af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Nw ær flores kommen thæræ
som han hawer lengy trod at weræ
han tager wedh segh jene ath kieræ
jech matte heller hiemme weræ
æn wæræ hæræ sted i tøllig wode
jech hawer jnghen jech tørff wedh rade
ther jech myne lønlig erinde kan tie
ath mægh skulle ey skade skiee
skal jech myne villiæ her obenbare
och wordher konningen ther wedh ware
| han ladher mægh jnghen lwnde lewe
e hwad som jech wil hanum giwe
mægh er bedræ ath hiemme weræ
medh myn fader oc moder kieræ
tha giwer han mæg jen jomfrw righ
then som wel maa weræ myn ligh
tha han tencte ath giøre saa
hans hoff tog end om kring ath gaa
hwo megh allæ werdhen willæ giwe
vdhen blandzeflor maa jech ey lewe
mæg mynnes æn myne vmage
jech willæ mægh dræbe for hinnæ sage
thet jech war nw hiemme theræ
tha skullæ jech affter komme hæræ
thy wordher jec nw hæræ at bliwe
wed saadan node som gud wil giwe
om jec kan myt sind bewaræ
och aldrig føræ heden faræ
vden hwn skal fyllige mæg
hwad heller hwn ær død heller qweg
hosbwndhen kam tha gonginde theræ
och bad sin giest welkomen wæræ
tha worte han ther weder waræ
at hans giest han sørigher saræ
myn gode wen i giøre edher blide
och ladher faræ all eder qwide
tøcker eder noghet her at skilliæ
thet skal weræ effter eder williæ
mæg tøcker heræ alt got wæræ til røne
| gudh giwe mæg eder wel at løne
æn jech tencker aa myne woræ
hwræ jech skal sa radelig faræ
thet jnghen mand skal daræ mægh
heller i kiøb giøræ mæg swig
bwndhen saffde wi gaa til bord
jech wil edher siden seye myne ord
hwad i wille aff mægh for standhe
och edher tøcker wæræ wande
han bad sin hostrw kallæ
thu fogne woræ giester allæ
och serdieles thenne same giest
medh allæ then konst som thu kant mest
och matte thu wede thet for sand
ath han ær jen edlæ mand
the ginge til bord och finge them mad
ode och drwcke och giorde them glad
mand skibede them ther allæ node
til dryk och sa til edinde bodhe
ther war bode foglæ och fiske
och øwert mad paa allæ diskæ
thet bæstæ win hwn for them baar
som ther i landhet woxet war
tha togh flores fram thet kar
som for blandzeflor giweth war
pa thet kaar man skrewed saa
hwræ paris ledde helena
tha tencte han saa jnnerligh
| naar mon thet skal hende mægh
thet jech saa ledher blandzeflor
som ær myn egen hiertens amwr
gud maa mægh hielpæ ther thil saa
ath jec myn willige fræmme maa
och daries som jech wel and
han mægh wel weyen wisæ kand
hwræ jech myn willæ freme maa
och thet matte mæg til æræ gaa
han tenkte ther aa sa sare
ath hans øwen gawe taræ
hostrwen thet giørlig saa
hwn saffde til sin hosbwnde tha
the lodhe tage mad aff bord
tha saffde bwndhen tesse ord
han bad flores seye sæg fra
hwad han tencte sa stadelig aa
han saffde lader mæg thet for stande
om jech kan rad til edher wandæ
løn thin williæ ey for mægh
giør thu thet thet angher thik
sey mæg til myn wen fuld good
hwad som thik ær nw i mod
tha saffde hosfrwen medh got skiel
mæg tøcker han hører blandzeflor til
the æræ hwer andræ sa ligæ do the æræ sæær
jen halff monet hwn war hær
hwn felte dagelig for edher thare
| och kierde segh sa sare
ath hwn matte edher aldrig fin
thy sørighet hwn i allæ sin
ther flores hørdhe hinnæ talæ saa
hans wid mwnde hanum næær for gaa
han saffde jech hinnæ brodher ey ær
jech winther hwn ær myt hiertens kier
ney jech glømde mæg sannelig
hwn ær myn syster for vdhen swigh
daries saffde sey mæg set
thet gaffner thik som jech hawer jet
ledher thu effter hinnæ thet seyer jech thik
thu faar illæ wesselig
skal jech weræ wiiss for vdhen swig
ath thu wilt ey for rade mægh
tha wil jech thik saninde seye
och jngen erindæ for thik thie
han soor hanum oc lowet aa tro
jech ær hæræ komen saa
blandzeflor finnæ om jec maa
ther mæg medh awinde war stolen fra
myn fader ær jen konningh riigh
ther i mowe i tro mæg
ther skullæ i rad ower hawe
guld och sylff och andræ gawe
om i kwnne thet skibæ saa
ath jech matte hinnæ affter faa
thy thet ær saa kommed til
jec hinnæ affter hawe wil
| aldrig kommer mæg til then nød
jech skal æn førræ bliwe død
daries swarede hanum brat
ther til wed jech jngen rad
jech radher thik ey ath seyæ saa
thu æst then mæg hielp maa
worder konningen ther wed war
ath thu effter tøllig faar
thet koster thit liiff thet gaar thik saa
ath jnghen mand thik hielpæ maa
thid som then jomfrw kommen æræ
ther maa ey troldom komme næær
ey styrki ey liist ey andræ sage
ther theden maa then jomfrv tage