af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Flores saffde jech bedis nade
i mowe mæg hielpæ medh eder rade
thet worder myn død skal jec hinnæ ey faa
førræ æn hwn thet wede maa
thet jech hinnæ ær saa næær
ther jech hawer i hierthet kier
thu rad mæg nw i thette sin
hwræ jech matte hinnæ fin
jech giwer thik guld och sylff ther til
emedhen thu sielwer hawe wil
jech redis hwerken swerdh heller kniff
jech wil for hinnæ wowe myt liiff
tha swarede hanwm dariæs
thet seyer jech eder flores
men thu wilt joo finnæ then møø
saa ath i redes ey ther for ath døø
thet bestæ jech wed wil jech eder radæ
dogh ær thet ey for vdhen wode
thu skalt i morigen orlig gaa
ap til torned och giøræ saa
oc maalæ medh thinæ føder thær
hwræ tiøk then mwr han ær
| then portener jech saffde thik
han ær ther alt wesselig
saa vnderlig han thik spørie maa
hwo æst thu hwi giør thu saa
jech sa hæræ aldrig saa dierff jen mand
sa torde giøræ saffde han
tha skalt thu sware och bede hanum høræ
sey thu wilt jet annet ther effther giøræ
nar thu kommer hiem til thin
pa thin gordh i appelin
nar han for stander thet aff thik
at thu taler sa rigelig
oc seer thik wæræ jen mannelig man
thet maa wel weræ seyer han
tha beder han ther om thik
lege skafftawel medh sægh
sey thu thet gierne giøræ wil
medhen thu hawer ther stwnder til
thu hawe medh thik jen lidhen pose fuld
aff hwndrede mark guld
och lad joo taffled sa myghet gialde
e hwilken edher thet skal beholde
for vdhen pæninge leg ey medh ham
ther medh winnær thu then man
om thu matte taffled win
lad hanum ey anned befyn
en thu hanum alt giwe wil
hans eget oc alt thet thu bær til
oc sey at thu est øwert rig
thet ynder hanum thet seyer jech thik
| och bedher thik affter thid gaa
thw skalt hanum swaræ jaa
then anen dag thu kommer ther
sa myghet guld thu medh thik bær
matte thu winnæ thu giør thik gamen
gyff hanum thit och hans alsammen
tha thaker han thik och hawer thik kier
och bedher thik affter komme ther
sey at thu thet gierne giøræ wil
thik bryster ey guld heller sylff ther til
thet wilt thu hanum giwe
medh glede hoss hanum at bliwe
thy han haffde blidskab mod thik tied
sidhen fyrste thu til hanum red
tha skalt thu hwndredæ mark tid bæræ
och thet gode kar thu hawer hæræ
kant thu æn winnæ taffled tha
bode thit oc hans skalt thu hanum faa
kared giøm thu sielff medh thik
tha bedher han thik wesselig
ath thu medh hanum til bord wil gaa
thu skalt gierne giøræ saa
tha pleyer thik then gode mand
medh allæ the høwske ther han kan
och faller aff thik thet kostelig kaar
ther pa bordhet for edher staar
och bydher thik i same stwnd
thet røde guld vel twsind pwnd
thu skalt hanum sware ther til
| ath thu thet kar ey sellæ wil
oc giiff hanum thet tha istad
tha wordher han i sit hierte glad
at han thik jckj søne kan
han faller aa knæ och wordher thin mand
thu tag thet aff hanum blidelig
bed hanum sidhen lowe thik
ath han skal wæræ thik hwld oc tro
oc allæ hans dage giøræ saa
och sidhen sey hanum thin wande fra
och fræst om han thik hielpæ maa
maa han jckj løsæ thin wode
tha kan jec thik jnthet rade
flores tackede hanum mange lwnde
daries i same stwnde
the drwcke fast och waræ glade
och bøde hwær ander gode natte
the ginge them sa at sowe
hwær them i sin stowe
thet fyrste dagen sit lyws thiede
tha war flores alt til rede
hans hosbwnde medh hanum giek
saa lengy han tornet at see fæk
tha flores kam saa naar
han malde torned hwræ wit thet war
langt och bret ther appa
at then portener thet saa
han saffde æst thu her kommen for nogen swig
thet skalt thu kiøbmand seye mægh
| heller æst thu mester mand
jech ær hwerken saffde han
jech skoder thette torn thy jnnerlig
jech wil mæg giøræ jet annet slig
thu matte wel wæræ jen danne mand
wilt thu lege skafftawel saffde han
the lekte bode och giorde saa
som bogen saffde førræ fra
ther til ath han ær worden hans mand
och hanum iette tiene thet bæstæ han kand
til all hande sage
ther hanum matte weræ til mage
Medhen thu aa tro hawer lowet mæg
tha wil jech obenbare for thik
hwo jech ær och hwad jech hieder
och hwadh erinde jech effter ledher
myn fader ær jen konning righ
flores ther man kaller megh
jech hawer leth saa mange sin
ath blandzeflor som her ær jn
hwn war mæg bort stolen fra
thu est nw then mægh hielpæ maa
oc løsæ matte thu allæ myn nød
finner jech ey hinnæ tha ær jec død
tha han hørde hanum talæ saa
han kunne nepelig til andswar faa
och talede tha sa harmelig
gud gawe jech haffde aldrig set thik
thu bedhis aff mæg sa horde sage
| jech wordher myn død ther om at tage
wusen giorde jech saa
ath jech thinæ gaffwe tog
aldrig skullæ thu thet faa aff mæg
haffde jec ey aa tro lowede thik
nw worder jech ath holde och giøræ saa
myne ord hwræ thet gange maa
tha redes jech ath thenne nød
wordher allæ wores død
blandzeflor at fyrste sind
ther nest bode thin och myn
gak thid som thit herberig ær
pa tridiæ dag kom affter hær
heræ for jnnen wil jech tencke aa
hwad best til rade wæræ maa
flores swarede skiødeligh
alt for langt tøcker thet wæræ mægh
then portener swaredæ tha
thet tøcker mæg radelikt wæræ saa
flores fra then portener gaar
til sith herberigh han førræ i war
och bleff tha ther jn
thil then tid han skullæ hanum fin