af Anonym (1508)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

EEn dagh gijnghe alle børnene sammen oc læcthæ och toge ihesum meth them och gijnghe vth paa marken ther som leer och lim laa graffuet wor herre sætthe segh ther nedher och han tog met | sijne hender aff lim och iordh och tryckte thet tijll sammen och han giorde skøne smaa fwglæ lijgher wijs som the flwæ i marken ther the andre børn thet saghe at ihesus haffde giort saa skøne fwglæ tha loæ the ther at och wilde gøre andre fwglæ effther hans Thet vor iødernes søndagh ther then leegh skede tha kom gangende een gam mel iødhe och saa thet ath the soo legthæ oc sagdhe i holle icke søndaghen hellig oc han wor wræd oc straffede them at the wore dieffuelssens børn i bryde eders helghe dagh ther meth och fortørne thin gudh møget ihesus thet gør thw the andre børn taghe alle effther syn aff teg oc bliffue alle fortabede | ihesus swarede thet weth gud om thu holler thin søndag soo helligh som ieg. thu scullt icke robe offuer meg. then gamle iøde løb strax tijll oc wilde heffne seg offuer ihesum oc spille hans lægh oc bar opp sin fod oc wille trade hans fugle Jesus thet ey fortrød men han sloo sine hender sammen som han wilde forfære fuglene oc ther met spilde han sin lægh the fwgle bleffue alle leffuendis oc flwæ alle i lucthen Strax ihesus slo sine hender sammen oc sagde eth ord soo fijnghe the lijff oc fiære oc flvæ op i modh solen i blant andre fwgle fra then iøde them wilde trade han motthe tha lade them flwæ

¶ Een mester i then gamle ee sagh|de til iosep lad ihesus komme til lære thet motte komme til stor ære han ær subtijlig aff sijnne som noger kan finnes oc haffuer møget wel giort som wi haffue seet oc spurt lat hanum thet forsta om han wil vnder vor ee gaa til scole oc haffuer och thet barn herdelige priset thet at holle wore søndage. han kan brøth aff iorden gøre oc bage thet i solen han hængher och sijne kleder i solsens skijn oc grødder oc kanner oc haffuer mange høueske sæder oc aff thet reene watn gør han sødeste drick oc wore tiæneres børn følge hanum vth oc ind oc alle stedher aff husen ære at the maa hoos ihesum wære the wille stadelige hoos hannum blifue man kan them ey fran hannum | driwe the siæ aff hannum mange behendelig ting i hans gerninger Merck iosep hwat ieg mener lad hannum betijde begynne eller ther motthe møghet anneth aff komme lath ihesus til scole gaa oc ladh hannum andre lære faa til mester iordan ath gaa ther maa han bære lære fonghe at ther ey aff kommer mære last Josep prøffue thet beste Wor troo ær soo at han scal wel lære oc forstaa bethre en andre smaa børn Joseph swaredhe Mester iegh wil ladhe hans modher thet forstaa at hon tall meth hannum at han gaar tijl scole han haffuer henne møget kær och ær henne lydigh Jomfrw maria bat ihesum gaa meth segh tijll scolen | och badh hannum nemme hwat scolmesteren lærde han wor strax redhe och gick met iomfrw maria tijll scolen the befaledhe hannum scolmesteren oc the bade hannum at han wilde lære hannum well the wilde hannum vel løne kænner han num at læse oc scriffue met sagmodighed slar hannum ey hastelige han bliffuer wel got at lære Jhesus gick in i scolen oc scolmesteren fick hannum een bog oc begynthe at lære hannum Och alt thet han begynthe ath lære thet kunne han wel tha wijsde han hannum then første bogstaff som ær A tijl naffn Presterne ær thet nw wel kenth. Mestere met eders loff maa iegh | eder bede Siær meg huat thenne bogstaff ær oc hwat thet ær betegnet met Mesteren sad lenge oc tavede oc kunne hannum ther paa enthet sware men begynte at worde vreed tha sagde ihesus then bogstaff betegner møget got thet ther hafuer wæret fran ewig tijd och scall bliffue til ewig tijd thet ær gud aff himmerige oc tegner een deel aff meg Mesteren sagde hoo æst thv wilthu thet siæ meg om thu æst en diæffuel eller gud thu gør aff meg thin spot ieg meen thu æst een engel eller guts søn aff hijmmerighe crist thu haffuer icke barn syn iegh kan icke andworde tegh thu æsth bætre mester en iegh icke kan ieg lære tegh Gack vth aff mijn scole | ieg wil enthet haffue teg gack vth fra mijne børn mijn lærdom gørs teg enthet behoff En tog thu esth vng tha kant thu møget mære en ieg kan eller noger tijd lerde hwo thu æst thet wiste ieg gerne Tha gick ihesus hiem til sin modher oc hon fick at withe hwor scolmesterens tale oc hans tijll gick ther loo hon ther aff hemelige weth segh i sith hiærte tha vntfick hun en sorg i sith hierte aff thet store hadh hon fornam at iøderne begynte til hennes kære søn som i faa snart her effther at høre.