af Anonym (1508)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

ANnen daghen ther the komme tha antwordet the bispen theres staffue oc han giorde guts tiæniste oc talede met gud og gud sagde til hanum Sæd alle theres staffue paa altheret oc beth at the kom me igien i morgen aarlig oc taghe | theris staffue oc nar the tage them vdi theris hender oc hwilken staff som fluer een dwæ aff enden oc op til hemmelin then scaltu sætte til ath gøme mariam. oc thet war giort annen dag ther the komme igien oc bispen haffde tiænt gud tha fick han them theres staffue oc ther han haffdhe wel trytwsendhe staffue och dwen kom aff engen tha førdhe abrathar sig i preste klæder met xij biæller oc gick i koret oc badh til gudh paa sine knæ at tesse tingh matthe wites hanum Tha kom een engil strax til hanum oc sagde. ther ær een stacket wand ther i acthæ ey møget nar han kommer fræm tha kommer thet tegen ther gud sagde oc thet war ioseps staff och han wor | forsmoet forti ath han war gammel oc han stedde sig yderst oc tyrde ey fræm gaa Tha ropthe Abrathar biscop til iosep oc sagdhe Joseph gak hit oc tag thin wandh Tha ræddis iosep oc wille ey fræm met got willie ther han tog sin staff tha flow een dwæ aff hanum oc fløw lenghe om mønstret oc hon fløw til hemmelin oc alt folket louede han num oc sade Salegh æstu vdi thin allerdom ath thu scalt gøme mariam Tha sagde presterne til hannum Tag henne glædelige forti at gud hauer teg ther til vdwald. tha swarede iosep. hwi wille i sætte megh gamlæ man thet vnge barn i hand. tha sagde abrathar. lad teg minne at datan oc abiron forsmade gutz viliæ | ther fore siwnke the neder i iorden saa skeer oc teg om thu forsmaar gutz villie Tha sagde iosep wiste iegh thet at thet war guds williæ tha wilde ieg thet gøre gerne och lader henne beholde the møer met seg ther hon haffuer hafft til forn tha swareth abrathar biscop. hon scal haffue møør at glædis oc om gangis met nar ether brøløps dag kommer Tha togh iosep mariam met fæm møør then æne heet Nobecka then annen Sephora then tredie Susanna. then fiærde Abyga. then fæmte Maboel Oc them fick bispen Ja cinnctum. corcinum. bistum. oc purpur at gøre

¶ Saa kaste the loth om hwilken aff them sculle gøre purpur oc loden fald paa iomfru maria oc | hon tog purpuret at gøre til mønsteret tha sagdhe the andre møør Meden thu esth øngstæ aff woss tha ondrer oss hwi thu esth wærdug at gøre purpur oc ther the sagde thesse ord tha tædis guts ængel blanth them oc sagde J kalle henne mø men i sculle henne kalle drotning oc tha bleff maria ypersthe vdi sine gerninger thi kallede the henne drotningh.