af Anonym (1508)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

IOseph fick sijn swen tymmer at hugge oc han fick hannum | mal at hugge effter oc han forglømde maalet oc høgh tymmeret forstacket then tid han hænte malet oc lagde ther paa oc saa at thet wor forstacket tha bleff han sorfuld oc fructede sin herres wreed oc stod hoos tymmeret oc bedrøuede seg at tymmeret wor forstacket oc forderffuet. thet barn ihesus kom strax gangendis oc spurde swennen hvat ær teg skeet men thu æst so sorg ful han svarede Kære ihesus ieg sculde rætthe thette tymmer effther eth maal oc glømde maalet oc forsaa megh och høg thet for stacket. ihesus sagdhe iegh wijl teg wel hielpe at trææne sculle worde langhe nogh holt hær met thine hender oc dragh iegh wijll holle at then an|nen ænde thet scal worde ræth oc lang nog Swennen swarede wor herre til the ord oc sagde Thette haffuer ieg aldrig seet fore at man kunne draghe trææ ath the kunne worde lengere the ther laa huggen paa iorden Wor herre ihesus sagde Gør som iegh bedher tegh iegh wijl gøre trææne længre Swennen begynte at lee oc vor herre ihesus togh ath then æne endhe och swennen ath then annen ændh och droghe met bode hændher soo ath træne worde rætte oc til mode lan ge tha tackede swennen ihesum. maria then ræne iomfrw kom gangen dis oc saa at ihesus drog paa træne tha sagde hon hvat gør thu mijn kære søn Jhesus swaredhe thette | træ vor forstacket ieg wil gøre thet lengræ tha loo iomfrv maria och wor glad at hon saa hans stoore mackt Thet helie barn iesus gick een dag vth at leeghe meth andre børn paa een slætthe ther laa een stor steen the begynte mangehande leeg Somme leegtæ oc somme sprun ge En ihesus sad oc saa ther till then stundh the andre leghte ther wille een aff the børn springe neder aff stenen oc fald neder paa howedet oc laa døt hoos stenen the børn blefwe saare forfæret oc løbe tijl byen oc sagde at thet barn wor døt fallen aff sthenen Barsens wenner wore sorgfulle oc hastige oc gaffue then skyld paa ihesum iomfrw marie søn Hans frænder sagdhe | oss ær skeed stort wetermot aff iosep søn wort barn ligger nw slaget hær i hiel ther iosep oc iomfrw maria thet hørde at the gawe kære offuer hennes søn tha wiste iomfru maria wel at hennes søn wor vskyldig oc sagde. mijn kære søn huat tycker teg wi wille gøre om thenne løyen the acthe ath gøre oss vether willie Jesus swarede mijn kære moder en tog ieg ær vskyldig tha siæ the megh møget falskhet oppa thet ieg aldrig tenckte at gøre mijn kære moder the sculle tog wide at ieg ær vskyldig ther i tager barnsens fader met eder oc følger meg then døde scall orsaghe meg oc siæ huorledis han fick sijn døt Josep oc iomfrv maria the to|ghe then døde barns slæctinge oc gijnge tijd som thet laa Wor herre ihesus bad thet døde barn at thet sculde siæ for alth folket obenbare hvar thu æst fallen oc om ieg sloo teg eller giorde teg noget ont tha sig ræth sanninghen ther pa. thet døde barn talede met eth reddhelight maal ath alt folket thet hørde som ther stode om kring Kære ihesus iomfrv marie søn thu gørde meg aldrig noghet ont oc thw æst ey woldig i thet fal Jegh fick thet siælff oc thet ær megh i modh at the skylde teg for mijn død giff meg thijn welsignelsse Wor herre sagdhe men thu haffuer giorth orsaghe tha scall iegh gijffue tegh thet tijl løn Thu scalt faa tijd lijff | och thijn helbrede igeen Stad op oc gack oc wær sundh och karsk Strax wor herre ihesus haffdhe saght thet ordh tha saa men then dødhe menniske wære leffuendis oc swnd som til forn J thet landh som nazareth laa ther gick thet barn ihesus vth aff een stadh och stodh hos een bryn Strax kom ther eth barn gangendis aff byen oc haffde eth sten kruss i sijn handh then tijdh thet kom til brønnen oc sculde taghe watn ther i Tha faldh krussen sønder oc barnet bleff sorg fult oc grædhe och gaff segh saare for krusset at thet wor sønder fallet Och thet barn fructæ sin moders wrædh Tha gick thet barn ihesus til oc hugsswale thet oc sagde | lad aff at græde ieg wil helpe teg gack bort oc hænt meg skarderne ieg wil gøre thet heelt thet samme barn gick bort oc hænte the smaa stycke oc lagde them for ihesum Han gaff sin welsignelse offuer them oc strax bleffue smaa stycke heel igen som the føre ware oc barnet togh kruset oc barn sin moder hiem. ther effther komme mange børn oc haffde kruss met them oc toge watn i them thet samme barn ihesus sadh qwer wet brønden oc haffde icke krus met seg at tage vatn vdi. men han tog een deel aff sijn kiortel skøt oc lod vatn vti oc thet ran icke vt men han baret som thet haffde wæret vdi eth krus ther haffdhe andhre børn møget vnder po Josep vilde | saa sijn ager met korn ther han foor vth met sijn swen tha fulde thet barn ihesus ther the komme paa ageren oc sculde tage korn aff sæcken Woor herre gick tijl oc togh tree næwer fuld aff korn i sith skøt oc lod thet vth paa ageren oc thet løb all ageren offwer thet woxte opp offuer alle ageren oc war sa tyck oc saa well woxet thet aar oc so møget korn op paa at alle the folck ther soge thet haffde ther stort vnder vppa ath han haffde thet saa giorth thi thet vor icke voxet aff so lidel een sæd so møget korn

¶ Hos nazareth vor een siø som heed mare galilee tijd gijnge børnene vt oc læcte oc toge ihesum met them ther the komme tijl then siø Tha wordhe the fijskæ woor | som løbe hænder landhe tha sagde ihesus Wij wele gøre oss smaa parcke och graffue them ath watnet kan løbe vthaff siøn och i them Strax woor ihesus fiske watn redhe och the andre børn giordhe och theres tha kom ther fiske løbendhe meth watn vth aff siøen bodhe stoore och smaa i the graffuer oc parcke som the haffde giort ihesus oc the andre børn Then dagh thet skede tha wor thet iødernes søndag Tha kom ther ganghendis een gammel iøde oc han wor wrædh oc straffuede børnen saare oc sagde til them J gør gantze illæ at i holle icke eders søndagh helligh then alle folck holle hellig then haffue i brudet gud lader icke paa eder væ|re vhæffnd han ladher sin vredhe gaa offuer eder her paa iorden. ihesus thet gør enghen vden thu ath woore børn brydhe moyses budh oc fortørne gud Jhesus swarede aldrig sculle tesse børn taghe ondhe effter syn aff megh The scule alle wære rijge oc salige hær paa iorden Jeg rader teg at thu fructer sielffuer gut oc holder thin søndag ræt oc her moyses bud Tha bleff iøden møget vræd oc wilde hæffne segh paa the børn o spille theris læg oc tradde theres damme sønder och theres watn och fiske och løbe tha fald han strax neder pa then samme stæth oc døde Tha kom thet røcthe strax indh i nazareth och the gaffue stoor kære offuer ihesum | for then samme man wor døt oc sagde alle Josep søn gør oss møghet vnd scal han lenger bliffue hos oss tha komme han wore børn i nød. han kan møget troldom then lerde han i egipte land han wil oss ont oc wil sin troldom paa oss forsøge wi wille alle gaa i mod hannum oc sla han num i hiel han ær enthet ræth barn diefflene ær hannum alle lydige. ther iosep oc iomfrw maria thet hørde tha wore the fryctighe at iøderne sculde wor herre gøre vnd tha sagde iosep Siger meg fruwe edher raad iøderne wille hæffne paa oss oc thin søn at then iøde fal nedher oc døde Jomfrv maria swaredhe wij wille gaa strax hwar wi kunne fijnne min kære søn i bland the | andre børn Finne iøderne hannum ieg fructer the gøre hannum ont. iosep oc maria the ginge vth oc funne ihesum all æne han kom gangendis paa then samme marck ther thet samme spell skæde ther maria saa sin søn tha sade hon. mijn kære søn hwat giorde then man teg ther døt ligger Mijn kære moder then iøde han giorde meg møget e mod han talet meg illæ til oc wilde traade megh oc dreff mijne fijske borth the ieg haffde acthet at bære eder hiem Mijn kære søn thw hawer formøget hæffnd teg thi bæder ieg teg mijn kære søn at thw wilde giffue hannum sit liff igen for mijn skyld. tha swarede ihesus ia mijn kære moder i hwat i bede meg | thet wil ieg gerne gøre The ginge til then døde oc mange iøder gijnge met them Wor herre gick til then døde oc rørde hanum met sin fod oc sagde Stad op oc wer leffuendis och ghiff icke mære dom eller band offuer the vskyldige som thw giorde offuer tesse børn strax ihesus haffde sagt tesse ord tha stod then døde op strax oc vor karsk oc sund oc sagde thette toctege barn ær kommet nedher aff hemmelin