af Anonym (1508)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

UEle i wide hoo the børn ære ther gerne wilde wære hoos ihesum och lægæ met hannum thet wor the maries sønner som wor iomfru marie søsters oc the andre børn ther wor met i hans læg the komme siden til hannum ther han predikede oc giorde iærtegen mesthedele aff them oc fuldhe hannum effter oc bleffue hans discipel Ther wor herre wor xii aar gammel som hans moder haffde regnet til. tha | wor ther een stor høgtijd i iherusalem. tha sagde iosep then gode man oc guts tiænere til sin brud iomfrw maria Frwæ hwat tycker edher sculle wi gaa til iherusalem oc tage thin søn met oss Jomfru maria talede til sin søn kærlige oc spurde han num oc han vor rede och wilde gaa met them til templet. wor herre suaret kære modher ieg wil gerne følge edher til templet Josep oc iomfru maria toghe ihesum met them oc fore til templet oc offrede gud theres offer effter moyses log ther then høytijd wor til ænde tha foer ioseph hiem oc iomfru maria oc thet helgæ barn ihesus bleff igen i iherusalem Jomfru maria meente at han wor hiem gangen met iosep. maria ful|de sine tho søstre oc iosep meente at barnet haffde wæret hoss moderen. ther the komme gangende sammen i weyen tha sagnede the barnet ihesus. tha leete the oc spurde i blant folket theres wenner oc ther the icke kunnæ finne hanum tha wende the them om til staden igen oc vore møghet bedrøfde oc ginge ind i templet ther funne the ihesum han sadh oppe hos mesternen oc læsde i theris bøgher aff thet profeterne hafde spoot oc disputeret met them oc hørde oc spurde them at. the haffde stort vndher po at so lidet eth barn haffde so kloge ord oc sagde thet haffuer stor nade aff gud. ther iomfru maria fandh sin kære son tha tog hwn hanum kærlig wet sin hand oc | sagde til hannum kære søn hwi haffuer thu giort oss so møget i modh ieg oc iosep wi haffue wæret møget sorgfulle for teg wi haue ganget oc leet aff teg i tre dage Jhesus sagde ieg kom ther fore neder aff hemmelin at iegh scal fulkomme min faders willie. tha gick han vdh aff iherusalem oc fulde sin moder hiem ther the begynte at gaa po weyen hiem tha spurde iosep mange spørsmol til vor herre Siær meg mijn kære herre huar i haue wæret tesse tre dage Jhesus swarede ieg hauer været i templet oc saad hoss iødemesterne oc hørde the lexer som the læsde. iosep spurde huor aff læsde the Aff ysayas thet ær screffuet at gutzsøn scal komme oc worde men |niskæ oc kenne them al wishet. iosep spurde kunne the icke wide hwo thet menniske ær Jhesus swaret the kunne icke ræt vndersta then samme scrifft ther fore hawer ieg met them møget disputeret oc the sætte falst i mod. iosep spurde haffuer thw læst then scrifft oc hawer thu forstaat hwo thet menniske scal wære ther gud scal gøre met sin andh oc al wishet ær met hanum. ihesus swaredhe. then guts søn crist kenner tw wel huat scal ieg siæ teg ther aff thu hauer taget paa hannum oc bæreth hannum oc giffuet hanum mad oc dricke oc fulde hanum i fremmede land Tha sagde iosep thet æst thu thet hører ieg po thette swar Jomfru maria sagde kære søn huar laastu | om natten oc huo gaff teg mad. ihesus swarede thet giorde min kære fencke elizabet prophetens zacharie hosfru hon gaff meg mad och ieg vor hiem til hennes om natten som tha vor i iherusalem. tha komme the hiem i nazareth oc ihesus vor sin moder lydug oc hørsome oc then ætlæ man iosep Jhesus iomfru marie søn han øffde seg i al døgdelighet.