af (1325)   Udgivere: Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
næste

| thæt ær tolf mæn innæn thrithi byrth oc innæn sysæl.

¶ thæn a at næfnæ thær sæctær. oc tho skal han æi næfnæ hins annæns opænbaræ v winnæ. thre ma han af takæ thær for sak ær vtæn æth. oc andræ thre skulæ næfnæs i theræ stath. oc andræ thre ma han af takæ mæth tolf mænsz eth.

Hwat sæghæ skal hin thær barn
døpær. II.

Thæt skal man oc witæ hwa barn døptæ. oc hwat han sauthæ thær barn døptæ. for thy at barn ma æi kallæs cristnæth. vtæn thæt wrthær døpt i fathærs nauæn oc suns oc thæn hællægh and. for thy at swo skal hin sæghæ thær barn døpær. Iæk døpæ thæk i fathærs nauæn oc suns oc thæn| hællægh and. kunæ skal aldrich barn døpæ. of man ær til. æi skal barn oc døpæs i ant æn i watnæ.

Of kunæ.
sæghær sik at wæræ mæth barnæ. III.

Of kunæ sæghær at hun ær mæth barn. æftær at hænnæ bondæ ær døth. tha skal hun sitæ i æghæn vskifttivghæ vkæ. tha skulæ gothæ quinnæ se at. oc skiliæ hwat hældær ær. finnæ thæ at hun ær mæth barn. sitæ fram i æghæn til barn wrthær fød. føthæs barn oc swo længi æftær. at thæt mawal prøuæs at thæt ær æi athæl bondæ barn thær døth wrth. gialdæ hun først æftær alt thæt hun took af the eghæn.fra hænnæ bondæ thretivghænd. oc takæ ækki mæræ æn halft hærski. oc| halft bondæns aruing.

¶ Rættæ aruing skulæ tho mæth gothæ mæn oc hænnæ frændær til sivnænd mæn wæræ. at hun øthær æi eghæn at vhægth. oc af hændæ æi thæt thær hænnæ æi høør. for thy at hun ma ækki sælæburt vtæn for sinæ rættæ kost oc for hionæ leghæ.

Hwa næst ær at æruæ.
IIII

Barn of til ær æruæ fathær oc mothær. æth barnæ barn. æn børnæ thær føthæs af sun takæ arf æftær aldæfathær oc aldæmothær swosum theræ fathær skuldæ takæof han lifthæ. oc æn theræ børnæ. emæthæn nokær føthæs af gamlæ fathær oc gamlæ mothær.

¶ thæ thærføthæs af dottær. the takæ swo sum| theræ mothær lifthæ. swo manugh sum the æræ thær nithær føthæs. for thy at arf a e fram at gangæ mæthæn afkumænd ær til.

¶ hauær barnæ barn æi mothær oc æi syskæn.tha gangær arf til aldæ fathær oc aldæ mothær.

¶ syskæn æruær ant. oc brothær takær two lotæ oc systærthrithing bathæ æftær fathær oc mothær. oc swo æftær syskæn.

Hwræ
mykæt hwar takær af arf. V.

Man takær e haluæ meræ æn kunæ i allæ arf. vtæn of hionæ skiliæs at for cristændoms logh. oc skulæ æruæ theræ børn. thæræ æruær hun æm mykæt sum han. swo oc with sun oc with stivpsun thær the kum| samæn til arf. tha takær kunæ iauæn lot. ær æi syskæn til. tha ær fathær brothær. æth mothær brothær. brothær børn. æth systær børn. allæ æm næær i mællæ thæm skiftæs arf. swo sum thæ allæ syskæn waræ. kunæ takær thrithing. oc man two lotæ.

Hwræ boscap
skiftæs thær æi ær barn til. VI.

Samnæs hion oc fangæ the æi børn oc døør antugh theræ sithæn. tha skiftæs hws oc bofæ. oc køpæ iorth i tv. mællæ hin thær liuær oc hins døthæ aruing.

¶ æn hauæ the barn. oc døør mothær. tha æruær fathær i kunæ iorthwith thæt barn thær mest takær suns lot. of sun ær til. æth iauæn lot with dottær of sun ær æi til. Swo takær han| oc i alt boscap. of han skiftær with sinæ æghnæ børn. thær the fra hanum faræ.

¶ æn køpæ iorth fangæ børn ækki af. fyrræ æn the æruæ theræ fathær.

¶ æn døør fathær oc liuær mothær æftær mæth børnæ. tha æruær hun ækki i hans iorth. æn i køpæ iorth takær hun iauæn lot with sun of sun ær til. oc swo i alt boscap.

¶ æn sittær bondæ oc hwsfrø samæn i fælagh oc køpæ iorth oc hauæ æi børn samæn. døør antugh theræ sithæn. tha skiftæs theræ køpæ iorth oc swo sum ant boscap.

¶ æn hauær bondæ barn thær hwsfrøs stivpbarn ær. oc ær thæt lauth i fælagh mæth thæm. hauæ the køpt nokær iorth sithæn theræ fælagh warth lauth. døør annæn theræ sithæn.| tha skiftæs thæn køpæ iorth oc swo sum ant boscap.

¶ tho of stivpmothær døør førræ. tha thæn køpæ iorth thær fathær fangær thessæ lund. mæth sinæ børn thær i fælagh waræ mæth hanum. haldær fathær mæthæn han liuær. sithæn skiftæs thæt i mællæ hans børn. e hwræ manugh kollæ sum han hauær. swo sumant theræ fæthærns iorth.

¶ æn døør fathær førræ. oc ær stivpmothær oc stivpbørn æftær. tha takær stivpbarnfyrst af køpæ iorth. e æftær at thæt war i fælagh oc allæ hans aruing halft with hwsfrø.

¶ tho læggæs thæn lotthær stivpbarn tok til fæthærns iorth. oc skiftæs swo sum annæn fæthærns iorth. for thy at all iorth thær bondæ køpær.| hwat hældær i fælagh mæth børn æth vtæn. thæt hætær alt fæthærn vtæn thæn lot thær hwsfrø fangær.

Fathær ma æi haldæ synnær mæth the
ræ møthærn. VII.

Sittæ synnær mæth fathær sithæn theræ mothær ær døøth. oc æræ til aldars kumæn fæmtan wintær. thama fathær æi haldæ thæm of the willæ fra hanum faræ mæth thæræ møthærn.

¶ æn dottær ma seghæ sik ængi lund af fathærs wæri. førræ ænhan giuær hænnæ annæn rættæ wæri. vtæn hanum kummær swo menfør til. antugh ællæ æth vwit. æth han flætfør sik. for thy at tha thær han ma æi wæræ siin eghæn wæri. tha ma han æi | wæræ sinæ næstæ wæri.

¶ æn hwænnær thær swo timær. tha skal han wæræ weri thær næst ær i byrth. vtæn of han hæriær.

¶ E waræ tho fæthærns frændær nærmær wæri at wæræ æn møthærns. frændær.

Brothær ma æi
haldæ systær mæth sik vgifthæt mæth
han wil. VIII.

Brothær ma æi haldæ systær mæth sik vgift mæthæn han wil. æn of brothær wil haldæ systær mæth sik for hænnæ pænning yuær attan wintær. æth annæn frændæ thær qvinnæ wæri ær. of swo ær witnæ til af frændær. at the mattæ hænnæ quæmlik stæthæ. tha skulæ andræ frændær thær næst æræ. kæræ thæt for kunung| tha ma kunung mæth theræ rath giftæ hænnæ æftær hænnæ hør. for thy at swo sum hun tapær siit fæthærn thæn timæ hun giftær sik sialf. oc gangær af frændærs rath. swo mughæ frændær æi haldæ hænnæ længær æn hun kummær til laghæ aldær.

¶ hauær ænnæn mø thær attan wintær ær gamæl. æth nokær ænki laghlich a thingi krafth theræ wæri til at giftæ thæm. oc willæ theræ wæri thæm æi giftæ. oc latæ the tha liggæ hos thæm. tha hauæ the æi thæræ mæth forgørth theræ gothz.

¶ æn thoma theræ wæri søkæ thæræ æftær for læghær witæ.

Of barn døør i fælagh. IX.

Of barn døør i fælagh mæth fathær oc mothær. tha ær thæt swo sum | thæt aldrich war fød. døør barn oc ær mothær fyrræ døth. hwat hældær skift fra fathær æth æi. tho at thæt hauærsyskæn. tha æruær fathær alt enæ.

¶ æn ær fathær førræ døth oc liuær mothær oc æræ syskæn til. tha takær mothær ækki mæræ æn eet hænnæ barn æth stivpbarn of til ær.

Vm wtaruing. X.

Ær wtaruing til. oc døør ænnæn theræ thær i fælagh æræ. tha skiftæs alt gothz swo sum allæ lifthæ i fælagh. oc sithæn skiftæs hins døthæ lot mællæ aruing allæ.

Hwræ et
samsyskæn æruær mæræ æn annæt. XI

Hwænnær swo timær at thæt barn thær fyrst war fød æruær siit half syskæn mæth siin mothær.| hwræ manugh syskæn føthæs with. thær the skulæ skiftæ antugh æftær fathær æth mothær. tha takær hinælstæ for lotæs wt. alt thæt han æruædæ æftær sær syskæn siit.

At bon
dæ sun i fælagh hauær ækki forlotæs. XII.

Fær bondæ sun køpfærth vtæn landz oc winnær pænning. oc ær vskift fra siin fathær. døør fathæroc bæthæs han arf. bæræ alt til skiftæ æth mistæ arf. æn quænnæs han wt af fælagh oc wrthær sithæn riik. tha gær han tho til arf. bathæ æftær fathær oc mothær døthæ.

Of bondæ sun
før siin kunæ in til mothær oc fathær. XIII.

Qvænnæs bondæ sun i fælagh oc før siin kunæ in til siin fathær oc mo| thær. oc wrthær hans kunæ gothz æi lauth i fælagh. oc døør han sithæn hwat han hafthæ børn æth æi. thatakær hun ækki meræ æn hun førthæ til fælagh. for thy at hænnæ bondæ hafthæ æi lot. mæthæn hans fathær oc mothær lifthæ. of han war ækki sær lich sald i hand. æn hauær han børnæ with hænnæ. tha wrthæ thæt mæth aldæ fathær oc aldæ mothær. oc standæ theræ arf æftær thæm døthæ.

¶ æn wrthær skialnæth a hwræ mykæt hun før in. tha mæth næuænd i kyngøræ hans fathær thæt swo mykæt sum han wil.

Hwat fathær tharf sælæ
sint barn i hand. XIIII.

Fathær tharf sæ læ siit barn ækki i hændær mæthæn | han liuær oc mothær. æn of han sæl eet i hændær. tha ma han æi sithæn netæ hinæ andræ.

¶ æn sæl fathær siit barn nokæt i hændær. oc fær thæt ant barn. døør barn. oc liuær barnæ barn. hwærki aldæfathær æth annæn man ma fra hanum takæ thæt thær fathær gaf sit barn.

Vm hemfærth. XV.

Giftær fathær siin dottær wt mæth hæmfærth æth sæl siin sun nokæt i hændær thær hanquænnæs. thær theræ fathær oc mothær døø. tha stær thæm for fullæ i theræ loot. hwat sum the hauæ takæt.

¶ æn of thewilæ æi oruæs at. tha føræ i geen hwat the hauæ fangæt. oc skiftæ sithæn sum ret ær. æn of the wilæ æi æftær føræ. mistæ arf. Skil a at æi kummær alt| i geen. giuæ a logh thæn thær for sak ær mæth kyns næuænd.

¶ æn of hin thær wt ær wil oruæs at siin lot thærfathær gaf hanum. tha ma andræ æi nøthæ hanum til æftær at føræ. æth iafnæ with thæm thær han hauær fangæt. vtæn iorth enæ.

¶ barn ær e nærmær at wittæ sik til fælagh. æn the thær hanum wilæ witnæ fra.

Of
et syskæn kallær a ant at han hauær
viafnæth. XVI.

Allæ syskæn liuænd. oc of al lotæ vlivtæ æræ. tha ma of wil et syskæn kallæ a meræ. æn thoswo at hwar weet hworæ siin lot fiall. oc til iafnæ with andræ. thæt skulæ gøræ tolf theræ samfrændær mæth ethat the kunnæ æi rættær.

¶ Mællæ| sæær kollæ of thæm skil vm. skulæ sam frændær gøræ thæt fæthærn oc thæt møthærn. oc thæn køpæ iorth thærthæ willæ.

¶ Skil børn with mothær hwilkt fæthærn ær oc hwilkt møthærn oc hwilkt køpæ iorth. tha wittæ hun mæth sinæ frændær. for thy at tha witnæs æi fra børnæ. of the yuær liuæ theræ mothær. thæt samæ ær oc of fathær mælær sin børnæ i geen. tha wittæ han mæth sinæ frændær.

At arf be
tær arf. XVII.

Arf betær arf i allæ skift. of arf ær kumæn arf i geen. hwræ mykætsum hun ær annæn wæghin. oc hwræ litæl sum hun ær annæn wæghin. æn finnæs æi arf. arf i gæn. tha a hwar| siinæ arf fyrst wt thær mæth witnæs byrth ær in kumæn. of thæt war æi i fæ lagh lauth.

Of stivpsyskæn skil a. Vm
boscap. XVIII.

Skil stivpsyskæn vm boscap. latæ wt bæggi wæghnæ mæth kyns næuænd. for thy at hwænnær thæt gæær af syskæns delæ. sithæn kumæ frændær æi til.

Of ælstæ
brothær quænnæs mæth andræ syskæn
i fælagh. XIX.

Hwaræ syskæn æræ manugh i fællagh oc hin ælstæ thær theræ wæri ær quænnæs han. oc førsiin kunæ i fælagh til sinæ syskæn. fan gæ the børn samæn oc æræ hans syskæn mælænd oc willæ æi kæræ. takæ hansbørn full lot i fællagh. æn ær hans syskæn vmælænd æth møbørn thær æi kun |næ kæræ oc æi mughæ. hauæ ængi skathæ af theræ brothær børn thær i fælagh æræ fød.

Of man quænæs i æn
ki bo. XX

Qvænæs man i ænki bo thær æi hauær sialf houæth lot. hauær hun børn oc wrthær han æi lauthi fælagh. æth livsd a thingi. thæn timæ the skulæ skiftæ. tha skulæ børn wittæ mæth næuænd i kyn. hwræ mykæt theræ stivpfathær førthæ in. oc swo mykættakæ han fyrst wt. oc sithæn skiftæs boscap swo thæm i mællæ sum the waræ i fælagh førræ æn han wrth theræ stivpfathær. oc fangæ æi meræ æn siin kunæ lot.

Vm slækæfrith børnæ. XXI

Slækæfrith barn skal fathær til things føræ. oc livsæ a thingi at| thæt ær hans barn. oc skøtæ thæt hwat han wil thæt giuæ. oc swo mykæt sum scøt wrthær thæt haldær barn oc æimeræ. æn livs han thæt i kyn oc i koll oc scøtær ækki. tha takær thæt half lot with athælkunæ barn. æn ær athælkunæ barn æi til. tha takær slækæfrith barn fathærns arf thær thing livsd war.

¶ æn fangær nokæt han af fathærns arf. tha æruær thæt æftær syskæn iauænt with athælkunæ børn. vtæn offathær for mæltæ a thingi. swo at han skuldæ at oruæs thæt fathær saldæ hanum i hændær. oc fangæ æi meræ. oc takæ æftær syskæn ækki.

At fathær enæ
ma sik barn gøræ. XXII.

Hwæm sum fa thær gør sik til barn. thæn ma ængi| man wrækæ. oc ængi man ma gøræ thæn man barn. thær sik gørthæ æi siælf barn vtæn rættæ aruing.

¶ Hwilk man sik gør mæth allæ loghum slækæfrith barn a thingi. sworæ for thæt. swo sum for siit athælkunæ barn hwat thær a bethæs.

¶ æn hauær man slækæfrith barn oc lius thæt æi a thingi. wrthær thæt dræpæt. tha takæ møthærns frændær all boot. oc fæthærns frændær ækki. oc æi fathær. æn wrthærthæt stra døth. æruæ mothær oc æi fathær. æth møthærns frændær of mothær ær døth.

Hwænnær arf skal krauæs. oc giald.
XXIII.

Hwa sum wil krauæ arf æth giald æftær annæns døthæ. kummæ han æth hans both. athretivghænd dagh of| the æræ innæn bygd. ællær thæt thing thær næst æftær ær. æn æræ the vtæn bygd. standæ sæx vkæ. æn æræ the vtæn landz. standæ dagh oc iamlingæ. æn ær han i kunungs farboth. æftær han heem kumær kallæ a arf. æth giald innæn thrithi fæmt. æn ær han i ængi laghæ forfal.thær flæstæ mæn witæ at laghæ forfal ær. oc kallæth æi a sum sauth ær i rætæ timæ. wæræ han with logh thær arftook. at han took rætlich. æn æræ æi ræt tæ aruing til in sivndæ mannæ. oc kum mæ æi in ar oc dagh. tha takæ kunung arf.

¶ æn of ængi rættæ aruing hittæs a thretivghænd. tha skal arf wirthæs. oc sættæ at gømæ dagh oc iamling. ku mæ tha ængi. takæ kunung arf oc gømæ| e til rættæ aruing kummæ.

¶ Aar oc dagh thæt ær iamlingæ oc sæx vkæ.

Of
man takær horkunæ witænd. XXIIII

Takær man horkunæ wittænd oc wighæs mæth. oc fangær børn with. hwat hældær thæt wrthæropænbart for thæn hællægh kirki æth æi. tha æræ the børn e athælkunæ børn. oc skiliæs the sithæn at for kristændoms logh. tha takæ the bathæ æm mykæt i boscap. for thy at the wissæ bathæ theræ vnscap.

¶ æn wissæhun oc æi han at thæt war hoor. oc wrthær thæt opænbart oc skiliæs the at. oc hauæ the børn samæn. tha gøræ børns houæth lot oc wrthæ mæth theræ fathær. oc thær the døø. tha æruær han thæm enæ | oc æi mothær.

¶ Swo ær thæt oc of fathær wissæ hoor oc æi mothær. tha faræ børn til theræ mothær. oc hun æruær thæm alt enæ mæth syskæn oc æi fathær.

¶ æn hauæ the æi børn samæn. tha hwilkæ theræ thær hoor wissæ. of thæn førthæ minnæ in til hin annæn æn hin hafthæ for. oc skiliæs the at sum sauth ær. takæ ækki mæræ æn han førthæ til.

¶ æn hafthæ hin meræ thær hoor wissæ. takæ hin tho thær hoor æi wistæ alt halft.

Vm horbørn.
XXV.

Hoor børn takær æftær fathær ækki. tho at han livs oc scøtær alt thæt han ma mest. vtæn at han saldæthæm nokæt i hændær førræ æn han døthæ.

¶ æn hauær man slækæfrith børn. oc thiggær theræ mothær sithæn| æræ the børn allæ athælkunæ børn. tho at the æræ førræ fød.

¶ klostær man. oc flætførth man. oc thræl. mughææi wæri wæræ

Of man døør mæth my
kæl giald. XXVI.

Of ænnæn man døør thær mykæt ær giald scylduch. oc sættær sinæ eghnæ eghæn all til wissæ foor siingiald antugh klostær mæn æth andræ mæn. kænnæs hans rættæ aruing with a rættæ thretivghænd. gialdæ all gialdthær kræuæs. æth giuæ logh af hins hændæ thær døth ær.

¶ æn kænnæs the æi withær arf. tha gialdæ the gialdæn thær gothz hauæ til wissæ takæn. swo framælich sum hans gothz rækkær.

Hwræ
længi man ma hauæ slækæfrith mæth
sik. XXVII.

| Hwa sum hauær slækæfrith i garth mæth sik. oc gangær opænbarlich mæth at souæ. oc hauær laas oc lykki. oc søkær atæ oc dryk mæth. opænbarlich i thre wintær. hvn skal wæræ athalkunæ oc ræt hwsfrø.

Hwa wæri ma wæræ.
XXVIII.

Sma børn wæri æftær fathærns døth ær brothær full waxæn. æn ær æi brothær. tha ær aldæfathær. ær æi han. tha ær mothær brothær. ær ængi theræ til. tha skal niuænæstæ wæri wæræ. fæthærns frændær æræ e nærmer wæri at wæræ æn møthærns. of the æræ æm skylduch ocwillæ wal wæri.

¶ æn willæ the illæ wæri. tha skal kunung sættæ thæn til wæri at wæræ thær han wil. for thy at| kunung ær wæri at allæ thæm thær æi hauæ sialf rættæ wæri.

¶ hin ma aldrich wæri wæræ thær hæriændær.

At kunæ ma sinæ børn oc theræ
gothz gømæ. XXIX.

Kvnæ mæth hun wil sitæ mæth sinæ fathær løøs børn vmannæth. oc vgift. tha mughæ mæn æi børn fra hennæ takæ. æn theræ iorth skulæ laghæ wæri hauæ. oc gæszlæ mæn at wæræ. oc til sivnæ mæn. oc wæri thæmmæth loghum of ænnæn kallær a. mothær takær tho all skyld thær af gær. oc skipæ æftær sinæ willi.

¶ æn mannæs mothær. tha skulæ børnæ til laghwæri. for vtæn of the æræ swo sma. at the mughæ mothærns hialp æi mistæ.| thæt ær til siv wintær. tho æftær thæt hun mannæs tha gømæ laghæ wæri the børn iorth thær mæth hænnæ æræ.oc giuæ hænnæ fostær løn. oc kostings giald.

¶ æn sæl mothær siin eghæn iorth for thrang thæn timæ hun sittær mæth thæm. oc gangær iorth wærth thæm allæ til tharf. mannæs hun sithæn. oc the faræ fra hænnæ. tha a hun at takæ af bo fæ vskift. swo mykæt sumhænnæ iorth wærth war.

¶ æn af theræ iorth fær hun ækki. vtæn of køpæ iorth ær til. tha takær hun thæræ affulling for sinæ iorth.

Vm stivpfathær
oc stivpbørn. XXX.

Stivpfathær ma æi wæræ stivpbørn wæri. vtæn of næstæ frændær willæ. æn tho skal han| antugh takæ thæm i fælagh mæth sik. æth til wirdæ pænning mæthæn han ær theræ wæri. tho ma han æi afhændæ theræ iorth æth theræ hws.

¶ Hwar thær annæns wæri skal wæræ. han skal swo mykæt hauæ with at hættæ. sum han takær vndær sinæ wæri mæth full eghæn. tho swo at øthær han thær wæri ær siit eghæt gotz. at han hauæ tho af siit eghæt swo mykæt at gialdæ æftær. sum han hauær vndær sinæ wæri.

¶ æn øthær han meræ æn han hauær sialf. tha ma han æi wæri wæræ. hwa sum wæriænd ær. han skal actæ thæn cost thær han hauær for the børn. oc hwat sum yuær ær. thæt skal børn gangæ til fram tharf.

¶ æn| wrthær æi nafnæth a thingi mæth frændærs rath hwræ mykæt theræ gotz skal scyldæ hwart aar thæm til fram tharf. tha hauæ the logh til thær the kummæ til laghæ aldærs at krauæ alt thæt thær af theræ eghæn mattæ gangæ vtærst. tho actæs tha wæriæns thrithing af thæt thær there gotz mattæ skyldæ. for hans æruæth oc hans cost.

¶ ængi wæri ma af hændæ the børnæ iorth thær the æræ wæri at. hwærki fathær æth aldæfathær ma af hændæ børnæ iorth sithæn theræ mothær ær døth.

Hwa
æi wæri ma wæræ. XXXI.

Klostær mæn. oc lærthæ mæn. thæt ær præstæ. oc diacon. oc subdiacon. mughæ æi wæri wæræ a læk |mænz thing. bryti oc thræl. oc thæn thær flætførth ær mughæ ængi mænz wæri wæræ. for thy at the æræ æi theræ eghnæ wæri.

Vm flætføring. XXXII.

Hwa sum sik wil flætføræ. han ma aldrich withær sæghæ thæt. æn a thingi scal man flætføræ sik. hwa sumthræl hauær æth flætføring takær. worthæ theræ wærk. Sær flætføring siin eghæn hwsbondæ. tha gialdær hwsbondæ thær saar wrth bloth witæ.

¶ æn hwa sum sik wil flætføræ. han scal fyrst lagh bivthæ sik oc sint gotz thæm thær hanum sculæ ærvæ. æn forglømær han thæt. tha mughæ the dælæ hanum til hans eghæn frælsæ. æth til thæm siælf.

¶ kallær annæn man a flætføring. oc | ær thæt æi gorth a thingi. tha ær han fræls for vtæn allæ loghum. æn thær flæt kumær intil fælagh. tha ær hanfræls.

¶ thæn thær quænt ær. han ma sik æi flætføræ vtæn of hun flætfør sik mæth hanum. æth the æræ swo gamlæ at biscop louær thæm syndær at wæræ.

Hw
ræ mæn sculæ quænæs. XXXIII.

Hwa sum wil kunæ takæ. bithiæ af fathær. æth sun of han ær full waxæn. æth brothær. æn æræ thissæ ængi til. tha thiggi han af hin thær næstæ niuæ ær. oc tho mæth hænnæ ia oc wili.

¶ æn hauær kunæ æi frændær. tha bivthæ hun vm hwæm sum hun wil at giftæ sik. æn hauær hun swo nær frændær at the æræ rættæ wæri swo| sum ær fathær. brothær. æth sun. æth aldæfathær fathær brothær. mothærbrothær. oc giftær sik siælf vtæn theræ raath. tha waldæ the hennæ eghæn e mæthn hun liuær. æn gangær kunæwald yuær. hauæ ækki for thy tapæth sint gotz.

Hwa iorth ma af hændæ. XXXIIII.

Bondæ ma sinæ eghnæ iorth sælæ hwæm sum han wil. of han lagh bøth a thrything. thæm sinæ næstæfrændær. fæthærn scal bivthæs fæthærns frændær. oc møthærn møthærns fræn dær.

¶ æn skøtær han fyrræ æn hanlagh bivthær. tha mughæ hans næstæ frændær æftær geen kallæ. oc han hauæ for gørth sinæ thre mark bathæ with kunung oc swo with bondæ. æn seghær hin| thær saldæ at lagh bothæt war. giuæ a tolf mænz eth.

Vm kunæ iorth.
XXXV.

Bondæ ma æi sælæ siin kunæ iorth vtæn han hauær æm goth iorth with at hættæ. oc barn with hænnæ. æn sæl bondæ siin kunæ iorth. oc køpær annæn iorth. takæ hun af køpæ iorth fulling e mæthæn til ær. æn ær meræ køpæ iorth til æn sald war. skiftæ allæ aruing i mællæ. æn ær æi yuær køpæ iorth til. tha takæ hun fulling af bondæns fæthærn.

Hwræ gamælt barn gothz ma af hændæ.
XXXVI.

Swæn barn ma æi sælæ sinæ iorth oc æi andær lund af hændæ. fyrræ æn han wrthær attan wintær gamæl. æn møbarn ma aldrich| sinæ iorth sælæ. vtæn hun wrthær swo fatyk at hun sælær for lifs føthæ. tha skal sælæs mæth næstæ frændær raath. tho æi mæræ samæn. æn for half mark sylfs eet aar. ænki ma sinæ iorth mæth frændærs rath bathæ sælæ oc skiftæ.

¶ Sæl bondæ sinæ egnæ iorth. oc øthær hænnæ i fælagh thæt gialdær hwsfrø æi æftær. æn sæl han bathæ sinæ iorth oc siin kunæ iorth for ysæld. hauæ hemæ giald for thy at the æræ skylduch at føthæsaf theræ bæggiæs.

Hwaræ iorth skal køpæs.
XXXVII.

A thingi sculæ man iorth scøtæ. oc æi ant stath. thæt ær a thæt hæræz thing thær iorth liggær i. æth sysæl thing. æth landz thing. æth forkunung. for thy at things witnæ ær| swo stærk. at gen things witnæ skal ængi logh giuæs.

Vm things witnæ ær.
XXXVIII.

Things witnæ ær thæt. at the gothæ mæn thær a thingi waræ witnæ thæt thær the hørthæ oc saghæ minnæ æn siv mæn mughæ æi thing haldæ. swo manugh mæn æræ oc fult things witnæ.

¶ the iorth mæn giuætil guthz hws. sculæ the sælæs. thæm ma køpæ e hwa sum wil. for thy at allæ cristæn mæn sculæ brøthær wæræ.

Vm sialæ giftæ. XXXIX.

Hwsfrø thær bondæ hauær oc barn with. ma æi giuæ at sialæ gift meræ æn bondæ giuær ia withær.æn wrthær kæræ a thylik sialæ gift. antugh af klostærs half æth andræ mænz| tha wrthær bondæn with logh at han iath æi meræ æn han gær with.

¶ æn hauær hun æi børn with hanum. tha ma hungiuæ half sint houæth lot for sinæ sial.

Of man sælær sinæ iorth oc wrthær æi
lauth i iorth. XL.

Sæl man sinæ iorth for rethæ pænning oc wrthæ æi lauth i iorth. thæt thær i iorth finnæs wæræ iorth.oc thæt thær i pænning wrthær funnæt wæræ bo fæ.

¶ æn bondæ of han køpær fyrst iorth mæth bo fæ. oc sælær sithænsinæ eghnæ iorth for siin kost oc hans hwsfrø. swo mykæt sum køpt ær. gialdæs hwsbondæn for hans fæthærn. of køpæiorth ær til. ær køft mæræ æn bondæn saldæ. skiftæ mællæ aruing. ær minnæ til. takæ fulling af bo fæ. ær æi bo fæ til.| hauæ hemmæ giald.

Vm man sælær vhemælt.
XLI.

Hwa sum sæl vhemælt iorth oc. dælæs hun æftær. latæ wt wærth hin thær salæ. oc bøtæ a thre mark bathæ bondæ oc swo kunung. for thy at han saldæ vhemælt.

¶ æn hwa sum sæl annæn iorth. tha a han at hemlæ oc wæri hanum thæm mæth sinæ frændær e til thæssæ at hin hauær thriggi wintær hæfth a thær køptæ. for thy at laghæ hæfth ær æi minnær æn thre wintær. Sithæn a hin thær køftæ at wæri mæth sinæ eghnæ frændær. vtæn of the kallæ a thær æi waræ kummæn til aldærs. æth quin næ thær æi hafthæ rættæ wæri. æth the mæn thær thæt wordæ. waræ vtæn landz thæn timæ thær iorthæn saldæs.

Of |
thrætæ wrthær a. hwat sald war meræ æth
minnæ. XLII.

Sælær man annæn iorth oc skil thæm vm. hwat han køptæ meræ æth minnæ. hauær thæn thær køptæ laghæ hæfth a. vkærth. tha ma han wittæ hin i geen thær saldæ.

¶ æn skil thæm vm innæn thre wintær. tha stær thæt at things witnæ. æn ær æi things witnæ til. tha wrthær hin nærmær thær saldæ at wittæ.

Of man kallær sik at
hauæ køft bathæ systærs iorth oc brothærs.
XLIII.

Kallær nokær man sik at hauæ køpt bathæ systærs iorth oc brothærs. oc ær hun vmannæth oc mæth brothær i fælagh. oc ær æi things witnæ til at næfnæth war bathæ særlich. tha wæræ hin with logh thær saldæ. at han saldæ| ækki meræ æn sinæ eghnæ lot. æn bristær hanum logh. bøtæ thre mark. æn systær haldær e sinæ iorth. vtæn of hænnæ rættæ wæri æth hun sialf hauærthæm af hændæth.

Hwræ mæn sculæ iorth
wæri. XLIIII.

IOrth mæth at wæri. kummær ækki ant til. æn kyns næuænd. Skil bondæ with kirki vm iorth. æn gialdær iorth meræ æn mark silfs at rættæ bywirning. tha sculæ sannænd mæn thæræ vm skiliæ. æn gialdær iorth mark silfs æth minnæ. oc hauær bondæn hæfth tha wrthær han with kyns næuænd. æn of iorth ær i kirkins hæfth. tha skulæ kirkins wæri æth andræ kirki mæn the bæstæ swo at the æræ tolf. swæræ hænnæ iorth antugh til æth fra.

¶ hauær bon| dæ hafth kirkins iorth fivghærtivghæ wintær i hæfth. wæræ logh løøs for kir ki.

¶ æn hauær kirkin hafth bondæns iorth thretivghwintær i hæfth vkærth.wæræ logh løøs for bondæn. of thæt stoth vkærth.

Of by æth bool skil a. XLV.

Man thær seghær at han hauær minnæ af bool æn hanum høør. han kummær all bool til reps. æn skil bool with ant. tha kumær han all by til reps.

Vm ornum i by. XLVI.

Ær ornum i by. tha skal hun wæræ af arældær. oc swo sæær mærkt mæth steen æth mæthstapæl. æth mæth gryft. hun repæs æi with by. for thy at hun skarthær all by. æn wrthær skialnæth a. hwat thæt ær hældær ornum æth et deld. of thæt liggær vbygd.| wittæ hin thær i hæfth hauær mæth næuænd i kyn. at thæt ær hans ornum oc a æi at skiftæs til by. æn ær thæt æien mærkt mæth sten æth mæth stapæl. gangæ mæth reep.

Of thorp skil with a
thæl by. XLVII.

Ær thorp gørth wtæ a mark. oc ær alt een akær skift oc æng. oc skil thæm vm hwat til thorp høør.oc hwat til athæl by. tha skulæ the wittæ thær i athæl by boo.

¶ thykkær thæm oc thær i athæl by boo. at thænthorp ster thæm til skathæ. tha mughæ the kallæ thæm æftær geen. of thæn ær thæm vthollik skathæ. willæ the æi æftær faræ. tha skulæ mæn læggæ thæm lagh dagh af thingi æftær at faræ. Sittæ the æftær at the æræ laghlik vpkrafth| liggæ kunungs ræt with. tho of the hauæ thriggi wintær hæfth a theræ byggi. vkærth a thingi. tha mughæ mæn thæm æi vp delæ.

Of man sættæs i wang.
XLVIII.

Hwa sum sættæs i wang fra athæl by. tho at han byggær a siit eghæt. tha skal han antugh a siit eghæt kummæ sik til fortæ oc fæ gang allæ mænskathæ løst. eth flyttæ vp til athæl by æftær geen.

Vm reep a iorth. XLIX.

Reep ma ængi man for seghæ a by hwa sum a kallær. æn hwa sum wil wittæ sæk til stwf. æth seer køøp i nokær deld i by. latæ reep gangæ. oc hauæ thoswo mykæt sum han hafthæ førræ æn han fæk enkæ køp æth stwf. æth hans forældær. oc scærthæ ængi man. vtæn hin| thær skyldugh ær scarth at hauæ. thæt ær hin thær saldæ. man ær e nærmer at wittæ sik til reep. æn hin thær hanum wil witnæ fra.

Hwræ mæn skulæ delæ
sik til reeps. L.

Hwa sum sæk wil delæ til reps. han skal fyrst kæ ræ a thingi at han hauær v iafnæth af hans eghær. oc minnæ æn han a. oc bethæs iafnæth mæth reep. tha næfnæs hanum thing foræ oc hans delæ mæn. thæt thing thær næst æftær ær of the sittæ innæn hæræth. Sittær man vtæn hæræth tha læggæs hanum halfs manæth thing for. hin thær kær han skal stæfnæ hin thær for sak ær. fæm nættær for thing mæth twa mæn at hans hws. swo skulæ the oc witnæ a thingi at han| war laghlich stæuænd. kummær han til swars thær stæuænd wor. tha læggæs thæm for fæmtæ dagh af thingi. at repæ thæn iorth thær thæm skil vm.thing høring gothæ oc sannæ mæn skulæ næfnæs til yuær at wæræ. oc at wittæ hwat hin thær for sak ær. bivthær ræt.

¶ the skulæ seghæ a thingi hwat gørth wrth at laghdagh.æftær theræ witnæ skulæ mæn mælæ rep til of tharf. æth dømæ thæt at standæ thær thing høring waræ samsattæ vm.

¶ kumær hins forfall thær sæcthæth ær a withær mals thing oc æi han sialf. tha næfnæs hanum ant thing for. æn længær æn a hint thrithi thing ma æi forfall møtæs. vtæn han ær swo| i sivkæ sængi at han ma æi kummæ.

¶ æth kunungs sysæl æth farboth.

¶ æth pilgrims færth vtæn landz.

¶æth han ær kallæth til høghræ skial.

¶ æth for høghræ worthnæth.

¶ æth skuldæ wæri sinæ iorth of hans rættælaghdagh wor.

¶ thæssæ æræ laghæ forfall i allæ delæ. æn of man takær with gen mal a thingi. tha ma tho allæ forfallmenæ lagh dagh. vtæn pilgrims færth enæ. Takæ allæ eghær with rep a thingi. sithæn ma thæt æi een man æth twafor menæ.

At ængi man ma forta byggæ.
LI.

Ængi man ma byggi a forta. for thy at forta ær allæ mænz. hwa sum eghær ær i by hwræ mykæt sum han hauær i by. han ma e kallæ a forta. of nokær| man hauær thæt minszkæth æth nøct. Allæ toftæ thær i by æræ skulæ hauæ forta. bathæ gamlæ toftæ oc swornæ toftæ.

¶ the æræ swornæ toftæ thær fyrræ war akær land. tho swo at af thæn samæ swornæ deld gøræs oc forta.

¶ hwaræ sum man boo vtæn athæl by. the sculæ af theræ eghæt fa thæm siælf fortæ.

¶ æn allæ mæn flyt fra athæl by. oc sittær en æftær with. tha ær nærmær at kallæ thæm i geen. æn the hanum burt. vtæn han thighær oc thol af længi. thæt ær thre wintær vkærth.

¶ øthæs all by. tha skiftæs thæt thær førræ war forta swo sum annæn iorth til by oc til bool.

Hwaræ
vm tolf eghær sculæ swæræ. LII.

Mællæ toftæ oc forta. Mællæ toftæ oc akær land. oc| scogh. oc dæld i mællæ. oc allæ vphof. oc kunnungs hærstrat skulæ tolf eghær mæth theræ eth wittæ. æn æræ æi tolf mæn i by. tha sculæ mæn takæ af thæn by thær thæm æræ næst e til tolf æræ. hwat sum the tolf swæræ laghlik til krafth. oc rættæ laghdagh af thingi lauth.thæt skal standæ thær flæræ gøræ vm thæt thær sauth ær.

¶ æn swæræ sex ent. oc sæx ant. tha næfnæs thre til. ochwilkæ sum the twa fyllugh. thæt standæ. of fleræ næuænd kummæ til. standæ thæt thær fyrstæ gørthæ.

¶ hwar manthær i by boor scal oc ma wittæ sik til forta oc til wt gang. of han hauær thriggi wintær hæfth vkærth a hans byggi.

Of ens manz scogh oc annæns mark møtæs. |
LIII.

Møtæs ens manz scogh oc annænsmansz mark. tha a hin thær scoghæn a. swo langt sum limmæ littæ. oc root rænnær. vtæn of thæt ær alminingthæræ a kunung iorth oc bøndær scogh.

Vm makæ skift. LIIII.

Ængi man ma nøthæ annæn til makæ skift. vtæn hins annæns willi.

Of solskift
gangær a by. LV.

Gæær solskift a by. tha skal hwar man vp givæ siin hæfth vm all mark vtæn thæt ær ornum oc kirki stuf. æth nokær mansz enkæ køøp thær man wittæ æi hwæm skærthæ skal.

¶ ængi deld thær stwf liggær i. mughæ mæn antugh økæ. æth minskæ. Sithæn repæs først toftæther i by liggæ swo at ængi man ma| thæt menæ.

¶ æn fallær nokær mansz rep vndær annæns mansz bygd. oc wil hin æi rymæ thær a boor. tha hauæ hinwald til thær a kallær at takæ af hans vbigdæ iorth. a markæ hwaræ sum han wil. rep for rep. Swo hægnær man landbos toftæ. sum thæn toft thær han boorsiælf a. oc swo garth sættæ toft. swo e hwilk tof thær nokær bygd ær a. thær førræ war bygd æn mark deltæs til reps.

¶ æn byggær man annæns mansz iorth antugh mæth hialm. æth mæth nokræ andræ hwsæ. tha hin thær iorth a. ma the hwsæ æi vp brytæ. vtæn things doom enært. oc mæth thrinnæ lagh dagh.

¶ æn kummær hin thær bygdæ at fyrstæ laghdagh. oc giuær logh a. at han| wæntæ at thæt war hans eghæt. wæræ angær løøs. æn thol han doom. bøtæ thre mark bondæ oc swo kunung. Swo sum toftæ skiftæs i by. swo skiftæs allmarkæ iorth. Thæt samæ ær logh of garth delæs vp swo sum hws delæs vp.

Vm
Wæghæ. LVI.

Til hwar by a mæth ræt tæ fivghær wæghæ at gangæ. thær af æræld ær til gangæn. oc thæm maængi man menæ æth spillæ. æn hwa sum thæm menær æth spillær. gialdæ kunung thre mark. oc gøræ tho thæn wægh wal føør.

¶ yuær hwar by mark skulæ the eghær thær a mark boo kunungs hærstratæ gøræ.

¶ æn ær swomykæl torfør a. antugh mosæ æth sto ræ a. tha skal alt kirki sokæn hialpæ til | at gøræ bro of thorf. æn ær thæt all hæræthz wægh. tha skal alt hæræth hialpæ til at gøræ bro oc haldæ sithæn.

¶ ængi man ma swornæ wægh lukkæ æth menæ thær til køping. æth things æth strand æth til scogh ær lauth.

¶ athæl wægh skal wæræ fivghærtan alnæ breth. æn for ta skal wæræ fæmtan fathmæ bræth ocswo breth sum allæ æghær willæ at oruæs.

Hwræ man skal mylnæ byggiæ. LVII.

Man ma æi gøræ mylnæ af ny. vtæn han a dam oc dam stath. tho swo at thæt fløthær æi vp a annæns mansz akær æth æng. oc spillær æi mæth bakfloth the gamlæ mylnæ thær æræld mylnæ æræ.

¶ wrthær mylnæ gørth vtæn forboth oc allæ mænsz a kallænd. oc fær| hin thær gørthæ laghæ hæfth a. tha a han at wittæ floth oc floth stath. dam oc dams band mæth kyns næuænd. Laghæ hæfth ær thrinnæ flothmal vtæn kæræ.

¶ kallæs a fyrræ æn mylnæ wrthær gørth. æth fyrræ æn hin fær laghæ hæfth a thær gørthæ. tha skulæ sivnæ mæn tilwisæ oc wittæ hwat hældær han fløthær a sit eghit æth a andræ mænsz for thy at ængi man ma fløthæ a andræ mansz iorth.vtæn theræ willi. oc æi grauæ. Thæn sa mæ logh ær vm fiskæ garth sum vm mylnæ. Man ma æi fællæ watn af siin aræl dærs riin fra annæns mansz fiskægarth.oc æi fra annæns mansz iorth.

Hæræ ændæs thæn fyrstæ book. Oc byriæs capi tæl til thæn annæn book.