af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
Artus var ien koningh aff engeland
Han wand rom met swerd oc brand
han var keyszer ther met ere
Och frelsedh engeland aff høghe kiere
Aff then skath ther romere giorde
War jngen ther hanwm krewe tordhe
Annen var karl magnus koning aff frandsz
Thet wil iec seye eder til sandsz
Mod hieden mend for kristen ath stride
War jngen frommere i the tide
End bode thesse herrer iec seyer eder fra
The hawe thiere fromhet bewijst saa
Ath ower alle werden gonger there loff
Hware herrer oc fyrster søge hoff
koninge sønner søkte ther hiem
Hertuger oc grewer thiente them
| ridder sønner giorde och saa
och alle the weder komme moo
jthenne koningh artus hans dage
war sterkke kiemper som liweth torde wowe
for rider skab och for fruer ere
thisse werre the nw ferre ere
for frwer loff wille pris winne
man kan them nw neppeligh finne
jen saude megh thet iech wil seye
och tøcker megh thet jech wil ey tye
om jen rider then edeliste mandh
j hans dawe man ey tøligh jen fandh
then ther thiente koningh artus
dauligh poo karildos hus
koningh artus som j haffwe hørdh
hans loff er wide om werden førdh
jnnen sine dawe och time
han hiolth jet hoff for snime
met møgel frygd om pingsz dags tidh
fruer och iomfruer war ther blidh
rider och suenne the giorde them gamen
met dyst och thorney komme the samen
tha koningen war met j obene saal
opo sith hus i karildal
ther the ware mette och sade til sammen
rider och fruer the giorde them gamen
och snackede møgeth huadh sligth haffwer woldhet
| ath mygeth worder jeth och lideth holdhet
aff them som fruer haffwer ath wolde
och mowe were j hierthet bolde
oc thiere thiener wil iech were
oc haffwe them j hierthet kiere
tha wil iech nw først aff artus skriwe
huadh skiemten the mwnde fordom driwe
tha koningen war mette som jech føre saude
han jnkted melte wthen sadh oc taude
huadh han j sit hierte mwn miene
thet wiste icki wthen han ienne
han stodh op och gik ath sowe
folkedh sadh all qwer til howe
ther wndreth ridder och suenne a
han war icki won ath giøre saa
droningen war met hanom jnne
fruer och mør och høwske qwinne
the ridder kwnne thet ey wndher stande
huadh ewentyr them kwnne komme til hande
segremors och walewan
kalgrewans och herre ywan
och herre keye qwadh sprak
ther io taler ille po huer mandsz bagh
och mange andre rider flere
thy ware thiere skiemten mere
jen rider hede kalgrewans
| han hoff op sith ewentyr til sandsz
thet war hanom mere til blyhet en ere
thy mwnde han sigh sorligh kiere
tha han sith ewentyr saude fram
han selwer lastede tøligh skam
droningen mwnde ther neer hoos gaa
hwn stodh ther hoos och lydde ther aa
jngen there worte thet war
wthen karlgrewens ath hwn tidh gor
then edle rider stalt och godh
han tha op amodh henne stodh
her keye gaff hanom ther for sage
han fek ey bedre til ordh ath tage
thu est ienne høwskere en wij alle
for thy skulle wij thik herre kalle
thy man ledher bode wde och inne
man kan ey tøligh jen annen finne
myn frue tøcker sa
ath j ere frommer en andre to
huar skal wij tøligh jen annen foo
han er tha krank ath lide aa
tha melte en mere herre keye
thet wil jech nw edher seye
til twkth och ere er wij alle sene
wthen kalgrewans ienne
kalgrewans suarede tha
| kiere herre taler ey sa
here war ingen for spaa
thy finge myn frue of senth ath see
thet giør them alle samen wee
droningen melte til keye tha
thith hierte mwnde nw syndher goo
haude thu ey tølligh spoth giordh
som wij nw alle haffwe hørdh
thu haffwer alle met spoth vnth fongith
thy haffwer thet thik offte ille gongeth
the ridder ware met bøn til rede
myn frue j skulle ey were wrede
han thiener ether gierne til alle made
en do han kan ey sin spoth for lade
droningen mwnde them sa suare
megh tøcker han kan sine ordh ey spare
megh tøckes han haffwer nw øwerth saudh
ther bedre matte haffwe wereth taudh
jngen skal annen spoth til driwe
wthen twkt och ere huer annen giffwe
nw skulle j alle here met tie
then rider skal sith ewentyr fram seye
then rider melte thet seyer jech thik
herre keye wilth thw lyde megh
| megh bør ey widher thik ath kiwe
saa møgeth v dygh tha kanth thu driwe
thet thu giwer megh spot och hadh
ther aff worder thu selwe for smadh
thu kanth megh ey møgeth frome
och ey møgeth til skade komme
thu haffwer och alle mend for smodh
och os alle wilth thu holde til hadh
thy wil jech gierne tacke thik
ath thu lodst ey briste megh
myth ewentyr wil iech ey nw seye
myn frue lower megh ath thye
herre keye melte effther tha
myn frue om thet were moo
løster edher ther aa ath lyde
och thisse gode ridder ther om bede
sith ewentyr fram ath føre
thet ær then tingh iech gierne høre
droningen melte ther som hwn stor
akte nw aldrigh hure thet goor
j tørwe ey herre keye sette
hans ordh er jnkthet rette
och tage ether them inkthet til skam
for wor bøn seyer ewentyr fram
myn frue mo thet anneth were
| thet worder megh v tonkth ath bere
thette ewentyr ath seye here
for ether bøn skal thet dogh were
bedher jech och alle som ther til lyde
merker myn ordh huath the betyde
j tenker here a met widh oc sinne
ridder och fruer och høweske qwinne
huadh megh er timdh och icki drømdh
met megh worder thet aldrigh glømdh
jech wedh ath thet mwnde lengi were
ath tøligh ridder kommen here
som sa foor ath nymere at lede
huadh j bedes thet wil iech ether wede
Thet war for snyme ock icki lange
jech foor ath lede nymere ath fonge
vebnede wel til fodh och hande
ath see om noger torde megh bestande
jech fandh jen wey a høgre handh
han ledde megh indh til fremede landh
thenne wey war wildh ath ride
mørk och trangh megh mwnde lith lide
han ledde megh om sider j ien mark
til ien borigh war ganskæ sterk
fuldh store grawe ther om gonge
sa ath jngen matte ther jndh komme
ower the grawe gik ien bro
| hosbwnden kam och melte saa
han haffde ien høgh a sine hende
haffwe han tak thet han megh kiende
han saude j skollæ j nath here bliwe
mandh skal ether alle nade giwe
signeth were then gode stwndh
thet j kam here a myne fwndh
j er herre gudh wel kommen och megh
stigh aff thin hest och hwile thik
Thet war orligh herbere ath tage
tha iech kam ridinde for the stade
met blide ordh han megh wnd fek
han ledde megh indh met selwer sigh
for wthen thet hus ther hende aa
alle hande waben ther were maa
then kwre bleste i sin lwdh
ath folketh skulle alle komme wth
tha toge the alle j huseth ath løbe
ridder och suenne til annen øbe
wij skulle alle til hobe gonge
myn herres gesth met ere wnth fonge
ridder och swene toge myn hest
megh selff wndfinge the alle best
ther møtte meg then stalte iomfrue
ther aldrigh gonger aff myn howe
och stadeligh j myt hierte stor
ee huare iech helst i werden er
jech kan ey seye aff all then dygd
| och aff then glede och all then frygd
ther hwn megh thiede mange foldh ledh
ther hwn selff wnth webneth megh
sidhen lodh hwn megh kleder skiere
ther ien ridder matte met ere bere
aff bronth skarlogen met sabel skindh
jen righ bradsze aff guldhet fin
alt sat met dyre stene
thet gaff megh then stalte rene
hwn ledde megh j ien lønlig stadh
alt sat met rosen och lilie bladh
och ørter bode gule och grøn
iech togh thet for all werdszens løn
megh løsthet ther wel ath were
thy jech sa ther myt hiertens kiere
tha ginge the os alle fraa
jngen war effther wthen wij too
jech saude tha til myt hiertens kiere
skal iech frygd j werden bere
thet skal effther eder wilie were
noduge iomfru this hawe j ere
sa møgeth glede haffde iech there
iech togh thet for alle werdsens ere
matte thet effther myn vilie gonge
aldrigh wilde megh deden longe
en dogh gik thet meg mest til mien
ath hosbwnden kam os gonginde igien
| han bødh os til bordh ath goo
j here icki lenger were moo
wij giorde hans wilie och lodh hanom rade
han skibede os alle node
bode wilt och tamth aff alle hande kost
the bar os for bode win och most
och alle hande nade
gudh tacke then rider och frue bode
hosbwnden badh megh ther wij sade
ath iech skulle thet icki lade
then samme wey thit effther ath ride
han saude han wilde megh hiemme bide
iech tackede hanom for then ere
och iette ath iech wille komme there
Iech togh ath myn wey ath longe
jech togh orloff oc gik til senge
thet første dawen sit lyus thiede
tha war megh myn hest til rede
jech tackede them for thieres dygd
och redh deden met glede och frygd
tha iech haffde reden ien liden stwndh
tha kam ther løbinde a myne fwndh
wille nødh och grimme dyur
løwer biørne och panter
the bordes met saa møgel gny
thet iech reddes for them ath fly
iech droff megh effther ien diel til bage
tha worte iech war wid wnderligh sage
| jen hierde sorter en jen bla mandh
jen leder troldh iech aller fandh
han haude j sine hender ien stangh
aff staal war han bode stor och langh
han war ful och iller knøs
hans howeth war større en ørsse høs
halsen krogeth som jet hywel
aller sa iec ien leder dywel
hans haar huast som hyben torn
nesen krogeth som bukke horn
øwen gule som topaciws
the giffwe aff them iet redeligh lyus
mwnden vidh och lippen blaa
hagen sith pa brøsteth laa
anledhet loden som biørne skindh
willebassi tender och sorte kindh
skiegeth huast och icki slet
ryggen langh met kwlen om sat
hans føder brede och neglen lange
hans fingre som gribs klør krogeth och vrange
han stodh segh widh ien slegie
miø och longhe war hans legge
hans kleder war vnderligh
och selff war han sorth och bigh
the rigeste kleder haude han aa
the ware aff nøde huder two
alle skorne j remme
| them saa iech om hanom suemme
tha han saa megh til sigh ride
han torde megh tha ey lenger bide
han talede til megh reth jngen orde
mægh vndrede hwi han thet giorde
iech tenkte ath han wille kyse megh
sa / saa han redeligh til megh
iech tenkte alle hande sage
huadh iec skulle til rade tage
och tha worte iech sa til rede
ath iech icki reddes for hans vrede
iech tenkte hanom galen were
hwi han taleth ey men iech kam there
om sider dierwedes iech fram ath gaa
ath see hworth thet wille tha
jech sporde hanom som iech kwnne best
sey megh nw huadh mandh thu est
huadh heller thu vndh heller godh mwnde were
meden thu stander sa redeligh here
han suarde tha iech er ien mandh
j feyre skickelse megh ingen fandh
en thu haffwer megh nw here seth
myn fæyrindh hawer iech thik nw tiedh
gode mandh huadh hawer thu here at giøre
mo iech thet hiemmeligh aff thik spøre
iech haffwer ath giøre ower dawe longe
giøme the dyur thu seer here gonge
| jech wedh ey hure thet moo were
ath thu kanth them saa giøme here
ville dyur aa øde marke
saa mange grimme och saa sterke
sanneligh herre thet seyer iech thik
thy ere alle sa lydinde megh
sa hawer iech them met liste fongeth
ath the ey gide fraa megh gongeth
sey thet megh a thine tro
alt hure thet kan were saa
thet første the høre megh øbe
jngen thiere tørff fro megh løbe
sa snarth iech fonger iet ath holde
sidhen moo iech them alle wolde
iech tager thet och kaster neder
sa ath the alle skielwe ther weder
the løbe til megh och bedes node
och lyder siden myne rade
hwilken annen them giorde saa
stor skade mwn han aff them faa
nw sey megh myn herre kiere
huadh wilt thu hwi kamst thu here
iech er ien ridder iech faar ey lede
effther thet myt hierte mwn rede
hure iech matte thet ewentyr fonge
som megh matte til ere gonghe
| jech bedher gode hierde thik
ath thu wilth berette megh
huar iech matte myn mandom bewise
saa ath andre herrer matte megh prise
han suarede megh iech wil ey thye
herre iech wil ether nymere seye
ien kielde er here ey langt fraa
thet sæyer iech ether aa myne tro
løster ether thidh ath ride
j komme ey deden for wthen qwide
then samme wey j here seer
han følliger ether thidh som iech ether tier
til then kielde iech haffwer aff saudh
han er alt met roser om laud
the edle trer er sat met liste
for winterens tuangh the løff ey myste
om then kielde er skickede sa
ath solen kan henne icki naa
then samme kielde hawer sa dan pris
ath han er kolder en ien iis
hos kielden henger ien molliugh aff guldh
ther stoor ien stolppe met wnder fuldh
the lenkier er longe iech seyer saa
ath the kan wel til annen naa
ther stoor iet kappelle ey langt ther fra
thet weniste man met øgen saa
| tagh wandh aff then springindis bryndh
ether worder wel siden ewentyr kiendh
ther j wanneth a stolppen slar
j seer wel siden hure thet goor
tha kommer winter ther saa sterk
ath alle fogle aa then mark
løwer och biørne och alle dyur
redes for then horde skwr
for regen hawel frost och snee
sa iamerligh met stor wee
kommer ther møgel wode
for wthen alle skonsel oc node
kanth thu sa deden komme bort
ath thik worder jnthet til mien giord
om gudh ether then løcke andh
tha er j ien saligh mandh
hierden badh megh fare vel
iech suarede hanom leff hel och sel
Thet lider nw fast ath dagsens tide
iech matte then wey til kielden ride
ther iech haffde redeth ien liden stwndh
tha worte iech war then weniste lwndh
ther nogen mandh met øwen saa
hoos then kielde han saude fra
iech wil thet seye aff rette akth
| met blomster och løff war hwn sa takt
megh tøtte thet kwnne ey regne sa
ath ther matte nogeth jgiømmem gaa
j then lwndh worte iech war
jen molliugh war aff gulleth klar
thet man alle werden lede skal
tølligh ien finner man icki fal
och moo j for sannen tro
ath then kielle hwn war saa
som then kedel ower ilden henger
och welder alle wegne om kringer
ther er ien stolpe aff smaragdus giord
then sten war thid met liste førdh
wnder hanom fire rwbin
sa røde och skier som solen skien
aff the vnder iech ther saa
ther mo iech wel seye fraa
iech wil inthet ther aff lønne
hwo thid wil fare han moo thet røne
jech togh then molliugh ther hende aff guldh
och lodh iech henne aff kielden fuldh
wanneth iech siden a stolpen slo
thet angrer megh a myne tro
tha begyndes storm och gny
mørken hemmel och molin sky
| och togh saa angesteligh a ath regne
ath elden fløw ther alle wegne
hagel och frost mwnde ther ey tryde
som ther skulle alt synder bryde
iech fek aff reszel saa møgel nødh
iech feldh neder som iech var døth
haffde vor herre ey giordh saa vel
tha haude iech wereth slaweth jhiel
aff the trer ther felde neder
thy tacker iech gudh som iech til beder
och alle werden hawer ath rade
ther megh halp borth met sine nade
tha iech haffde leyeth ien stwndh j duale
tha hørde iech effther the naktegale
och andre fowel met søden røst
myth hierte thet gledes och fek ien trøst
ther iech saa lyus och solen skiene
tha glømde iech all angeste myne
och saa iech mange fowele skare
met mygel lyst j lwcten fare
the swnge alle met søden thone
meden iech lewer moo iec thet mone
huer thiere røst war seer om segh
och ware do alle sammen lige
tøligh sangh maa ey nw vere
wthen man finner then effther there
| megh tøtte thet were sa mygel priis
ret som iech war j parediis
iech hørde sa lengi pa thiere sangh
ath iech worte hiemsk aff then bangh
Sjden fek iech the tidinde
ath ien webnede rider kam ther ridinde
han rende fast och war sa fro
iech tenkte ath the mwnde were to
tha iech sa ath han war ien
til mit ørs war iec ey sien
iech sprangh j sadelen och war sa gladh
och rende modh hanom tha j stadh
ath then ere kam meg til hande
ath noger torde megh iene bestande
then ridder iech sa ther ride
øpte fast och badh megh bide
han war grim och ille wredh
man matte hanom høre sa longh ien lied
han øpte fast met mygel kiere
och sporde hwi iech war kommen here
thw hawer megh giordh ien høff vret
thet skalt thu gialde nw all slet
hawde thw megh noget skyldh ath giwe
tha wil iech effther thine mynne bliwe
nw skalt thu gialde thit howmodh
sa ath thu fonger thisse aller bodh
thet moo kennes a thenne skoff
ath iech hawer fonget skade nogh
wthen thu wilt thet modh meg bøde
| tha skal iech thik sa hordeligh møde
ath thw skal thik fongen giwe
heller anten os skal døth bliwe
for then last thu giorde megh here
thy mo iech megh saa sare kiere
iech matte ey were pa myt hus
for hawel och frost oc ildszens lyws
frwer och møør ther føre war glade
them giorde thu sorigh och store skade
met sne och frost oc horden skwre
them halpe ey torne ey gode mwre
huadh thu hawer giordh met thin welle
føre thu kommer borth skalt thu thet gielle
effther thisse ordh han giensten tawde
met sit glawinde han til megh laude
hans ørs var springinde som ien raa
ien raskere ridder iech aller saa
myn skioldh iech tha for megh bødh
iech matte mech werie thet giorde meg nødh
vore ørs tha sprwnge til samen fast
myt glawinde j hans hielm brast
for thy han war megh alt for sterk
han stak megh nedher a then mark
han togh myt ørs och borth han redh
mere skam iech aller biedh
han wille megh ey then ere thie
ath han wille iet sinne til megh sie
vthen last tha giorde han sa
thy han war frommer en myne to
huat skulle iech tha til rade fa
| jech haude tha inthet ath ride aa
dagæn lidde tha fast ath qwelle
iech gik tha effther til then kielle
tha togh megh theden ath longe
iech wiste ey hwort iech skulle gonge
iech gik megh effther til skoff
myn hosbwnde kam megh tha j hoff
ther mwnde iech megh hielper wente
huadh radh iech mwnde aff hanom hente
iech gik blyeligh j gorden fram
for then last och for then skam
ther megh var om dawen skied
then morigen tha iech deden red
ther iech myne hosbwnde for megh fand
sa dygdeligh tha giorde han
han gik megh leweligh jmodh
alle myne sorigh radde han bodh
thu est herre gudh wel kommen oc meg
huath here er best thet and iech thik
jnkted matte iech ther anneth finne
en frwer och møør och høwske qwinne
the giorde megh nw sa mygel ere
som fyrste dagh ther iech kam there
ridder och swenne giorde och saa
thet løne them gudh som alt for maa
alt thet folk j hwset er
wndreth sare thet iec kam ther
ath myn løcke war sa wel gongen
ath iech bleff hwerken døth heller fongen
|tha matte han stor ere faa
iech thet seyer sanneligh
om iech kan ret besinne megh
megh bør ey vedh hanom ath kiwe
saa stor v dygd tha kan han driwe
hans ordh hawer fuldh lidhet at sette
iech them akter jnkted vette
tha the haude saudh the nymere
tha kam koningen gongindis there
the alle op modh hanom stode
the alle hanom thiere thieniste bode
koningen sattes hos droningen nedher
giører alle som iech ether bedher
ridder och suenne j mowe vel sidde
jech vel thisse thidinde vidde
droningen skal seye os the nymere
ther herre kalgrewans førde here
droningen var bode høwsk och gladh
och saude the ewentyr fram j stadh
hwn kierde høweligh ower hans vande
och lodh ther jnkted effther stande
nw akter then kommer han haude there
och heffner then last han hawer ath kiere
mest for then skyldh ath j ere vis
thisse hawe j bode ere och pris
ther koningen haude thette hørdh
ville j høre huadh tha var giord
koningen swor ien høweligh iedh
for thy ath han var vorden vredh
om vterpandragons sin faders siel
som han vnthe aff hiertedh vel
| och sa om siel sin moders
och saa sin syster och broders
thet han skulle til kielden fare
met ridder och fruer j skare
jnnen fiortan dawes frest
och vorde herre vadians rødes giest
alle tha vare the ridder froo
ath koningen wille giøre saa
bode ridder och suenne
vthen herre jwan ienne
thy ath han ville gierne then første vere
føre en nogen annen komme there
och sigh thet vndher vinne
thet ewentyr ther ath finne
Herre iwan giek tha ienne
thit han fandh sine suenne
han lodh ien lønligh til sigh kalle
the andre vare ther effther alle
thu skalt myn gangær sadel j stadh
suennen giorde som han hanom badh
iech vil fore j veyen ride
och ther vil iech thik hiemmeligh bide
mith øørs skalt thu megh effther føre
mith tøff och alt thet ther til høre
gangeren fører thu siden j gien
iech meener ath ride for vthen suendh
thu skalt thet jngen obenbare
hworth iech vil heden fare
herre iech vil giøre saa
hauer ther jngen twiffuel pa
han stidh a sin gonger och redh
| jen lønligh stidh och icki bredh
suennen hiolt alt thet han iette
och kam thet snariste ther han matte
thet iech nw farer sa lønligh borth
thet hawer megh herre keye gordh
iech andh hanom ey thet eventyr ath fonge
thet myt hierte mwn effther longe
valivan och herre keye
med sannen vel iech ether seye
ath hwilken ther om haude bedet
koningen haude them thet gierne giweth
tha han var vebnede och deden redh
trongen vey och mørken liedh
høwe berigh och dyben dale
han foor ther ower met mygel qwale
then vey var mørk ey møgeth lyws
ther hanom ledde til thet hws
ther han then edle iomfru saa
ther iech hawer førre saudh edher fraa
iech kan thet ey fuldh seye here
aff alle then ere han fek there
aff then stalte iomfru klar
ther sin twkt kwnne vel beware
huadh han haude førræ aff verden liet
hennes lige haude han aldrigh siet
til dygdh och ere j alle ien stadh
man matte vel seye ath gwd var gladh
och blidh for vthen mødhe
ther han lodh henne føde
| gudh hennes liff och ere giømme
och met sin nade ey for glømme
goth herberigh haude han ther then nat
om morigen redh han deden brath
ien vey som var liden och smaa
ther han the ville dywr saa
och han then ager karl fandh
ther liger var troldh en mandh
han segnede segh hans hierte skalff
han tenkte ath thet var diefflen selff
han sporde vey til then kielle
j mowe thidh komme herre ath qwelle
siden redh han fasth thet var hans akt
han fandh ther alt som hanom war saudh
han fylte then molliugh aff kiellen tha
och vannedh siden pa stolppen sloo
tha fieldh sa mygel mørken aa
han viste ey hworth han skulle ga
frost och sne och hawel och ijs
tha vorte han thet eventyr vis
ther mørken for gieks och jgien kam lyus
tha kam ien ridder aff thet hus
rende fast met hoff modh
aff sith liff ien helledh godh
sa iamerligh tha øpte han
som han var ien gallen mand
tha the hordeligh sammen rende
sa ath huer thiere anners glawinde kiende
doo ath the skaffte ware tiøcke och sterke
the brwste tha synder pa then marke
och jngen thiere stak annen neder
| ther var dogh hort ath sidde veder
herre vadian hiolt thet meest for had
ath herre iwan for hanom sadh
sligh last hawer iech ey føre haudh
ath noger skulle sidde for myt skafft
dogh hawer iech mange fra sadelen rørdh
med thet skafft ther iech hawer førdh
the togh til thiere gode suerdh
som høge peninge vare verdh
hwer thiere sloff hin annen fast
sa ath eeldh aff thiere hielm brast
thiere mandom thides ther met ere
huadh huer ville giøre for sin kiere
thy hioge thiere skiolle alle j styckie
hwer ville hin annen neder trycke
och giøre thet hanwm ma komme til skade
jech venter the kommer ey deden bode
thiere suerde mon tha sa fasteligh bidde
brynie och hielm the synder slide
iech hawer ey hørdh aff mere vande
thet ien stridh maa sa lengi stande
thy herrer war bode stalte oc rige
sa ath jngen vilde for annen vige
ey sa breth som ien fodh
thet voldeth thieres howmodh
the slowes som the matte meest
en tho hioge jngen hin annens hest
thet stodh the hellede vel til made
for thieres tokt mon the thet lade
| herre jwan giek tha vel j hande
vadian fek ien stor vandæ
sa ath hielmen a howedeth synder giek
for the store slagh han ther fek
hans brynie vorte aff blodeth rødh
han flyde tha ey for vden nødh
man maa hanom thy ey skyldh at giwe
han flyde tha han matte ey lewe
han haude fongeth iet dødeligth saar
herre jvan skadde ey ieth hor
raskeligh kaste han sin hest
och flyer ath huseth som han kwnne meest
tha vndreth the aa huseth ere
hwo sa raskeligh wender there
och sa frycteligh rende
føre en the finge hanom ath kienne
tha the kiende herre vadian
raskeligh lodhe the jndh ham
herre ywan haude ther til vilie
han ville segh ey ved hanom skilie
føre han fek acter then ere
som hans frende miste there
herre vadian haude ønkeligh lade
ther han flyde a then strade
herre iwan effther hanom rende
han haude huerken ven heller frende
som han trøste aa j theth sinne
han fulde hanom dogh i huseth jnne
the porte vare smaa och tronge
| thoo til lige matte ther ey jndh gonge
op var vonden then felle porth
met mesterskab var the sa giordh
sa vodeligh som the tha hengde
herre yvan segh dogh ther indh trengde
dorligh mwnde han giøre tha
han wilde sith liff for giwe saa
then felle porth segh neder skiødh
herre ywan tha i en skade liedh
hans spore aff hans fodh slo
hans gode ørs reth synder j too
sa ath huer led fra annedh laa
och felle hanom selff appa then iordh
gudh frelste hanom aff thet høweligh mordh
ath porten skulle ey a hanom taghe
och hans liff matte enkte skade
herre vadian rende førre borth
reth jndh giømen thiere adel porth
sa brath han sine ridere saa
han melte och saude tha
iech ma megh sore for eder claghe
ien godh ridder mwn effther megh iaghe
han hawer megh sa sorligh skiendh
ath mit liff er bradeligh endh
tha the haude sa taledis veder
han fieldh døt aff hesten neder
Thet giek herre ywan tha aff lader
tha the lwcte porten ader
jmellom to porte mwn han stande
han var tha standen j høweligh vande
| han akteth segh ey deden ath komme
han trøsteth dogh a sin egen fromme
ien iomfrw kam tha gongindis ther
gode ridder hwj staar j her
j hawe myn herre slaweth j hiel
for thy er j icki kommen here vel
j hawe os giordh sa mygel nød
jech venter j blive ther for dødh
myn frue hawer fongeth sa stor ien sorigh
och alt thet folk j thenne borigh
effther then herre os hawær ath wolde
och alle vor ere skulle jnd holde
mandh hawer eder herre do ey glømdh
wij vede ath j ere here fuld vel giømdh
tha swarede henne herre ywan
gudh vedh iomfrw saude han
j skulle alt see thet ander lwnde gonge
førre iech lader megh sa fonge
then iomfrw swarede hanom tha
iech vil eder hielpe huadh iech ma
megh tøcker ether hierte jnktet skielwe
j er ien mand aff eder selwe
iech er ether skyldugh til thieniste at vere
for then twkt och for then ere
ther j megh thiede ien fatuge qwinne
ther iech foor konigh artus ath finne
min frues bodskab hiemmeligh
then ere j tha bewiste megh
thet skulle j nw for sannen rønne
iech vil thet mynnes och eder lønne
| iech fandh ther jngen sa høwsk ien mandh
ther megh then twkt bewise kan
eders naffn iech giørligh nam
koningh vrians søn herre ywan
nw verer eder gladh aff hierte oc hoffwe
mine hielp han skal eder vel due
ville j lyde myne rade
eder skal jnktet worde at skade
then iomfru var met dygder fuld
hwn gaff herre ywan iet fingern aff guld
och satte thet a hans handh
then stien var kommen aff jndia landh
han hawer sa mygel dygd och ere
at hwilken man hanom pa sigh bere
j lwcke hand thet vil iech thie
ath jnkte øwe ma hanom siee
ther then angest for gonger eder
tha giøre j herre som iech eder beder
thenne stien megh affter faa
om eder selwe tøcker saa
gudh tacke eder iomfru for rige gawe
nw hawer iech fongeth thet iec vil hawe
maa jech met glede j werden vere
iech skal ether løne mit hiertens kiere
then iomfrw saude til herre ywan tha
wij skulle nw giensten heden gaa
j giømen thette store hus
som j seer brenne the mange lyus
ther hos ien liden stadh
| han giorde giensten som hwn badh
hwn ledde hanom j ien liden kowe
here skulle j herre ligge och sowe
jen liden stundh och jcki lenge
och hwile eder j thenne senge
then sengh var bode skiøn och righ
aff dyre kleder vel kosteligh
hwn bredde a then ridder bold
sameth och sa bliald
ligger here och hawer node
eder skal jnkted worde ath skade
meden iech lader edher mad til rede
j tørwe ey redes thieres vrede
tha han haude leyeth ien liden stwndh
tha kam hwn affther a hans fwndh
och bar hanom alle hande kost
vin och miødh och erligh most
hwn badh hanom gaa til bordh j stadh
ede och dricke och giøre sigh gladh
Hans gode mendh angredh thiere skade
the søkte tha i alle stade
och lette bode ude och jnne
the matte hanom do icki finne
ther vadian haude slawed j hiel
the fwnne hanom ey och thet var vel
tha saude til hanom then stalte klare
iech vil eder herre ther vid ware
akter aldrigh hure the løbe
huadh the vde heller jnne øbe
| the giøre here sa møgel gny
ath j skulle wdh aff staden fly
here mowe j nw bradeligh see
j thette hus ret alle the
bode ridder och suenne
the eder alle met skade meene
hure ønkeligh the lade
och for thiere herre grede
hans ligh the om huset bere
och tencker eder ther met finne here
j hawe en løst ath see ther aa
hure galn the om huseth gaa
tha the haude alt sammen lieth
the fonger eder huerken hørd heller siet
iech ma ey lenger met eder duelie
iech wil eder gudh j hender selie
och tacker iech hanom myget gierne
then nade han giorde met megh sin terne
thet iech hawer eder fwnned here
och iech kan eder til thieniste vere
sa brat hwn var hanom gongind fra
tha matte han høre och see ther aa
aff drawen suerde sa møgel bongh
somme the bowe och somme the sangh
the vare ther alle greske apa
herre ywan bode hogge och sloo
alt som then løwe ther grimeste stor
ther seer dyuren och icki foor
| the kierde thiere angest mange folde
huadh skal slikt v glede wolde
skal han sa vere kommedh borth
slight vnder hawer man icki spordh
over thisse høwe thinne
men wij ma hanom icki finne
tha toge the a huer anner at kalle
megh tøckes ath wij er galne alle
wthen han kwnne flywe och haude winge
ower thenne mwr matte han ey springe
meden alle porte j lase ere
thy tøckes os thet iet vnder vere
for wthen thet er met dieffwelsens makt
som mange hawer suegeth met sinne akt
the lette tha hus och alle vra
och sa then sengh herre ywan j laa
sa offte the tha rørde ham
och saa tha ey then edle mand
tha the haude huseth alt jnnen lieth
och finge hanom huerken hørdh heller siet
ther the sowe thet matte ey due
tha kam ther gongindis then stalte frue
gudh hawer ey wenner anlede giord
for sorigh kwnne hwn ey tale iet ord
sa ønkeligh var henne lade
bode met iammer och sa met grade
thet første hwn a ligeth saa
tha fieldh hwn neder j v wedh och laa
thy fruer ther henne stode nere
| lode tha wannedh pa henne bere
thet første then frue for synnede sigh
hwn reff sit haar sa iammerligh
ridder och suenne henne bade
wij wille eder thet alle rade
bode fruer och mør och høweske qwinne
j lader eder sorigh j thette sinne
sender bodh effther klerke gamel och wnge
och lader for hans siel lese och siønge
mith a golwedh sthod hans bore
ther fruen bar for howen sare
meden klerke siønger ower then døde
tha togh ligeth saa fast ath bløde
ath blodeth longth a golwedh randh
tha viste the alle thet for santh
ath ther var jnne then samme mandh
ther liweth aff hanom wandh
huadh the talede och huad the giorde
herre ywan thet sa giørligh hørde
the toge tha alle aff ny ath lede
herre ywan mwnde aff angest suede
the lette bode op och nedher
til thy tha selwe kiennes veder
ath the kwnne hanom icki finne
thet tackede gudh then edle qwinne
gredindis suarede then frue tha
aff stor harm och saude saa
huadh dieffwelskab mwn thette were
| ath wij hanom ey seer han er dogh here
kan thet noger drawes til mynne
ath saa er blindith bode man oc qwinne
O herre gudh j hemerigh
sa stor ien harm iech aldrigh fek
thet iech skal hanom ey fonge ath see
ther megh hawer giord j hiertet wee
iech wed thet doo wel met all myne sinne
ath han er here j huseth jnne
haude han ey suegeth then edle mandh
aldrigh haude han drebeth ham
ien fromere ridder aldrigh war
til ridder skab for andre vspardh
fødh j wore dawe
for reszel haude han jngen awe
han torde hanom aldrigh bide
heller obbenbare modh hanom ride
han matte ey sigher for hanom tabe
war thet ey giordh met diewel skabe
wij hawe thet rønt och merketh met skiel
ath han kan thet øwe alt for vel
angest och harm tha mwnde hwn hawe
the togh thet ligh och bare til grage
tha the laude hanom ther neder
then frwe gawes ther ille veder
here ligger nw mit hiertens kiere
sligh ien fonger iech aldrigh here
tha alle war swngen siele tide
then frwe giek borth met mygel qwide
then iomfru sin twkt ey for glømde
| gik thid som hwn herre ywan giømde
hørde j nw mith hierte kiere
och sowe thette folk alt here
ther icki matte finde thik
tacker thisse gudh och icky megh
gudh wed iomfrv thet seyer iech eder
iech war fast redh ther kiennes iech weder
thet iech vorte frelseth aff thenne vode
thisse tacker iech gudh och eder node
och badh iech gierne om thet maa skie
ath iech matte then frwe siee
ther thette hus och feste aa
en j mowe thet føwe saa
then iomfru suared som j ma høre
iech wil thet storligh gierne giøre
wij skulle os til winduge gonge
om thet eder mon effther longe
then ther sidder j skarlogens skind
thet er then stalte frue myn
Herre ywan giørligh ath henne giømde
then frwe sin herre ey for glømde
och togh sigh tha aff ny ath kiere
sligh riddere wedh iech ey nw here
som then riddere iech hawer myst
thisse node megh then all mektugiste krist
j thy then frue melte sa
tha fieldh hwn j v wed och laa
herre ywan stodh och saa ther fram
hielper iech ey henne thet er myn skam
| han wille tha fram til henne løbe
then iomfru mwnde a hanom øbe
och taledh til hanom hordeligh
j skulle herre nw lyde megh
och ey aff thenne stadh borth gonge
vthen j wille stoor skade fonge
j skulle here vere effther mit radh
och giøre ether ey sa bradh
orligh och silligh ma j henne see
och alle the ewentyr here ma skie
och skal thet jngen lewindis finne
ath j er here saa lønligh jnne
en thu wilt met rade lewe
thu skalth thit liff ey saa for giwe
om thine v wener fek ower thik wold
the hadede thik saa mange foldh
en mynnes vel huadh iech hawer saght
och tenker ther a met stadeligh akt
j skulle jngen stedh borth gonge
fore j mowe visse aff megh fonge
iech ma here ey nw lenger vere
gudh giømme ether bode liff oc ere
iech frykter myn frwe maa thet finne
antuge selff heller henne qwinne
noger the skibelse finne a megh
thet iech saa lengi er here hos thik
herre ywan sadh ther jgien all iene
thet gik hanom aller miest til miene
en thet skal sa ille gonge
| jech ma ey wisse here fonge
skal iech sa hiemmeligh deden fare
tha maa megh effther herre keye daræ
och driwe megh til howe for spot
thet tøtte megh ey ret were got
om iech kan ey bewise met skiel
ath iech slo herre vadian i hiel
Frwen laa ien stwndh j duale
tha hwn fek affther nogeth ath tale
henne lade ware saa vnderligh
ath stwndom wille hwn drebe sigh
en stwndom badh hwn for hans siel
ath gudh ville henne giømme wel
herre ywan tikt til henne saa
han tenkte met sigh och melte tha
ther han sa henne hwide kin
nw gade thet gudh ath thu wast myn
matte iech then frue weldugh vere
iech tog thet for all werdszens ere
huadh tenker iech nw megh sellige mand
thet iech henne sa hierteligh andh
iech hawer giordh henne sa meget amod
hwn tencker thet aller ath fonge bodh
thet iech drab then hwn wnte vel
hwn hader megh ey for vthen skiel
thet iech vel star effther henne mynne
thet giør iech alt aff hiemske sinne
iech wedh thet wel for wthen suegh
hwn saa megh heller døth en kuegh
| jech tørff ey tale saa vnderligh
hwem vedh huad gudh vil giøre met megh
ath han maa vel henne hierte om wende
henne megh til gleden ath sende
han sadh sa lengi och tenkte ther aa
til frwen mwnde theden gaa
thet han matte henne ey lenger see
thet giorde hanom j hiertet vee
en doo han matte vel theden ride
han var doo ey for vthen qwide
wthen han føre then glede faar
ther hans hierte effther star
han frykter fast och tenker saa
ath herre keye vil thet ey tro
ath han haude hæundh met mygel ere
then last hans frende haude ath kiere
føre han skilies saa wedh then frwe
ath the finnes lønligh too
han wille ther heller døth bliwe
heller sigh fongen for henne giwe
then iomfrw ther hanom haude saa kier
hwn kam jgien tha gongindis ther
och saa herre ywan ønckeligh sørige
tha mwnde hwn hanom ther ath spørie
huadh er eder herre nw til qwide
for hwi er j nw saa v blide
han suarede then iomfru righ
thet seyer iech nw ether saneligh
ath huert thet sinne iech ether sier
myn sorigh for gonger myt hierte thet leer
tha suarede hanom then stalte rene
| j skulle ret jnktet for megh løne
er thet noget ther ether giører vee
thet ma j hiemmeligh for megh thie
skal iech thet seye for wthen spøt
tha ttøtte megh thet were goth
matte iech then stalte frwe faa
ther iech here gongindis for meg saa
tha suarede hanom then stalte rene
iech for star vel huad j miene
och wil iech ether leyder were
doo ath j wel giensten deden fare
iech wil en heller her lenger bide
och siden obenbare ride
en noger skal thet fonge spord
ath iech skal saa hiemmeligh komme bort
eder och dricker och giører eder glad
eder skal jnthet worde ath skade
meden j sidde her ower bordh
wil iech for sta myn frwes ordh
och seye eder hwre thet gaar
och huad andsuar iec aff henne faar
Lwneta for sin frwe gik tha
hwn field a kne och melte sa
min kiere frwe lader eder qwide
och eder harm och werer blide
doo ath eder mwnde myget effter hanom longe
j kwnne hanom do aller affter fonge
iech wedh thet wel ath thet er saa
iech kan hanom aller affter faa
iech wnte hanom doo aff hiertet wel
for thy wil iech megh sorigh j hiel
min frwe lader eder angest fare
och feller ey mere for hanom tare
| gudh ma eder sende ien annen mandh
til ridder skab sa wel kan
tencker ther aa om i ere wiis
tha ma j fonge bode ere och pris
tha suarede henne then stalte frwe
hwi taler thu slikt och hawer j howe
iech hørde thet aller føre aff thik
ath thu mynte ath swige megh
thet noger hans lige j werden er
thu sey thet ey myt hiertens kier
lwneta suarede frwen tha
iech wed ien fromere end hans too
gudh myn frwe lade thet sa gonge
ath j matte hanom til hosbwnde fonge
gak nw bort thin wnde wet
iech wil thine ordh reth jnktet sette
do man all werden lede wil
hans lige finder man icky til
then iomfrw melte och saude saa
myn kiere frwe tencker ther appa
om koningh artus wil hid fare
met ridder skab och frwer skare
och wil eder landh fra eder herie
hwo skal thet for hanom werie
aff alt eders folk kwnne j ey finne
then ridder sigh tørff thet wnder winne
eders land sa wocte och giømme
som eder ma met ere sømme
tage j och eder qwinne
| thy hawe ther til ey makt heller sinne
end do ath the til kielden ride
thy kwnne do ey modh kiemper stride
nw tencker ther aa myn kiere frwe
thet rader iech eder aff hierte och howæ
ath j mowe noger then ridder fa
ther thette ewentyr torde besta
j elsker hanom och hawe kier
tha holder j bode landh och ere
then frwe tenctæ tha met segh
thet er alt sant thu seyer megh
huadh hielper megh nw ther for ath suere
thet skal doo thet samme were
hwn wille ey lade thet aff sigh finne
gak nw bort thin hiemske qwinne
thine ordh hawer saa wnderligh grene
iech wed ey giørligh huad thu myene
megh tycker thet hawe fuld lidet ath tyde
sa dan snak wil iech ey lyde
myn kiere frwe hwi taler j sa
huad iech hawer saud thet giører j tha
j kwnne ey eder hierte wende
føre j hawe skaden j hende
then iomfrw aned suar ey tha fek
thy stod hwn op oc deden gik
effter sad then stalte rene
och tencker lønligh wid sig ienne
huad ridder matte sa god were
| ther hwn giwer sligh pris och ere
thet totte then frwe ien høweligh wande
ath then iomfrw skulle thet ey for stande
at hwn skulle siden giøre
thet hwn matte ey føre høre
lwneta kam tha effther there
lader eder sorigh thet skal ret were
huadh hielper eder ther effther lange
ther j mowe aller affther fonge
megh tøcker thet were ien stor v snille
ath j wille sa eder liff for spille
this ware wel tidh en aff lade
och sidde ey alle stwnder och grade
huadh tencke j thet a eder tro
ath all werildens pris met hanom doo
ney thet war alt myget mynne
men ma wel sligh flere finne
the ther frommere er en han
en dogh war han ien fuldh from man
huad thu seyer er icky santh
neffn megh ien om thu kanth
hure thu kant giøre megh skiel ther til
iech thet aff thik høre wil
om iech hanom neffner thet er eder jmod
ther all eder sorigh ma rade bodh
will j myn frwe ey were v blide
tha wil iech giøre thet j megh bede
then frwe swor ien høweligh iedh
| thet hwn skulle icky worde wred
iaa thet ma eder til lycke gaa
myn frwe om j wel giøre saa
thet wed gud j hemmerige
ath then ridder motte eder wel lige
men wij ere hære saa hiemmelig tho
sa ath ther hører jngen aa
tha wil iech gierne for eder føre
huad iech wed och j wil høre
huare too ridder skule stride
och ien tørwe wel then annen bide
seyer thet megh for j ere wis
hwilken thiere tha giwer j priis
ther annen slar j hiel och giør hanom nød
heller och then ther bliwer døth
iech tencker then hawer mere pris oc ere
ther seger ower then annen feer
megh tøcker thik were ther til lige
med kyndig ordh wilt thu megh swige
myn frwe iech kiennes ther icky weder
thet er dog saninde iech seyer eder
ien frommere ridder er then mand
ther wadian drab en sielwer war han
then frwe bad henne tha bort gonge
thu skalt myt wenskab aller fonge
thet thu est bode galn och øre
ladh megh thet aldrigh aff thik høre
dieffwelen hawer kiend thik thet rad
thet thu hawer megh sa sare smodh
| thet thu wilt saa komme meg ther til
elske then mand ther iech ey wil
Mjnnes myn frwe j melte saa
och soor thet a eder tro
thet j megh badh then ridder neffne
j skulle thet aldrigh a megh heffne
iech hawer thet giordh for eder bøn
och wente megh alt bedre løn
iomfrwen mwnde tha theden gaa
til thet hus herre ywan j laa
hwn haude hanwm ey tidinde ath bere
som hanwm tøtte gledeligh were
a wij saude then stalte frwe
megh tøcker thet ille were nw
iech skulle sa til henne tale
som all myn anger kan swale
en kam effther lwneta tha
ath bede thet hwn mwnde attra
hwn wille ey for sin frwe fly
hwn begynde sin tale tha aff ny
ilt tøtte henne sa theden ath fare
føre hwn fek bedre antsuare
tha suarede henne then stalte frwe
iech hawer nw anned j howe
iech hawer bradelig taled til thik
sanneligh thet angrer nw megh
iech hawer thet alt rønt
thu hawer ey saninde for megh lønt
myt rad thet stander meest til thik
sey thet nw myn kiere megh
| om then ridder thu hawer saa kier
aff huad slekt han kommen er
iech wed thu wilt megh icky swige
sey om han ma were myn lige
tha wil iech hanwm for herre holde
ower land och gosz tha skal han wolde
tha wil iech gierne beware
ath thet seyes obenbare
ath then man skal megh welduge were
som føre drab myt hiertens kiere
then iomfrw swarede henne tha
myn kiere frwe thet er ey sa
j tørwe ther for ey angest bere
aff hanwm skier eder ien høwelig ere
iec wedh hanwm were sa høwsk ien mand
dygh och ere han wocte kan
tycteligh met gode sinne
man ma ey hans lige finne
gud met sin nade
han giwe eder sammen bode
then frwe suarede then terne
huad thu meg rader thet giør iech gierne
hans naffn wil iech nw worde wis
then thu giwer saa høweligh priis
lwneta swarer som hwn kan
then stalte ridder hieder ywan
then frwe gade ey lenger tawdh
aff hanwm war megh lengy sawd
iech hawer thet offteligh hørdh
| hwilken mandom han hawer giordh
til fromhet ien ridder skiøn
som herre ywan koningh vrians søn
jngen sannere seye maa
myn kiere frwe en thet er saa
nar skal gudh thet skibæ saa
ath jech then ridher siee maa
loneta tog tha hiemelig at lie
jndæn fem dage ma thet ey skie
awj myt hiertens kiere
alt aff senth tøcker meg thet were
matte han j morigen komme til megh
meth ere skal iech thetnne thik
tha suarede henne then stalte iomfrwe
ien fowel ma thet ey flywe
a ien dagh iech seyer saa
sa langt er thidh thet ma j tro
doo hawer iech en sa rask ien suend
then wil iech sende hanom jgien
och lade hanwm thet kwnict were
ath a tridie dagh tha kommer han here
lader sammen komme thet wil iech rade
eder ridder och suenne bode
jnnen thenne time mowe j finne
om noger tørff sigh thisse wnder winne
om koningh artus wil eder herie
hwo lannedh tørff for hanom werie
iech wed thet wel met rette skiel
| ath jngen aff them tørff tage ther til
thy tørff ther jngen wndre aa
myn frwe ath j wille giøre sa
eder then til herre akte
ther eder rigy tørff giømme oc wocte
och selwer er tølligh ien edle man
som koningh vrians søn herre ywan
lader frender och wenner thet aff eder høre
j wille thet met thiere rad giøre
føre en noger thiere som iech kan skilie
segh binder ther fore the giøre eder wilie
then frwe suarede myn hierte kiere
a myne tro thet skal sa were
myne ordh wil iech nw here met ende
ladh skiødeligh bodh effther hanom sende
Then frwe sende bodskab brat
ath samle alt sit mennige rad
then iomfrw nw til herre ywan gik
met mygel glede hwn hanom wnt fek
j skulle nw were glade
gudh hawer eder giordh sa mygel nade
thet eder hierte effther star
thet alt effther eder wilie gar
then iomfrw lod ieth karbad rede
herre ywan mwnde hwn ther til lede
myn herre j skulle here j fare
til alle thieniste wil iech eder were
met hwide handh wred hwn hans bagh
| och skibede hanom alsz kiøns magh
hans howed mwnde hwn kiemme och too
hwn wntte hanom wel thy giorde hwn saa
tha han skulle stige aff thet bad
iet rigt badlagen kam ther jstad
hwn kastede ower hanom mynneligh
myn herre ligh och hwile thik
hwn lod hanom rige kleder skiere
som ien ridder matte met ere bere
aff got samet met rige lad
och ien righ bradsze hwn hente badh
belte och pongh met dyre stene
thet gaff hanom then stalte rene
hath och hwe met rige borde
effther lwneta wilie ware thet giorde
tha han the kleder haude aa
ien wenner ridder man aldrigh saa
j skulle here bide thet maa eder due
ien stwndh men iec gor til myn frwe
luneta for then frwe gik tha
hwn field och kne och melte saa
here er nw effther kommen then suend
ther j sende herre ywan jgien
han hawer syst alt thet j bade
och førd hanom hid a eder nade
nw lad hanom giensten hid ath fare
sa ath jngen lewindis worder thisz ware
wthen han och iech och thu wii tre
| then fierde wil iech icky see
lwneta til herre ywan gik
sa vnderligh hwn til ordh fek
myn frwe this viis nw worden er
ath j saa lønligh hawer wered her
och giwer megh ther for sa mygel skyld
ath iech hawer eder sa lengy duldh
iech wenter doo nade aff henne at fonge
j skulle nw til myn frwe gonge
och redes nw alsz jnkte wette
j wide ey huad sligt hawer ath sette
wil hwn eder for fonge faa
lader thet effter henne wilie ga
Gwdh wed iomfrw thet skulle j høre
iech wil thet storligh gierne giøre
henne megh for fange giwe
och effter henne nade ath bliwe
en j wille herre giøre saa
thet ma eder til ere gaa
j mowe wel wthen angest were
a myne tro ther skier eder ere
hwn togh then ridder aff fremmede landh
leweligh j sin hwide hand
och ginge sammen hiemmeligh too
thid the fwnne then stalte frwe
iech seyer thet met retteligh sand
ien lønligh angest haude hand
han wille thet ey obenbare thie
ath then frwe skulle thet ey see
| ther the mwnne jnd for henne gaa
then frwe til then ridder saa
sa jnnerligh ath hanom giømde
ath hwn sin twct ther met for glømde
thet hwn met ordh ey hanwm vnd fek
ther j tha for glømde hwn segh
herre ywan stod henne ther langt fra
och tencte ther sa stadeligh aa
hwre han sine ordh sa matte fram føre
ath then frwe them wille høre
iomfrw lwneta melte tha
til sin frwe och saude saa
edert howmod mwnde eder swige
thet j lader jngen were eder lige
edle ridder hwy stanne j saa
kwnne j huerken ney heller iaa
tale meden j ere kommen here
thet tøcker megh iet wnder were
lwneta taler til herre ywan tha
j skulle nw til myn frwe gaa
hiemmeligh hos henne ath sidde
alt henne radh skulle j wide
j tørwe jngen angest bere
j ere gud wel komen here
och hoos myn frwe bliwe
hwn wil eder altingest for giwe
om wadion hin røde
thet j slo hanwm til døde
herre ywan och lwneta bode to
fielle a kne for then frw
| iech er kommen a eder nade
ower liff och gosz tha skal j rade
then frwe swarer som j ma høre
man skal eder inkte vold ath giøre
om gudh sa vil ath iech lewe
j skulle hoos meg met frygden bliwe
myn kiere frwe iech meler sa
och lønner thet a myne tro
iech wed iech hawer eder giord j mod
thy byder iech eder tøligh bodh
eder kan aldrigh hende then nød
iech wil werie heller bliwe for døth
herre ywan iech spør aff eder
en j ther selwe kiennes weder
thet i megh giorde ien høff v skiel
tha j myn herre slo j hiel
myn frwe om iech ma mele saa
sa ønckeligh han megh slo
j tørwe ey wndre iech wille megh verie
iech var ey won ath lade megh berie
iech var ther stannen j høweligh wande
om j thet retteligh wil for stande
iech skulle honwm ancten døden giwe
heller skammeligh ther fongen bliwe
hwi mon iech och tale sligt
thet er icky vnderligt
iech ther til sa mange dømme
sit egit liff wil huer man giømme
iech eder dygd sa offteligh hawer hørd
huadh j hawe herre j modh meg giord
| thet er eder alt for giwed here
nw sidde hoos megh myn hierte kiere
och sey megh thet met rette skiel
hure thet er eder sa kommed til
thet j met hierte och sinne
elske megh for alle qwinne
thet wil iech gierne seye eder
iech kennes ther obenbare weder
eder feyringh hawer myt hierte spent
thet myt liff er bradelig endh
wthen iech nade aff eder ma faa
myn hierte frwe j tencker ther aa
sey megh thet a thine tro
om thet kan end worde saa
thet koningh artus vil lanned heerie
om thu wilt thet for hanwm verie
thet skulle j bode spøre och høre
iech trøster megh thet fuld vel ath giøre
eder landh beware saa
ath ther skal jngen bedes aa
frwen gleddes mygget veder
och sattes bode sammen neder
thet skal alt vere effther eder wilie
os ma ey vthen døden skilie
then frwe melte til herre ywan tha
wij skulle giensten heden gaa
j thet hus som here stor hos
som ridder och suenne bide os
skal iech ther giøre kwnnight thik
huad the hawe alle radet megh
| nw hawer lwneta fremmed sin wilie
thet rader jæc allæ ther lønlig wel gilie
the hawe ther stadeligh akt apa
huad lwneta giorde och giøre oc saa
och lyde radh there stalte qwinne
tha ma man stwndom ewentyr finne
iech wil thenne hogmod lade borth
och seye huad ther war siden giordh
Frwen och herre ywan ginge tha
sa mynneligh sammen too
j thet store hus ret bode sammen
ther war bode glede och gammen
ridder och swenne modh hanom stode
och them alle sine thieniste bode
huer melte til ien annen tha
ien stalter ridder man aller saa
siden wore then gode stwnd
thet han kam hidh a wore fwndh
wii mowe vel lewe vthen kiere
skal tølligh ien ridder wor for man were
wel er myn frwe om thet gaar sa
ath hwn skal hanom til hosbwnde faa
thet hwn skulle krone j rom ath bere
hwn matte ey fonge høgre ere
thy sattes tha alle sammen nedh
huer hos anen som ther war sedh
op stodh drosten och saude saa
j skulle nw alle lyde here aa
ien stwndh och stande ath thye
och høre huadh iech eder wil seye
| thet mwnne eder alle kwnnigt were
then store skade wij fek here
thy wor for man field os fraa
ther all wor ere stodh apa
koningh artus wor finne bor her ner
wil huer dagh hid met skiold och suerdh
och wil wort rigy wnder segh bryde
wij ma wort gosz ey for hanwm nyde
vthen fuld makt modh hanom staar
innen fiortan dawe kommer han her
wj tørwe wel wed ien god for man
som myn frwes rigy werie kan
j frwer ligger liden werie
thy ath the kwnne ey waben bere
thy spør myn frwe eder til rade
om thet ma were vthen skade
om hwn ma gifftes och giøre sa
ath ther liger jngen last apa
meden herre wadian sa snime døde
ther hwn haude tolligh for mygel møde
ridder och swenne swarede tha
ther til seye wij alle iaa
och tøcker os thet were radeligt
thet hwn bradeligh giffter segh
och os alle ien herre ath faa
ther henne rigy styre maa
ath then høwe pris ey sa for gaar
ther here hawer wered wel hwndret aar
thy fielle akne tha for then frwe
wij bede eder gierne om thet ma due
| och er thisz alle sammen gladh
om j wil gifftes nw j stadh
och skiele os widh then høwelig wande
ther os daweligh stander til hande
then frwe lod som hwn willed ey høre
och wille thet doo fuld gierne giøre
hwn lodh segh lengy bede ther til
føre hwn them sware wil
doo ath the haude alle sawdh ney
hwn haude thet ther for ladet ey
then frwe suarede som j ma høre
iech wil effther eder radh nw giøre
then ridder som here sidder
han er bode boldh och hwider
han hawer lengy bedet megh
til erligh tingh och hiederligh
han er ien kongens søn wis och from
iech ma wel tage hanom wthen skam
op stodh then frwe tyctelig
j eders woldh tha giwer iech megh
och beder iech eder ridder och swenne
ath j strax worde hans mendh
tha swarde ridder och swenne och terne
wii wille thet alle giøre gierne
thy wij hawe thet offte hørdh
hwilken mandom han hawer giord
koningh vriæns søn herre ywan
ien frommer ridder man aller fand
megh tøcker thet were ien høwelig ere
ath duele ey met thet ther ioo skal were
| och mandszens ere staar apa
thy wil iech nw giøre saa
wort brøllop skal nw were jstad
this worde ridder och swenne glad
och tackede then frwe mynneligh
ath hwn wille sa ødmygh sigh
then høghtid begieks met mygel pris
thet herre ywan war mild och wis
hwo ther war kommen effther godsz heller hawe
the foor alle deden met mygel gawe
thet man alle werden hawer leet
iet riger hoff hawer jngen seet
thet wil iech eder seye til sandsz
han fandh ther bode leegh dansz
dyst och torney thy thet wil giøre
matte man ther alle wegne høre
aff all then glede man ther saa
thet er megh seent at seye fra
thet iech matte thwsind winter lewe
iech kwnne thet aller fulleligh skriwe
herre ywan maa were gladh
och frygde segh j allen stad
han er ien welduge herretugh nw
ower landewans landh och sa then frwe
then døde
herre
och alt thet folk j lanned eer
hawe hannom alle sammen kier
och wille heller hoos hanom bliwe
end hoos wadian om han matte lewe