æn draus han foræ oc wil han ey bøtæ oc takær han hans frith tha hauær han sithæn ræt at mælæ with frænder um han wil. tha scal han mæth rætæ callæ hin til ær uppæ hans fæthærn. oc scal hanum latæ stæfnæ hanum landz thing. et oc annæt oc thrithi. cummær han til landz thing gen hinum ær at søkær. oc sighær thet at han ær ey næstæ niuæ oc biuthær skiæl til thet hæræth the waræ i føddæ oc men witæ rethæ a at han war | ey hans næstæ niuæ. tha scal men næfnæ hanum thær næfnd i hæræth. Sweriæ the thet at han ær hans næstæ niue ær frithløs ær. tha takæ han withær. oc takæ swa at the bøtær sum han hafthæ han siælf wæghit. af thæs frændæ ær wæghit hauær. oc han bøtæ thet a sinæ brofiæl. ællær hin gangæ a oc takæ hans frith. Æn swæriæ the han fra at han ær ey hans næstæ niuæ tha wæræ han sacløs. oc hin hauæ tapæt sit æruæth ær han sottæ. oc letæ at them ær hans ær næstæ niuæ. um han wil længær uppæ haldæ. Æn cummær thet swa at han hittær then rætskyldich foræ ær hins næstæ niuæ ær | oc hin wil ey bøtæ. tha a han hans frith at takæ. Æn æftær thet hans frith ær takin oc wil han handermeræ faræ uppæ thet samæ læg. tha a han æn twa men at søkiæ til man hælgh. oc sithæn hauær han ey længær æftær at faræ. The sammæ lund ma han oc møthærns collæn takæ sum mælt ær um fæthærns wagh. swa ma han oc a møthærns wagh søkiæ. Thet scal man thot hwaræn witæ at um bøttær warthær then thrithiæ sal. tha ma ecki witæ thær i hins døthæ graf. um thet warthær with hin giort ær hans frith warthær takæn sithæn tha matæ han ængæn bøtær sithen | bethæs foræ thet war alt førræ giort thar han war frithløs.

vm hin dør ær man drap ¶ cix.

Thet scal man oc witæ at dør hin ær mannæn hauær dræpæt før æn hans frith warthær takæn tha allæ the lund ær førræ war mælt at takæ botær æftær hinum ær dræpin war tha war næst sun. oc hans brothær um han hafthæ. swa scal hin bøtæ ær elzt ær oc hinæ bæræ til ær yræ æræ mæth hanum. then fyrstæ . ær ey han tha sculæ børnæ børn with takæ at bøtæ. Æn æræ ey the til tha takær fathær. um hin døthæ hauær brøthær tha bæræ i mæth fæthæræn. Æræ ey the til fathær ællær brothær. tha takæ | atær ær hans næstæ niuæ ær thær æftær. oc the allæ um the æræ allæ æm nær tha bæræ the allæ mæth hanum i botæ. swa sum the sculdæ æruæ han tha sculæ the allæ i bæræ ianft. vtæn ælzt ær a fæthærns wagh han scal e en warthæ nærmær ær fathær fathær æn mothær fathær. tho ær nærmær mothær fathær æn fathær brothær. Æn the allæ ær thær bøtæ i then fyrstæ sal. the sculæ æcki bøtæ i then annæn sal. thys enæ at thær ær ængin frændæ meræ til then wagh. meræ æn then enæ ær thær bar i mæth. tha botær han aldræ thys sithær allæn fullæn | sal ut. æm wæl hin sum thennæ.

vm fæthærns coll ¶ cx

Æn warthær swa at a fæthærns coll enæ ma yfræ frændær a warthæ oc annær wagh ey meræ æn en. tha scal then enæ bøtæ then enæ sal. um han wil ey tha takæ han hans frith. oc sithæn ma han ey with hin annær mælæ. thet samæ ær oc um hinæ æræ fleræ møthærns frænder. oc hinæ til fæthærns frændær ey meræ æn en. tha ær alt thet samæ ær før ær um mælt. tha bøtær han anti thet gar uppæ hans frith. Æn ær ængin annær wau til. oc annær wau frændær til. tha bøtæ the alt fult. for thy at swa sum the sculde takæ fult. um ey waræ | andræ frænder til. swa sculæ the alt fult bøtæ. Kummæ the æftær anti hans fæthærns frændær ællær møthærns. tha the ær førræ hauæ bøt for then coll. the mughæ wæl af them bøtær kreuiæ ær the bøttæ for them. Æn warthær then wagh sithæn nokær fød. ær bøt ær then wagh. ær ængin annær man til at bøtæ tha sithæn bøt ær. tha ma man æcki sithen kræuiæ. for thy at swa sum han toc ængin bøtær um han waræ u føddær. swa scal han oc ængin bøtær fullæ ær bøt war fyrræ æn han war føddær.

vm arf ¶ cxi.

Vm arf sum mælt ær uppæ. um nokær man takær arf mæth | sinæ frændæ barnæ. tha ma ey lanæ arf wæræ minnæ marc silfs. Æn dyl han then arf. tha scal han dyliæ mæth thre tyltær um han war ey a thingi liusdær. Ær thet oc half marc han takær in mæth børnæn. tha ær thær oc the sammæ logh um. Æn ær thet a thingi liust tha ma han thet ey dyliæ. tha scal han swa mykit til at in war takit. oc horæ mykit fæ sum thet warthær ællær arf. oc wil man thet dyliæ tha scal men thet dyliæ mæth thre tyltær at høghæst. gar han withær nokæt at han hauær arf innæ ællær halz fæ. tha latæ han ut thet ær han ha|uær. oc thær ofnæ tyltær eth oc witnæ at han hauær ey meræ. Æn ær thet minnæ æn marc silfs anti arf ællær haldz fæ. tha dyll han thet sum annæt fæ oc æy sum arf delæ. hwat han scal hældær sæliæ logh foræ ællær ut latæ.

vm nokær callær a annær um giald ¶ cxii.

Vm noker callær uppæ annær um giald. thot thet waræ hundræth marc ællær meræ. tha a han ecki at dyliæ thet mæth meræ æn mæth thre tultær. oc swa standær the logh e til thet warthær thre marc silfs. swa sæl han oc for thre marc thre tyltær. warthær thet minnæ æn thre marc silfs. tha dyl han mæth twa tyltær e til thet ær minnæ æn twa marc silfs. tha dyll han si|thæn mæth en tyltæ e til thet warthær minnæ æn tolf øræ pænninge tha dyll han sithæn mæth siætæ manz eth e til thet warthær minnæ æn siæx øræ. tha dyll han sithæn mæth thrithiæ manz eth e til thet ær min næ æn twa øræ. sithæn tha dyll han thet mæth en eth. Æn scal han ut latæ oc warthær han sæctærh um stor mal um fæ tha latæ han ut mæth tyltær eth oc witnæ e til twa marc silfs æræ. æn sæctær man han um twa marc silfs oc wil han nokæt ut latæ. tha sæliæ han tyltær eth oc utæn witnæ e til thet ær tolf øræ pænninge. æn sæctær man han um tolf øræ pænninge. oc | wil han nokæt ut latæ. tha sæliæ sætæ manz eth e til thet ær siæx øræ pænninge. æn sæctær man han um siæx øræ oc wil han nokæt ut latæ tha latæ ut thet ær han wil oc a thrithie manz eth e til thet ær twa øræ. æn sæctær man han um twa øræ oc wil han nokæt ut latæ tha latæ ut swa mykit sum han wil oc sin enæ eth ofnæ.

horo mykit husfrø ma for gøræ i hæskap utæn bondens wit oc wiliæ. ¶ cxiii.

Sitiæ bondæ oc husfrø samæn tha ma husfrø mæth rætæ loghum ey meræ af hændæ æn fæm pænninge mun. hauæ the oc børn samæn the til alders æræ cummæn | synær en ællær fleræ ær fæmtan wintær æræ gamæl oc swa dottær oc køpær nokær man with hans konæ ællær the børn swa full waxæn æræ. tha æn thot køpit gar atær gen. tha ma ey hin hetæ thiuf foræ ær with them køptæ for utæn bonden liusær a thingi thet at hans konæ ællær hans sun ællær hans dottær witæ theræ wit ey swa at the mughæ for heghæ nokæt af hans bo. oc sithæn mughæ the hwerkin litæt oc ey mykit afhænde af hans bo. hwa sum sithæn far noket af them. tha swaræ sum han swarær for annæt hans hion. Æn hauær hans sun førræ fæst nokæt | køp æn thet war liust a thingi. æn thot køpit gar atær gen. tha scal han thot hwaræn bøtæ for sin sun. hauær ænti hans conæ ællær hans dottær nokæt køp fæst tha a han ecki at bøtæ foræ

vm man warther galin. ¶ cxiiii.

Kummær swa at nokær man hauær anti then brother ællær na frændæ thær mistær sit wit. oc hauær iordh ællær æghæn the ær han wildæ nøthug at hin af hendæ. tha scal han takæ the bæstæ men af bygdæn til things the ær hans mæth witæ. oc liusæ thet thæræ at hin hauær ey sit wit til fulz. oc han wil takæ with hans gærningæ. oc swaræ hwat sum han gør. tha ma | han æcki sithæn af hændæ af sinæ. oc ecki scal han bøtæ hwærkin for fæstning oc ey for hans skøtninge. Æn slar han nokær man ællær hoggær ællær dræpær. tha scal hin ær sic liusde til hans weriæ æm fullælic bøtæ sum han hafthæ thet siælf giort. Æn warthær han swa galin at han gitær han ey haldit for uten han scal hanum innæn haftum hauæ. tha scal han thet a thingi liusæ oc mæth thingmen rath han haldæ. warthær han oc swa galin at man gitær han ey til things cummit. førræ æn han læggær laghæ haft ofnæ han. tha scal han tho til things fare oc latæ men næfnæ af thingi mæth | sic at se hans mǽt. sighæ the thet samæ at han giorthæ thet af nøth oc af thrang at han hæftæ han. tha bøtær han hwærkin hanum ær han hauær hæft. oc kunungs ræt for han.

vm bi flyghæ burt oc fylghær hin ær a. ¶ cxv.

Flyghær manz bi fran hanum oc fylghær han ær a. tha sighæ hinum til ær scoghæn a. oc ma han them swa ut fa at han spillær ey hins træ. tha takæ sinæ bi oc faræ wæl mæth. æn sighær hin ær trææt a at bin æræ hans eghæn oc fran hanum floghnæ. oc at hin hauær wranct kiænd. tha sweriæ til mæth thrithiæ mannæ at the æræ hans æghnæ oc fran hanum | flughnæ. Æn sighær hin swa at tu hauær ey ræt kiænd. oc iæc wil ey latæ them for utæn thu swær til. tha faræ hin ær utæn cum withær mæth en eth oc swæriæ at han fuldæ sinæ bi oc the æræ hans eghnæ. oc tha hauæ the bathæ til halfs. fællæ thar the wiliæ. Æn of bondæn ær træt a sighær swa. iæc wil ey fællæ mit træ for thinæ bi. tha standæ træt oc hins eghæ wæræ thot hwaræn a bin ær them a. Nar sum træt fallær. tha a hin ær bin a. bathæ hunugh oc bi. Æn flyghæ bin ællær burt oc fallæ annær stath. oc cummær nokær annær man | withær fyr æn hin cummær with ær æghændæ ær at. oc wil hin sighæ ær førræ hittæ at the waræ hans eghnæ af hans bi cumnæ. tha witi thet mæth thrithiæ manz eth. oc fæstær han hanum logh foræ at the waræ hans hemæ fød. oc æræ the haldæn oc thor han ey swæriæ tha takæ them atær gen. æræ the oc tapith sithæn hin fæstæ logh foræ oc thor han ey swærie. tha gialdæ aftær sum hin ær wæl haldæn innæn. Æn wil han ey fæstæ logh foræ tha swæriæ han til mæth en eth. oc takæ sinæ bi oc faræ wæl mæth. Æn cummær hin them før i stoc ær them hittær før | oc cummær hin æftær sithæn oc wil han swæriæ til at the waræ hans thær æfti cummær. tha hauæ han haluæ. oc haluæ hin ær them attæ oc thet wæræ alt beggi theræ thær cumbær af sithæn. Æn cummær ængæn man æftær oc kallær sic til eghændæ før æn han hauær fleræ stockæ af fød. wil nokær man sithæn swæriæ til. oc thor hin swærie foræ sic ær i hæfthum hauær oc swer han til tha far han ecki meræ af æn then enæ stoc ær hin hittæ først. oc thet wæræ bæggi theræ um the wilæ a fostær læggi ær thær føthis af. æn hinæ før waræ føddæ hauæ hin ær først hitti. fore the | waræ ifni til. um the waræ ti ællær fleræ stockæ ær sworæ til mæth en eth oc tokæ them haluæ.

vm kunæ takær enløp man. ¶ cxvi.

Um nokær konæ latær liggi hos sic. tha hin ær næstæ niuæ hænnæ. ær hennæ a mæth rætæ at giftæ. a bøtær af hinum at takæ ær thet hauær giort siæx marc. oc the tharf han ecki hennæ andwarthæ. hwat sum ællær with hennæ warthær giort. ante bardaghe ællær nokæt theskyns. æn thy at hin takær thet in ær næstæ niuæ ær tha scal hennæ thet atær fa. for thy at alt thet ær man gør with hennæ thær a hun alt bøtær foræ for utæn thet | enæ ær hun gør mæth sin eghæn wiliæ. Kummæ thet oc swa at sløkæfrithæ dottær tokæ man i lønd oc waræ hun ey thing liusd tha hin ær næst ær a hennæ møthærn a bøtærn. æn tho at han liusdæ sic hennæ sithæn til dottær for thy at hun war ey thing liusd tha. Æn then ær swa lægs i lønd mæth annærs frænkonæ oc aflær han sun with hennæ før æn han hauær bøt for kunæn. tha far han ecki af botæn. hauær hun annær sun with annær man. tha takæ han bøtær. æn ær ey annær sun til tha takæ næstæ frændæ.

vm man sæll annær hors ællær nøt. ¶ cxvii

| Kan swa wæræ at nokær man sæl andræ ænti hors ællær nøt. oc hauær hin win til oc witnæ. oc wil hin sithæn sæctæ han um ær han fic af. tha gangæ the samæ men ær withær waræ oc witnæ thet at han køptæ thet af hanum. oc hin ær hans win war gangæ næstæ man hanum at swæriæ mæth tolf men at thet ær hans køp. the samæ lund sum han sculdæ werie foræ hemæ fød um han hafthæ hemæ fød. swa scal han oc weriæ foræ hinum. um han callær uppæ han. oc thot hwa ræn sculæ the witnæ bæræ ær with waræ. Ær hin liuændæ ær win war at. tha wæræ han i loghum mæth hanum. ær ey han tha wæræ hans næstæ ni|uæ i then stath. for thy um atær gingæ køpit. tha sculdæ hin fullæ ær win war at. ællær hans næstæ niuæ um hin waræ døth.

vm scapæth clæthæ ¶ cxviii.

Æn um scapæth clæthæ oc skiæfte øxæ oc fætlæth swærth thær scal alt mæth rætæ win wæræ til oc witne with thet køp. allæ samæ lund ær mælt ær um hors oc um nøt. bathæ um fimtir oc swa i annærs manz hæfdh at gangæ oc swa i thrithiæ um thes tharf. allæ lund a thet at stande bathæ um hin innæn rikis ær oc uten landz. swa oc um thet ær swa got ær sum half marc ællær bætræ. tha gangæ æfti the logh oc the wirthning ær skriuit ær um fæ. swa gange th|et hær um thes kyns. Swa myklæ minnæ a man logh foræ at giuæ sum thær ær minnæ wirthning a. scal hin oc thet lagh winnæ ut ær ofnæ callær. tha lauwinnæ sum før ær mælt

vm manz fæ dræps i wang sum ut æltæs ¶ cxix.

Vvarthær swa at nokær man dræpær manz fæ i wang swa sum han æltær thet ut. tha bæræ hin til corn giald ær fææt a. oc swæriæ thet at thet giorthæ ey meræ scathæ the sinnæ. oc han gialdæ hanum scathæn atær mæth swornum ethæ. Æn ær fææt bætræ æn twa øræ. tha latæ ut oc swæriæ ofnæ mæth siætæ manz eth. e til thet ær tolf øræ. warthær thet oc bætræ | æn tolf øræ. tha latæ ut mæth tyltær eth. e til thet warthær twa marc silfs. warthær thet bætræ æn twa marc silfs tha latæ ut thet ær han wil oc tyltær eth mæth witnæ at thet war ey bætræ. Æn warthær thet minnæ æn twiggi øræ mun fæt thet han latær ut. tha bøtær han thær ecki foræ. Æn warthær thet ænti øræs mun ællær meræ. tha bøtæ han foræ twa øræ. warthær thet ænti siæx øræ ællær bætræ. tha bøtæ scathæn oc bøtæ siæx øræ. Æn ær thet æm gøt sum tolf øræ ællær bætræ. tha gialdæ scathæn oc bøtæ tolf øræ. æn warthær thet æm god sum thre marc ællær bætræ. tha gialdæ scathæn oc bøtæ thre marc. Æn dræ|pær man fæ mæth wathæ anti læggær gønum mæth tiughu ællær mæth spiut. ællær hoggær mæth swærth ællær mæth øxæ. tha gialde scathæn oc bøtæ bondæn thre marc æn tho at thet ær ey bætræ æn ørtugh. horo mykit sum thet warthær sithæn høghræ tha botæ thre marc foræ ællær dyliæ mæth tyltær eth. Æn ær thet swa got sum half marc ællær bætræ thet ær han hauær swa mæth wapnum wæghit. tha gialdæ bondæn scathæn sum melt ær oc botæ ofnæ thre marc. oc kuning thre marc. for thy at thær ær giort nithings wærk. oc nithings wærc a with kuning at | bøtæs.

vm man flaar træ ¶ cxx.

Gørr nokær man swa undælic at han gar ut i eki oc flar thet sum thet star. cummær nokær oc takær han withær tha. faræ han swa with hanum sum with thiuf scal faræ æftær swa mykit sum han hauær scathæ giort. Æn gitær han ey takæt han withær. tha søki han swa æfti hanum. ræt sum han sculdæ æfti sin thiuf søki. Swa ær oc um bondæns tymbær liggær ænti ut i scogh ællær a markæ oc takær thet nokær man oc cummær hin with ær a. tha faræ swa with han sum with thiuf scal faræ. hauær | han nokæt stolit burt. tha søki swa æfti sum han sotæ æfti annær sin thiuf mæth swa mykil ræt.

vm man lanær annær hæst ællær oxæ. ¶ cxxi.

Lanær nokær man annær hæst ællær oxæ ællær clæthæ. ællær wapn sum man lær andrum. tha aghæ lan e hem at cummæ æm gothæ sum han toc them. Æn warthær thet burtæ. tha scal thet swæriæ først at han gaf thet ey burt. oc gialdæ hanum sithæn scathæn æftær the wirdning hin sighær til ær læthæ. oc æfti the wirdninge han sculde annæt fæ gialde æm got. Æn thor han ey swæriæ at han læthit ey burt oc han salde thet ey burt. | tha botæ han twiggi øræ bót foræ. um thet ær swa got sum fra ørtugh oc til twa øræ. Æn ær thet bætræ æn twa øræ. tha bøtæ han foræ siæx øræ e til thet ær swa got sum siæx øræ. Æn ær thet bætræ æn siæx øræ. tha bøtæ foræ tolf øræ. e til thet ær swa got sum tolf øræ. æn ær thet bætræ æn tolf øræ tha bøtæ thre marc. horæ got sum thet warthær sithæn tha latæ e ut lanæt mæth loghum sum mælt ær. oc mæth gialdum. Æn um han dyll at han saldæ thet ey. oc gaf ey. tha dylæ thet e mæth swa mykil logh sum han sculdæ swa mykyl bøtær mæth dyliæ.

vm man | sættær sin kistæ at gømæ til annærs. ¶ cxxii.

Sættær nokær man hem til annærs sin kistæ ællær annær sin fang. thet han hauær siælf las foræ oc warthær thet burt stolit. tha scal ecki bondæn ær garthæn a thet atær gialdæ. thys enæ at han sæctær han um. at han hauær thet siælf stolit ællær hans wardnæth. tha scal han ænti thet gialdæ atær ællær giuæ logh foræ. Æn sæl han hanum silf ællær pæn ningæ tho at thet ær i fægyrthil oc thær las foræ. oc læggær thet i sin kistæ a hins a synum. oc sæl hanum las oc lykil ær fæt a. tha a han ecki ater at gialdæ. Æn takær han ællær i si|næ gømæ swa sum nu ær mælt. oc warthær thet tapæth. tha scal han thet atær gialdæ ær til gømæ tok.

vm bondæns eghit warthær burtæ mæþ ¶ cxxiii

Æn warthær hans eghit stolit mæth æm got sum hint war. tha bøtær han thet ecki. oc sæl han thæs logh at hans war æm mykit stolit. oc tha gialdær han thet ecki atær. Æn war hins minnæ stolit ær i gømæ hafthæ. tha gialdæ swa mykit atær gen sum yuær ær mæth loghum um hin callær meræ ofnæ. Æn lær nokær man øc. hæst ællær oxæ. oc far mæth hanum hin ær takit hauær. oc cummær nokæt at hans øk. oc hauær | ey hin økin i gømæ ær han a. tha scal han føræ hem huth um thet ær hors. oc sighær hin tha at han tapæth thet mæth wan røct. tha giuæ hanum thes logh at han tapæth thet ey mæth wan røct oc gialdæ thær ey meræ for. Æn førær han ey huth hem oc warthær hun fran hanum stolin. warthær hans eghin mæth stolin. tha gialdæ han ecki foræ um hans hæst ær æm goth. Æn warthær ey hans eghin huth mæth stolin. tha ær han mæth wan røct tapæth. oc tha gialdæ han atær gen mæth loghum at han war ey bætræ. Æn war hin siælf mæth ær økæn atæ. ællær then han hafthæ til sat. | tha tharf hin ecki ær takit hauær gømæ hwærkin huth ællær huld oc ey atær gialdæ um stolin warthær. Æn sighær hin ær økin atæ at han giorthæ of læssæ tha scal han thet dyliæ at han giorthæ ey meræ las æn theræ sæt war mæth loghum. ællær gialdæ scathæn atær.

vm man dræp. oc kunungs ræt. oc frith køp. ¶ cxxiiii

Thet scal man witæ at hwilkin man sum man dræpær. tha a han at botæ thæræ for ni marc til kunungs ræt. oc siæx marc til frith køp. thet ær fiuræ marc silfs. oc thre marc foræ blothæ witæ. oc the thre marc um swa mykit cummær til hans houæth lot. tha scal han them allæ bøtæ. Æn ær hans | houæth lot minnæ. tha fær umbutzman ecki meræ æn the thre marc ær hans houæth lot ær. æn tho at thet ær ey meræ æn en øræ. Æn frith køp the siæx marc. ællær fyuræ marc silfs. them scal han for hans frith giuæ. them scal han allæ ut løsæ. ællær tho at fa umbutzmanz wiliæ til at giuæ minnæ. gitær han ey thet giort tha scal han wæræ frithløs e til han hauær sin frith løst. Æcki a ængin man at bøtæ foræ um han ær i samfund mæth hanum. for æn umbutzman hauær liusd a thingi at hans frith war ey løsdær. Hwa sum sithæn ær i samwiste mæth hanum tha botær han thæræ | for thre marc. e til thes hanum warther hans frith liusdær. Æn hwær man thær war i far oc i fylghæ mæth oc thær fastær foræ oc standær utæn kirki. tha a han at bøtæ koning thre marc.

vm fleræ æræ i fylghæ mæth at dræpæ man ¶ Cxxv

Kummær swa at fleræ men æræ samæn at dræpæ en man anti fæm ællær siæx ællær fleræ. oc thæræ gar ængin theræ withær. oc warthær æncti botæ buth buthit a the thry landz thing thær ware æfti. tha aghæ allæ the i far waræ oc i fylghæ at bøtæ konings ræt. bathæ for frith løsn oc swa for fylghit. swa sum hwær hafthæ siælf dræpit han. for thy tok | landæt thær withær at hin sculdæ swa mykli rethære wæræ at biuthæ bøtær foræ. ær gærningæn giorthæ. Æn wilæ the ey withær gangæ oc liggær mannæn a morthe. tha ær thet ey illæ at the bøtæ mykit ær undælic hauæ til giort.

vm fyrtiughæ marc mál ¶ cxxvi

Um hærwirkis mal. allæ the stathæ hin a bondæn at bøtæ fyrtyghæ marc for hærwiki ællær for thes kyns mal. ællær for thing ællær for band. allæ the thæræ waræ i fylghæ mæth. swa sum the bøtæ bondæn for far oc fylghi. swa bøtæ the koningen thre marc. Æn warthær swa i garth gangit at annær fylghir i annærs | gardh. oc gør thæræ hærwirki innæn. at annæn fylghær hanum til oc gør nokæt innæn garthæn. at hin a at bøtæ bathæ for gardgange oc swa for fylgæ. tha bøtær han ey thot hwaræn meræ æn thre marc for kunings ræt. Æn kunings ræt for dráp ællær for fyrtiughæ marc mal. ællær for far oc fylghi. tha a ey konings umbutzman hin um at sæctæ ær giort hauær. thys enæ at hin ær swa rikær at han wil ey sæctæ. oc han wil hæfnd ofnæ takæ. ællær tho at han ær swa usæl at han orkær ey. at han hauær thes ey cost ællær hæfni ællær søkie. ællær tho at han ær swa utæn landz at | han ma ey with cummæ at kiæræ. oc hauær han tho things witnæ til oc hæræth wet thet oc bygdæn at thet ær giort. tha ma han konings ræt ey thys sithær kræuiæ. Æn ey ær thet ræt at umbutzman ma sæctæ man ællær um man drap ællær um fyrtyghæ marc mal. ællær um far ællær um fylghi. thys enæ at hinæ kiæræ siælfuæ yui ær with ær giort. thys enæ at han hauær hæræthz tiundæ til oc witnæ at thet ær giort.

vm sar. ¶ cxxvii.

Kummær thet at man warthær sar. tha a han mæth rætæ at latæ liusæ sit sar til konings gardh innæn hæræthz. oc thær næst til thin|gs. oc late se sit sar. ær thet swa mykit at thing men sighæ at thær a spic oc spiær with at cummæ. tha a bondæn thær for næfnd at hauæ um hin dyll. gar han with tha bøtæ thre marc bonden oc swa koninge. Æy a koning for annæt sar thre marc. æn thet ær spic oc spær cummær with. Æn liusær han ey thet a fyrstæ thing then ær saræt hauær fangit. oc ey a annæt oc ey a thrithie. ællær annær af hans hændæ um han liggær oc ma ey kummæ. tha a han koning thre marc ær sarit hauer fangit. oc hin thre marc ær sarit wetæ. Æn warthær swa at han søkir sit sar ær fangit hauær. oc ænti af the | næfnd ær hanum ær næst for sarit fallær. ællær han gar with. tha æftær thet han hauær hanum bøt ær hanum wetæ sar. tha scal han koning bøtæ thre marc. Æn wær han sic oc mæth næfnd for saræt with bonden. tha ær han warth for kunings ræt. Æn cummær swa at hin ær søkir um sar at han latær fleræ thing yui skrithæ æn han hauær logh mælæ with han at mælæ. tha scal han bøtæ konung thre marc hin ær sarit hauær fangit. oc han a ey thes sithær thre marc af them ær saræt wetæ. Æn cummær swa at hin ær sarit hauær fangit wil ey liusæ oc wil hæfnæ | tha ma ey umbuz man thwingæ han til mæth konings ræt. ællær han ær swa usæl at han hauær ey æfnæ til at wrackæ sin sak. ællær han kan ey. oc hauær kunings umbuzman thot hwaræn hæræthz tyundæ til oc witnæ at han wete sar. tha a hin ær sarit wetæ ey thes sithær at botæ konings ræt foræ. thet ær thre marc ællær sæli tyltær eth foræ um han dyll. Æn liusær han ey sar yui hanum hin ær fangit hauær. oc hauær ey umbuzman hæræthz tyundæ til. tha ma han ey sæctæ hwilkin man han wil um sar. utæn swa sum før ær mælt. Æn cummær swa at brytin sæctær hin. at han liusdæ ey | sum logh war ællær han wroc ey sit sar sum logh war. tha ær han nærmær at weriæ sit mæth tyltær eth æn umbutzman ær at fangæ hans thre marc. Æn um ran thær hauær ey umbutzman um at mælæ. at sæctæ nokær man um. utæn hin kiærær ær ranæt ær with giort. oc thar han hauær ranit kiært. tha a han ran at fylghæ swa sum før ær mælt mæth loghum. oc fylghær han anti til næfnd ællær andræ logh swa sum førræ ær scriuit horo men scal ran søkiæ. at swa marghæ thing sum uppæ ær mælt. oc fallær han at loghum for hinum. tha a han at bøtæ bondæn for ran. oc konung thre marc. gitær han wardh sic for ranæt. æn|ti mæth næfnd ællær mæth andræ logh. tha ær han oc warth for konings umbutzman. Æn cummær swa at hin ær ranæth hauær liusd at han fylghær thet ey længær. tha ma konings umbutzman af hin ær ranæt liusdæ oc ey fuldæ loghlic. thre marc takæ. oc han hauær tho ræt til at sæctæ hin ær ranæt war yui kiært til thre marc. ællær han sæliæ tyltær eth foræ at han giorthæ thet ey.

vm bondæ kiærær yui annær oc latær stæfnæ et thing oc annæt oc thrithie ¶ cxx.viii.

Cummær thet swa at nokær bondæ kiærær yui nokær man. oc latær callæ han til things. et oc annæt. oc thrithie. oc thingmæn læggæ hanum sithæn fy|arthæ foræ. oc han swarær hinum bondæ ængin ræt foræ. tha mughæ bøndær wæl dømæ bondæn hans ræt. oc koning thre marc. Æn cummær swa at konings bryti bethæs han thre marc. oc kummær hin til things ær sæctærh war. oc dyll thet at hanum war ey loghlic stæfnd. oc han war ey loghlic sotær. tha a han at sæliæ bondæn tyltær eth. oc swa konings bryti for hans socn. ællær thre marc.

horo umbutzman ma søkæ thre marc a førstæ thing. ¶ cxxix.

Oc ma thet swa cummæ a fyrstæ thing at konungs umbutz man ma søkiæ bondæns thre marc. oc thet warthær swa. at um bondæ callær annær til things | oc hin møtær ær stæfndær ær oc gar with thing stæfning at hanum war thing stæfnd. oc wil hinum ey ræt gøræ ær hanum hauær til things callæth. tha mughæ thingmen wæl hanum hans ræt ut dømæ. swa at han ma ey annet sinnæ mæth loghum dyliæ. oc konung mughæ the dømæ thre marc. for the rætløsæ han gør. thol han dóm tha aughæ thingmen at næfnæ men mæth umbutzman oc mæth bondæn til fymt thær æfti. oc wittæ um bonden far ræt. oc swa umbutzman. fa the ræt sum nu ær mælt tha ær wæl. æn fa the ey ræt. tha aghæ thingmen at dømæ umbutzman thre marc uppæ | hinæ thre marc. oc umbutz mannæ dom til at næmæ først bondænum til sin ræt. oc thær næst til sin eghin ræt

vm thiufnæth. ¶ cxxx.

Swa ær oc um thiufnæth at konungs umbutzman ma ængin man i hæræthit callæ thiuf thys enæ at han warthær før af andrum mannæ sæctæthær. tha a ey konungs umbutzman thot hwaræn at sæctæ han ær thiuf ær callæthær. før æn han hauær swa wrakit sit mal sum logh ær. Wrakær han sum logh ær oc wær han sic for bondænum. tha ær han mæth rætæ warth foræ umbutzman. fallær han oc warthær han ey bundæn. oc ær thet minnæ | æn half marc ær han hauær stolit. tha a konings umbutzman ecki meræ æn thre marc af hans houæthlot. Æn warthær han bundin oc til things førthær. tha gar thet a hans houæthlot. swa mykit bonden sum til iorthæ bit hørær. oc kuning thet yui thærskuldæ ma gange. oc thot hwaræn swa. at han gøræ først bondæn ræt ær han hauær takit mæth thiufnæth. Æn warthær thet til half marc mun ællær meræ. tha gar thet a thiufsæns houæthlot. æn konæ oc børn hauæ ey theræ houæthlot for giort. thys enæ at hun a at bøtæ thre marc. oc of thet warthær hit undæ hænnæ indræ las. tha gar thet a hennæ houæthlot. oc ey a børnæ.

|vm umbutzman warthær siælf stolin. ¶ cxxxi

Kummær thet swa at umbutzman warthær siælf stolin. tha ma han sin thiuf wæl wrakæ. æy a umbutzman annærs manz sokn takæ at søkæ oppæ annær man. ænti for thiufnæth. ællær for sar ællær for ran. ællær for thes kyns. thys enæ at thet ær widughæ ær ey hauær weriænd. ællær the børn ær weri løsæ æræ. ællær then man swa ær utæn rikis at han hauær hwærkin kunnæ til oc ey mughu sit mal at søkiæ. tha ma umbutzman them til rætæ hiælpæ oc tho ey konungs ræt with giætæ. for æn han hauær theræ mal full dri|uith. Far hin ward sic for bondæns sak. tha wæræ warthær for kunungs ræt. sum mælt ær . æn gør han bondæn ræt. tha a han oc umbutz man at gøræ ræt. Thet scal man oc witæ at hwar stath bondæ sæctær annær um fyrtiughæ marc mal. ællær for sar. ællær for ran. ællær for thiufnæth. tha hauær kunungs umbutz man ecki at mælæ with han ær sæctæthær ær for the sac um han dyll the stund ær han søkir yuir hanum. thys enæ at han latær fleræ thing yui gangæ æn han hauær ræt til. ællær hin far af landæ ær sæctær. ællær han skiutz swa bort. tha ma wæl umbutz man sithæn sac ær yuir hanum liusdær | oc hin fylghær ey sum logh ær oc mælt ær. tha ma han wæl se af hanum ænti logh ællær bøtær. ællær for fyrtiughæ marc thre tyltær. ællær for sar ællær for ran. ællær for thiufnæt. tyltær eth ællær thre marc.

vm af faræ fæ ¶ cxxxii.

Thet scal man oc witæ at alz kyns af faræ fæ thær man wet ængin æghændæ til. thet ær konungs mæth rætæ. um thet ær fæm penninge mun ællær meræ. oc thot hwaræn swa. at then ær hit hauær han scal liusæ at kirki. oc et thing. oc annæt. oc thrithi. oc han ma thet ey utæn hærætz føræ. Ær han siælf utæn hærætz oc hittær. tha scal han thet fangæ then man i hæræth | boor. oc latæ han til liusæ. oc warthær thet liusd a thry thing hwat thet ær oc et landz thing thæræ scal han til syunæ bæræ. wil hin sithæn ær hit hauær oc i hæfthum hauær. i sinæ gømæ hauæ dagh oc iamlange. tha hauær han thær wæl wald til. oc tho swa at han latæ witæ horæ got thet ær. oc takæ thet til wirdning. Cummær hin æfti innæn dagh oc iamlange thær æghænde ær at. tha a han mæth rætæ sit eghit up at takæ. æn cumær han ey tha a konings umbutzman thet mæth rætæ up at takæ mæth the samæ wirdning ær hin tóc thet in. Æn wil han ey swa længi æfti faræ thær hit hauær. oc | wil konungs umbutzman før i hendær fangæ. tha scal han tho liusæ a thingi hwat han hauær hanum saldt. oc umbutz man scal thet latæ wirthæ oc liusæ a thry thing sum mælt ær. oc sithæn scal han haldæ thet dagh oc iam lange sum bondæn sculdæ u forthæt oc u spilt. cummær hin æfti ær æghænd ær at. tha a han sit eghit up at takæ. Æn cummær han ey æfti tha ma umbutz man wæl nytæ sic thet til hændæ. Ær thet oc swa at hin hauær thet dagh oc iamlange ær først hitti. tha ma han thet samæ gøræ sic nyti til hændæ sum for ær mælt. oc thot hwaræn swa at ænctæ skapæth clæthæ. ællær | fætlæth swærth. oc skæft øxæ. ællær hors ællær nokær then mun ær man scal win hauæ til køps. oc kumær then æfti ær æghænd ær at. oc hittær thet. hwat hældær i umbutzmanz hæfd ællær thes han hauær thet sald. tha ma hin laghwinnæ thet atær gen ær æghændæ ær at. oc umbuzman hauær thet i hand sald. tha a han wærthit atær at gialdæ hinum ær af hanum køpti. Æn hittær han ey sit eghit ær æghændæ ær at. tha hauær han ecki with umbutz man at mælæ um thet star swa dagh oc iamlange. Æn af hændær han thær nokæt af innæn dagh oc iamlange. um thet ær i the costæ man ma gømæ um | thet ær ey mat ællær thes kyns. tha a han at bøtæ thre marc foræ thy at han hauær thet ey haldæt sum logh war. oc gialdæ tho costæn atær gen. Æn hittær nokær man minnæ costæ æn fæm pænninge mun. tho at thet ær ey meræ æn en pænnings mun. tha a han sit eghit ær tapith hauær. ællær han haldær thet mæth u mænzkæ ær hit hauir. æn thy at han a ey thær at gialdæ konungs ræt foræ.

vm man hittær a sin marc hors ællær nøt ¶ cxxxiii.

Vm hors ællær nøt tha ær then samæ logh um. num swa mykit at then ær hittær hors ællær nøt. tha ma han ey thet up takæ før æn han hauær thet liusd a thingi at thet gar thær | oc sithæn ma thet ey annær man af hans hæfd takæ. num then cummær til æghænde ær at. oc sithæn han hauær thet liusd. tha ma han thet up takæ. oc tho hwærkin latæ sathlæ ællær silæ um thet ær hors før æn liust ær a thingi annær sinnæ. oc a thrithi thing a han at føræ til things mæth rætæ. oc ær thær nokær æghændæ til tha a han sit eghit. æn cummær thæræ ængin æghænde til. tha sculæ thing men wirthæ thet mæth umbutzmanz a syunum oc sithæn hin liust hauær horsit. tha ma han wæl rithæ ællær akæ hwat han wil hældær mæth thy. swa sum thet waræ hans eghit. oc tho scal han et landzthing ær warthær af the thry landz|thing æfti liusæ thet at thet ær fange hors oc swa hit. oc sithæn hauær han wald til at haldæ thet til iamlange æfti thet ær thet war liust a fyrstæ thing. Æn ær thet ællær ko ællær oxæ. tha a han oc ey up at takæ før æn liust ær a fyrstæ thing sum mælt ær. oc sithæn han takær thet up. tha ma han ængi nyti af takæ før æn han hauær thet a thingi liust. oc umbutz man oc thing men the næfnæ men til bycd heem mæth hanum oc wirthæ thet. oc sithæn han hauir thet sic til hændæ mæth wirdning takit. tha ma han wæl sithæn nytiæ. oc tho swa at et af the thry landz thing thær cummær æfti scal han sighæ til i hæf|thum hauær. ællær annæn af hans haluæ liusæ hwa the i hæfthum hauær. oc i hwat hæræth han ær. oc i hwat by han bor. oc horo lytæth nøtæt ær. oc horo gamæl han hauær thet foræ oc hwat merki thet hauær. oc sithæn ma han nytie sum mælt ær fran thet fyrstæ thing. han liusdæ thet oc swa til iamlangæ daghs. um then cummær ey æfti ær thet a. hwa sum swa liusær oc swa far mæth sum mælt ær. æn tho at han dræpær thet fæ. tha a han ecki at bøtæ foræ. for thy at han hauir thet mæth wirdning takit. oc scal thet mæth wirdning ut latæ sum mælt ær. Æn far han ey alt swa mæth sum mælt ær | tha for hwar timæ han sathlær ællær silær annærs manz hæst. tha a han at bøtæ twa øræ foræ e til thet warther thre marc. Æn far han oc utæn hæræthz mæth. oc warthær thet ey liust oc ey mæth wirdning takit. tha a konnung thær thre marc for sum før ær mælt. Æn um oxæ ællær um ko. tha for hwær timæ han okær oxæn ællær han latær molkæ koæn. tha bøtæ twa øræ for. e til thet warthær thre marc. Æn førær han oc them utæn hæræth ær the waræ hittæ i oc thet hæræth the waræ liust i. oc hauær han them ey til wirdninge takæt. tha bøtæ umbutzman thre marc. Æn cummær | han ey æfti ær æghænde ær at. allæ the samæ bøtær thær bondæn hørthæ ær thet atæ. the høræ konungs umbutzman.

vm umbutz man takær up fæ oc sighær ey til. ¶ cxxx.iiii.

Takær umbuz man fæ up oc liusær ey swa a thingi sum nu ær mælt. oc takær thet ey mæth wirdningi. tha a han swa at bøtæ bondæn sum annær man. oc swa mykli meræ. at hauær han thet latæt liusæ oc mæth wirdninge takit. oc hauær thet ey liusd a thingi. thar hans iamlangæ gar ut at han hauær thet haldit. æn tho at thet warthær fæm wintær æfti ællær siæx. oc dor fæt i hans hæfthum. ænti han sæll thet burt til annæt land | ællær i annæt riki. oc cummær hin ær atæ. tha a han sit fæ ut at hauæ af umbutzman oc thær til thre marc. for thy at han for thær ey loghlik mæth. Wil han hanum oc wærræ sac giuæ thæræ for tha hauær han thes wæl cost. for thy at then scal hælst rætæn gømæ ær annær scal thrængi til at gømæ ræt

vm utlændninge dør ¶ Cxxxv.

Uvarthær swa at nokær utlændninge dør. oc hauær han æy rætæ aruæ mæth sic. oc dør han at nokær bondæs tha then bondæ han dør at. a kunungs bryti both at fa. oc han a til at cummæ mæth grannæ oc se oc syun hwat thet ær han war æghænde at. oc thy næst | a umbutzman til things at kummæ oc liusæ thet thæræ. oc thæthæn aghæ thingmen at næfnæ men mæth umbutzman oc husbondæn at se oc syunæ oc lægge wirdninge a horo got thet ær hin atæ thær døth ær. oc sithæn annæt thing thær næst æftær sculæ the liusæ. hwat thet war. oc horo thet war wird. oc tha ma husbonden sithæn haldæ thet innæ til iamlange dagh. oc tha scal han alt thet samæ haldæ til iamlange dagh ær wirdh warthær. for utæn at thet ær the costær ær spillæs mughæ. swa sum wist ær ællær annær slikæ munæ. thet ma han nøtæ. oc gialdæ ændræ æm|myklæ wirdninge foræ. Æn cummær nokær æftær innæn iamlange ær hins rætæ aruæ ær. oc hauær ænti war konungs bref til ællær andræ swa gothæ mannæ at hwærkin umbutzman ællær hæræthz men tharf iæuæ um. tha a han sin arf mæth rætæ at hauæ. Æn hauær han ey slict witnæ til. tha scal han hauæ twiggi mannæ witnæ oc swæræ ofnæ mæth tolf men at han ær næstæ niui thes døthæ. oc han ær rætæ arf take æfti hanum. oc tha sculæ the ut latæ. Æn cummær ængin æfti innæn then iamlange. tha a konungs bryti thet in til sic at takæ. Æn sæctær han bondæn um at han lót ey alt ut. hwat hældær arf takær ællær umbuzman | at hin lot ey alt til synæ først ær thet war wird. tha scal han sæliæ tyltær eth oc witnæ at thet ær alt utæ ær hans war. Æn cummær swa at husbondæn ær han war at wil ey haldæ thet. oc takær umbutz man thet in. tha scal han thet latæ liusæ oc wirthæ sum bondæn sculdæ. oc swa takæ mæth wirdninge. oc scal han thet liusæ at iamlange ær uti oc han hauær thet ther til haldæt. Afhændær han førræ nokæt utæn wist ællær theskyns. tha a han at bøtæ thre marc foræ sum bondæn sculdæ um han afhænde nokot. Hauær han oc thet swa at han latær thet ey liusæ innæn iamlange dagh. thot han hauær thet siæx wintær ællær syu. tha a hin tho sit at hauæ ær arf|takær war ær æfti cummær oc kræuær sum logh ær. Æn hauær han thet mæth wirdninge takit oc liust a iamlange dagh oc iamlangæn ær uti. tha hauer han ey mykli til mælæ ær æfti cummær utæn han latær hanum thet for gutz sakæ. ællær konung wil hanum thet latæ.

vm wrac af haf wræcs in til landz. ¶ cxxxvi

Vm wrac. thet af haf wracx in oc ængin fylghær. tha ær thær konungs umbutzman gømær at. kum mær baat in. then ær ey ær meræ æn siæx æring. oc latær umbuzman han up draghæ. oc cummær hin ær han a innæn iamlange. tha a han at giuæ brytæn twa øræ for hans um røct. Jæ|uær umbutzman um at thet ær hans. tha swæriæ til mæth siætæ man. oc takæ sin baat. Æn cummær meræ skip in æn byrthing. tha giuæ half marc oc takæ sit burt ær æghænd ær at. Æn cummær ti læstæ skip in ællær meræ. oc sættær han thet up at gømæ. oc cummær hin æfti æghænd ær at. tha gialdæ umbuzman thre marc. oc takæ sit eghit. Jæuær umbutzman um at skipit ær hans ær æfti cummær. tha gan gæ han til mæth tyltær eth oc witnæ at thet ær hans. oc takæ sit eghit. Æn cummær swa æfti at han hittær thet a flothræ mal. oc ey up draghit. oc ey umbutzmanz hæfdh a cummin. oc | ey akkaræ foræ thet han lot foræ læggiæ tha giuæ hin æfti com ængin pænning hwat thet ær meræ ællær minnæ. oc hauæ sit eghit.

vm wrac i fiorthe. ¶ cxxxvii.

Æn cummær i fiordh sum roskildæ fiordh ællær andræ slikæ fiorthæ. at thær wrax nokot fran enæ by oc til annær. ællær fran et hæræth oc til annæt. tha ma thet ecki wrac warthæ. ællær tho i thet sund ær ey ær meræ æn ukæ syo mællum. tha ma thet oc ecki wrac hetæ. Æn ær thet meræ æn ukæ syo. tha ær thet bætræ hinum ær skipit a. at han giuæ uningæ logh foræ oc takæ sit skip helt oc haldit. oc umbutzman hauær thær gømslæ a | æn thær ær ængin gømæ a. oc annær man scal thet up huggæ.

vm man sighælr hart wæthær ællær thwært. ¶ cxxx.viii

Æn cummær swa at nokær man sighlær hart wæthær ællær thwært oc han scal castæ af sit timbær ællær af andræ costæ oc thet wrax in til landz tha a konungs umbutzman at hauæ thæræ gømæ uppæ. Kummær hin æfti ær æghændæ ær at innæn thre fymtæ. tha gialdæ atær umbutzmanne thet æruæth han hauær a lagth ok takæ sithæn sinæ costær.

vm skip cummær in wrækændæs thær folc ær a. ¶ cxxx ix.

Kummær nokot skip wrækændes thet ær folc ær ofnæ. tha æræ the | siæluæ wærthæ at biærghæ hwat the mughæ. oc hwilkin man them wil til hiælpæ ællær for gutz sakæ ællær for fæ tha ær han wærthær at wæræ sac løs. Ær oc then withær ær æghændæ ær at. oc brytær. wil han ænti giuæ ællær sæliæ andræ mannæ thet han gitær ey burghit tha hauær han thes wæl cost. Æn skiliæs the withær ær skipit fylghæ oc biærghæ thet ey siæluæ oc giuæ thet ey burt. oc sæliæ thet ey burt. tha a ængæn at biærghæ utæn konungs umbuzman. hwilkin man nokæt takær thær af thet wrak ær konungs umbutzman hørær til. thot thet ær ey meræ æn fæm pænningæ mun. tha scal han ut latæ | thet. oc thre marc ofnæ. dyll han at han hauær ecki af fangit. tha dyliæ mæth tyltær eth oc wæræ sak løs.

Kummær fisk in wrækændes. ¶ cxl

Kummær fisk in wrækændis til landz hwarskyns fisk thet ær. anti hwal ællær stor lyft. at man gitær ey waldit han. ællær hwat fisk sum thet ær. tha a hin ær hittær først for utæn thet ær styrie. hun hørir til konungs gardh for thy at thet callæ men gørsums fisk wæræ. oc hinum thot hwaræn sit æruæthz giald ær hittær Æn kummær hwal in ællær løft tha a hin ær um gar ær først hittær sic byrthæn at hoggæ. oc tho umbutzman sagn til at gøræ. Æn cummer først | then til ær rithænde ær. tha a han af at takæ hæstæ byrthæn. oc tho thæræ mæth at han far umbuzman buth. Æn cum mær man mæth eki. tha ma han oc farm af takæ. thær mæth at han far umbutzman buth. Æn cummær man mæth wagn til. tha ma han oc las af takæ tho thær mæth at han gøræ umbutzman sagn til. Cummær oc bát in æn tho at hun ær siæx æring. tha a han oc farm af at takæ oc fa hinum buth. hwilkin theræ umbutzman scal buth fa. tha scal han e at sithærste hanum buth fa for innæn tu døgn. thet ær swa um han hittær dagh um aftæn sangs timæ. tha scal han umbutz man um annæn | dagh for aftæn sangs timæ buth fa. hwilkin timæ han hittir. tha scal han e annær dagh for then timæ hinum buth fa. Æn cummær meræ skip in æn siæx æring bát ær. oc hittær først ofnæ tha mughæ the ey meræ af thakæ æn swa myklæ byrthæn sum siæx æring matæ bæræ. kummær nokær sithæn til æfti hin førstæ hauær af takit. hwat hældær byrthæn ællær las ællær oc skips farm. tha ma ængin sithæn af takæ. for thy at thær star tha konungs marc a. oc hwa sum sithæn takær nokæt af. tha latær han thet ut oc thre marc ofnæ.

vm konungs lauhstuth

Foræ kunungs laghæ stuth scal um|butzman liusæ fymt foræ thet han takær thet. oc sithæn ræt laghdagh. bristær thet tha. thet ær konungs ræt lagh stuth ær. tha a han at bøtæ thre marc for. ællær dyliæ mæth tyltær eth. Æn bethæs nokær bryti sic giæf stuth til handæ. tha hauær han ey thes æfnæ at thrænge han til giæf stuthin. um han hauær lagh stuthin før ræt. for thy at thær gar ængin socn æftær. Giuær bondæn konungs bryti æcki. tha tharf han swa mykli minnæ hanum wetæ um hanum fallær a hændær. bristær oc hanum lething. ællær nokræ andræ mannæ thet ræt ær danæ lething. tha a han ut at | latæ lethingin. oc thre marc ofnæ.

vm umbutzman bethæs konungs ræt. ¶ cxlii

Kummær swa at umbutzman latær nokær man bethæ konungs ræt. tha scal han sændæ man til hans. oc til callæ twa grannæ. oc thet scal at minztæ en dagh wæræ for thing. oc thet scal wæræ før æn sol sætz. oc han ma ey samæn søkiæ af en by meræ æn thre men. for utæn han bethæs all byn samæn. Æn bethæs han all byn samæn. tha aghæ the oc ey meræ æn en logh allæ samæn at giuæ. ællær the bøtæ thre marc allæ samæn. Æn fæstæ the logh foræ. oc ær thæræ nokær man i thær ey wil swæ|riæ. tha ma han ecki meræ fællæ æn sic enæ um tyltæn warthær thot hwaræn full at han swær ey.

vm umbutz man kallær man til things oc sighær at han ær fældær. ¶ Cxliii.

En cummær hin til at fyrstæ thing ællær andræ ællær thrithiæ. oc sighær umbutzman at hanum fiæll a hænder. ællær at thær cum ey ræt atær sagn. ællær hanum brast for fall. tha æn tho at hæræthz men witæ at han lót sighæ for fal. tha æn tho at thet ær illæ giort. tha a han tho at sæliæ tyltær eth sær for laghæ fal oc sær for houæthsak. oc thet scal wæræ næstæ fymt æfti thing. Kummær | umbutzman at førstæ fymt. oc ær hin ey withær latæn at sæliæ logh foræ. tha scal han latæ twa men mælæ sit forfal. oc thet forfal thæræ mælis thet scal atær møtæ a thingi. oc sighær umbutzman at hanum fiæll a hændær. tha scal hint witnæ mælæ at hanum møtæ alt fult. oc tha læggi the aftær fymt foræ annæt sinne. Cummær oc swa at andræ fymt oc skil them um. tha scal thet the samæ lund faræ. warthær oc swa thrithiæ sinnæ tha ma han oc swa latæ forfall møtæ. sum nu ær mælt. Æn skill them a thrithiæ thing um. tha sculæ thing men aftær læggiæ fymt foræ. oc thing|men sculæ tha næfnæ thing høringe til. oc the sculæ tha fiarthæ thing til cummæ. møtær bondæn mæth logh oc konungs umbutz man. oc gitær han ward sic mæth loghum bathæ for fallit oc swa for houæth sakæn. tha ær han warthær. Æn cummær ey konungs umbutzman til. tha a tyltin at takæ sic hand lagh. oc weriæ sic. Æn møtir umbutzman oc gitær bondæn ey ward sic. tha ær han fældær at the sac. oc tha sculæ thing høringe thet witnæ næstæ thing æfti. Ær han oc warthær tha sculæ thingmen hans sak løsæn mælæ. Æn umbutzman hauir ecki oftær with han at mælæ | um the sak. Æn ær hanum fallit a hændær. tha sculæ bøndær konungs ræt i hans gard søkie. tha aghæ the mæth rætæ thing høringe til at næfnæ. them at rithæ uppæ hins brofiæl ær fæt ær af dømd mæth konungs umbutzman. rætær han thær ut thre marc for houæt sakæn oc thre marc for laghæ fall. tha oruæs han thær at. æn rethær han ey ut the siæx marc oc hauær hin thing høringe witnæ at hanum brast oc han redæ ecki tha ma konungs umbutzman han sithæn næmæ til ni marc. thre marc for houæth sac. oc thre marc for laghæ fall. oc thre marc for at han tholdæ domin. oc giorthæ ey ræt næstæ fymt æf|ti domin.

vm bonden star for mæth logh ¶ cxliiii

Æn cummær swa at bondæn sitær førstæ fymt ær han sculdæ sic weriæ. oc konungs umbutz man cummær ey til oc ey hans for fall. tha ma bondæn weriæ sic mæth hand lagh um han wil. Æn sighær umbutzman mæth sannæ at hanum møtæ forfall. tha ær han thot hwaræn ey warthær. Æn thor han ey sighæ mæth sannæ at hanum møtæ forfall. tha scal han warthær wæræ. hwilkin fymt sum bondæn ær ofnæ oc umbutzman møtær ey. oc ey nokor man af hans hændæ. hans forfall at sighæ. oc lagh wær han sic mæþ hand lagh. tha a han at wæræ war|thær. utæn konungs umbutzman sighir a sinæ sannændæ at han lót ater sighæ. tha a han warthær at wæræ. Æn fiarthæ fymt ær thing men cummæ til tha scal han e theræ witnæ latæ um standæ hwat hældær bondæn ær warthær ællær fældær.

vm bonden cumær ey til førstæ thing at swaræ ¶ cxlv

Kummær ey bonden til thet førstæ thing at swaræ konnungs umbutzman. oc ey til annæt. oc ey til thrithiæ. oc ey til fyarthæ. oc hanum fallær a hændær. tha a thot hwaræn umbvtz man ey at næmæ før æn thet fæmtæ thing ær gangit. Æn cummær bonden a fæmtæ thing oc biuthær logh for dommin. tha scal han withær wæræ oc fæstæ | tyltær eth for domin oc annær for laghæ fall. oc thrithie for houæth sak. oc tha sculæ thing høringe atær næfnæ men til at wæræ withær a næstæ fymt. gitær han sic thær wart mæth thre tyltær. tha ær han sak løs foræ umbutz man. Æn gitær han sic ey warth. tha hauæ umbutz man witnæ af thing høringe at hanum fiall a hændær. oc sithæn ma han næmæ han til ni marc.

vm bondæ liusæs a hændær fyrtiughæ marc sac ¶ Cxlvi.

Vvarthær swa at bondæn warthær liusd a hændær fyrtiughæ marc sac. oc hin latær fallæ oc wrakær thet ey. tha a konung for hwart fyrtiughæ marc mal ællær fyrtiughæ marc boot. ællær thre | tyltær. Æn allæ the samæ lund a han fyrtyghæ marc mal at søkiæ sum thriggi marc. hwærkin for lagh fall ællær for dom far han meræ æn thre marc um hanum bristær ællær tyltær eth. æn far han dom a hanum for fyrtyghæ marc sac oc rætær han thet ey ut a the næstæ fymt mæth thing høring a høræn. fyrtyghæ marc. oc thre marc foræ laghæ fall. tha ma umbutzman næmæ han mæth theræ witnæ til fyrtyghæ marc oc til siæx marc. thre marc for laghæ fall. oc thre marc for domin.

vm man dør innæ at annærs. ¶ Cxlvii.

Døør nokor man innæ at annærs. oc bondæn hauær arfuæn innæ oc liusær thet ey a the thry førstæ thing. oc latær ey wirthæ sum mælt ær | tha scal han bøtæ konung thær thre marc foræ. ællær sæliæ tyltær eth. at han for alt mæth sum logh war. Æn cummær swa at bondæn ær arfuæn hauær innæ dyll allæn arfuæn at han hauær ængiæn innæ. oc sighær umbutz man at han war ænti swa goth sum marc silfs ællær meræ. swa at han war lagh arf. tha scal han dyliæ mæth thre tyltæ. Swa ær oc um gull thet ær hit warthær oc up grauæt af iordh. thet men callæ danæt fæ wæræ. thet a at dyliæs mæth thre tyltæ. Æn gar han with ællær arfuæn ællær danæt fæ. tha scal thet ut latæ. oc tyltær eth oc witnæ ofnæ at thet war ey meræ. Æn danæt fæ hørir kon|nungin enum. sum gull ællær silf. oc ængin umbutzman.

Tu autem domine miserere nostri.

Deo gra – ci – as

Explicit per manum fratris iohannis iutæ.