af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha lod flores til brøllop rede
herrær och fyrster lod han bede
ther war allæ hande nade
til dryk och edinde bode
thet bæste folk i landet æræ
war alt sammen kommen thæræ
then høgtid stod jen lang stwnd
ther war glede mange lwnd
hwo ther war kommen effter gosz heller gawe
han foor deden medh rigæ hawe
siden then høgtid war for gongen
tha war thy i try aar samen
thy try aar finge thybørn tre
to wenniste sønner man willæ see
och jen datter wen oc klar
thet spordis ret obenbar
blandzeflor saffde til flores tha
myn herræ om jech bede maa
willæ i lyde myne rade
til franckerigy willæ wi fare bode
mægh myndis myn moder saffde mæg fra
ath jech ther gode frender aa
flores saffde hinnæ jaa
jech wil gierne giøræ saa
thet fyrste jec kan mæg rede til
| jech gierne medh edher fare wil
hwndrede skibæ tha lod han rede
thy ware bode dybe och brede
i hwert jeth skib vi heste
thy i landhet waræ bæstæ
thy finge bøør och seylede tha
til jen stad hiede wenacia
flores sidhen deden red
til franckerigy then gieniste led
aff guld war han øwert riig
sex hwndrede hestæ haffde han medh sæg
hans folk skal wed skibed bidhæ
til han wil thid affter ridæ
tha thy kam til pariiss
them møtte mange ridder wiiss
the hinde frænder æræ
bade hinnæ wælkomen wæræ
och iii moned ware the ther
hwær dag flores til kirkin gaar
aff jet sted och i jet annet stad
som blandzeflor hanum bad
flores lod tha hinnæ for stande
ath han willæ faræ hiem til lande
blandzeflor swaredhe hanum sa lwndh
i skullæ æn bide her jen stwnd
jech wil edher seye brat
hwad jech hawer gud i hemmerig jet
ther jech kam i then storæ nød
| tha jette jec gud for myn døth
matte jech sex aar lewe medh roo
tha skullæ jech sidhen i kloster boo
vdhen thet kan sa komme til
ath i kristen worde wil
nw skullæ i vdwelliæ aff thessæ too
hwad heller i wil giøræ saa
ath jech skal hæræ effter wæræ
heller i skull cristenes hæræ
saa och the ther hiemme æræ
skullæ i lade cristene myn kieræ
och alt thet folk medh eder ær
thet wilkor nw til edher staar
flores swarede och saffde jaa
sannelig jech wil giøræ saa
myn how hawer lengy standhet ther til
ath jec cristene worde wil
han lod sig tha cristene ther
och alt thet folk medh hanum ær
han tog och medh sægh præstæ
biscopæ och andræ klærkæ the bæstæ
saa redæ the gladelig til strande
och foræ sidhen hiem til landæ
sidhen lod han ther vd steffnæ
alt thet folk ther the kunnæ neffnæ
han bad them allæ kristene gaa
heller the skullæ jen vnd død faa
thieræ dotter mwnde the giwe tha
| konningen aff franckerigy mwnde hwn faa
sidhen lode the jdelig
giøræ kirkiær och kloster øwert righ
the leffde thieræ allær i trystywæ aar
saa ath the ideligh sammen war
thieræ konninge rigy skyffte the saa
mellom thieræ sønner too
thy ware saa gamle tha
thieræ rygy thy ey rade maa
thy ath skylde thieræ ekteskab tha
hwær thieræ hin annen fra
blandzeflor foor til frwer jnd
flores til mwncke i same sind
the leffde ther siden bode
gud gawe them sa storæ nade
the leffde sa ødmygeligh ther
gud sielff haffdæ them kiær
han ændæ thieris leffned i jørderigi
och gaff them gledæ i hemerigi
nw hawer i hørd ther seye fra
hwræ lwndæ thet mwnde them gaa
the ænde thieræ liiff och fingæ roo
sa giwer gud allæ the som pa hanum tro