af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
jec wil nw lade eder for sta
aff then abild gord jech saffde fra
jen wern hawer han om segh
then ær mwred kostelig
lawd medh guld app at the tin
aa hwert vigh skord man maa fin
| aff kober jen stolpe paa then mwr
i foglæ ligelsæ oc i dywr
sa skieræ aff guld at see appa
som solen klaristæ wæræ maa
ther weder kommer skiødelig
tha hawer hwær røst serdieles medh segh
alz kiøns foglæ ær ther aa
bode storæ och saa smaa
the grim dywr pa jorden gaa
ther the røsten ath høræ faa
the ladher thieris grimhet fallæ
och worder ther aff glade allæ
the dywr the synge sørige løst
hwær medh sin natwrlig røst
och fowert ther the komme sammen
hwo thet hører them brister ey gammen
vdhen thet hanum i mod æræ
ath han seer ey sin hiertens kieræ
annen weyen thet edlæ riss
ther løber jet wand aff parediis
som man pleyer ewfrattes at kallæ
man maa ey gaa ther jnd medh allæ
vdhen han flywinde komme maa
heller giømmen then port at gaa
i thet edlæ wand oc renæ
finder man mange dyræ stien
smaragdus och granate
bode storæ oc smaa til made
sardinix oc jaspis
jacinctus oc topacius
| adamus oc ametiste
berille satte medh listæ
oc mange andræ the ther faa
ther thinnæ bog ey seyer fra
then edlæ gord medh blomster stoor
vintter sommer høst oc woor
the edlistæ træ ær planted ther
som man wed i werilden wær
sadan yrter man hawæ wil
tha ær ther allæ handæ til
mwskat och saa blomme
neglicken oc cardemome
jngyfær och galliga
alz kiøns æblæ ther wæræ maa
kobebe och sedewer
skorter jngen stwnde ther
spiginardi och mirra
hwad skal jec mieræ seye saa
saa mygel glede ær i thet riis
som man waræ i parediis
myt i gorden jen kielde stoor
jen mwr aff guld om hinnæ gaar
jen slet gang ther om kring
allæ wegne medh jen ring
hoss then kielde lidhet fra
the weniste træ all werden aa
blomsters trær the gode æræ
thy the allæ tid blomster bæræ
the ær som blwss at see appa
aff blomster ær hwer skibed saa
| tha solen gaar ap hwn skien ther aa
och alt til qwelden giør hwn saa
naar konningen dronning skyffte wil
tha kaller han allæ jomfrver til
jen bek rinder kielden fra
the strøme medh smaragdus gaa
han kaller ser hwær jomfrw fra
och lader them saa ower beken gaa
han beder folked jnnerlig
see om waneth for fariger segh
thy ær hwn møø ower wanned gaar
wanneth i sin farige stor
ær hwn ey møø ower wanned wod
wannet wordher rød som jet blod
hwilken ther prøwes medh tøllig mol
man brænner them giensten i jet baal
saa frii jngen wæræ maa
hwn skal joo ower beken gaa
och vndher thet træ jec saffde fra
hwilkedh ther blomstred faller aa
hwn skal dronning wæræ thet aar
och æn førræ hwn teden gaar
tha skulle the krone hinnæ allæ
och sidhen dronning ath kallæ
han medh kwnst skicker thet til
thet blomster faller paa hwem han wil
han ærer hinnæ i allæ madæ
saa lengy han hinnæ wil dræbæ ladæ
i dag monedh skal thette væræ
at allæ herrær kommer thæræ
| tha wil han tage sannelig
blandzeflor til hosfrw seg
hwn ær then wennistæ ther jnnæ ær
han hawer hinnæ for allæ kier
han hawer til hinde sa mygel traa
han maa seg hinnæ ey skilliæ fraa
at fræmme medh hinnæ allæ sinne viliæ
thy ær thik vnt them ath skilliæ