af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
konningen aff babilon hawer vnder seg
halfft anneth hwndred konning riig
the allæ komme hanum til
vdi jen stwnd naar han wil
tywe mylæ ær stadhen giømen lang
medh høwe hwss och øwert trang
then mwr om kring staden gaar
tre fagne han tiøk ær
hwndrede fagne høg oc ræt
vdhen och jndhen all fuld slet
vii porte och xx ær ther aa
ther høwe torne alt ower gaa
for hwer port finnær man
slikt waben man tenke kand
i staden ær vii hwndrede fæste
| the man wed til wæræ the bæstæ
aa hwært jet fæstæ ær ey myn
æn hwndrede ridder noger sindæ
keyseren aff rom skullæ lengy tinge
føræ han kwnne jen thæræ vd twinge
myt i staden jet torn stander
thet bygde kiemper medh thieræ hænder
then mwr ær giord fuld wæl til føwe
hwndredæ fagne ær han høwe
och giord medh mange mesterlig ting
twsind fagne ær han om kring
aff malmer stiene grøne
the ther gode ær och skiøne
al then hwalff aff then same stien
ther bode ær skier och ren
jen knap owen pa torned stoor
aff røt guld øwert stor och klar
giømmen knapen gaar jen stangh
tredugæ alnæ ær han langh
owen aa knapen jen karbwnkel stien
som solen allæ klarestæ skien
saa skien then stien om myrke nat
ower x milæ thet ær alt sat
firæ herberig ær i torned jn
aff feyerstæ marlmerstien man kan fin
saa ath jngen kan for staa
hwad them ap hollæ maa
jen stolpe vnder hwelingen mwn staa
och giømmen thet øwerste herberig gaa
then stolpæ ær medh guld om kringh
| och allæ skreffne vd i jen ring
the æræ aff hwide malmer stiene
och allæ skickede øwert rene
myt oo golwed stoor jen hæst
giord aff sylff som wæræ maa bæst
thet renistæ wand gaar aff hans mwnd
aa thet golwe ther stoor jen brynd
saa at the jomfrwer maa ther i faræ
naar them tøcker timæ til wæræ
fyritywe herberig ær ther jn
the bæstæ ther man maa fin
the æræ medh rigdom giorde saa
sa man wed ther at seye fra
e hwad mesteræ som kommer thæræ
han ey saa good jen mester æræ
at han ey noghet seer ther appa
som han ther mieræ nemæ maa
ther ær the wenistæ jomfrwer jn
som man maa i werilden fin
the wenniste konningen fonger at spøræ
them lader han thid allæ føræ
the trapper æræ giorde saa
at hwær maa til annen gaa
och til thet herberig kongen i ær
hwilken han sender bodhen thær
fyritywe jomfrwer ær ther jn
aff beste slekt ther man maa fin
the jomfrwer hawe thet til løne
too aff them skal konningen tiene
the skullæ allæ tage til waræ tha
| naar konningen stoor app och wil ath sowe gaa
oc jngen mæn thiene thæræ
for vdhen the allæ fromme æræ
aa hwert herberig ær jomfrwer tre
jen mester ower them hawe the
och han ær kwndige medh seg
han wocter porten idelig
mange andræ vdermieræ gaa
the beræ swerde och giøræ saa
och drebe hwem han tegner til
om the ey giøræ hwad han wil
hans herberig wed porten stoor
som man jnd ath torned gaar
om noger man saa dristig ær
och faar til effnæ ath komme ther
tha lader han hanum beriæ och slaa
hwad han hawer thet tager han hanum fra
han hawer aff konninghen orloff til
ath giøræ aff them e hwad han wil
firæ wecter ær ther aa
som aldrig skullæ aff wernen gaa
førræ andræ firæ kommer i gien
nat och dag ær them alt jen
tha the worde noghet waræ
the øbe tha myghet saræ
ath the ridder som ther boor næær
the skullæ tha til redæ wær
pa heste och medh thieræ waben
hwndrede M nar the komme samen
konningen han hawer jen vnderlig sed
| then hawer han haffd i langen tid
jen møø tager han seg hwert aar
hwn i seng medh hanum gaar
naar thet aar ær gonghet om kring
lader han steffne jen almendelig ting
konninge och hertuge som ther ær næær
skullæ tha allæ komme ther
tha lader han hinnæ dræbe saa
ath the ther allæ see appa
han and och jnghen lewindis man
ath faa then qwinnæ effter ham
och sidhen lader han sammen kallæ
the edlæ jomfrwer allæ
i jen abild gord ther lidhet fraa
och bedher folked sammen gaa
allæ gaa the søryigind til
och jngen kongen hawe wil
jnghen ær ther som thet ma rade
hwilken lenger skal fyllige then nade
then hieder wille the helder om bæræ
som ey skal lenger wæræ
och wedæ sæg for stoo soodan nød
aars dag then wesse død