af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
thet stad fæste the allæ
och lod them sa for koningen kallæ
ledde them bwnden for konningens stool
tha saffde konningen thin fulæ fool
hwo gaff thik ther til dierff och rad
ath thu hawer mæg saa for smad
thu tog mæg blandzeflor fra
heller hwræ thw mwnde i torned gaa
saa ath jngen worte war ther wedh
vdhen thu kwnne troldom sidh
thu weste ey aff then wode
ath troldom maa her jnthet skade
flores saffde thet seyer jech
for swegner skullæ i ey holde mæg
jech kan ey troldom giøræ
thet wil jech lade edher nw høræ
myn fader ær jen koningh righ
| aff aples borigh han kaller segh
jngen last hawer jech edher giord
blandzeflor war mægh vnd førd
medh styld kam hwn til thin
hwn ær for gud alkierestæ myn
sidhen hwn war mæg stollæn fra
jech aldrig nat som annen laa
vdhen lette effter hinnæ man fra man
til jech hinnæ om sidher fand
medh rad och wed tha kam jec hæræ
medh diewelskab mon thet ey wæræ
och seyer jech allæ obenbaræ
hwræ jech hæræ kommen æræ
bedher them allæ ther om slet
mellom konningen och mæg dømme ret
thet ær sant jech seyer fra
nw bywdher jech mægh i strid at gaa
hwad heller man wil til fod heller hæst
medh then kiempæ konningen hawer bæst
tha skullæ i mægh waben faa
ther jech megh medh weriæ maa
blandzeflor swarede gredeligh
thet wed wel gud i hemerig
thet war alt sant han saffde fra
jech war hanum medh swig tagen fra
thet i willæ sielff hawe mæg
thet seyer jech for sannen thik
ath jech skullæ tage annen man
æn flores ther jech i hierthet wel and
| jech seyer thet obenbaræ
ath føræ thet skullæ sa wæræ
jech willæ føræ medh myn kniff
skieræ synder myt eget liiff
thy bedher jec eder i allæ rade
ath wi beholde liwet bode
heller skiliær ath woræ nød
bode sammen medh jen død
jen swend effter portenern gaar
han kam tha giensten thær
bwndhen illæ och skammeligh
bodhe for arme och sa for rige
sporde konningen om thet war saa
sant som flores saffde fraa
han swarede brat ey lenger tawde
thet ær alt sant som flores sawdhe
the worte tha ower jenne
herrær och fyrste ridder och swenne
ath kongen skullæ flores faa
then bæstæ hæst ther han aa
och tølligh waben som han kraffde
och hawe thet han dømt hawdhe
jen annen rider skullæ konningen faa
ther mod flores skullæ gaa
och i mod hanum skullæ ride
om begis thieræ liiff ath stride
om flores fonger seyer ther
tha skulle the allæ leduge wæræ
| och konningen giwe flores i wold
saa myghet gwld hwn war for sold
for then last hanum skiedde thæræ
syw sligh guld hwn stor æræ
taber han och thette same maal
man skal them bode brænnæ i baal
konningen lod jen ridder kallæ
then han westæ raskestæ aff allæ
thu skalt medh flores stride her
folketh sidhen trenger her næær
och wil ey sidhen theden gaa
førræ anten thieræ seyer maa faa
sidhen ware riddere til redhe
thieræ hestæ them tha for leddæ
the sprwnge aa heste the helled rige
och dystered sa ridderlige
hwer thieræ stak hin annen sa fast
ath glawinde allæ i stycki brast
the droge tha thieræ gode swerde
ther mange penningh ware werd
slowe hwer andræ sarligh
jngen willæ for annen wige
ey saa bret som jet haar
thieræ stridh saa hordelig staar
flores hio then ridder tha
thet hans skiold giek synder i to
och brast hans winster axel bien
then ridder sprang hanum rad i gien
hoger hans hielm syndher i stycky
| tha nød flores godhe lycke
thet han worte hwerken lam heller saar
och skaddæ hanum sielwer ey jeth haar
flores togh tha giørlig war
thet ridderen hanum saa næær gaar
han hio tha som han matte miest
halsen aff hans godhe hæst
och hans winster hand han war myghet glad
thet swerdhet greb i sadelen stad
han wendis snarligh om i gien
och hog aff hans hest thet frammer been
saa ath thet hanum sprang i mod
nw stor the herer bodhe til fod
flores ær æn nw v saar
then ridder saa illæ wred ær
han hoger flores nw sa fast
ath fierdielen aff hans hielm brast
och slar j en diel bort aff hans hoor
saa ath blodhet ther giømmen gaar
tha saffde folked ther hoss staar
nw fæk flores bone saar
han wordher sæg nw at giwæ
medhen han maa ey lenger lewe
tha halp hanum thet fingerne aff guld
ther hanum gaff hans modher hwld
siste sinde hwn skildis hanum fra
tha tencte flores pa amwr
hwad han haffde told for blandzeflor
han hio then ridder høgræ axel fraa
|medh ridder och swenne tha skulle the bliwe
ther myghet glede och gammen
konningen och klares the kame til sammen
nw dweldes the medh konninghen thæræ
jeth aar och haffde stor æræ
tha thette aar for gonget ær
flores jndh for konningen gaar
och lod hanum thet for stande
ath han willæ fare hiem til lande
och tackede hanum for sin nade
thesse æræ myn wenner bodhe
marsilyass konning och grewe jerl
them vnd jech aff hierthet wel
bedher jech edher i willæ them æræ
for myne skyld och hawe them kier
jech bedher eder æn mieræ
for myn wen then portener
och for daries hosbwnde myn
then feriæ karl ær och myn wen
lader them nyde myn bøn
saa ath the fonger ther aff røn
nw skullæ i heræ høræ
hwad jech wil for eder giøræ
han bad the herræ jnd kallæ
sammen til hobe allæ
marsilias konningh kallede han til seg
gaff hanum thet best konning righ
vnder alt hans herskab laa
grewe jerl lod han thet faa
| thet konningh marsilas førræ otte
och mieræ gosz han hanum jette
thet rige grewen haffde fæk then portener
och andræ gode gawe fler
och daries thet ther porteneren føræ haffde
och aneth som han sielff kraffde
the ferie karl och gawe the
thet førræ otte darie
florestackede konningen nadelig
for allæ then dygd i giøræ mægh
gosz och rigy och andræ gawe
nw wil jech eder orloff hawe
i skullæ æn jen stwnd heræ bide
och ey sa bradelig borth ride
medhen jech lader foræ gaa
jen swend ther eder skal redæ faa
jen ridder han seg kallæ bad
och bad hanum ride fore i stad
och tage hanum sa til waræ
som jech skullæ sielff faræ
ther thieræ thing war alt til rede
blandzeflor lod han jnd ledæ
som konningen sielff jn war
flores jnd medh hinnæ gaar
the tackede konningen allæ tidhe
och bedis orloff theden ath ride
konningen kiøste them saa kierligh
ridder och swenne badh kalle til segh
i fyllige nw them allæ til strande
och siden hiem til lande
| the fore tha theden medh mygel æræ
then fæmtte dag the kamme thæræ
ther thieræ skib til rede laa
the wonde ap seyel och giorde saa
femtan dage ware the i siøø
fower bør ware thieræ ro
then sextinde dag for thiere land
the kaste ther acker aa hwiden sand
then same afften spør han thæræ
hans fader och moder død æræ
och saa hinnæ moder blandzeflor
hans eghen hiertens amwr
ther folked thette saa
ath flores jnd for landhet laa
tha kame allæ thæræ
vndfinge hanum medh stor æræ
the lod tha samen steffne jet ting
ower allæ lande ther om kringh
flores lod the ridder kallæ
och bad them sammen komme allæ
the ther hanum fulde hiem
rige gawer gaff han them
han lod thet skib och lade
ther the tid medh them haffde
medh dyræ clenodia mange hande
han bad them føræ thet hiem til lande
the ridder giorde som flores bød
allæ cledde i skarlogen rød
e medhen the konninge lewe
| rige gawe the mellom them giwe
hwær thieræ haffde hin annen kier
som hans eghet liiff thet ær