af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Item eth palats haffue wisom wor fadher giordhæ oss ¶ før en wor herre wor fød ¶ fforti guth kom tilwor fadher i drømen ¶ Ocbad hanum giøre et palatstil sin søn ¶ Hwilken fødes| sculle ¶ oc sculle wordæ herreower alle werdhens herrer ¶ Ockoningh ower allæ werdens koningher ¶ Hwilket ther gutgyffuer saa megell nadhæ ¶ Och hoo swom ther garind ¶ tha hwnghrer hanum ey ¶ Oc enghen bliffuer ther død ¶ Och aldry er man swa sywg ¶ och swa hwngret ¶ ath gaar han ther ind oc stor hanther en stwnd ¶ tha gor| han ther swa wel helbreydæwd ¶ swa han fingæ aldrysoth ¶ Och swa wel meth som han hadde edhet aff c retther ¶ En dagh om morgenen stodwor fadher op ¶ oc wor saameget retth fore drømmen ¶ Ath han bad giøre eth palatsalt aff dyre stennæ ¶ och altaff rent guld oc skeresaphyr ¶ och topazion iblant meth ¶ at saphiren| scal lyssæ husset alt somhemellen ¶ oc topazion som stierner ¶ En gulwyt er al lact ¶ meth cristal ¶ femsindetiwge stolper ¶ er ther i affskert gwld ¶ Och xvi alnæhyøgæ ¶ oc storæ omkringhsom man konmest fegnæ ¶ Ock paa hwer stolpen eren carbunkel swa stor som en bold ¶ Och swa lysseshuset aff thom som wer| dhen aff solen ¶ The myøøopp ath fforti at wore de so store op ath som the ere nedher at ¶ tha gaadæ eykarbunklænæ swa meghet lyss giffueth ¶ fforti athswa myget lyss giffuæ theaff them ¶ at inthet $ er swalitthet ¶ ath thet maa ey seesther ¶ Inttet wyndwæ oc engenbore er aa husset ¶ fforti atstennes lyss scal ey min| skes aff hemelskens elleraff solen skin ¶ Paa wor fødelsæ dagh och andhredaghæ ¶ ther wi wellæ workronæ bere ¶ tha gaa wither ind oc ære ther indæ salengæ oss behaffuer ¶ oc siddhen gaa wi ther wt ¶ swawel mettæ ¶ som wi haffdæedhet aff c retther ¶ Herre Emanuel nw haffuertw hørt ¶ hwore myget| wort wold er ¶ oc herredom ¶ oc hwat land oss er skatskyldugh ¶ och hwat menoss tiene ¶ och her matttw wel forstandæ ¶ athenghen koningh lygnesoss i ald werdhen ¶ &c