af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
I then time herræ iwan laa thæræ
tha finge the ath spøræ the nymeræ
ath jen righ ridder theræ
i sit hws laa sywgh thiss wæræ
han war jen for weyen mand
herræ wilom hin rigæ hiede hand
aff thennæ sot tha bleff han dødh
thet tøttæ hans wenner mygen nødh
æffter løffdæ hans døtter to
the wenestæ mand medh øwen saa
the toge tha om thieres gosz at trætæ
hwilken thet skwllæ holde medh rættæ
then eldræ syster meltæ saa
thet then yngræ skulde ey faa
aff thet gosz ret ey jeth hoor
føræ hwn wil til howæ faar
och fonge segh ther jen mand
ther thet for hindæ weriæ kand
tha then jomfrw thet for stodh
ath hindher syster war sa howmod
hwn thenktæ medh sægh ath thet sin
ath hwn skwldæ føræ konning artus finne
och sin nød for hanum ath kieræ
| føræ æn hindæ syster komme thæræ
hwn sty a sin hæst oc red
til karidol then gienestæ ledh
ath kieræ for sinæ nød
hwn taber do sine mødhæ
thy ath føræ hwn komer ther
hennæ syster ther for hindhæ ær
och hawer sit mool til howe førd
sa ath ridder och swene hawer thet hørd
herræ gawian hawer hinde jeth
han wil hinde weriæ om hwn hawer set
oc byder do hinde thet at thye
thet for jngen mand ath seye
om jech skal for edher stridhæ
och løssæ edher storæ qwidhæ
hwn swarede hanum thet wil jec giøræ
aff mæg skal thet ræt jngen høræ
och jngen jech thet seye wil
føræ eder williæ ær ther til
effther thet kam farindhæ thæræ
then yngræ syster och willæ sæg kiæræ
jen mantel hawdæ hwn aa
aff brwnt skarlogen jech seyer saa
foreth wel medh hermelin
saa giek hwn for kongen jnd
then tridiæ dag ther foræ endh
kam droningen affter gien
| och the medh henne war tagen borth
ridhindæ for karidols port
och war tha ledigæ och affter fry
aff then fængsel hwn war i
ther malegrans hawdhæ henne giord
som i jen diel føræ hawer hørdh
allæ the fongne wortæ medh them
æræ nw affter kommen hiæm
bodhe ridder och swenæ
wden lanszelar all jene
thet kam tha til aff falsk och swigh
ath han bleff affther thet seyer jech
Then same dag man thet for staar
ath then yngeræ jomfrw komen ær
och field skrepper han ær slawet i hiel
them tøtte thet allæ weræ wel
herræ gawians syster søner too
aff them mand thesse tidindæ fra
the hielsedhæ herræ gawian tha i stad
som løwens ridder han them badh
och sawedæ them i then same tidh
hwræ han hawde løst thieræ qwid
then jomfrw som thieræ syster war
hwn hielsede herræ gawian obenbaræ
myn modher brodher thet seyer jech thik
ath løwens ridder han frælste mæg
thet giorde han for edher sage
| han frelsed os aff allæ v mage
mange gode natter han edher sende
han sawede thet i hanum fuld wel kiende
herræ gawian swaredæ then jomfrv tha
løwens ridder jech aller saa
och aldrig hawer jech til hanum spordh
føræ æn nw hwad han hawer giord
then jomfrv jec føræ sawde fra
hun stodh ther næær och hørdæ ther aa
och kierdæ sægh sare then seligæ qwinne
thet hwn kwnnæ jngen then ridder finne
for hinne skyld willæ giøræ saa
thennæ kamp sægh tage aa
hwn badh herræ gawian medh gredinde thare
myn kieræ herræ om thet ma weræ
giøræ thet for all jomfrwer æræ
weriær myt mall mæn jech ær hæræ
tha swaredhæ hindhæ herræ gawian
jech giordhæ thet giernæ sawdhæ han
haffdæ jech ey jen kamp tageth til handæ
ther jech skal joo endelig bestandæ
thy worder i ther wedh ath lidhæ
thet seyer jech eder thet skul i wedhæ
ther then jomfrw thet for stodh
hwn kwnnæ ey faa then ridder godh
tha gik hwn for konning artus at stande
| och kierde aa nyy ther sinæ wandæ
mægh tøker thet wæræ vnderlikt
jech hørdhæ aldrig føræ slikt
thet jech skal here ey findhæ
then sægh tørff vndher windhæ
jech wil thet myn syster radæ
ath hwn lod mæg bliwæ medh nadæ
och ladhæ mægh hawæ thet mægh bør til
effter myn fader rættæ skiel
willæ hwn dog hwn ær bold
ey giøræ mæg slig ower wold
hwadh hwn wildæ hawe aff thet jech aa
hwn mattæ thet alt bedræ faa
for vden allæ trettæ
om hwn wildæ lewe medh rættæ
æn doo jech jngen hielpæ here faar
meden jec ær komen hær
i skullæ thet spøræ om jech ma lewe
jech wil myn ræt do ey ap giwe
konning artus swaredæ then jomfrve
som jen wis qwinnæ talæ i nw
han lod hindæ syster in for sæg kallæ
nw wil jech høræ edher ordh allæ
och ladæ thet høræ ridder oc swænæ
jec wil edher giernæ giøræ ower jene
jech bedher och bydher hwad jech maa
| i ladher hinnæ hawæ hwad hwn aa
then eldre jomfrw swaredæ tha
ney wed mend jech giør ey sa
ey for trwsel och ey for bøn
ther aff skal hwn fonge røn
tho ath hwn kwndæ tusind winther lewe
jech wil hindæ aldrig jen pæning giwæ
vden hwn kan then ridder faa
ther myn kiemppe tørff besto
konning artus swaredæ hinnæ tha
jomfrw i tenker ey ræt appa
do ath edher tonge faller slet
i winner ey eder systers ræt
hwn hawer æn fyri tywæ dawe til
ath lede effter then hindhæ hielpæ wil
then dom moo wi ey wæl brydhæ
om hwn skal here ret nydhæ
then jomfrw wortæ tha brath til swaræ
skal thet joo thet same wæræ
jech ma edher jckj tallæ a modh
do ath jech finge dis aldrig bodh
i hawe eder land oc log at radhæ
thet staar nw herræ til eders nadhæ
wil hwn thet bedhæ sa i thet høræ
for eder skyld wil jech thet giøræ
then jomfrw sin syster gierne bad
| och foor theden bort istadh
hwn tenktæ medh segh i allæ sin
hwaræ hwn mattæ løwens ridder finnæ
til hanum stor all hindher lidh
thet gud matte hindæ wissæ thidh
hwn redh til mange herræ rigi
hwn wildæ tha for jnghen affter wige
høwe bierigh oc dybe dallæ
hwn kam ther ey ower vdhen qwalæ
och spordæ hwær then mand hwn fand
ær her noger mæg wissæ kand
then som jech faar effther ath ledhæ
løwens ridder mon han hiedæ
the swaredhæ hindæ och sawdæ ney
jomfrw then ridder kienæ wi ey
och aldrig hawer hørd saffd fra
ath noger ridder skullæ hiedæ saa
hwn fæk ther aff sa mygel qwidæ
ath næpælig war hwn føør at ridæ
hwn wortæ tha myget blid
ath hwn war komen i then tidh
som hindæ frænder foræ æræ
och wenner som hennæ hawæ kiæræ
man mattæ wæl aa henne see
ath hinnæ war i hierthet wee
och lawdes seg i sottæ sæng
hinnæ pinnæ war bodæ twng oc langh
| jen møø lod hwn til sæg kallæ
som hwn trodæ bæst for allæ
myn kieræ lege jec thik bedher
ath thu wilt ther tage wedher
och faræ nw ath thette sin
effter løwens ridder at fin
och ladæ myt ærindæ ey for gaa
meden jech sielff ey faræ maa
Then jomfrw redhæ sæg tha til
och seyer hwn giernæ faræ wil
jech skal ey affter komæ her
føræ æn jech hanum funden faar
hwn tog orloff och bord hwn red
hwn war ey wel kiend then ledh
then jomfrw redh sa wodeligh
hwn hawdæ jngen swend medh sæg
thet mestæ hesten faræ maa
alt til dawen mwndæ for gaa
och naten trad hindæ til
hwn wed ey giørlig hwad hwn wil
nw ær hwn komen i dywben dal
weyen ær trangh hwn ridæ skal
reyn och hawel thet giør hinde wee
ther war sa myget hwn kwnnæ ey see
thet war myghet yngelig
then nat war hinæ pinelig
sare søriger then jomfrw
| thy hwn ær standen i wode nw
hwn wed sæg jnthet til radæ
vdhen bedher gud sægh nadhæ
ath han wilde thet skibæ saa
hwn matte then nat god herberig faa
och skiliæ hinnæ widh vlffwe sang
aff them hørde hwn sa mygel bangh
effther thet jen lidhen riidh
tha løstes jen diel aff hindhæ qwidh
jen borg la ther ey langt fra
then wekther qwadh ther høfft appa
hwadh han qwad och han giordhæ
then jomfrw thet saa giørlig hørde
och tha effther røsten redh
then hwn wistæ wæræ then giensten ledh
hwn fand jent kors appa jen bro
tha meltæ hwn och sawdæ saa
mægh hobes til gud som alt for maa
jech skal i nath got herberigh faa
jech kindis nw wedh sannelig
ath thennæ wey han ledher mæg
thidh som jech hørdæ then wekter qwede
medh søden røst och mygen gledhe
then wey war tha godh och sleth
hwn kindis weder ath hwn hawdæ ræt
och redh then wey for hennæ laa
til thet hws hwn for sæg saa
| om thet hws gik grawær tre
the weneste man wildæ medh øwen see
ther ower ganger lønlige spangæ
the æræ bode smale och lange
then jomfrw giek tha bort
ower the grawer til then port
thet giordhæ hwn medh føwe list
hwn kam ther ower sa jngen thet wiste
tha mwnde hwn a the weckter kallæ
woge i eller sowe allæ
tha swaredæ jen wecther a wernen stod
i æræ wel komen jomfrw godh
medhen i æræ komen ower thesse spangæ
hæræ skwlle i got herberig fongæ
then jomfrv swaredæ gud tacke edher
jech tørff thet nw fuld wel wedher
han giensten porten ap for hindæ lodh
och gik hindæ blideligh i modh
j skwllæ jomfrw medh mægh gonge
jech wil edher allæ redhe fangæ
han leddæ hennæ i ien warm stowe
hæræ skullæ i jomfrw jnnen sowe
han skibede hinde allæ nadæ
til dryk och til edindæ bodhæ
och bødh hindæ siden godæ nath
ær eder jomfrw noghet fath
lader mæg thet seye til
thet er then bøn jec bede wil
| arligh om morigen dawen ap gik
then jomfrw tha giensten kledde segh
och hielser them allæ i then same thidæ
och seyer hwn wil giensten ridæ
hosbwnden swaredæ hindæ tha
jech spør eder giernæ om jech ma
seyer mæg om thet ma weræ
hwi willæ i sa bradelig hedhen faræ
hwn swaredæ jech wil thet gierne giøræ
om edher lyster ther aa ath høræ
jen ridder jech effther ledhe
løwens ridder mon han hiede
jech hawer sa myget aff hanum hørd
hwadh ridder skab ther han hawer giord
mæg hobes om jech maa hanum findæ
thet jech skal myn nød for win
thet wed wel gudh och gode mend
jech sa hanum ræt aller endh
hosbwnden swaredæ hindæ tha
thet wed wel gud ath thet ær saa
wedher thet mit hiertens kieræ
thet ær ey lengy sidhen han war her
och jech thet medh myn øgen saa
field skrepper resse han dødh sloo
och frelsede mægh aff mygel nødh
thet løne hanum gudh som all ting bød
tha i ridher heden borth
thet mowe i see for wor port
| hwaræ han ligher jech seyer eder fra
jen leder trold jech alder saa
edlæ ridder a eder tro
for eders dygd i giøræ sa
och for allæ jomfrwer æræ
seyer mægh hwaræ han mvnde wæræ
gudh wedh jech thet ey seye kand
hwaræ i mowe fine hanum
do wil jech edher wisæ then ledh
ther then ridder heden red
han fyliger hindæ vden then port
thidh skwllæ i ridæ bort
then wey a edher høgræ hand
han ledher edher til fræmdæ land
hwn tog orloff tha i stad
och giordæ som then ridder bad
Hwn ridher tha thet mestæ hwn ma
til hwn then kieldæ for sæg saa
tha bad hwn gud aff hiertæ och sinde
thet hwn mattæ løwens ridder findæ
hwn ridher tha fram jen stwnd
giømen jen lidhen grøn lwnd
jet edle hws hwn for sæg fand
tha spordæ hwn at hwer then mand
ther hwn møtte och ther hwn saa
om noger hanum kienæ maa
then hwn effter ledher och hawer kier
ther løwens ridder neffned ær
the swaredæ hine i samme ridh
| wi sowe hanwm i stakedh tidh
han jene bestod her ridder tre
och giordæ them allæ samen wee
jech bedher thet for edher æræ
seyer mæg hwaræ han mon weræ
the swaredæ allæ och sawde ney
hwaræ han ær thet wede wi ey
om edher lyster och i willæ hanum fin
tha wilæ wi wisæ edher then same qwin
ther sist aff oss then ridder saa
som i sa myget effther traa
ther the haffde sa talet wedher
lwnetæ kam tha gongindis nedher
aff thet capelæ som ther næær stod
och hielsædhæ tha then jomfrw godh
thæn jomfrw badh lwneta tha
for edher dygd i giøræ saa
vedhe i hwaræ løwens ridder ær
i wissæ mægh thet men jech ær her
lwneta swaridæ sa ther til
ath hwn thet gierne giøræ wil
jech wil edher fyligæ aa myn sandh
tidh som jech sisten skildis fra hanum
the jomfrwer reddæ bodhe samen
taledæ mant och giordæ them gamen
lwneta saffdæ then jomfrw fra
hwræ løwens ridder hialp hennæ tha
ther hwn skwllæ brennæ i ieth baal
och hwræ han wardæ hennæ maal
| ther the haffdæ lengy taledh wedher
lwnetæ tha then jomfrw bedher
thennæ wey skullæ i faræ
och tage then fwld wel waræ
til i findher nogher mand
ther edher aff hanum seye kand
sisten time jech hanum fandh
skildis jech heræ widh ham
hwadh han hawer sidhen giord
ther hawer jech jnthet aff spord
men thu hawer ræt ath dielæ
gud ladæ thik hanum findæ hielæ
och nw bradeligh ath thette sinne
tha worder eder anger myndæ
nw far thik wel myt hiertens kieræ
jech maa ey lenger dwelis hæræ
och ladher mægh thet jomfrw fregnæ
i hielsær hanum a myne wegne
Lwneta for segh affther i gien
then jomfrw riddher dedæn jen
then same wey hwn hindæ badh
han leddæ hindæ i then same stadh
som herræ ywan och hans løwæ bodæ
hwiltis om nath och haffdæ nadæ
och wortæ hielæ aff thieræ saræ
føræ the mwndæ dedæn faræ
hosbwndhen gik hindæ sielff i gien
han kaledhe snarligh a jen swend
| thw skalt tage hindæ hæst
giømæ hanum som han kwndæ bæst
han fwldæ then jomfrw ap medh sægh
i wæræ wel komen gud och mægh
om i willæ her j nat bidhæ
heller seyer hwort i willæ ridæ
then jomfrw swaredæ hanum ther til
myt ærindæ jech nw seye wil
jech farer effther jen riddher ath ledæ
løwens ridder mwn han hiedæ
jech bedher edher for allæ æræ
seyer mæg hwaræ han mwn wæræ
jaa wed men saffdæ han
jech wil edher wissæ then edlæ man
wilæ i ey dweles ath thette sin
tha mowe i hanum i afften fin
thy han redh nw her hedhen i stadh
tha wortæ then jomfrw i hierthet gladh
och takedæ hanum for sine gawe
nw wil jech edher orloff hawæ
och ridæ til hanum hwadh jech maa
jech rader edher ath i giøræ saa
hwn stigdæ tha pa sin hæst
och redh deden som hwn mattæ mest
at then wey for hindæ laa
hwn lodh ey aff føræ hwn hanum saa
ther hwn hanum ath see fæk
tha sawdhæ hwn wed selwer sæg
| herræ gudh medh sin nadæ
giwæ thennæ riddher thet til radæ
ath han wildæ fylligæ mægh
tha bliwer jech halpæn sannelig
helder taber jech mynæ stwndæ
och mynæ mødæ saa mange lwndhæ
om han mægh sa saræ for smor
hwn ridher raskeligh fram til hanum
och hielser hanum thet bæstæ hwn kand
wæl ær mægh ath jech hawer edher seeth
then jech hawer lengi effther leeth
herræ iwan til then jomfrw saa
han swardhæ hindæ som han bæst maa
gudh hielsæ edher nw och allæ tidhe
och løsæ edher angest och qwidhæ
gud høræ herræ edher bøn
och ladhæ mægh ther aff fongæ røn
næst gudh mowæ i thet woldhæ
om jech skal myn æræ beholdæ
ther the redhæ samel too
tha sawdhæ til hanum then jomfrw godh
willæ i mægh høræ och maa thet wæræ
myn nødh tha wil jech for edher kieræ
dagh och nath tha hawer jech rændh
sidhen jech wortæ til edher sænd
signedh wæræ then godhæ stwnd
ther mægh sendhæ hidh a edher fwndh
jen jomfrw bodhe høwsk och righ
| hawer mægh heræ sændh til thik
edlæ herræ betencker edher
och giørær thet myn jomfrw beder
ther mangen dagh effter edher redh
ower bierig och dalæ sa langæ jen ledh
til hwn lawdis i syge sænghe
och war ey føør ath ridæ heller gangæ
hwn willæ doo edher tienæ giernæ
thy wistæ hwn mægh sin egen thernæ
hidh a eder nadhæ
thy ath hwn hawer fonget skadhæ
hendhis gotz ær hindæ taghet fra
ther hwn for gudh medh rættæ aa
thet hawer hindæ eghen syster giordh
jech winther i hawæ thet ey føræ hørd
willæ i thet giøræ for hindæ bøn
och tager aff gudh i hemerigi løn
och for eder ridderlig æræ
heffner then last hwn hawær ath kieræ
herræ nw ladher mægh thet høræ
om i willæ thet for gutz skyld giøræ
lyster edher och heller ath hawe magh
æn i wil weriæ myn jomfrw saghe
tha ær hwn swighen aff then ackt
hwn hørdæ føræ aff edher sagt
herræ iwan mwndæ hindæ ther til swaræ
mægh dwgher ey længy medh mag ath wæræ
tørff edher jomfrw myn tieniste wedher
| tha wil jech giernæ fyligæ edher
thy ath then faar sielden loff til howe
ther ideligh wil hiæmæ sowæ
jech wil hindhæ hielpæ hwadh jech maa
for allæ the hindhæ taler aa
om gudh giwæ mægh ther løcke til
thet seyer jech edher medh rætæ skiel
then jomfrw wortæ tha gladh och fro
hwn hørdæ then ridder talæ saa
och talet til hanum blideligh thaa
thet lønæ edher gudh som bæst for maa
Ther the haffdæ lengi talet wedher
tha kam the fram om sidher
til jet rigth hws for them laa
pynnende borigh thet hiedhæ saa
thet war tha langt a dagszens thidæ
the ware ey lenger før ath ridhæ
tha sawdhe the aa hwset æræ
jldæ wordæ thu komen heræ
then gaff thik jen krank a lidh
ther thik til herberigh wistæ hidh
meden thw æst komen heræ til wor
sorigh och anger thu heræ foor
om thu ridher ey raskeligh bort
hedhen fra wor adel porth
herræ jwan swaredhæ them vden gamen
gud wordæ edher wredhæ allæ samen
| man ma thet wæl a edher kindhæ
ath i æræ allæ vndæ heræ jnde
nar brødh jech thet wedh nogher aff eder
ath i sa jllæ for mægh bedher
ridher thw ey hedhen brat
thu findher thet føræ annen nath
komer thw i hwset fram
thet skalt thu rønæ thw faar ther skam
herræ ywan wildæ ey ridhæ bort
han rendhæ tha for thieræ port
badh sægh giensten lade jndh
hwadh thet wordher mægh til skadhæ eller frome
jech wil heræ jndh om jech kan komæ
then kwræ øptæ appa the thin
godhe mand hwadh wilt thu heræ jndæ
thet ær stor jamers nødh
thu wilt sa skyndæ thik til thin død
heræ fonger thu last och jnghen æræ
thy mattæ thu heller vdhæ wæræ
herræ ywan talledæ til them endh
hwi ladhæ i sa i seligæ mændh
hwadh haffue i mech tiill sag at giffue
hwi willæ i mægh bort fra eder driwæ
sa mangæ landhæ jech hawer leet
sa whøwskæ folk hawer jech ey seet
som mægh tøcker weræ heræ
thet tørff jech om gudh wæl swæræ
ther han haffde talet saa
| jen frwæ mwndhæ modh hanum gonge
hwn war jen høwsk gamel qwinne
och hielsedæ hanum medh twct och sindhæ
i tørff ey herræ wordhæ wredh
heller mødhæ eder noger ledh
sannelig jech thet seye wil
hwadh the hawæ eder talet til
thet ær ey for vdhen skiel
the vndæ eder allæ samen wel
och wardhæ eder nw ath thette sindh
thet i skuldhæ ey i hwseth jndh
giøræ i thet jech seyer edher saa
thet anger eder aa myne tro
the tordhæ ey ander lwndhæ waræ eder weder
æn medh ordh wndh fonge eder
thet ær thieræ sedh ath giøræ saa
medh sligh ordh allæ vndh faa
thy ath the willæ thet nødwgæ see
ath noger skullæ ther fongæ wee
æn wi heræ vdhen foræ boo
oss ær widh liwet for bodhet saa
ath aldrigh ær thet sa godh jen mandh
thet wi tørff herberigh ham
vdhen wi kienæ hweden han ær
ney sanneligh thet maa ey wæræ
nw hawer jech edher saffd sedh wonæ woor
hwræ thet here a hwseth stoor
jech wil eder ey for menæ jndh ath ridæ
doo radher jech edher heller vdhæ ath bidæ
herræ ywan swaredhæ hinnæ tha
| thet ær nw natter timæ aa
æn doo jech ridher hedhen brath
hwaræ skal jech tha ligæ i nath
then frwæ swaredhæ hanum til
giør nw som thu sielwer wil
komær i thedæn vdhen skadhæ
tha maa i gudh tackæ bodhæ
gudh ladhæ mægh æn then lyckæ skiee
jech mattæ eder lewindis affther see
gudh lønæ eder then dygd frwe
allæ thidhæ och sa nw
myn how bywdher mægh tha saa
ath jech thet jckj ladhæ maa
hæræ skal jech ændhæligh jndh
ath wowæ myth liff i thette sindh
gudh ladhæ edher herræ faræ wæl
han swaredæ leff hiel och seel
Nw redh herræ ywan theden bort
och kam for thieræ adel porth
hans løwæ alt medh hanum gik
och then jomfrw thet seyer jech
han klapedæ a porthen medh fingere sin
och badh then portenær ladhæ sæg jndh
ladh ap porten skiøth for mægh
jech wil heræ jnd thet seyer jech thik
tha swaredhæ hanum then portenær
hwadh skal jech edher seye mier
skynth thik hedhen thet snarestæ thu kant
heller thu setter heræ thit liff til panth
| herræ ywan swaredæ hanum ther til
myth liff jech heræ wowæ wil
the lawdæ sidhen nedher then windæ bro
ridh nw jndh om thu wilth saa
medhen thu sa myghet ther effter trar
och see sidhen hwræ thet thik gaar
han redh tha jnd om them allæ
och acther ey hwadh the kallæ
jeth storth hws wortæ han ther war
myth a wolden hwaræ thet stor
ther vdhen ær jen stoor sletæ
han wistæ ey hwadh sligt hawdæ at settæ
ther om goor jeth hawel wærk
thet war boddæ høwt och stærk
ther war i then gordh jen
tre twsindh møør och staltæ qwin
the spwndæ guldh och weweth ladh
jngen aff them war doo gladh
the mwndæ allæ sørgindhæ wæræ
aff then nødh the hawdhæ theræ
blialdh och bollæ kienæ
thet rigestæ man ma fin
och allæ handhæ dyræ tingh
laa ther allæ wegnæ om kringh
ther man aff guldh och silki giøræ
som i ma heræ i bogen høræ
the armæ frwer ther sadhæ
saa ynkeligh war thieræ ladhæ
jngen aff them war sa righ
| jen hiel kiortel hawdhæ a segh
kindern swangæ och halsen smalæ
sa mwndhe the ther gongæ allæ
thieræ farigh war bodhæ gullæ och blegh
thet war aff honger och ey aff legh
a thieræ kledher war mangæ boodh
fra thieræ hals och til thieræ foodh
hwer klwdh wedh then annen sadh
herræ ywan gaws ther jllæ ath
slikt ær nødh och stoor v æræ
ath frwær skal sa twanghen wæræ
the frwer begyndhæ allæ ath grædhæ
och sa ynkeligh ath ladhæ
och slowe allæ thieris howet nedher
the gawis ther sa illæ wedher
ath ther war ønk ath see ther aa
aff then jamer the hawdhæ thaa
ther han hawdhæ lengi hørd thieræ gred
och thieræ ønkeligi ladh
han wændhæ sægh a jen anen ledh
och giensten tha til portæn redh
then portener tha til hanwm gik
sa wnderligh han tha til ordz fæk
thu matte hæræ ey deden faræ
thu skalt alt nw hæræ jnnæ wæræ
thet wil jech seye thik a myn sandh
thu giordhæ som jen galn mandh
thet thu lodst thik ther æffther langæ
ther thu kwndhæ jngen æræ aff fongæ
vdhen skam och skadhæ bodhæ
thw wildæ ey føræ lydæ myn radhæ
| tha jech badh thik hedhen ridæ
nw skal thu hæræ jnnæ bidhæ
myn kieræ wæn hwi taler thu slikt
mægh tøcker thet wæræ vnderlikt
jech tenctæ ther æn aldrigh aa
ath jech willæ hedhen faræ saa
jech spør thik ath andræ sagæ
ther myt hiertæ giør vmage
hwæm ær thessæ selligæ qwinne
ther heræ giøræ gulleth jndhæ
och aff hongher ær thwongeth saa
ath the ær næppæligh før ath gaa
thet wedh wæl gudh thet seyer jech thik
thu fongher thet aldrigh ath wedhæ aff mægh
spøræ thet aff jen anden mandh
ther thik thet ewentyr seye kandh
jech findher jech hawer ey anneth til
sa framth som jech thet wedhæ wil
han redh til gordhen nw som føør
och wortæ tha war jen lidhen døør
han stegh aff och banth sin hæst
wedh then gordh som han kwnnæ bæst
och sidhen jndh for frwær giek
medh blidæ ordh han them vndfæk
gudh hielsæ edher bodhæ gamlæ och vngæ
han løsse edher angher och edher thwange
och skiliæ edher wedh sorigh och wodæ
thet giør gudh sin nodhæ
tha swaredæ hanum jen gamel frwæ
| gudh høræ edher bøn och ladh hinæ dwæ
mægh tøcker i æræ ther for komen hæræ
ath i willæ wedhæ hwo wi æræ
thet skullæ wi ey lønæ for thik
medhen thu oss hielser sa mynneligh
thet willæ jech giernæ for standhæ
hwræ thennæ nødh kam edher til handhæ
thet war jen konning righ och koodh
jen stwndh fors hanum fwld wæl adh
han wildæ sielden hiemæ wæræ
i sith landh som wi aff eræ
til torney och dyst war han jen mandh
mangæ landhæ tha søktæ handh
effther ewintyr ath fin
tha kam han jeth sin
til thennæ borigh farindhæ hæræ
thet ma wi allæ saræ kieræ
for hans howmodh och hiemskæ sagh
ther for lidhæ wi myghet vmagh
jech redis thet skal æn nw sa gangæ
jen diels skal i ther røn aff fangæ
i wordher hans howmodh nw at gialdæ
doo ath i kwndhæ ther ey i woldæ
vden gudh medh sine nadæ
frælsær eder aff thennæ wodhæ
som jech føræ sawdhæ eder
ath han hæræ kam indh om sidher
thy thette hws hawer ath radæ
thet ær too diewelæ søner bodhæ
how ma slikt vnder myndæ
then jene war fødh aff jen qwinne
| och then anen aff jeth foor
thet seyer jech edher obenbaar
ther han hawdhæ leyeth her jen nat
om morigen han ey deden mattæ
føræ han hawdhæ jenæ stridh i mod them bodæ
heller giwæ sægh fongen aa thieræ nadhæ
then vngæ koningh och herræ war
han war ey fullæ tywæ aar
thy war han ey før modh them ath stridhæ
han mattæ segh giwæ i then same tidæ
och effther thieræ myndæ ath bliwæ
sa framt som han willæ lewæ
han tingedhæ fast for liwet tha
sa ath han skwllæ hwær thieræ faa
halff anneth tusindh staltæ møør
tha nogher aff them borth døør
sa mangæ skal han sændhæ hæræ
thet the skal jckj færæ wæræ
e men thesse dieffwelæ lewæ
tha skal han thennæ skat vdh giwe
ther til gudh wil giøræ sa wel
ther nogher slar them bodhæ i hiel
tha waræ wi frælsedh aff thennæ wodæ
och mattæ sidhen lewæ medh nodhæ
wi wedhæ thet doo medh rættæ skiel
ath then man hittis jckj til
ther jennæ kan them bestandæ hæræ
thy mowe wi os sa saræ kieræ
thy seyer jech selligæ qwinnæ saa
jech wedh thet aller wæræ maa
ath wor sorigh kan fongæ jen endæ
| føræ os ma dødæn hændæ
wi worder here widh ath talæ nødh
aff hongher och tørst widh wand och brødh
och ther til wi sa nagen gaa
ath thet ær skam ath see ther aa
aldrigh fongæ wi sa myget thient
ath thet wordher ey fra os hinth
hwadh helder wi giøræ mieræ heller myndæ
thet nydæ wi ey seligæ qwin
blant os ær aldrigh jen
ther til sin gierningæ ær sa sien
ath hwn giøræ om vgen myndæ æn saa
thet tywe skielingh gialdæ maa
ther aff fongæ wi jckj mieræ
æn firæ pæningh ær giordh aff jeer
ther til skwllæ wi allæ lidhæ
bodhæ til fødhæ och sa ath slidhæ
jen koningh mattæ wæl righ aff wæræ
skwldæ han tøligh skath ap bæræ
som thissæ diewlæ aff os faar
ther os saa ønkeligh for smor
the twingæ os til och saræ trwe
meræ ath giøræ æn wi mowe
kan thet och nogher tidh wordæ saa
ath wi armæ qwinnæ hawæ roo
tha trwe the oss bodhe stege och sydhæ
om wi ey giøræ som the bydæ
thy kan wi aldrigh hawæ nadhæ
medhen thesse dieffwelæ ma ower os radhæ
hwadh hielper thet mægh sa saræ ath kieræ
| medhen thet skal joo thet samæ weræ
thet wedh wæl gudh all werden bødh
jech kan ey seye aff halff then nødh
ther the os giøræ sa mangæ lwndhæ
och wi hæræ tolæ i allæ stwndhæ
thet gonger os allæ mest til meenæ
wi seer dawligh ridder och swænæ
som hidh a ewentyr komæ
the mistæ liff och thieræ fromæ
for thesse ledhæ diefflæ too
sa ath wi ther allæ see appa
jech redis thet gonger och ower thik
thet wedh wæl gudh thet anger mægh
ath thu skalt modh them stridhæ
føræ æn thu mat hedhen ridhæ
tha swaredhæ hindhæ herræ iwan
gudh frelsæ edher allæ sawdhæ han
och giwæ mægh ther til sin nadhæ
ath jech mattæ dræbæ the dieffwelæ bodhæ
til gudh ær myn høwestæ lidh
nw wil jech giensten gangæ didh
til thet storæ hwss hæræ stor nær
gudh giømæ edher allæ her jnnæ ær
Han redh nw deden och giordæ saa
til thet hwss jech sawdhæ fraa
och fandh ther jngen jndhæ
hwerken mendh heller qwin
ther hanum kwndhæ noghet giøræ
thy redh han dedæn som i ma høræ
til then gordh som ther næær laa
| hans løwæ och jomfrwn giordhæ oc saa
tha kam hanum gangindæ i gien
hosbwndæn medh rider och swenæ
the togæ hans ørss i tømæ
och lodh thet fuld wæl giømæ
och wedh then gonger the giordæ och saa
ther then jomfrw war ridindæ aa
och sawdhæ hwær til andhen tha
the skullæ them aldrigh affther faa
tha herræ iwan i gorden gik
jen gamlæ ridder han ath see fæk
hwar han sadh och wildæ lydhæ
hwræ jen jomfrw løstæ sinæ tydhæ
vnder hanum war bredh boldæ kindh
thet rigestæ man mattæ findh
then jomfrw læstæ for hanum romanz
jen bogh som sa hiedher a franz
jen frwæ then wenestæ ther mand saa
sadh ther hooss och lydæ ther aa
then jomfrw som læs i then tidæ bogh
hwn war bodhæ wiss och klogh
jen aff the wenestæ ther gudh hawer giord
heller noger minneskæ hawer seet heller hørdh
til twct och dygd och edlæ sin
war hwn for andræ qwin
æn doo ath andræ waræ rigæ
the mattæ doo ey wæræ hindæ ligæ
hwn war som sool for andræ stiernæ
the thentæ hinnæ allæ giernæ
then jomfrw hwn ey eldræ war
| som hæræ seyess aff æn fæmtan aar
æn doo waræ ath cupidoo
waræ ther til han giordhæ saa
ther man kaller alskiønæ gudh
han thet giordhæ medh sith bwdh
then allæ man meene
for vdhen sægh sielff jenæ
ath jnghen skullæ hinæ faa
sanneligh han giordhæ saa
och sin guddom for ladhæ
och thentæ hinnæ til allæ madhæ
then gamlæ jech sawdhæ fra
sa offtæ han til hindhæ saa
hanum tøttæ thet stor gledhæ wæræ
ther han hawdhæ hindhæ kieræ
han ottæ ey barn i werilden fleræ
thy war hans gledhæ myghet this meræ
och han sa offtæ aff hindæ hørdæ
hwadh mesterskab hwn ther giordæ
Nw skullæ i thet for standhæ
hwadh the togæ ther til handhæ
ther the waræ for hanum jn
the stodhæ allæ ap ath thet sin
badhæ hanum gudh wæl komen wæræ
och allæ the ther komen æræ
jech kan thet jckj seye for sandh
aff hwadh hiertæ the hielsedhæ ham
hwadh heller thy giordhæ hanum thet til spot
| heller the willæ hanum noghet goth
han war sa wæl vndfongen ther
then staltæ møø sielff modh hanum gaar
och tienær hanum til allæ føwæ
saa ath han sielff lader sægh nøwæ
hwn vndh webnær sielff then ridder godh
och høwskælig for hanum stodh
hwn giordhæ hanum mieræ til æræ
towdæ hans anledhæ theræ
medh hwidhæ handh och fingher smaa
then staltæ jomfrw giordhæ saa
sidhen lodh hwn hanum kledher faa
the rigestæ man medh øgen saa
medh hermelin och skarlogæn rødh
the giordhæ allæ hwadh then jomfrw bødh
then jomfrw bodhæ høffsk och bold
hinnæ dygd war saa manghæ fold
thet tøttæ hinnæ alt aff lidhet wæræ
hwadh hwn kwnnæ hanum giøræ til æræ
skal jech ther meræ seyæ fra
then frwæ och jomfrw bodhæ to
villæ ey fra hanum gangæ
føræ the fuldæ hanum til sengæ
och bødhæ hanum godhæ nath
herræ ywan soffnedæ sidhen brath
hans løwæ widh hans fødher laa
thy thet war waan ath giøræ saa
thet fyrstæ dawæn giordis lyss
herræ ywan kleddis i thet hwss
tha kam affther then jomfrw
| och ledher herræ jwan dedæn nw
j jeth lidhet capællæ ther nær war
jen præst ther til redhæ staar
han hiolt mæssæ tha istadh
aff then heligh andh som jomfrwen badh
ther messen war vdhæ och allæ tidhæ
han togh orloff och willæ ridhæ
hosbwnden kam tha sielwæ ath swaræ
och sawdæ han mattæ ey hedhen faræ
myn kieræ ven thet ær heræ sedh
och hawer vereth jen langh tidh
jckj maa jech ther om woldhæ
jech worder nw hanum app at holdhæ
och hwilkæn man hæræ giæstæ maa
tha skal han stridhæ diewlæ to
jech vil the diewlæ heræ ledhæ jndh
thu mattæ thik æn weriæ ath thette sindh
hwadh heller the giwæ thik rættæ sag
heller slar thik a thin bagh
sa framth som thu wilt lewæ
thu skalt thik fonghen for them giwæ
doo ath herræ ywan war ey glad
han webnedis tha i stadh
tha swaredhæ then gamlæ mand
til herræ ywan sawdhæ hand
om gudh wil giøræ medh thik sa wæl
ath thu slar them bodhæ i hiel
tha skalt thu jen herræ wæræ
ower allæ the frwer thu sa heræ
bodhæ landh och borigæ skwllæ i radæ
| och standhe alth siden til eder nadhæ
then al venistæ dotter myn
hwn skal veræ kieristæ thin
herræ iwan swaredhæ hanum ther til
sanneligh jech thet seye wil
gudh giwæ mægh hostrw hwæm han ma
jech vil hinnæ jckj kiøbæ saa
thet vedh jech doo sannelig
ath kieszeren aff rom ær øwerth righ
och kronæ skal ther bæræ
han mattæ hinnæ hawe medh æræ
hosbwndhen sawdhæ til herr iwan
om gud thik then æræ andh
thet thu them bodhæ ower kom
medh thinæ stærkhet och from
thu skalt myn datter ændeligh faa
gudh ladhæ mægh see thet gonger saa
nw webnæ thik herræ snart medh æræ
the dieffwelæ komær nw farindhæ heræ
thu skalt them endeligh bestandæ
hwræ thet gonger thik til handhæ
mægh tøker thet thu jen angest bæræ
thet ma myn datter saræ kieræ
thu tenker naar then kamp sægh for gange
ath thu skalth ey myn datter fongæ
ney mæn vedh thet gaar ey saa
thu skalt hinnæ ændeligh faa
nw hawer then sedh veret i langh tidh
ath hwilkæn man som komær hidh
bliwer anthen for them dødh
heller giwæ sægh fonghen medh stor nødh
| herræ iwan swaredhæ hanum ther til
jech them giernæ bestandæ wil
doo ath jech wildhæ seye ney
mægh tøcker ath thet halp ey
medhen thet skal ey ower jene wæræ
tha ladher the diefflæ komæ hæræ
Thoo diefflæ sønær kamæ tha framm
gudh giwæ them bodhæ last oc skamm
the ware bodhæ vndhæ och ledhe
then faræ søn war myghet vredh
hwær thieræ hawdhæ jen stang
aff abild træ bodhæ stoor oc lang
jen stor kiøluæ sadh ther owen aa
sa hwassæ pighæ aff hinnæ gaa
aff stol giordh æffther thieræ sedh
ther mattæ jnthet stedis vidh
hwadh han medh then kiøluæ slaar
thet gaar alt for som jnthet var
thesse dieffle sønær too
haffdhæ storæ panszer aa
siddæ til myt aa thieræ bien
til stridh tha war the ey seen
baar war thieræ howet och fodh
ther the kamæ herræ iwan i modh
jen skioldh hawdhæ hwær thieræ
och sidhen ey til wabæn mere
the ware bodhæ stærkæ och ful
kringh lwcktæ nedhen som jet hywel
tha løwen wortæ war ther weder
han grinnedhæ ath och lawdhæ sæg neder
| och krømpædhæ sægh samen som jen bold
ther hwn laa pa then vold
som jeth pind swin pleyer ath giøræ
fyrst han seer thet han wil ey høræ
och skalff som jeth espæ bladh
for hwn war wredh och jckj gladh
och slo jordhen medh sin hallæ
hwn reddis for sin herres qwalæ
och sa thet vel ath the bodhæ
vildæ herræ ywan skadhæ
tha sawdhæ the diefflæ too
thu skalt then løwæ fra os slaa
wi wilæ hindhæ ey hawæ her
heller sey nw thet thu fongen ær
thet skal thik nw jnthet dwe
ath then løwe wil os trwæ
ladh hindhæ bindhæ sa fasteligh
ath hwn kan os ey giøræ swigh
och ey til hielpæ komæ thik
lyster thik sidhen tha kom til mæg
nw hidh aa thennæ woldh
sa ath thw aldrigh bodhæ for
medhen thu i werdhen ær
tha swaredæ hanum herræ iwan
thu trwær mægh fast sawdæ han
mægh tøcker aa edher ordh saa
i reddis for løwen bodhæ too
wil eder noger tienistæ thie
mægh lyster ther fuld væl aa ath see
then diefflæ ther fødh war aff foor
han war tha brad til swar
| nw leedh thin løwe giensten borth
thu skuldhæ thet længy sidhen hawæ giort
thet maa jckj weræ nw her næær
i thennæ mark men wi stridhæ her
thu mattæ ey hielp aff hinnæ faa
hwræ thit maal mwn sidhen gaa
tha waræ i too j modh os too
thet jckj nw sa wæræ maa
thu skalt jenæ stridhæ i modh os bodhæ
heller giwæ thik fonghen a woræ nadhæ
hwaræ skal jech hinnæ jndh ladhæ
sa ath thet wordher edher til madhæ
the wistæ hanum tha jen liden kowæ
leedh hinnæ her jndh ath legæ oc sowe
læs sidhen døræn affther i gien
saa ath thet os jckj giør mien
thet wil jech giøræ aa mynæ tro
gudh han mægh doo hielpæ maa
han togh sin løwæ ath thet sindh
och leddæ hinnæ i køwen jndh
læser døræn som han bæst kan
togh saa nygelen och kastæ han
i anledhet aa then vndhæ fiendhe
nw giøm hanum sielff thin ledhæ skiendhæ
the lodh hans ørs nw til hanum ledhæ
thet sadlet war och alt til redhæ
han sprang a thet ørs for han war wredh
och tha modh the diefflæ redh
han stak then jenæ tha nedher
sa ath han laa och stwndhæ wedher
han sprangh ap och rystæ sægh
hwadh thu hawer hæræ borget mægh
| thet skalt thu nw saræ gialdhæ
om jech maa liwet holdhæ
the slowæ herræ jwan bodhæ nw
the vndhæ diefflæ too
sa ath han nær a jordhen gik
aff the storæ slaw han fik
herræ ywan haffdhæ jen hordh legh
som man pleyer ath weriæ stegh
then jenæ til och then annen fra
saa ønckeligh the hanum slaa
ath hielmen bognær som jeth ledher
och skioldhen brast høfft ap i thet vedher
storæ stycki aff skiolden springæ
ther dwgdæ tha ey for liwet ath tinghæ
herræ ywan war tha standhen i wandhæ
hwadh hanum war førræ komen til handhæ
i stridh heller i annen nødh
som han offtæ saa sin dødh
thet tøttæ hanum tha jnthet wæræ
for the slaw som han fæk thæræ
herræ ywan warer sægh men han maa
for the diefflæ sønær too
han hoger fast aa bodhæ hendher
then foræ søn for hanum standher
och gialt hanum affther then vmagæ
ther han haffdæ for thieræ sagæ
medh jeth hwgh sa twngt och sterk
ath han feldh nedher aa then mark
medh then kiøluæ han haffdhæ i hændhæ
saa ath han til sin arm jnthet kiendhæ
mattæ hans løwæ hanum hielp giøræ
thet ladher bogen edher nw høræ
sanindhæ vil jech seye edher
thet tørfftæ herræ iwan nw wel vedher
| willæ i nw høræ jech seyer edher fra
hwadh løwen giordhæ som hwn laa
hwn tenker ther a saa mange lwndhæ
huræ herræ iwan halp hinnæ i then stwndhæ
ther ormen villæ dræbæ hin
och leedher sidhen allæ vegnæ
om ther war noger hool appa
ther hwn mattæ i giømen gaa
hwn hørær herræ ywan storæ slaw fonghæ
aff the diefflæ modh hanum gonge
och tenker tha i then samæ tidh
ath han tørff hinnæ hielpæ widh
och wildhæ hanum giernæ affther gialdhæ
om hwn mattæ ther i woldhæ
ath han hawdhæ hinnæ holppet wel
ther ormen wildhæ hinnæ slaa i hiel
nw ther løwen thet fandh
hwn mattæ ey komæ vdh til ham
sa mygel harm hwn ther aff fæk
ath hwn nær aff wedhet gik
och feldh tha nedher for then dør
hwn wortæ ther war jet lidhet boor
vndher syldhen som hwn laa
och grawer sidhen hwadh hwn maa
alt til grawen war saa stoor
ath hwn ther wel i giømen gaar
herræ iwan wortæ tha mødh om sidher
aff the stærkæ dieffwelæ han bordis vedher
han skiermedhæ wæl aa bodhæ hendhæ
hwær thieræ skiold war wæl kiendæ
the waræ hordher æn noget stol
thet war jeth wnderlikt maal
the storæ hogh herræ iwan slar
thet biedh pa them ræth eyy jet haar
| for tølligh owerwettis nødh
tha redis herræ iwan for sin død
thy ath hwerken thieræ haffdæ fonget saar
wdhen then jenæ lam war
herræ ywan haffdæ mangæ wndher
och bløddæ fast i allæ stwndher
thet giek hanum sa hordelig
han haffdhæ full næær giweth sægh
tha kam hans løwæ i then samæ tidh
och løstæ jen diel aff hans qwidh
tha løb hans løwæ sa raskeligh fram
och greb then diefflæ ther ey war lam
kastæ hanum tha nedher til jordh
saa ath han sægh jckj rørdæ tordh
ma han ey bradeligh hielp fongæ
tha kan han aldrigh bort gongæ
hwært jeth barn ther komen war tha
bodhæ storæ och sa smaa
tackedhæ løwen allæ
ther the saa diefflen fallæ
then anen diefflæ togh høfft at øbæ
och willæ til sin stalbrodher løbæ
ther som han ønkeligh fallæn laa
och wildæ then løwæ fra hanum slaa
hwadh skal mech lenger liffsens fræst
men jech myn stalbrodher hawer mist
thet fyrstæ herræ iwan thette saa
ath diefflen wendis hanwm fra
han raskeligh til hanum rændhæ
medh thet swerdh han haffdhæ i hendhæ
och hio pa hans hals som han war sterk
thet hans howet fløw a then mark
och guben størtæ for hanum nedher
herræ ywan stegh aff sin hæst och gledis wedher
tha sawdhæ the ther waræ næær
| thet wedh vel gudh i hemerighi ær
sa mangæ landhæ jech hawer leet
jeth bederæ hogh hawer jech ey seet
som thenne diefflæ han fæk nw
thet lønæ eder gudh och sa wor frw
herræ jwan han løbær bradeligh tha
som løwen och then annen laa
och willæ hinnæ tha hielpæ aff vee
ther løwen fæk thet ath see
hwn sledh bort axelen aff hans liff
som then war skoreth medh jen kniff
thet han farer til mampeler
bywdher ther guld och sylff och æræ
han kan ther ey then mester faa
ther hanum thisse saar hielæ maa
then diefflæ han badh tha nodæligh
sla thet grymæ dywrr fra mægh
ther mægh hawer sa saræ skiendh
doo ath jech war ey medh edher kiendh
jech kiendis doo herræ giørligh weder
thet jech hawer myghet brot i modh edher
och sa vidh andræ fleræ
thy ær myn sorigh nw thiss mieræ
jech bedis nw edher nadhæ
ladher mægh ey fa mieræ skadæ
man skriwer ther aff och seyer saa
then ær ey wærdh nadhæ ath faa
ther ey nadhæ wil giwe
lader mægh doo herræ lewe
men jech mægh sielff ey weriæ maa
jech kan doo aldrigh hedhen gaa
herræ ywan swarædhæ hanum til
om mægh lyster och om jech wil
thw sey thet fyrst obenbaræ
| for thennæ frwer skaræ
och allæ the hæræ seer appa
ath thw nw jckj meræ for moo
sidhen wil jech tagæ løwen til mæg
hwn skal ey meræ skadhæ thik
mattæ thu sidhen lewæ och wordhæ hiel
thet andh jech thik aff hierthet wel
skalt thu døø och æræ thet saa
tha wordhæ thet ther om hwræ thet maa
nw kam folkedh løbindhæ theræ
hwært jeth barn i hwset æræ
hosbwndhen sielff som gordhen ottæ
takedhæ hanum hwadh han mattæ
och kiøstæ hanum sa mynneligh
thet wil jech lowæ gudh och thik
ath thu skalt myn datter faa
och alt thet gosz ther jech for maa
ath wæræ herræ ower borigh och landhæ
thet wil jech alt fonge edher i handhæ
herræ iwan tha aff hierthet loo
och sawdhæ tha til hanum saa
mattæ jech hinnæ til hosfrw hawæ
thet toge jech for rigæ gawæ
thy maa jech mægh saræ kieræ
ath thet maa jckj wæræ
for then sagh taler jech jckj saa
thet jech wil hinnæ ther medh for smaa
jech vedh jnghen herræ sa rige
hwn mattæ ey wæræ thieræ lighæ
jen bøn wil jech edher bedhæ
om i willæ mæg then wedhæ
ath thisse seligæ qwin
ther hæræ war fonghen jndhæ
j giwæ them ledugæ och lader them faræ
til thet land thy føræ i waræ
| thy ath i wedhæ thet sanneligh
jech hawer them frælset vdhen swigh
hosbwndhen swaredhæ medh rættæ skiel
jech ladher them giernæ faræ wæl
i hawer nw dræbeth the diewlæ too
som allæ thieræ twangh stodh appa
thet wil jech seye aa myne sandh
thu hawer them frælsedh som jen mandh
nw radher jech edher ath i thet giøræ
som jech hawer om bedhet føræ
i tager myn dotter och giøræ saa
thær skal i høwæligh æræ aff faa
tøcker edher hwn ær ey øwert righ
jech skal æn tænkæ medh sielwæ mæg
leghæ ther sa myghet til
som thu sielwær hawæ wil
om thu myster hinnæ her
thw wedst ey hwaræ thu bedher faar
ther twckt och sinnæ kan sa giømæ
och sin æræ ey for gløm
herræ ywan swaredhæ hanum ther
i wedh ey hwræ thet medh mæg ær
och tørff jech edher thet ey seye
thy ladher mægh nw faræ myn weye
for jech ma ey ath thette sin
hinnæ faa heller andræ qwin
then jomfrw ther mægh fuldhæ hidh
til mægh staar hinnæ mestæ lidh
hwn wil ey længer æffter mægh bidhæ
i ladher mæg nw herræ hedhen ridæ
hwadh thet wordher mægh til gawn heller skade
jech vil hinnæ fylige om jec ma radæ
| ney thet skal ey sa gongæ
jech vil thik holdhæ for myn fonge
emen thit howmodh ær saa
ath thu wilth myn datter for smaa
doo jech thik thet bywdher mæd mygel æræ
thet skal thik angræ thet thu kam hæræ
gudh wedh thet wel som alt for maa
ath jech wildhæ hinnæ gierne faa
ey maa thet weræ ath thette sinne
do ath i mægh fongæ her jndhæ
tha ma thet ey thy heller skie
thet wil jech nw for edher thie
nw ladh mægh faræ thet bedher jech thik
ath frælsæ then jomfrw ther fylliger mæg
jech wil edher lowæ aa mynæ tro
thet jech wil ændeligh giøræ sa
om gudh vil giwæ mægh then trøst
thet jech faar hinnæ anger løst
tha skal jech affther kome her
om thet edher til viliæ ær
thet i wilæ mægh hennæ giwæ
tha wil jæch hos edher bliwæ
gud giwæ them v maghæ
v sannæ wil aff thik tagæ
thu skalt mægh jckj swigæ
far nw hworth thik lighæ
myn dotter ær mægh ey sa vkier
thet skalt thw wæl for standhæ her
ath jech willæ nødhæ thik hinnæ ath faa
ney sanneligh jech giør ey saa
nw far thik hedhen och wer ey seen
| doo ath thu komer aldrigh i gien
thet acther jech ey widh jet haar
nw skalt thw thet wedhæ obenbar
herræ ywan far nw dedhen borth
the fattuge frwer som hanum war jeth
allæ wdh for hanum gaa
j proces to och to
tha tøckis allæ weræ righæ
hwaræ man finner slighæ
sa mangæ frwer samen faræ
thet ma wæl weræ jen høwelig skaræ
sidhen ginghæ hanum i modh
ridder och swenæ feeldh til fodh
och bedhæ hanum ther giernæ til
thet han for gusz skyld giøræ wil
for giwæ them medh rættæ sandh
ath the sa jllæ vndh fingæ ham
the for vdhen hwset boo
sanneligh the giordæ och saa
fuldhæ hanum aa hans leedh
thid som han selwe foræ redh
herræ ywan swaredhæ thet seyer jec
hwadh i hawæ taleth til mægh
thet wil jech gierne edher for giwe
gudh ladhæ edher allæ hielæ bliwæ
thy ath i hawæ mægh ey taleth i gien
thet mægh tøcker wæræ til noghet meen
the tackedhæ hanum medh blidhæ anth swaræ
och badhæ gudh hanum wel bewaræ
tha ginghæ fram the fattuge qwin
och togæ allæ orloff i thet sin
the badhæ gudh sa jnnerligh
giwe hanwm løn i hemerigh
| thy han haffdhæ them frelsedh aff wandhæ
och sidhen fooræ the hiem til landhæ
Her ywan foor nw dhedhen brat
bodhæ om dagh och sa om nath
til ottæ dage for gongen ær
then nindhæ ath qweldhæ kam han ther
til thet hws jech seyer fra
ther then jomfrw sywgh i laa
och dawligh effther hanum mon lange
thet hwn mattæ hans talæ fonghæ
then jomfrw thet ath spøræ foor
ath then ridder komen ær
hinnæ sot sa brat for giek
aff then gledhæ ther hwn fæk
j sith hiertæ sa manghe lwndhæ
tha tøttæ hinnæ i then stwndhæ
som hwn war ap standhen aff dødhæ
och løst fra allæ hindhæ mødhæ
thy nw wenther hwn sægh hielp ath faa
saa ath hinne syster ey maa
hinnæ arff fra hinnæ ath thage
medh sinæ wrangæ sage
blegæ war hinæ kin
thet mattæ the wæl aa hinnæ fin
doo lodh hwn sin tienistæ veræ vspard
hwn gonger modh herræ iwan
och hielser hanum thet bestæ hwn kan
mægh tøcker wæræ langt ath seye thik
hwræ leweligh hwn hanum vndh fæk
medh blidhæ ordh och stalte ladhæ
ther hinnæ stodh wel til madhæ
the lowe ther then same nath
om morigen redh the hedhen brat
| herræ iwan och then jomfrwe
thiidh the konning artus finnæ mowe
i karidols hws ther han tha ær
han hawer nær fyritywæ dawe veret ther
wocther om noger komæ skal
ther weriæ skal then jomfrwes maal
then elderæ syster til howæ alth war
och bedis aff konningen dawligh swar
i mowæ wæl thennæ sagh ap giwæ
hwn kan ey men hwn maa lewe
noger then ridder mægh ath faa
ther myn kiempæ tørff bestaa
hinnæ syster ær ey saa langt fra
som hwn tha tenktæ och sawdhæ saa
then same affthen kam hwn ther
oc løwens ridder medh hinnæ ær
nw ær ey meræ effther æn saa
aff then tidh thet mowe i troo
æn jen dagh naar han for gaar
komær ther jngen tha til swar
tha hawer hwn myst medh rættæ skiel
sin faders arff som hinnæ hørdæ til
han togh nw hærbærigh then ridder godh
j jeth lidhet hws ther nær stodh
for wdhen then borigh the giordhæ saa
then jomfrw och herræ iwan bodhæ too
herberigedz ther then samæ nath
til affther komer dagen brath
sa ath jnghen man hanum kiendhæ
hwærken wen heller frændhæ
thy ath hawdhæ han redhet til thet hws
| then affthen men dagen var lys
tha haffdhæ han wereth bradeligh kiendh the
hwadh ridder han mwndhæ wæræ
tha thenne nat for giek
stod han ap och webneth sægh
och redhæ thedhen lønligh too
then ridder och jomfrw
saa næær then stadh ther foor them stoor
och hwilis ther til soolen ap gaar
herræ gawian waræ føræ redhen bort
saa ath jnghen hawdhæ til hanum spordh
och jngen wedh thet vdhen han jenæ
nar han komær affther hiæm
hwærken ridder heller swænæ
for vdhen then jomfrw jænæ
ther han skuldhæ kampen for bestaandæ
som han hawer tageth sægh til handhæ
han kam sa lønligh affter til howe
sa jnghen thieræ kwnnæ thet prøwe
aff allæ the ther foræ æræ
hwadh ridder han mwndæ wæræ
thy han haffde ey thy waben theræ
ther han war førræ waan ath bæræ
tha saffdhæ then jomfrw renæ
ther sin syster willæ illæ rønæ
och hinnæ villæ tagæ fra
thet gosz ther hwn medh rættæ aa
jech bedher edher giernæ koningh artus end
j giørær thet bodhæ for gudh och mænd
lader mægh hæræ ey længher bidhæ
thet lidher nw fast ath dawsens tidæ
| then sistæ dagh nw komen ær
myn syster skullæ nw wæræ hæræ
medh then ridder hwn sawdhæ fra
ther myn kiempæ skullæ bestaa
mægh tøcker thet ær jen krank alidh
ath myn syster komer ey hidh
thy maa i thet herræ fin
thet jech hawer reth ath thette sin
dømer mægh thet gosz til och ladher mægh faræ
thy ath thet skal doo thet samæ wæræ
jech seyer thette edher thet gonger alt saa
thet lower jech edher a mynæ tro
thy ath i wedhæ thet sanneligh
ath jech hawer hæræ wæret vdhen swigh
fra then fyrstæ dag och til thennæ tidh
sidhen i herræ badh mægh bide
och tabeth sa mynæ stwndhæ
och mynæ mødhæ sa mangæ lwnde
thy tørff i ey ther vndræ aa
herræ ath jech wil giøræ saa
faræ hiem och hawæ magh
och actæ ey hindis vrongæ sagh
æffther sligh mødhæ som i hawer hørdh
ther myn syster hawer mægh giordh
doo ath hwn ær i ordhen dierff
hwn fonger ey aff wor faderlig erff
soo mygeth ey som jen fodh ær bredh
hwadh heller hwn ær blidh heller wred
thy ath mægh til bør medh ræth
ath jech faar then arff al sleth
| nw ther konningen thet for stodh
ath hwn war sa howmodh
och hwn wildhæ alt medh wreth faræ
tha swaredhæ han hinnæ obenbaræ
i skwllæ æn jomfrw bidhæ jen stwndhe
thy ath jech maa thet ladhæ jnghen lwndhe
aff koningligh woldh ther gudh gaff mægh
ath giøræ ræth thet seyer jech thik
thet seer wæl allæ godhæ mæn
ath thet ær ey middagh ændh
hæræ maa æn myghet føræ skie
thet wi nw lidhet til see
tha konningen haffdhæ taleth saa
then jomfrw och herræ ywan bodhæ too
komær raskeligh ridhindhæ ther
saa ath jnghen wedhæ how han ær
thy ath hans løwæ æffther laa
j thet hws jech saffdhæ fra
som han om natthen hwiltæ sæg
och then jomfrw thet seyer jægh
thet fyrstæ konningen wortæ thet war
ath then ynghræ jomfrw war komen ther
han kiendhæ hinnæ tha i stad
och wortæ tha i sith hiertæ glad
thy ath hwn wildæ nødhæghæ trettæ
om hwn mattæ lewe medh rættæ
han talet til hinnæ sa blideligh
j wærær wæl komen gudh och mægh
the ridder løfftæ hinnæ aff sin hæst
vnd fingæ hinnæ som the kwndhæ bæst
thet fyrstæ hinnæ systær thette saa
| konningh artus mwndæ hinnæ sa wæl wndh faa
och hwn haffdhæ førdh then ridder thidh
ther hwn hawdhæ aff myghet lidh
tha wortæ hwn sorth som jen jordh
och stodh och talet ey jeth ordh
then jomfrw tha for konningen gik
sa høwskeligh hwn til ordz fæk
wi æræ hidh komen aa edher nadhæ
thennæ ridder och jech wi bodhæ
gudh tackæ hanwm for sin æræ
thet han wildhæ komæ hæræ
och hielpæ mægh hwadh han for maa
til thet gosz jec rættæligh aa
han giordhæ væl som jech hanum bad
dogh haffdhæ han jæth sægh jet anet stad
thidh han haffdhæ nogh ath giøræ
thet faa i wæl hæræ æffter ath spøræ
sa ær han høwsk aff sinæ sin
han fwldhæ mægh hidh jen fattugæ qwin
och wedh ey æn giørlig how jech ær
dogh wil han stridhæ for mægh hær
myn herræ jech beder myn syster ther til
om hwn thet nw giøræ wil
for hinnæ dyghd medh edher radhæ
ladhe mægh hawæ mith gosz medh nadhæ
jech bedis jnthet aff thet hwn aa
om hwn wil mægh ey for sma
then elderæ syster swared ther til
sanneligh jech thet seye wil
jnthet wil jech hawæ aff thit
thy ath thw hawer hwærkæn myghet heller lith
thy maa thw wæl gongæ ath sowæ
| och ladh then snak thw driwer til howæ
aller kanth thu pridikæ saa
thet thu skalt thy meræ faa
then yngeræ syster swarædæ thæræ
thet maa man soræ kieræ
ath tølligh to ridder for woræ saghæ
skwllæ stridhæ och hawæ vmagæ
och ær thet doo jet lidhet maal
ther myn ridher for stridhæ skal
mægh tycker thet wæræ jen ønkeligh tingh
ath thw wilth mægh ther til twinghæ
thet jech skal myth gosz saa mistæ
for thinæ swegh och klogæ listæ
jech wil myn ræth doo ey ap giwæ
om myn ridder han maa lewæ
j mowæ thet mærkæ medh selwæ eder
jech tørff myn ræt ful wæl veder
thy willæ jech giernæ takæ thik
om thw wilt giøræ sa nadæligh
ladh mægh hawæ thet jæch aa
och ey medh vræt fra mægh faa
then eldræ syster swaredhæ aff wredhæ
thet skal thik føræ gaa til ledhæ
gudh ladhæ mæg førræ bræn
førræ noger skal thet kien
thet thu skal jen pænningh faa
førræ thissæ ridder to
ath skiliæ woræ trættæ
hwadh jech aa medh rættæ
gudh ladhæ mægh aldrigh lewæ
om jech wil thennæ stridh ap giwæ
tha swaredhæ then yngeræ jomfrw
o herræ gud thet bedher jech nw
| myth hob stander til thin nadhæ
thw fræls myn ridder aff wodæ
ther for rættæ sagh stridhæ skal
och weriæ wil sa myt maal
doo hawer jech thet ey aff hanum thent
thy jech ær lidhet medh hanum kiendh
ther the haffdhæ talet saa
tha gingæ fram the ridder too
folket trændis ther til
och allæ thet giernæ see wil
huilkæn aff them som mest for maa
och hin annen moo neder slaa
Megh tøcker thet wæræ jen vnderlig tingh
thet werdhen gonger sægh sa om kringh
the føræ godhæ wænær waræ
skullæ samæn stridæ saræ
føræ willæ hver hin annen wæl
nw willæ the hwær anen sla i hiel
hwær thieræ tenker aa
ath han annen skadhæ maa
the hio thieris ørs pa bodhæ sidhæ
hwær tordhæ wæl hin annen bidhæ
saa ønkeligh the sammen kiørdhæ
medh the storæ skafft the førdhæ
hwær stak hin annen sa fast
ath thieræ skafft i syndher brast
hawdhæ hwær hin annen kiendh
tha hawdhæ the jckj samen rændh
the røttæ thieræ swærdhæ och fooræ samen
thet gik them tha bodhæ aff gamen
the slowæ hwær anen angestligæ
hwerken willæ for annen wigæ
ey sa bret som jen food
| thet wolleth thieris howmodh
thieræ godhæ swærdhæ saa fast biedh
the tryktæ vdh then rødhæ swedh
giømen hielm och bryni ringhæ
sa man thieræ blodh vdh springhæ
thieræ anledhe och thieræ kienæ
trodnedh fast ath thet samæ sin
thieræ swærdhæ war sløwæ och willæ ey biddhæ
the wildhæ tha ey længer aa them lidhæ
tha røttæ hwær sin kniff
thet stodh om begis thieres liff
och slar hwær annen ønkkeligh
saa ath ildh aff thieræ hielm giek
man tenkthæ thieræ hielm skuldæ bræn
the kwndhæ hwærkæn hin annen kien
thieræ newæ war so hordæ
hwærken thieræ hin annen spordhæ
the bordis næær jen halff dagh
sa ath hwilken hin annen gaff jeth slaff
tha war then annen ey seen
han gialt hanum thet snarth i gien
thieræ skioldhæ war saa for slawen
ath the mattæ them ey gaffne
the hawæ fonget sa mangæ saar
jech redhis thet them til dødhæ gaar
vdhen gudh thet føwær saa
thet nogher them ath skylliæ maa
doo ath the helledhæ waræ godhæ
the wortæ bodhæ samen modhæ
thet kwnnæ jnghen lewindis kienæ
hwilkæn aff them ther skwllæ win
och mowe wæl pris bodhæ bæræ
for then stridh the haffdæ thæræ
| och tradhæ bodhæ samen til bagæ
the tørfftæ wedher jen hwillæ ath tagæ
och sattæ them nedher aa then jordh
the talledhæ hwærkæn til annen jeth ord
ther the haffdhæ them hwileth jen ridh
thy begyndhæ ther affther jen hordh stridh
och slowis tha sa ønkæligh ther
ath hwært jeth barn ther war næær
och allæ the ther saa appa
taledh til annen och sawdhæ saa
skullæ thissæ ridder sægh for dærwæ
for thissæ jomfrwer thieris ærffwe
thet tycker os wæræ mygel nødh
om the skwllæ ther for bliwæ dødh
thet kan them aldrigh wordhæ lønth
then mandom ther the hæræ rønt
och ær jeth myget ønkelig maal
thet hwær a annen giøræ skal
tølligh nødh och mygel vmaghæ
och hwærken for thieræ egen sagæ
then jenæ hawer then annen saa kieræ
ath haffdæ han wist how han man wæræ
han wildhæ ther antigh død bliwæ
heller sægh fongen for hanum giwæ
thissæ ridder hær byries saa
lyddæ til och hørdhæ aa
ath folketh ther stodæ vden wedher
tog til ath talis widh om sidher
willæ konningen giøræ saa wæl
ath dømmæ i melom them ræth och skiel
doo ath thet war ey thieræ wiliæ
och ladæ the ridder ther medh ath skiliæ
then yngeræ jomfrw swaredhæ tha til
| ther medh nøwis mægh gatze wæl
then eldræ jomfrw sawdhæ ney
thet wedh wæl gudh jech giør thet ey
jech wil ey myn ræt ap giwæ
medhen jech seer myn ridder lewæ
dronningen badh konningen saa wæl giøræ
for mynæ bøn ladh mægh thet høræ
then yngræ syster mattæ jen triding faa
om thet ey meræ wæræ maa
om hwn kan ey meræ fongæ
aff thet gosz hennæ mon æffther lange
och ladher them ther medh wæræ sath
ath thissæ ridder mattæ skilies ath
mægh tøker thet fuld illæ wæræ
ath anten them skal dødh hæræ
tha swaredhæ hinnæ koningh artus
j hørdhæ thet wæl i thette hws
ath then eldræ syster ær sa illæligh
thet hwn wil jckj lydhæ mægh
medhen hwn wil joo hawæ thet saa
tha skifftæ sægh sielff thet bæstæ hwn maa
alth thet folk ther komen war thæræ
the vndredæ aa hwræ thet mattæ wæræ
thy ath jnghen aff them thet førræ saa
saa jeffnth too ridder i mellom gaa
thy ath hwilkæn ther sattæ fram sith bien
hin annen sloo hanum strax i gien
tha sawdhæ bodhæ armæ och rigæ
man finder jckj thissæ ridders ligæ
wistæ wi hwæm the mwndhæ wæræ
ther sa manneligh stridher hæræ
thet ær jeth wnder the ridder godhæ
ath the kwndhæ aldrigh wordhæ modæ
|
Natten mon them nw til goo
sa ath næpæligh hwær hin annen saa
the waræ soræ mødæ och trættæ
the kwnne ey thieræ armæ ap lættæ
ower thieræ howet medh thieræ swærdhæ
thy war thieræ slaff tha lidhet werdh
for ganghen war tha allæ thieræ makt
aff stoor mødhæ saa hørdhæ jech sawdh
och blodhet veldh i thieræ saar
som then kedel ower jeldhen staar
hwær jen redis for annens skadhæ
och wildhæ tha giernæ væræ medh nadæ
mægh tøcker thet ey wndher wæræ
ath them løstæ ath hwillis thæræ
for thessæ thwinnæ handhæ saghæ
thy hioldæ the ap och hawdhæ magæ
førræ the skyldis aff then stad
tha worthæ the bodhæ i hierthet glad
herræ ywan mwndhæ tha æffther ledhæ
hwadh then annen ridder hiedhæ
edlæ ridder jech spøør thik nw
hwadh ær thith naffn och hwem æst thw
herræ gawian kiendhæ hans røst ey thæræ
thet tøcker mægh jeth wnder wæræ
thy han hwiskedhæ och kwndhæ ey talæ
thet hawdhæ han aff blodzens qwalæ
ther hanum randh aff til mygel twangæ
han kwnnæ ey wæl røræ sin tongæ
tha meltæ herræ ywan
edlæ ridher sawdhæ han
os kan ther jngen skyldh for giwæ
thet vi ma heræ ey længer bliwæ
| thet wi nw skal skiliæs ath
thet giør os thennæ mørkæ nat
jech wil thet seyæ aa mynæ sandh
thet thu æst jen then fromestæ mandh
ther jech hawer seeth i mynæ dagæ
oc sa ridderligh tørff liweth wowæ
jech fæk aldrigh i noger tidh
jen saa hordh jen lidæn stridh
ther wedh kinnes jech sanneligh
aff the slaw som thw gaff mægh
jech wænther mægh næppæligh ath fongæ bødher
hwærken aff hindher heller fødher
jech kan mægh nw nøwæ røræ
thet mowæ i bodhæ see och høræ
jech seyer thet aa mynæ tro
ath i kwnnæ edher røræ saa
then skal sægh fuldh wæl akthæ
som sægh skal for edher woktæ
jech tenktæ aldrigh ath finnæ then
blanth hiednæ heller christenæ mendh
ther mægh sa længy striddis wedher
thet jech hanum jckj slowæ nedher
thy maa jech wæl ther kinnes wedh
thw hawer mægh kiændh jen annen sedh
thinæ storæ slaw giør mægh sa wee
ath jech kan hwærken høræ heller see
herræ i mægh væl tro maa
i mynæ dawæ jech aldrigh saa
nogher tidh sa from jen mandh
ther sith swærdh saa røræ kandh
och sægh sa manneligh bewisæ
| thissæ wil jech edher prissæ
nw seyer mægh herræ hwadh i hiedher
thet ær then tingh jech effther ledher
aff hwadh slekth thw komen æst
och hwadh frændher thik ær næst
vistæ jech hwæm thik mwndhæ fødhæ
tha haffdæ jech wæl stedh mynæ mødæ
herræ gawian swaredhæ tha medh skiel
jech wedh thet for sannindhæ wel
ath jech fæk fleræ slaw aff thik
thet kindis jech medh sielwæ mægh
jech ma thet seye medh sanindhæ nw
thith jenæ war støræ æn myne to
jech reddis jech skullæ for thik fly
ther jech slo jeth tha slost thu try
herræ iwan mwndhæ hanum swaræ
gudh gawæ jech wistæ how i waræ
thet ær then tingh jech æffther ledher
eders naffn och hwadh i hiedher
herræ gawian loo och sawdhæ saa
thet wedh wæl gudh ther alt for maa
hawer jech thik giwet noger slaw
thu hawer mægh gialledh them i dag
och skrewet them aa myn hielm saa
ath jech thet aldrigh glømæ maa
tha wil jech giernæ thik nw seye
och wil jech thet ey længher tye
jech hiedher gawian for vdhen spot
myn fadher war kaleth konningh lot
thet fyrstæ herræ ywan thette hørdhæ
willæ i høræ hwadh han giordhæ
han kastæ fra sægh bodhæ swærdh och skiold
| langh wey borth pa sorten mold
och kierdhæ sægh sa harmmæligh
owi wlyckæ wil swighæ mægh
hwadh vndhæ stwndh mon wæræ then
ath jech skuldhæ thik ey føræ kien
hawdhæ jech wist how thw waræ
tha wildhæ jech giensthen obænbaræ
mægh giensten for thik giwæ
och æffther thin myndhæ bliwæ
thy ath for allæ wærdsens æræ
willæ jech ey wabæn modh thik bæræ
sa framth som jech thik kiæn
herræ gawian myn kieræ frændhæ
tha herræ gawian thet for stodh
tha sawdhæ han til then ridder godh
mægh tøcker thet wæræ vnderlikt
hwadh man thw æst hwi taler thu slikt
jech hiedher iwan frændhæ thin
konningh jørian hiedher fadher myn
jech andh thik wel for allæ mendh
thy jech wedh wæræ i wærdhen ændh
thw hawer mægh bewist dygdh til howæ
thy ær jech skyldugh thik ath lowæ
thu i allæ stadhæ æredhæ mægh
yder meræ an selwer thik
hwadh jech hawer giordh modh thik
thet wedh wæl gudh thet angerer mægh
jech bywdher thik ther for bodh
for thet jech hawer thik giordh i modh
jech kinnes ath jech ower wonneth ær
for alth thet folk som nw ær her
medh twcth swaredhæ herræ gawian
| gudh for bywdhæ thet sawdæ han
ath jech skal noger tidh for tølligh sage
pæningh heller bodh ther for tagæ
thy jech kienis ther wedher
mægh anger thet jech giordhæ edher
thet i bywdhæ mægh til æræ
sanneligh thet skal ey wæræ
herræ ywan swaredhæ ther til ney
sanneligh thet skieer ey
thy jech ær træth och kan ey standhæ
thet hawer jech fonghet aff thinnæ handhæ
thy ær jech skyldugæ mægh ath giwæ
och æffther thinnæ myndhæ ath bliwæ
herræ gawian meltæ och soor om gud
sa hielpæ han mægh medh sith bwdh
som jech kam aldrigh widh tøligh wandhæ
aff nogher lewindis mansz handhæ
som thu hawer nw giord mægh
thet seyer jech for sannindhæ thik
jech seyer thet ey for tølligh sagh
thet jech thik roser aa thin bag
æn doo ath thu mægh w kwningh waræ
jech sawdhæ thet doo obenbaræ
jech willæ ey wedh thik stridæ mer
heller och skyfftæ medh thik hogh fleer
ther han haffdæ taleth saa
tha gik the samen bodhæ too
och togh hwær annen om hals
the myntes lewæligh vdhen falsk
hwær thieræ gaff hin annen pris
the giordhæ thet for the waræ wis
| Men the ridder her om kiwæ
hwær thieræ wildæ annen priis giwæ
tha kam konningen ridindæ thæræ
och alth thet folk som ther war næær
the vndredhæ allæ ther appa
hwi the mwndhæ giøræ saa
ath the waræ tha blidhæ
effther tøligh hordh stridhæ
hwadh ridder mwn thette wæræ
ther allæ daghen stridher heræ
ath jnghen man them ath skiliæ mattæ
och nw ær wordhen sa bradeligh sattæ
koningen sawdhæ tha thæræ
jech wil edher spøræ meræ
hwadh ridder æræ i bodhæ
ther hwær wildhæ annen skadhæ
och sa skiødæligh wordhen ower jenæ
thet wndred ridder och swænæ
herræ gawian swaredhæ hanum til
myn herræ jech edher gierne seye wil
mygel vlyckæ tha war then
ath hwærkæn os annen skwldhæ kienæ
do wil jech giøræ som i radhæ
och seye how wi æræ bodhæ
thette ær myn frændhæ herræ ywan
och jech edher frændhæ gawian
jech kiendhæ ey then edlæ mand
førræ æn om sidder sawdhæ han
och spordhæ hwadh man ther jech war
om sidher fæk jech sa til swar
som gud sin nadhæ
| han wildæ os frælsæ bodæ
och sawdhæ hwær os annen fra
hwadh mendh wi waræ bodhæ too
j then same tidh wi kiendis vidh
haffdæ tha længi standhet then stridh
tha mattæ jec ændhæligh døø
for wrangæ sagæ then eldræ møø
thy wil jech mægh heller giwæ
wonnen man æn dødh bliwæ
och myn frændhæ skullæ hawæ then mødhæ
heller sørigæ noghet effther myn dødhe
ther wedh wreddes herræ ywan tha
han hørdhæ herræ gawian tale saa
myn kieræ herræ thet hawæ i hørdh
han legher mæg til thet han hawer giord
thet wedh wel gud i hemmerigh
ath jech maa jckj weræ hans lige
herræ gawian swaredhæ hanum tha
jech wedh ey hwræ thet wæræ maa
ther wil jech aldrigh kiennes veder
thet jech hawer noghet pris for edher
jech kan ther jckj seye fraa
aff al then twkt man ther saa
och hwær aff them hin anen bødh
vdhen twangh och vdhen nød
tha konningh artus hørdhæ thieræ dygd
hans hierthæ fæk aff gledhæ jen frygd
jech wil eder vel for ligæ
sa ath hwerken skal hin annen swige
jech ær thissæ i myth hierthet glad
| thet jech seer i thennæ stadh
eder lewindis bodhæ
for vdhen liffsens wodhæ
konningh artus sawdhæ meræ
ladher kome folket fleræ
jech wil them thet allæ visæ
hwræ jech wil thissæ ridder prisæ
hwadh her ær skiedh for snimæ
j thennæ dagsens timæ
j skullæ thet allæ høræ
hwadh thissæ ridder mwndhæ giøræ
do ath the waræ bodhæ høwskæ och boldhæ
the vildæ them do giwæ i myth voldhe
ower allæ then kiæræ them mellom ær
och for then sagh the stridher her
jech skal them for ligæ bodhæ
medh mynæ wisæ radhæ
hørær hwad jec seyer nw
hwaræ ær then yngeræ jomfrw
ther sægh heræ hawer kierdh sa soræ
ladher hinnæ komæ nw til swaræ
jech wil hinnæ giøræ ræth
om thet gosz the hawæ i træth
then eldræ jomfrw swaredhæ ther
myn herræ jech til redhæ ær
och giensten fram til koningen rændhæ
thet fyrstæ konningen hinnæ kiændhæ
tha melthæ han och sawdhæ saa
thw tørfft ey sa næær gaa
dog at thu holder thik klog for allæ
jech lodh thik jckj jndh kallæ
| thu skalth thine syster faa
alth thet hwn medh rættæ aa
och jnthet aff thet holdhæ
sa framth som jech maa woldæ
kieræ herræ jech bedher edher ændh
j giøræ thet bodæ for gudh och mendh
taler jckj længher slikt
mægh tøcker thet wæræ vnderlikth
thy ath jech ma thet ey høræ
och æn halwe sidher giøræ
do ath jech mægh for glømdhæ
sa ath jech myne ordh ey giømde
thet stoor doo edher vel til madhæ
ath i skullæ mægh ey hadhæ
heller mægh i ordhen tagæ
for nogher tølligh handhæ saghæ
edher bøør thet til aff koninghligh æræ
reth ath giøræ the ther kiæræ
jech kienes ther sanneligh vedher
reth ath giøræ thet seyer jech edher
thy wil jech edher ath skilliæ
reth twerth i modh thin williæ
thy ath jech hawer thet for gudh jeth
thet jech skal allæ giøræ reth
j sa thet vel jomfrwe
willæ i thet hawæ i howe
henne ridder och saa thin
gingæ bodhæ samen til myn
och gawe thieræ trette j myth voldh
æn do ath i ære i hierthet boldh
| jech maa ey giøræ som thu wilth
hvadh thet giør thik goth heller ilth
thy ath vi wedhæ thet allæ sleth
thet thw taler thet ær ey ræth
skal jech mellom edher dømme
tha ladher edher bodhæ ther til søme
hwer edher skal hin annen jettæ
ath lewe medh nadhæ och veræ settæ
heller och vil jech seyæ brath
thet jech wedh wæræ for gudh sath
myn syster søn for wonnen æræ
for thin sagh och wrangæ kieræ
for liges i ey ath thette sinnæ
tha skalth thu fongæ halwe myndhæ
han giordhæ thet aff dygdh och ey aff bradhæ
och willæ then jomfrw ther medh radhæ
then jomfrw swaredhæ hanum ther til
jech seer thet gaar ey som jech wil
j skullæ myn herræ ther for radhæ
thet staar til edher nadhæ
hwadh i giør medh reth och skiel
ther skal os bodhæ medh nøwes wel
och ther skullæ vi ath lidhæ
sa ath thet skal jnghen syndher slidhæ
j mowe wel for mægh lowe
førræ jech ridher her fra howe
hwadh i giøræ herræ kiæræ
thet skal alt stadugth veræ
jech seyer edher thet jomfrw nw
ath i skullæ wæræ hinnæ frw
och alth thet gosz hwn erwe maa
| thet skal hwn aff eder vndh faa
och thienæ edher ther aff sa gierne
som hwn war edher eghen tærnæ
til allæ madhæ och giøræ saa
do skullæ i hinnæ ey for smaa
konninghen skyffte mellom them saa
ath them bodhæ nøwes tha
the tackedhæ hanum hwadh the mattæ
och redh sidhen thedhen satte
Konningen meltæ til gawian
kieræ frændhæ sawdhæ han
ladh her jwans waben aff tage
och skibe edher bodhæ mage
j skullæ nw veræ blidhæ
effther tøllig jen hordh stridhe
the giordhæ alt som konningen badh
och togh tiere waben aff j stadh
the gingæ them bodhæ samen
medh gledhæ och sa medh gamen
jngen matte finnæ theræ
thet jen wildhæ pris for anen bæræ
tha the herer dedhen ginghæ
jeth vnder the ath see finghæ
ath jen løwe kam gangindhæ thæræ
och løbær som hwn galn æræ
hwn lette medh føwe listæ
effter sin kieræ herræ ther hwn haffde myst
ther the sowe then løwe løbæ
tha togh folket til ath øbæ
the redis for then vodhæ
ath løwen skulle them skadhe
thet fyrste løwen sin herræ saa
| hwn feldh for hans fødher och ladh
och worte saa glad ath hanum fandh
hwn fogner hanum thet bæste hwn kandh
herræ ywan badh thy folk bidhæ
j tørff ey for løwen qwidhæ
jech tørff thet lowæ aa myn sandh
ath hwn skal skadhe jngen mandh
thy ath hwn hawer mægh giwet sægh
och ær mægh lydhygh men hwn ær qweg
wi æræ to godhæ vener bodhæ
och vi lyde gierne hwer aners radæ
tha kiennes the allæ samen wedher
thet seyer bogen for sannen edher
hwad the hawde førræ hørdh
thet løwens riddher hawdhæ giørd
ath thet war jnghen annen mandh
for vdhen herræ jwan
herræ gawian sawdhæ til jwan tha
thet wedh vel gudh som alt for maa
ath jech hawer thik thet jllæ lønth
then dygd ther jech hawer aff thik rønt
tha thu giordhæ sa mygeth wel
thw slost then storæ resæ i hiel
och frælsedæ myne syster børne
wi æræ thik skyldugh ath tiene gierne
thw halp them ath holdhæ landh oc borige
och frelsedhæ them aff høwelig sorige
jech hawer ther offte tenkt appa
hwræ thet matte veræ saa
sidhen jech aff myn syster hørde
hwadh løwens ridder for henne giordhæ
| jech spordhæ hwadh ridder war thenne
hwn sawdhæ jech mwndhæ hanum kiendhæ
jech kwnnæ thik do ey fin
førræ æn nw ath thette sin
effther thissæ same ordh
the toge wandh oc gik til bord
man skibedhæ them allæ madhæ
til dryk och til edindhæ bodhæ
tha the allæ mette waræ
the lodhæ tha bindhæ thieræ saræ
the ginge for konningen tha ath standhæ
och spordhæ hwad the skullæ tagæ til hande
tha lodh konningen kallæ thidh
jen mester han haffdhæ a myghet lidh
och prissedhæ war ther aller meest
han war aff thy legiær bæst
och lodh bindhæ thieræ vndhæ
i the same stwndhæ
the blewe sa længy thæræ
ath the wel hielæ æræ
Thet førstæ her jwan var for gongen
the saar han haffdæ ther fongen
tha kam hanum affther i howe
kierlighet til sin hosfrwe
hwræ han kwndhæ i stakket fræst
fonge thet affther han haffdæ myst
han matte ey lenger medh tøllig mødæ
tolæ then twangh for vdhen dødhæ
han tenktæ ther sa stadelig aa
hwræ thet matte worde saa
ath han kwnne sa hedhen faræ
thet jnghen skvllæ thet wordhæ waræ
| til then kieldæ hanum togh ath lange
som han toldhæ for sa mygel twangæ
och willæ ther antten bliwe dødh
heller giøræ then frwe sa mygel nødh
thet hwn skullæ hanum for giwe
om hwn villæ medh nadhæ bliwe
hwadh han hawer hindhæ giordh a modh
och bywdhæ hindhæ aller annen bodh
wil hwn ey sin wredhæ for ladhæ
tha villæ han hinnæ sa sarlig hadhæ
hwadh han for maa reth allæ sin
wdhen mwr och vdhen thin
ther til hwn sielff wil kiendis vedher
och giøræ giærnæ hwadh han hinnæ beder
ther han haffdhæ ther tenkt aa
ath willæ ændeligh giøræ saa
han gadhæ tha bodhæ redhet och gonget
aff the saar han haffdhæ ther fonget
saa redh han jenæ aff thet hws
om morigen stwndh føræ dagen war lyws
raskeligh han tha thedhæn redh
til then kieldæ then gieneste leedh
och hans løwe medh godhæ williæ
ther sægh willæ aller fra hanum skiliæ
hwn gik medh hanum jene
han haffdæ ey fleræ swæne
allæ the vndher wortæ ther giord
ther i aff førræ hawer sawd hørdh
medh frost hawel och jse
for vdhen allæ lissæ
løgne jeldh hagel och torden
hørde man ther for vdhen skiøn
| saa ath allæ the a hwseth æræ
mowæ them jamærligh kiæræ
for then ønkeligi nødh
the hawe angest for thieræ død
thy ath torn och mwr skielwe weder
som the skullæ giensten fallæ nedher
allæ the som ther war jn
waræ heller vdhæ ath thet sin
och sa langt dedhen kometh bort
ath jnghen fingæ til them spordh
the bannedæ vennær och frændher
ther hwsedh bygeth medh sinæ hændher
jnnen sa pineligh jen stadh
som the sa offtæ skullæ wæræ v glad
och ther mødhæ lawdæ aa
thy ath jen man ma thet wel giøræ saa
them allæ ther til twinge
a modh thieris egen wiliæ ath tinghe
heller och tolæ tøligh v mage
jngen for thieræ egen sage
Lvneta taleth til sin frwe
jech bedher edher ath i hører mæg nw
hwadh jech nw wil seyæ edher
mæg tøker i tørffwe thet fuld wel weder
om i kunnæ then fin
ther sægh tordhæ thet vndher vin
anthen ridder heller swændh
ath veriæ edher landh for tølig mend
jech redis do then finnes jckj til
ther thet for eder skyldh giøræ vil
thy ath hæræ ær jngen i eders landh
ther sægh tørff tage thet til handh
| eders landh sa voctæ och giømæ
som eders æræ søme
thy søriger jech i hierthet saræ
om han skal sa hedhen faræ
men han os giør sa mygel wandhæ
om jngen man skal hanum bestandhæ
tenker ther a myn kieræ frwe
och hawer thet stadelig i edher howe
hwadh hæræ wordher bæst til radhæ
och frælser os aff thenne skadhæ
heller oc myster i then æræ
ther mange ar hawer veredh hæræ
nw sey thet mægh myn hiertens kieræ
hwadh thik tøker thet bæstæ ath wæræ
ath wi skullæ til radhæ tage
modh tølligh jen høwelig sage
thu skalt giøræ som jech thik bad
leggæ megh nw for noger rad
medh thine kloge liste
gudh ladhæ mægh them ey mystæ
thet ladher jech edher myn frwe høræ
jech kiennes jech ær thet skyldig ath giøræ
hwadh jech vedh j werdhen veræ
ther edher kan kome til eræ
tha wedh jech wel for vdhen swig
j hawe alt wiser radh æn mægh
ther edher kan vise til allæ made
hwadh i skulle giøræ heller ladhæ
jech wil en heller tolæ her
tøligh nødh som ower os goor
æn noger skal fa ther effne til
ath seye thet medh rætte skiel
| thet jech skullæ edher weræ vtro
ney sanneligh jech giører ey saa
kwnne thet effther edher wiliæ gaa
jen høweligh skadhæ tha matte jech faa
saa ath jech arme qwinne
kwnne thet aller for winne
thy skwllæ i ther æffther vocte
oc edher giørlig ther om acte
ath her kunne kome noger then man
ther edher angest løse kan
thet ma do ey i dagh skie
thet giør mægh i myth hierthet wee
Then frwe swaredhæ thet seyer jec thik
the ridder hæræ ær nw hos mæg
om them tørfft thu jnthet tale
the kwnne ey løsæ myne qwalæ
thy ath jech wedh thet medh rettæ sandh
ath jnghen aff them ær ther til mandh
jech lidher nw til thine radæ
thu skalth mægh frelse aff wodhe
wise mendh the seye saa
j trongh skal man wener tro
myn frwe matte thet sa gaa
ath vi kwnne then ridder faa
ther tre riddher jene bestod
thet sa i wel myn frwe god
han giordhæ æn och mere vel
han slo then store rese i hiel
jech vedh ey giørligh hwad han hiedher
ther myth hierte effther ledher
om jech tha retteligh mynes kan
| løwens ridder tha hiedhæ han
jech æn meræ seye wil
then frwe ær jckj i werdhen til
och jnghen herræ ær sa righ
thet skullæ i wedhæ sannelig
ther hanum matte sa myghet gywe
thet han wildhæ hos hanum bliwe
førræ han for liges medh sin frwe
ther aldrigh gonger aff hans howe
vdhen thet wordher hanum jeth
man skal them bodhæ giøræ setth
sa ath hwn skal hanum for ladhe en
hwadh han hawer hinnæ giordh i gien
then frwe swaredhæ loneta tha
thw skalt then ridder thet ladhæ for staa
bedh hanum giøræ thet for sin æræ
ath han bradelig komer heræ
vil han sa ødmyge sægh
ath han vil komme hidh til mægh
jech vil medh makt och mowe
for lige hanum och sin frwe
och wil jech wisse giøræ heræ
ath thet skal alt stadwgt veræ
och thet skal jngen brydæ
om jech moo liwedh nydhæ
lwneta worte tha bradh til swar
førræ jech skal hedhen faræ
effther then ridder noger leedh
tha vil jech hawe edher iedh
i skullæ ther wredes vedher
ath jech bedhes thet aff edher
| jech vil thet giøræ gierne
sawdhæ frwen til sin terne
lwneta feeld aa knæ nedher
myn frwe i giører som jech beder
hwn fæk hinnæ helligdom there
ther then frwe skullæ aa sweræ
och ther til jen messe bogh
thet giordhæ hwn for hwn war klog
j legger edher handh ther a j stad
frwen giordhæ som lwneta badh
thet wil jech vndher skiliæ
gaar thet modh edher wiliæ
j skullæ mæg aldrig giwe sagh
lønligh appa myn bag
heller och obenbaræ
hwadh thet helst kan weræ
for thy thet ær alt giordh for eder
oc ey for andræ thet kienes jech veder
j skwllæ myn sweræ saa
sa hielpe mægh gud ther alt for ma
ath jech skal thette holdhe
sa framt som jech maa woldhæ
jech wil gudh oc thik thet jette
ath jech skal giøræ them bode satte
løwens ridder och hans frwe
som the varæ leweste too
ther then frwe haffdæ soredh saa
loneta hiemeligh ath hinnæ loo
och tordhæ thet ey obenbaræ
ath then frwe skuldhæ worde thet waræ
| lwneta hawer medh fower føwe
fongeth the visse ther hinne vel a nøwer
krewer bradeligh sin hæst
och rider theden som hwn maa meest
sa raskeligh then frwe fra
then giensten vey til kieldhen laa
lwneta bradeligh ath see fæk
at løwen hoss then kielde gik
hwn worte i sith hierte glad
och stodh aff hesten tha i stad
och wiste thet giørligh tha for sandh
ath thet mwn weræ her jwan
hwn takedhæ gud ath thet same sin
ath hwn skuldhæ hanum sa bradeligh fin
hwn acthet sægh alth lengher at fare
førræ hwn worte then ridder ware
Tha herræ jwan hinnæ saa
han kiende hinnæ giensten tha
han gik aff stadh som han stodh jene
sa gladhælig then jomfrw i gien
veræ gud vel komen i hemerigh
myn hiertæ kiæræ oc sa mægh
the vndh finges lewelig too
tha taleth til hanum then jomfrw
thiss tacker jech gud giernæ
ath jech fandh edher sellige terne
jomfrw ma jec spøræ thik
hwar for lidher i effter mægh
lader mægh thet høræ
hwadh tidindæ hawe i mægh at føræ
jaa wed men sanneligh
| jech wil edher aldrigh swige
meræ gledhæ ær mægh ey tiedh
æn thet jech hawer edher hæræ seet
then aldræ wennestæ frwe myn
hwn skal nw affther wordhæ thin
och vil nw ther aff ladhæ
edher ey længer ath hadhæ
hinnæ nadhæ skullæ i nydhæ
wil hwn sin jedh ey affther brydhe
tha herræ jwan thette hørdhæ
willæ i hørræ hwadh han tha giorde
han worthe sa gladh ower madhæ
for hwn wildhæ sin wredhæ for ladhæ
han tenkthe thet skullæ ey sa gange
ath han skullæ tølligh tidindhæ fonge
han togh then jomfrw tha til sin
vedh i thet nw kieræ myn
om jech i werdhen lewe
j edher tieniste skal jech bliwe
jech wedh togh wel ath thet ær saa
ath jech sa længi ey lewe maa
thet jech fongher edher thet fullelig lønt
then dygd jech hawer aff edher rønt
myn herræ i tørff ther ey thwiwel pa bæræ
j hawe nw fonghet sa høweligh jen æræ
j mowe mægh fuld wel løne
mægh hobes jech skal thet røne
thet jech hawer tenkth aff edher nade
heller nogheth giordh thet i mægh badhe
sanneligh jech thet seye maa
jech redes do thet ær ey saa
| thy ath aldrigh men jech i werden lewer
kan jech thet for skyllæ medh eder
for then hielp jech fæk aff thik
ther the villæ brænne mægh
thet ær mægh lønth meræ æn m sin
thet tacke eder gud stalte qwinne
lwneta swaredhæ i then same ridh
mæg tøcker thet veræ nw til tidh
wi willæ nw ey lenger bidhæ
wi willæ nw til hwsset ridhæ
lwneta jech thet spøræ aff eder
vedh then frwe hwadh jech hiedher
jngen aff them i hwsseth æræ
kienner edher myn herræ kieræ
the aa hwsseth æræ allæ
løwens ridder the edher kallæ
the taledhæ manth och giorde them gamen
ther the redhæ til hwsseth samen
hans løwe gik alt hoss hans side
och villæ ther jckj affther bidhæ
hwn willæ segh allær wed hanum skiliæ
om thet gaar effther hinnæ viliæ
the varæ sa tyst i thieræ ladhæ
ther the redhæ a the stradhæ
thet seyer boghen edher for sandh
the taledhæ til jngen lewindis mandh
tha the kam i hwseth jndh
jomfrwen taledhæ til sin wen
wi skullæ nw for myn frwe gonge
tage then nadhæ som wi ma fange
herræ jwan for then frwe gik
| sa lewelig hwn hanum vndh fæk
han sa høwskeligh hielsedæ hin
hwn kwnde hanum ey for vaben kien
haffdhæ hwn wist thet forsandh
ath thet hawdhæ weredh her jwan
sannelig medh rettæ skiel
hwn hawdhæ hanum ey vndh fonghet sa wel
lwneta sawdhæ til sin frwe
nw ladher hanum eder hielp dwe
til then frwe han wel andh
thet wil for tiene then edlæ mandh
ladher hanum ey lenger standhæ for eder
setter hanum hoos edher nedher
och giører hanum i hans hierte glad
thet ær then bøn jech eder bad
jnghen man hanum hielpæ maa
myn frwe tencker ther appa
ey frwer ey jomfrwer ey ridder eller swene
for vdhen i all jene
jech wil hanum gierne giøræ from
och alth thet hanum til æræ maa komme
then frwe sawdhæ til then ridder tha
j skullæ medh mægh ath siddæ gaa
tha sawdhæ nw then jomfrw skiøne
hwi skal jech thet nw lenger løne
jech wil thet nw obenbaræ
men thet skal jo thet same veræ
then ridder her nw komen æræ
han ær edher eghen hiertens kieræ
och hawer ey anen frwe æn eder
giørær wel thet han edher beder
| thet ær then stalte her jwan
konningh vrians søn then edlæ man
hwadh han broth thet skullæ i for giwe
han wil effther edher mynne bliwe
Tha then frwe thette hørdhæ
willæ i høræ hwadh hwn tha giorde
for wredhe matte hwn segh ey stillæ
lwneta nw hawer thu giordh jllæ
thw wilt mægh jo ther twinge til
thet jech aldrigh giøræ wil
ath jech skal ælskæ then mandh
ther mægh ey wel aff hierthet andh
och allæ stedhæ hawer mægh for smod
och giordh aff mægh bodhæ spot och haadh
nw kiennes jech ther ved sannelig
thw hawer mægh affther giordh swig
thw mattæ alth heller hieme weræ
æn tølligh jen giest førdh mægh hæræ
heller wil jech allæ myn dawe
løwe vedh nødh och tølligh awe
æn jech willæ wæræ hans wen
varæ mægh jckj for jedhæ myn
tha wil jech then jngen lwndh brydhæ
sa framt som jech maa liwet nydhæ
jech wildhæ hanum aldrigh wenskab giwe
meden jech matte i werdhen lewe
ey for tieniste och ey for bøn
ther skullæ han fonge aff sannen røn
thy ath jech haffdhæ thet stadeligh jeth
ath vi skuldhæ aldrigh wordhæ sath
men han ær komen a myne nadhæ
hanum skal reth jnthet wordhæ ath skadhæ
| jech hawer ey nw aneth til
jech wordher ath giøræ hwad han wil
medh reth hiertens godhæ wiliæ
os maa jnghen vdhen dødhen skiliæ
tha swaredhæ hinnæ her iwan
gudh tacke edher frwe sawdhæ han
brødh jech noghet i thennæ stadh
ther hawer jech standhet for manth jeth badh
gudh ladhe mægh lewe men jech maa
och aldrigh fleræ tølligh faa
jech wil nw edher æræ giøme
och aldrigh mægh sa saræ for gløme
frwen swaredh sith hiertens kieræ
jech wil tage edher i gien medh æræ
gudh giømæ os fra allæ nødh
os ma jnghen skiliæ adh vdhen død
the ginge samen i then same stwndh
och myntes tha aff hiertens grwndh
hwær togh hin annen om sin hals
och myntes leweligh vdhen falsk
herræ iwan sawdhæ som han stodh
then edlæ ridder stalth och godh
aller wil jech modh edher brydhæ
medhen jech ma liwedh nydhe
nw ma herræ iwan were gladh och blid
och lewe for vden angest oc qwid
thy ath all hans sorigh ær nw endh
och hanum til gledhe och skiemten wend
lwneta bad sa jnderligh
o herræ gud i hemerigh
medh sin segnede nadhæ
giøme eder samen bodæ
| och ladhe edher herræ lewe sa
ath i ma hemeriges gledhe faa
och nade for vdhen endhe
ther edher skal dødhen hendhe
nw hawer lwneta alth fonghet
thet hwn hawer lengy effther longhet
forlikt then herræ och sin frwe
sa ath the æræ wenne nw