af Anonym (1508)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

| SOm the helige iij koninghe the komme til byen tha slo the theris pawlun op oc rede them til som the sculle gaa for saadan een werdugh herre Tha førdhe the them i theris kongelige klæder oc toghe met them kostelige guld och røgelse oc mirra oc offrede barnet oc ginge op i byen met stor ytmyghet ther the komme til thet huss som barnet war inne tha sath stiernen offuer husset oc gaff segh høyt op til hemmelin oc gaff sit skijn in i huset tha inginge the helge iij konger til barnet met stoor ytmyghet och iomfru maria lod them see barnet oc saa offrede the strax til barnet oc finge iomfru marie thet samme offer tha lowede hun gud. tha bø|de the henne gode nat oc toge loff aff barnet oc fore hiem oc ginghe til theris paulun oc giordhe there hwer annen ghestebuth om then affthen at the wilde fare til herodem igien om morgenen Men om natten kom guts engil till them aff hemmelin oc bad them fare hiem til theres egne land at een annen wey at the sculde icke fare til herodem igien forti at han wilde sla barneth i hiæl Tha giorde the effter engelens raad oc fore een annen wey oc ware i thw aar før en the komme til theris lande igen. ther herodes spurde at the helge iij konge ware hiem farne tha war han møget hastig oc wred at han saa war swigen. tha bøth han sith folck ath | ride effter them oc gripe them oc sla them i hiel. gut som frelser sine wenner alle sammen han flide them i theris behold tha wilde herodes hafue send sine swenne til bethleem oc ander sted i sine land at lade i hiel sla alle swenbørn ther ware tha fik herodes keyserens but at han sculde strax fare til rom oc ther fore kunne han icke fremme sin villie met the børn forti han foor strax til keyseren for mange kæremol som iøderne haffde kærd offuer hannum at han giorde them store twang oc vræt oc ther tøfde han eth aar i rom forti at een aff hans søner haffde oc trætte oc kæremol ower hanum for keyseren