af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha alt war rede ther han fæk
han jnd for fader oc moder giek
och tackede them for gawe rige
bad them tage løn i hemerige
aff then gud the trode appa
nw bedis jech orloff om jech maa
medh edher orloff wil jech faræ
konningen stod tha sielff til swaræ
och bad tha hinttæ jnd thet kar
som for blanszeflor giwet war
søn thette kar giwer jec thik
han taker hanum saa mynneligh
sin bæstæ ganger han sadlæ bad
och gaff hanum flores tha istad
then hæst war vnderlig til lydh
som sne war halff dielen hwid
annen hans sidhæ war rød som blod
thet maa wel wæræ jen ganger god
then giordh som vndher sadelen laa
aff thet rigeste peld ther weræ maa
aff fylsbien then sadelbowe war
| lawd medh dyræ stienne klar
then pannel war aff blialt
medh dyræ gierninge mange fold
styledher och the remmær ther til hørde
waræ aff thet skieræ silky giorde
al then ting som ther til hørdhe
the waræ aff guld och sylff giorde
bodhe biedzel och ther til howet leder
skiende som solen mod thet weder
man prisede thet for landh och fæstæ
thy thet war aff the gierninge bæstæ
hans modher tog jeth fingern aff guld
gaff flores thy hwn war hanum hwld
kant thu thette giømme wel
thu wordher alder vdhen skiel
jngen jeld maa thik skadhe
ey wand ey jern komme til wodhe
giømmer thu thet medh rad och sin
effther thet thu ledher skalt thu fin
han takede them sa mynerlig
the kiøste hanum tha leweligh
han tog orloff aff the ther waræ
the grede saa the kwnne ey tha swaræ
fadher och modher the rewe thieræ haar
medh sorigh skulle endis allæ woræ aar
wi see hanum aldrig myeræ
saa saffde the och andræ fleræ
| ther medh waræ the øwert spaa
for thy thet mwnde them och saa gaa
han bad them lewe hiel och seel
the swarede grædinde faar fuld wel
han red thedhen giensten i stad
sinæ radgiwer han seg kallæ bad
han badh hanum ride for til strande
thid som blanszeflor foor fra lande
the fierde dag the kamme thæræ
och lod thieræ kost rede medh æræ
jnghen matte anneth for standhe
æn ther war kiøbmen kommen til lande
thet tiede the allæ obenbaræ
ath flores ottæ alt thet ther waræ
han tog bwndhen och hosfrwen til sin
och skienkede them bodhe myød oc wiin
tha the allæ glade waræ
swckede flores gansze saræ
och taledhe wedh seg jenne
och kieristæ blanszeflor rene
megh kan aldrig gledhen skie
førræ jech fonger thik ath see
bwndhen och hosfrwen worte thet waræ
ath flores swckede gansze saræ
men wedh saffde the bodhe reth
han ær kommen aff jen godh æth
| och han ær jngen kiøbman
andræ ærinde hawer han
hosfrwen taled til hanum tha
kieræ flores hwi sørighe i saa
ladher edher sorigh faræ
i skullæ nw endelig glad weræ
jen møø war hæræ for snymen tid
hwn haffde och saadan same jidh
blanszeflor hwn kallede segh
i ær hinnæ saa storligh ligh
hwn sawdhe segh aldrigh ath worde seel
førræ hwn finnær then hwn vndwel
for flores sage kam hinnæ til hande
thet hwn worte sold til fræmmede lande
for guld och stiene skyøne
then rige konningh aff babilone
tha flores hørde hinnæ talæ saa
och samme tidindæ til hinnæ fraa
tha saffde han saa hierteligh
thet giwe gud i hemmerigh
medh sin myskund och nadhe
at wi matte æn findis bodhe
aff glede han jen werme kiende
han fand ey kniff han haffde i hende
aff hans hand field karedh nedher
jet annet i geen han hintte beder
han fæk hosfrwen som hanum sad næær
| dricker thet aff som her i ær
och karedh skullæ i sidhen hawe
thy i kwnnæ seye aff wisæ sage
the taledhe manth och giorde them gamen
then affthen ther the sade samen
Orligh om morigen dagen war lywss
ther roptes vdhen for thet hwss
hwo til babilone wil faræ
the skullæ allæ til redhe wæræ
och føræ thieræ ting til strande
thy nw bles good bøør fra lande
flores war glad han fæk thet ath høræ
han lod sin ting til strande føræ
han kallede then hosbwnde som hanum war hold
och gaff hanum hwndrede mark røde guld
aff then hosbwnde han orloff togh
allæ hion them gaff han nok
hwær slikt som ther war
sidhen han til strande faar
the badhe hanum allæ fuld wel faræ
gudh hans liiff och æræ bewaræ
til skibs medh them tha giek han
han bad seg kallæ then styræ mand
thu giør thet jech bedher hæræ
styr til haffn thu west nest wæræ
jech hawer for standhet sannelig
ath konningen och andræ herrær righ
| som vndher konningen aff babilonia boo
the hawe thet allæ lowet aa tro
nar otte monedh gangen æræ
tha skulle the allæ kommen wæræ
thy willæ jech gierne komme brat
førræ the herrær skilliæs ath
jech myne woræ ther maa selæ
hwad them lyster ther aff ath weliæ
jech wil thik giwe gosz ther til
om thu mægh førær thid som jech wil
han swaredhæ hanum och saffde saa
jech fører edher thidh om wi bør faa