af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
then portener lod kiøbe
mange storæ løbe
och lod them fyllæ medh alz kiøns blomme
then tridiæ dag skullæ floræss komme
aff silki fæk han jen kiortel rødh
| han foor ther i som han hanum bød
han bad hanum ap i løben faræ
hans kiortel och blomster the jens waræ
han lod tha sinæ swenne jnd kallæ
bærær thesse blomster the jomfrwer allæ
ii swenne kallær han hiemmelig
bærer thenne løb then jomfrw rig
som ær wenniste ower them allæ
blandzeflor mon the hinnæ kallæ
jech wed thet sa wesseligh
hwn skal ther for tacke mæg
the swenne giordhe som han them bad
och baræ then løb tha i stad
then løb war twng at bæræ
tha toge the them ath kieræ
och bannede then hinnæ fyltæ saa
wi willæ them halffwe dielen bort slaa
giømmen thette winduge hæræ ær
medhen wi ær thet sa nær
then annen swarede ther til ney
wii gange fram och giøræ thet ey
the ginge fram och giorde saa
och funne jckj ret appa
finge thet jen annen jomfrw rig
hwn tackede them sa jnnerlig
the swenne ginge tha hiem
then jomfrw stod tha affter i gien
och wolde i the blomster tha
| ther flores thette saa
han tenkte sin kieræ hawe funnet ther
och tha ap i løben staar
then jomfrv redis ther myghet wedher
hwn ropte høfft segh hielpe bedher
flores worte ther jllæ howet weder
och lawde seg sørginde i løben neder
han tencte ta sannelig
at thet war hanum giord til swigh
och hwlde segh affter i the blomme
thy jomfrwer allæ sammen komme
och sporde hwad hinnæ wæræ maa
och for hwi hwn mwnde robe saa
hwn tenktæ tha ther stadeligh aa
hwad hwn skullæ thil andswar faa
hwn tenkte tha sa stadelig
thette ær jckj send til mæg
jen sommer fogel her jnnen laa
ther jech hanum op fløwe saa
jech war saa redh ower made
jech wiste ey hwræ jech willæ lade
the jomfrwer giorde ath hinnæ gamen
och lowe ath hinnæ allæ sammen
hwær giek sidhen hiem til sin
then jomfrw war thydsk kommen fra rin
blandzeflor och hwn the bode
waræ alt ower jene radæ
och haffdhe hwær andræ kiæræ
| som hinnæ eghet liiff thet ær
the skullæ och bode konningen tienne
thet ær thet the hawe til lønne
thiere herberigh war skibede saa
ath hwær maa til annen gaa
klares kallede lewelig
blandzeflor gak hidh til mæg
thet wenniste blomster jorden lod thie
thet matte thu fonge hæræ ath see
tha swaredhe hinnæ blandzeflor
klares thw west ey aff amwr
thik effter blomster lystæ maa
jech medh sorigh skal om gaa
mægh tøcker ey blomster weræ lysteligh
thy ær thet synde thu dorær mægh
jech for wissæ hawer for standhet
at naar thet aar ær for gonghet
wil konningen sielff hawe mæg
om gud wil i hemerigh
jec skal thet bewaræ saa
thet han heller andræ skal mægh ey faa
medhen flores giorde modh mæg swig
ther jech vntæ sa hierteligh
jech wil mægh dræbe for hans sage
førræ æn jech wil andræ tage
klares tøcte thet wæræ ønkeligh
thet blandzeflor skullæ talæ slikt
for flores skyld bedher jech thik
| see thet blomster hær ær hoos mægh
ther hwn hanum neffnde tha war hwn glad
och giek til hinnæ tha istad
tha floræs giørle thet for staar
thet blandzeflor ther jnnæ ær
han sprang ap sa skiødelig
blandzeflor tog han til segh
the myntes i then same stwnde
medh kierlighet aff hiertens grwnde
the grede aff glede bode
som gud worde them til nade
then stalte klara sawde saa
kienner thu thet blomster jech saffde fra
mæg tøcker thu hawer thet kier
for alt thet gosz i werdhen ær
jngen jen wen hawer thu til
ther thu thet blomster medh skyffte wil
klares thet ey vnder ær
thet ær flores myt hiertens kier
the bade hinnæ grædindæ bode
i lønne medh os och lege til radæ
ower begis wore liiff thet gaar
om konningen worder ther wed war
klares saffde jec wil lønne
thet skullæ i for sanninde rønne
thet wil jech saa om bæræ medh thik
som jech wilde thu giorde medh mægh
flores och blandzeflor ginge til sammen
| i jet anneth hwss the haffde gammen
thet war alt drawed jn
medh bliald och bolde kien
thet gammen ther the drewæ tha
ær mæg sent ath seye aff
ther the jen stwnd haffde wered sammen
the taledhe mant och giorde them gammen
flores saffde jech hawer for thik
offte fared wodelig
och wed thet gud jech war ey glad
førræ æn nw i thenne stad
sidhen fyrste jec mwnde thet for sta
ath i war mægh stollen fra
seyer mæg nw myn hierte kieræ
hwræ lwnde i ær kommen hæræ
heller er mæg giord aff gierninge swig
saa at thu est flores ligh
han seyer hinnæ thet sannestæ til
hwad hwn aff hanum høræ wil
och kierær hwær annen sin wande
hwad them ær kommen til hande
hwad skal jech mieræ seye ther aa
jen halff moned war thet saa
hwad thieræ hierte effter staar
thet alt effther thieræ williæ gaar
matte thet saa effter thieræ williæ gange
aldrigh mwnde the thedhen lange