af (1325)   Udgivere: Jonathan Adams og Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

| Um lething. I
Um thræl æth legh dræng. II
Um hæstæ leghæ oc brynni. III
Um wapnæ. IIII
Hwa skip scal til rethæ. V
Um ænnæn fallar wt gærth. VI
Um kunungs mæn oc biscops. VII
Hwa mæn ma takæ. VIII
At mæn mughæ skipæn æi minskæ. IX
Um lærthæ mænsz iorth. X
Um landbos vt gærth. XI
Of hwræ mykæl iorth lething gøræs wt. XII
Of hwræ mykæl fæstæ landbo scal wt gøræ. XIII
Af man bor a sin eghæn iorth oc takær annæns mansz fælagh til sik. XIIII
Hwræ hærræ mæn mughæ fæstæ iorth oc gøræ æi lething af. XV
| XVI Of man hauær iorth i fleræ skipæn.
XVII Man ma æi køpæ annæns mansz skipæn vp.
XVIII At man mughæ æi skipæn minskæ.
XIX At mæn mughæ æi twa thrithings hafnæ samæn læggæ.
XX Hwa styræs hafnæ scal æruæ.
XXI Um botæ maal.
XXII Hwaræ fivrtivgh mark fylghær annæn boot.
XXIII Dræpær man annæn a bøttæ bøttær.
XXIIII Hwræ bøtæs for walroof.
XXV Hwræ bøtæs for afhog at liuændæ man.
XXVI Um læst.
XXVII Um saar boot.
XXVIII Of man latær sint man hælæct søkæ.
XXIX Um sar i anlæt.
XXX Hwræ bøtæs for saar.
XXXI Of saar livsæs oc fylghæs æi.
| Um bardagh. XXXII
Um man fangær saar af annæns mansz fæ. XXXIII
Of man hoggær annæns mansz hæst vndær hanum æth hans klæthæ. XXXIIII
Of man læær sinæ wapnæ annæn man. XXXV
Of man fangær saar af annæns mansz wapnæ. XXXVI
Of man fangær saar i horsæng. XXXVII
Um bi. XXXVIII
Of æns mansz bi flyghæ annæns vp. XXXIX
Of man hittær bi. XL
Of man takær annæns mansz bi mæth wald æth stel. XLI
Um costæbotz eeth. XLII
Hwræ mykæt hwsbondæ oc hwsfrø mughæ scotæs i mællæ. XLIII
Hwat bondæ oc hwsfrø mughæ scøtæs i mællæ. XLIIII
Hwræ mykæt kunæ thær bondæ hauær ma giuæ at sialæ gift. XLV
| XLVI Hwilkæ sannænd skili sculæ vm sialæ gift.
XLVII Um akær frith.
XLVIII Of man far mæth hiorth i annæns mansz akær æth æng.
XLIX Hwilkt stoth ær oc wrath oc hiorth.
L Um intæctæ fæ.
LI Um man thivthær i annæns mansz akær æth æng.
LII Of man dræpær annæns mansz fæ i sit korn.
LIII Um gornithing.
LIIII Of man rithær annæns mansz hæst.
LV Um stoth hors.
LVI Hwræ mæn sculæ wæth løsæ.
LVII Um gærslæ.
LVIII Um akær garth.
LIX Hwræ længi garth ma standæ.
LX Um apæld garth oc kalgarth.
LXI Um wrææk.
LXII Hwilkt wræk ær.|
Um skipbrot. LXIII
Um fals. LXIIII
Hwilkt fals ær. LXV
Um morthbrand. LXVI
Um stighæ man. LXVII
Um hethæ bryn. LXVIII

Fyrstæ capitæl.

Hæræ byriæs thrithi book. fyrstæ capitæl.

Thær lething bivthæs wt. e swo manugh sum i en hafnæ æræ tha faræ hwar thæræ sit aar vtæn næuænd. for vtænman ær swo gamæl. æth swo vng at the æræ æi føræ at faræ. æth quinnæ æth lærthæ mæn. Thissæ sculæ allæ fangæmæn for thæm. tho the thær føræ æræ.

| Styræs man ma ængi man nøthæ til at faræ i lething e mæthæn annæn man ær til thær i hafnæ lagh ær mæth hanum thær æi hauær faræt sithæn han foor.

¶ æn wil nokær føør man faræ for annæn thær hans hafnæ brothær ær. thæt ma styræs man æi for menæ.

Of leghdræng æth thræl
kummæ i lething. II.

Bondæ ma æi siin læghdræng sændæ i lething for sik. vtæn of styræs man wil. for thy at kum mær leghdræng i lething for bondæ. tha scal han mistæ sin hwth.

¶ æn kum mær thræl i lething a hans hwsbondænshafnæ. tha ma kunung takæ hanum til sik of han wil. æth mælæ hanum fræls for hwar man.

Vm hæstæ leghæ oc
brynni. III.

| Styræs man scal fangæ sik sialf hæst.oc brynni. oc takæ af hwar hafnæ ni skippæ rugh for bathæ. at sanctæ michæls mis. oc tho æi andræ aar æn thær lething gæær wt.

¶ hwilk styræs man thær æi ær vmboz man. takær meræ mæth nokær thwang. giuæ kunung thre mark. æn ær han vmboz man. mistæ siit lææn.

Vm wapnæ. IIII.

Hwar styræs man scal hauæ full mansz wapnæ. oc thæræ til et armbyrst oc thre tylft pilæ. oc een man thær scivtæ kan thæræ mæth. of han kan æi sialf scivtæ. oc hwar hafnæ bondæ thær a sciip ær. scal hauæ skiold oc thry folk wapnæ. swærth oc kætælhod. oc spiwt

Hwa skip scal til rethæ. V

Skip oc skip ræthæ oc skioldæ sculæ allæ | the mæn thær i skipæn æræ køpæ. æn styræs man ær skylduth skip at gøræ for swo manugh pænning sum skipær wrthæ vm sattæ. æn wil æi at oruæs thætthær the hauæ bothæt. tha mughæ skipær gøræ thæm skip sialf. tho mughæ the hanum æi forkøp gøræ mæth en mark æth twa.

¶ thær skiip ær gørth tha sculæ allæ skipær a thæn dagh thæm wrthær for lauth sciip wt draghæ. oc vp draghæ thærhem kummær. æn hwa sum kummær æi til. gialdæ swo witæ sum with wrthær lauth. oc skipær giuæ ia til. æn swo længi ma han thær wiit ær haldæ the witæat styræs man ma thæm dælæ wt mæth thre mark. thæt sculæ wittæ skyrthæs mæn æth skiips næfning. thær summæ| kallæ far wittæ næfning.

¶ thæ witæ a styræs man æi enæ. num sculæ læggæ til allæ skipærs tharf. æn delær han thæm wt mæth thre mark. tha vghæ skipær witæ. oc styræs man a thre mark.

Of
ænnæn man fallær wt gærth. VI.

Hæftær nokær man skips wærth æth skips ræt. æth skioldæ køøp. æth wil æi siin wist føræ wt til skips a rættæ lagh dagh. oc andræ faræ costæ thærhan ær skylduth wt at føræ. antugh sialf mæth at faræ i lething. æth siin hafnæ brothær i hand at sælæ. oc witnæ thæt skipær. tha ma styræs man takæhans fæ til stauæns. tho ma han æi takæ annæns mansz fæ til stauæns førræ æn skiip ær wt scot. oc costæ a førth. oc| thæn lagh dagh gangæn. thær skipær war for lauth.

¶ æn takær han æi til stauæns førræ æn han far af hafnæ. tha ma hans worthnæth æi sithæn takæ thæræ æftærmæthæn han ær burtæ. oc æi han sialf thær han heem kummær. førræ æn han søkær thæt wt mæth loghum.

¶ æn thær bondæns fæ wrthær takæn til stauæns. oc wil han thæt æi løsæ fyrræ æn skipæt burt far. tha løsæ mæth haluæ meræ ænhan sculdæ fyrræ rethæ.

Vm kunungs
mæn oc biscops. VII.

Hwaræ thær kunungs mæn æræ æth biscops. hwat hældær the hauæ eet boo. æth fleræ.tha æræ the skylduth at hauæ fullæ wapnæ. oc faræ i lething a theræ costæ. oc takæ theræ maal.

¶ æn sittær han hemmæ vtæn | laghæ forfall æth orlof. gialdæ kunung af hwar garth thær han hauær een thri things hafnæ. æth wæræ innæ bondæ. of han wil æi gialdæ sum sauth ær.

Hwa mæn ma takæ. VIII.

Kunung ma sik mæn takæ yuær alt hans riki i hwilkt skipæn sum han wil. oc hærtogh i hans hærtogh doom. oc andræ kunungs børn æth frændær. æn greuær takæ æi mæn vtæn i theræ eghnæ reet æth theræ læn. æn biscop sculæ oc æi mæn takæ vtæn theræ biscopsdoom.

At mæn mughæ æi skipæn minszkæ.
IX.

Klostær mæn mattæ æi iorth thær landwærn giek af køpæ sithæn thæn genæral concili war thær innocencius pauæ hafthæ. hwat sum the hauæ sithæn| køft. thæræ af sculæ the lething wt gøræ. æth fangæ af kunung sum hans willi ær. thæt haldæs bathæ vm gramunkæ. oc swortæ munkæ. oc vm allæ munkæ.

Vm lærthæ mænsz iorth. X.

Præstæ thær rænlich willæ liuæ. sculæ af et boo ængi ræszlæ vphaldæ. hwat hældær thæt ær a kirkins iorth æth a theræ eghnæ iorth of the hauæ.

Vm landbos vt gærth. XI.

Landbo e hwæs sum the æræ biscops præstæns. klostærs. kirkins. bondæns. æth hirthmansz. thær æi waræ fyrræ frælsæ. oc wnnæn takæn mæth priuilegi. haldæ vp lething oc landwærn of the ærri reepdraghæn iorth. vtæn of kunung latær thæm frælsæ.

Af hwræ |
mykæl iorth lething gørs wt. XII.

Bondæ thær hauær mark gultz i iorth æth meræ. gøræ wt thrithings hafnæ. for thy at thrithings hafnæ riis æi a minnæ. æn een mark gultz. a fivghær mark silfs sættings hafnæ. a twa mark silfs ris tolftings hafnæ. af minnæ æn twa mark silfs gøræs æi læthingwt.

¶ æn wrthær skialnæth a mællæ styræs man oc wt gærthæs man. tha scal skyrthæs mæn æth skyps næfning wittæ mæth theræ eth hwat hin scal wt gøræ thær sæctæth ær.

Af hwræ mykæl
fæstæ landbo scal wt gøræ. XIII.

Landbo thær rethær attæ ørtugh silfs at skyld. gøræ wt thrithings hafnæ. thæn thær fivghær ørtugh rethær. gøræ| wt sættings hafnæ. æn ræthær han min næ æn fivghær ørtugh silfs. hwat hældær thær ær ræep draghæt æth kænnæ land. rethæ attæ ørtugh silfs til kunungs borth.

Of man boor a sinæ eghnæ iorth oc annæns
fælagh til sik takær. XIIII

Hwilk man thær boor a sinæ eghnæ iorth oc takær annæns mansz fælagh til sik. hwat hældær hin ærhærræ man æth æi. gøræ swo wt sum han gørthæ førræ.

Hwræ hærræ mæn mug
hæ fæstæ iorth oc gøræ æi lething af. XV.

Hauær man iorth i fleræ skipæn ocærriær thæt alt til een garth. oc læggær thæt alt i een lathæ. tha rethæs thæræ æi af meræ æn en ræszlæ.

¶ Sittær man i quærsæt oc æriær iorth i skipæn. oc læggærlath thæræ thær han sittær oc æi ant stath.| tha rethær han quærsæt oc æi lething.

¶ Sittær man oc i skipæn oc æriær iorth thær i quærsæt liggær oc læggær lath i skipæn thær han sittær. tha gøræ wt lethingoc æi quærsæt.

¶ lething scal e rethæs af the a grøthæ thær taknæ æræ. oc æi af the thær liggæ a iorthæn æth sa scal.

Man
ma æi køpæ annæns mansz skipæn vp.
XVI

Standæ mansz hws summæ i ens mansz skipæn oc summæ i annæns. tha e hwaræ sum lathæ standær oc lath læggæs. thæræ scal lething wtgøræs. æth quærsæt rethæs. oc andræ reszlæ rethæs thær eeld hws standær.

¶ fangær man iorth i annæns mansz skipæn. oc æriær thæn til thæn samæ garth han saat fyrræ i. tha gialdær han thæræ| for æi meræ æn een ræszlæ.

At mæn
mughæ skipæn æi minskæ. XVII.

Hwilk hafnæ bondæ thær hauær een plogs æri. oc køpær sithæn meræ. gøræ af thæn køpæ iorth swo mykæt sum førræ af hennæ giæk. æn hauær han minnæ tha ma han køpæ til. swo at han hauær en plogs ærri.

¶ æn hærræ mæn mughæ køpæ swo mykæt sum the orkæ. for thy at the gøræ thæræ fult wt af. tha thær the hættæ theræ hals for kunungs both oc landæns frith.

¶ Oftæ wrthær oc swo. at thæn iorth thær hærræ mæn køpæ. oc thæn thær the hafthæ førræ. gangæ til skipæn æftær thæm døthæ.

At mæn mughæ æi twa thrithings
hafnæ samæn læggæ. XVIII.

| Sittæ syskæn samæn i fællagh hwræ manugh sum the æræ. oc hwræ gothæ iorth sum the hauæ oc ærri the hænnæ all til een garth. tha rethæ the en ræszlæ. æn skilæs the at. tha gøræ hwar for sik.

¶ æftær the æræ oc skildæ at. tha mughæ the æi æftær samæn læggæ. oc wæræ vndær een ræszlæ. vtæn of ænnæn theræ flætfør sik til hin annæn.

Hwa styræs hafnæ ma
æruæ. XIX.

Svn ma æruæ styræs hafnæ æftær fathær. oc fathær æftær sun. oc brothær æftær annæn. ænsystær æruær æi styræs hafnæ æth mothær. oc æi slækæfrith sun oc æi dottær. tho at man skøtær siin slækæfrith sun alt thæt han a. tha ma han æi tho skøtæ| siin sun styræs hafnæ. for thy at hworæ sum æi ær athæl kunæ sun æftær fathær. æth fathær æi æftær sun. tha æruær kunung styræs hafnæ.

¶ the styræs hafnæthær til biscops doom liggæ. the fylugh e biscops doom.

Vm botæ maal. XX.

Fæstær man rættæ bøtær for man draap. vtæn gørsum. tha bøtæ han thrinnæ attan mark. thæt ær thrysæattan mark pænning. æth full wrthning. æn alt scal bøtæs innæn iamling.

¶ æn gørsum ær e swo sum foor wrthær mælt. thær boot fæstæs. for thy at aghæ waldæ mest gørsum.

¶Swæræs man oc til bøtær. tha ær thæt thrinnæ attan mark sum sauth ær.

Hworæ
fivghærtivghæ mark fylæghær annæn boot.
XXI.

| Dræpær man annæn i lething. æth i samnæth. æth a thing. æth a thing wægh. æth i siit eghæt hws. æth i thæt hæræth thær kunung ær i. æth i kirki.æth i kirki garth. æth i køping. æth mæth kniif. æth bondæ thær haldær a hans eghæn plogh. tha bøthær thæn thær draap vtæn rættæ mannæ bøtær. e fivghærtivghæ mark hinsz aruing of han haldær siit frith oc kumær with bøtær. æn flyær han frith løøs. tha bøtæ tho frændær sum førræ ær sauth.

i allæ thæssæ stathæthær nu ær sauth. hwilk en man sum wetær annæn saar æth bæriær. tha bøtæ han e yuær annæn rættæ boot.fivghærtivghæ mark bondæ oc swo ku nung. vtæn of ænnæn wrthær laghæ| lauth. æth aræth wæt. i thæssæ stathæ thær sauth ær. tha gialdæ thæn thær a rath wætæ sum sauth ær. oc han wæræ sakløøs thær sik warthæ. for thy at hwar man ær louæth mæth allæ loghum at wæri sik sialf.

Dræpær man annæn a bøttæ
bøtær. XXII.

Dræpær ænnæn man annæn a bøtæ bøtær. æth sæær. æth hæfnær a hanum nokær lund for thæt maal thær førræ ær af lauth. haldær han siit frith oc land. oc kumær with bøtær. latæ wt først alt thæt thær takæt war at boot for the gærning thær hin war fyrræ wiit. oc bøtæ sithæn rættæ bøtær for draap of dræpæt waar. for saar of særth war.

¶ æn wrthær nokær man takæn for thy lykæst gær| ning sum sauth ær i thæssæ tw capitæl. oc kunung latær rættæ yuær hanum. tha bøtæ hans frændær aldrich thyttæ sithær twa saal. thær ættæ boothetær. for thy at thæt stæær hin for fultfrithløøs maal thær kunung latær y uær hans hals rættæ.

Hwræ bøtæs
for walrof. XXIII.

Hwat sum man røuær af thæn man thær dræpæn ær. antugh klæthæ. æth wapnæ. æth silf.æth pænning of han hafth thæt a sik. thæt ær walroof oc bøtæs for fivghær tivghæ mark.

¶ thæræ foor sculæ mæn wæriæs mæth næuænd i kyn.

Hwræ
bøtæs for af hog at liuænd man. XXIIII.

Mistær man siin tungæ æth næsæ. æth bathæ øghæn. æth bathæ hændær | æth bathæ føtær. æth anboth thær i brøkær hængær. tha bøtæs for hwar thæssæ fullæ mannæ bøtær. æn mistærman eet øghæ. æth en hand. æth en foot for hwar thæssæ bøtæs half mannæ bøtær.

¶ æn mistær man siit øræ. tha for thy at thæt ma hylæs mæth huuæ. ocmæth haar. tha bøtæs thæræ for fiarthing mannæ bøtær.

¶ for thvmlæ fingær bøtæs fiarthing mannæ bøtær.swo at for the twa næstæ bøtæs for hwar theræ een attand loot af en mannæ bøtær. oc for the andræ fivghær oc fiarthing mannæ bøtær. for hwar the twa vtærstsæxtand lot af en mannæ bøtær.

¶ oc hwaræ sum naghæl wrthær af hoggæn oc thæt ouærst lith. bøtæ swo for sum| fingær waar allæ auæ.

Vm læst.
XXV.

Uvrthær mansz limmæ liwt oc wrthær nokæt nyt swa at han ma thæt krympæ oc rækkæ. tha scalthæræ for bøtæs sum thæt wrthær wird af gothæ mæn.

¶ æn wrthær thæt døøt. oc vnyt. tha bøtæ swo forsum thæt waar auæ mæth allæ.

Vm
saræ boot. XXVI.

Uvrthær man saar oc deel han thæt hin mæth loghum thær hanum thæt gørthæ. tha scal saarbøtæs innæn thrithi fæmt. oc læst standæ til iamling ær wtæ. swo sum tha wirthæs læst. swo bøtæs. tho at førræ ær bøt for saar.

¶ æn wil hin æi bøtæsum mælt ær. tha ma hans man hælæct søkæs.

Vm man latær sint man hælæct
¶ søkæ. XXVII.

|

Latær ænnæn man sint manhælæct søkæ. tha bøtær han fyrst fullæ bøtær for the gærning thær han wrth lagh sot for oc sithæn thre mark bondæ yuær rættæ bøtær oc swo kunung. dræpær ænnæn thæn man thær soot ær til hans man hælæct. tha haldær han siit frith. æn bæriær mæn hanum. bøtæ ækki for.

Vm saar i anlæt. XXVIII.

Fangær man saar i anlæt. for allæ saar thær man ma æi hyllæ mæth klæthæ æth mæth haar swo sum ær saar i anlæt. oc a hand. thær bøtæs e haluæmeræ for. æn for andræ saar.

¶ æn wrthær livtæ a. swo sum ær of mun stær wrang. æth øghæ. æth næsæ. tha wirthæs thæt af gothæ mæn oc bøtæs thæræ æftær.

| Hwræ bøtæs for saar. XXIX.

Rættæ saar bøtær. thær æi ben hoggæt ær oc æi gømæn stungæn. tha bøtæs for thre mark pænning.

¶ æn ær thæt holsaar æth ben hoggæt. swo at ben takæs af. æth arræ ær i thæt sialuæ been. oc flytær vp æth nithær. æth twi mynt saar. swo sum man wrthær stungængømæn laar. æth læg. æth arm. æth hand. æth hworæ sum gømæn stungæt wrthær a mansz liif. tha bøtæs e sæxmark pænning for.

¶ æn til fæm saar mughæ sannænd mæn swæræ en man at een gærning oc æi meræ.

Of saar
livsæs oc fylæghæs æi. XXX.

Liws man siit saar oc fylghær æi. æftær mæth sannænd mæn. tha swo| manugh sum han gær with thær sæctæcth ær. bøtæ sum sauth ær. til fæm saar mughæ sænnænd mæn een man swæræ at en gærning oc æi fleræ. æn witæs hanum fleræ dyl mæth næuænd i kyn.

¶ æn ær been af takæt. oc gæær han with thær gørthæ. æth scal with gangæ bøtæ for hwar theræ thre mark pænning. æn gær han æi with. dylæ mæth kyns næuænd.

Vm bardagh. XXXI.

For stafs hog. oc for stæns hog. oc benshog. oc næuæ hog. oc haar grip. oc iorth scwf. scal hin giuæ thær sæctæth ær antugh sæx mark pænning. æth næuændi kyn.

¶ æn wrthær man thræl barth. swo at han ma æi bæræ sik sialf af thænstath. num akæs thæthæn æth bæræs.| oc ær been brotæn swo at han liggær thæræ af. oc ær vføør. tha han thær gærning gørthæ ær scylduth at haldæ hans cost vp. oc giuæ lækis giauæ. oc bøtæ sithæna tolf mark pænning.

Of man fangær
saar af annæns mansz fæ. XXXII.

Fangær man saar af annæns mansz fæ. antugh hors æth nøøt. æth hvnd. æth nokæt ant fæ. tha scal bondæ thærfææt attæ. giuæ lækis giauæ.

¶ æn fangær han thær livtæ af. tha bøtæ han livtæ thær fææt attæ. tho wrthær thæskyns livtæ æi høghær æn thre mark. æn dyl han. wæri sik mæth tolf mænsz eth.

Of
man hoggær annæns mansz hæst vndær
hanum æth hans klæthæ. XXXIII.

Uvil man hoggæ annæn a hæst. oc mistær man| oc hoggær hæst. tha bøtæs for thæt saar thær hæstæn fæk thre mark. swo sum han hivggæ mannæn. oc thæn hæst thær han hioo takær han til siin hæfth. oc gør hanum swo gooth sum han war fyrræ æn han wrth hoggæn.

¶ æn wrthær hæstæn døøth æth liwt. gialdæ hæstæn æftær. swo sum han waar wird fyrræ æn han wrth hoggæn. oc bøtæ thre mark.

¶ ænhoggær man annæns mansz klæthæ oc gær han with. bøtæ thre mark. dyl han. giuæ næuænd i kyn.

Of man læ
ær annæn sinæ wapnæ. XXXIIII.

Læær man annæn sinæ wapnæ. oc wæt æi hwat han wil mæth thæm thær at lanæ takær. gør hin sithæn nokær folskæ mæth antugh dræpær man æth| sæær. wrthær thæt hanum wiit. thær wapnæ læthæ. tha wæræ han with logh. at han thæm æi læthæ til hans scathæ thær scathæ fæk. fællær han at loghum. bøtæ a thre mark. æn læær han thæm opænbarlich. thær twa mæn dælæs with mæth frythær orthæ oc gør hin tha scathæ mæth.tha wæri sik antugh mæth næuænd i kyn. æth bøtæ thre mark.

Of man
fangær saar af annæns wapnæ. XXXV.

E hwilkæ lund man fangær saar af annæns mansz wapnæ. bøtæ antugh for saar thre mark. æth giuæ næuænd i kyn.

¶ æn hauær man sialf wapnæ i hændæ. oc fær annæn man saar at wathæ bøtæ wathæs gærning. tho for wathæ bøtæs kunung æi oc æi biscop.

Of man |
fangær saar i hor sæng. XXXVI.

Fangær man saar i hor sæng mæth annæns mansz kunæ. oc kummær han burt liuænd. oc wrthær døøth afthe saar. tha liggæ han a sinæ eghnæ wærki. oc bondæ wæræ angær løøs. æn wrthær han scriftæth oc fangær formaal. tha hauæ han kirki garth. of han døør.

¶ æn wrthær han dræpæn i horsæng tha scal han thær draap føræ til things mæth dynæ oc ble blothich. thæm thær han wrth dræpæna. mæth twiggi mænsz witnæ at han wrth dræpæn i horsæng. oc æi ant stath. tha liggæ han vtæn kirki garth. oc a sinæ eghnæ wærki.

¶ æn e hwaræ summan wrthær dræpæn vtæn horsæng. tho at hanum witæs hor sak. æth hwat| sum witæs man. tha sculæ sannænd til e vm at skili.

Um bi. XXXVII.

Hwa sum bi hauær. han scal sialf.worthæ thæm mæth garth. swo at andræ mænsz fæ ma thæm æi nithær kastæ. æth spillæ. æn ær garth swo laghat annæns mansz fæ ma gangæ i garth oc spillæ thæm. witæ sik thæt sialf. oc fangæ ængi annæn boot.

¶ æn wrthær nokær mansz fæ stangd til døthæ vtæn mansz bi garth. bøtæ hin ækki for thærbi attæ. æn wrthær thæt stangd i hæl i bi garth gialdæ æftær scathæn thær bi attæ. for thy at han hafthæ æi laghæ garth.

Of ens mansz bi flyghæ annæns mansz
bi vp. XXXVIII.

Flyghæ ens mansz bi annæns mansz vp. tha scal hin thær| the bi a. thær vp flyghæs mæth andræ grannæ seghæ thæn til thær the andræ bi a. wil han thær the katær hauær hauæ mæth hin annæn fællagh bathæ vm the bi thær vp flyghæs oc swo vm the andræ. tha ma thæt wal waræ. æn wil han æi thæt. oc for kummæ hinæ bi sithæn the bi. thær hans flyvghæ vp. witæ sik thæt sialf.for thy han wildæ æi skiftæ with hin annæn bathæ gaghæn oc scathæ.

Of man
hittær bi. XXXIX.

Hittær man bi a withæ wallæ. tho at han hauær hwærki iorth æth scogh a thæn mark. oc fylghær ængiman the bi. tha ær hin skylduth at hauæ thær hiit. æn hittær man bi i annæns mansz scogh. tha ma han thæm of the æræ floghæn i træ æi burt takæ. oc ængi| lot i thæm fangæ. vtæn of han fylghær thæm til stouæns.

¶ of han oc af siin eghæn garth fylæghær thæm. tha a antugh thrithing of the sculæ vp takæs. æth en øræpænning. of han scal løsæ thæm thær trææt a. for thy at hwænnær sum the flyghæ af mansz øghæ siwn. tha a thænthær hittær.

¶ hittær man oc bi swarm a kirki garth. tha a thæn thæm thær thæm hittær oc æi annæn man.

Of man
takær annæns bi mæth wald æth stæl. XL.

Of nokær man far i annæns mansz bi garth. oc takær træ. oc føør bi thæthæn mæth wald. æth dræpær thæm. oc takær hunugh. tha ma hin thærthe bi attæ delæ æftær. hwat hældær han wil mæth næfning æth sannænd| mæn. for thy at thæt ær likær hærwærki æn raan.

Vm costæ bothz eth. XLI.

Ængi man ma nøthæ annæn til costæ bothz eeth. vtæn hin wil sialf with takæ. æn takær han with costæbothz eth a thingi. for hwat saak man giuæs. winnæ antugh logh thær han fæstæ. æth wæræ lagh fæld bathæ for bondæ oc swo for kunungs vmbotz man. for thy at hwa sum fæstær vlogh. han scal v logh winnæ.

¶ tho allæ costæbothz eth thær fæstæs a thingi. sculæ oc winnæs a thingi.

Hwræ
mykæt hwsbondæ oc hwsfrø mughæ scøtæs
i mællæ. XLII.

Hwræ mykæt hwsfrø scøtær hwsbondæ. æth hwsbondæ hwsfrø. e hwat hældær the hauæ børnsamæn æth æi. tha standær thæt ækki| vtæn of theræ aruing willæ haldæ thæt æftær thæm døthæ.

¶ æn scøtær antugh theræ nokær andræ mæn thær i fælagh æræ for nokær swik. oc hin scøtær sithænhwsbondæ hwsfrø iorth. æth hwsfrø hwsbondæns eghæn. tha haldæs thæt oc æi. vtæn of rættæ aruing willæ. for thy at thæt ær wæntelict at hwsbondæ ma antugh mæth aghæ æth mæth wæght kummæ hwsfrø til at scøtæ hwat sumhan wil. oc æræ summæ quinnæ wal swo listich at the kummæ oc wal theræ bøndær til. at scøtæ thæm hwat sum the bethæs.

Hwat bondæ oc husfrø mughæ
scøtæs i mællæ. XLIII.

Hwilk hwsfrø thær sialf hauær bondæ. hvn ma ækki scøtæ burt. oc ækki andræ lund af hændæ.| vtæn hænnæ bondæ rath. oc rættæ aruings willi.

¶ æn thol hwsbondæ at hwsfrø scøtær nokæt burt. oc fangær hin laghæ hæfth a the scøtæ vtæn bondæns kæræ. tha mughæ hænnæ aruing delæ thæt æftær geen thæt hun scøttæ. oc han gialdæ bathæ thre mark bondæ oc swo kunung.for thy at hans kunæ scøttæ vhæmælt oc han wissæ thæt oc tholdæ.

¶ æn del han thæt sialf i gæn. tha gialdæ ækki for hin haue tho sint wærth tapæth thær withbondæns kunæ køftæ.

¶ æn bondæ sun æth dottær i fællagh mæth theræ fathær mughæ ækki af hændæ af bondæns hærski vtæn hans wili. oc æi hans leghæ hion.

Hwræ mykæt kunæ thær bondæ
hauær ma giuæ at sialæ gift. XLIIII.

| Hwsfrø thær barn hauær with bondæ. ma æi giuæ at sialægift half siin houæth lot. æth nokær stor mun vtæn bondæns ia oc wili. æn wil ænnæn man kallæ tho a swo wrthæn sialæ gift. tha scalbondæ for wæræ mæth næuænd i kyn. oc gangæ æi sannænd man til. æn fallær han at kyns eeth. latæ wt thæt thær giuæt war for hænnæ sial.

¶ æn hauær hwsfro æi barn with bondæ. tha ma hun giuæ sint half houæth lot burt for siin sial. kallær tha kirki a æth klostær. ocær thæt meræ æn half mark silfs. tha gangæ sannænd mæn til.

¶ æn for hwat sum æi ær scriuæn i mansz tæstamæntmæth gothæ mænsz witnæs byrth. oc klostær kallær a æth kirki. æth spital.| thæræ wrthær bondæ e with næuænd i kyn.

Hwilkæ sannænd mæn scili sculæ
vm sialæ gift. XLV.

Hwilk man æth kunæ antugh thær fleræ boo hauær oc i fleræ landæ. æth i fleræ bygd. æthi fleræ hæræth. ehwaræ sum the æræ. thæn timæ the døthæ oc gauæ nokæt for thæm tha sculæ the sannænd mæn til. thær thæræ ær i bygd.

Vm akær frith. XLVI.

Fær man i annæns mansz akær vm nattæ tithæ. oc skær mansz korn vp. æth takær hans scornæ korn. tha ær han thiwf thæræ at. æn ær han wæghfarænd man. oc giuær siin hæst en kiarf æth betær a stubbæ. tha ær han hwærki raans man æth thiwf thæræ for. æn førhan burt af akær. tha ma hin thær akær| a. sæctæ hanum thær took. hwat hældærhan wil til raan æth thivfnæth.

Of man
far mæth hiorth i annæns mansz akær æth
æng. XLVII.

Far man mæth hiorth æth mæth stoth æth mæth wrath i annæns mansz akær. oc hiarthær hans korn vp mæth wald. tha ær han scylduth atbøtæ hanum thæræ for fivghærtivghæ marc.for thy at thæt ær full hærwærki.

¶ æn kummær fææt i mansz akær at wathæ for hirthæns wangømæ. tha botæ hin scathæn æftær thær fææt attæ. oc giuæ thæs logh at thæt war æi hans both at hans fæ koom thæræ i.

¶ æn of man hiarthær annæns mansz ængvp mæth wald. tha gialdæ han scathæ giald thær fææt attæ. oc giuæ logh a sum| fyrræ ær sauth. æth bøtæ thre mark.kummær thæt i at wathæ. bøtæ oc scathæ gialdæ.

¶ æn wrthær korn swo ød sum sauth ær. tha ma hin thær korn attæ delæ thæt mæth sannænd mæn. oc mæthgothæ mæn witnæ til hærwærki. æn tho e for hwart wald sculæ mæn antugh wæriæs mæth næuænd i kyn. æth gialdæscathæ giald æftær mæth thriggi mark boot.

¶ æn thæn thær sæctæs for æng. of han dyl. wæri sik mæth næuænd i kyn.

Hwilkt stoth ær oc wrath oc hiorth. XLVIII.

Minnæ æn tolf nøøt ær æi hiorth. tolf hors stoth. tolf swin wrath. æn øthær ænnæn annæns mansz korn mæth minnæ æn mæth tolf fææs houæth sum sauth ær. tha ma thæt æi delæs mæth hærwærki.

Vm intæctæ fæ. XLIX.

| Of ænnæn man takær annæns mansz fæ. i sint korn æth siin æng. oc kummær hin with thær fææt a. antugh i hæghnæth æth a farnæ wægh. tha ma han æi takæ thæt af hanum vtæn hans willi.

¶ æn takær han thæt fra hanum. tha ma han wrthæ raans man thæræ for. æn kummær thæt heem til hans hws.thær thæt took. oc takær han thæt wt thær thæt attæ. tha ma thæt wrthæ hærwærki. tho scal æi han with annæn delæ. æn with hin thær wt took.

Of man
tivthær i annæns mansz akær æth æng.
L.

Hwilk man thær ær eghær a markæ. oc tivghær sint fæ a annæns mansz akær æth æng. tha ær thæt wald. oc ær| han scylduth at gialdæ scathæn æftær. oc bøtæ thre mark a. oc giuæ thæssæ logh at han bøth thæt æi. oc gialdæ scathæ giald of han gangær with.

¶ æn wægh farændman æth gæst mughæ mæn æi græs synæ.

Of man dræpær annæns fæ i siin akær æth æng.
LI.

Gangær mansz fæ i annæns mansz akær. oc kummær hin with thær korn a. æth akær hirthæ oc wil thæt fæ in takæ oc ma æi. oc hafthæ thæt hirthæ. ær fææt kat. oc løpær a sniith æth stauær. oc wrthær livt af æth døør. gangær hin with thær gørthæ. takæ thæt døthæ til siik. oc gialdæ ant swo got i geen vtæn boot. forthy at thæt hafthæ hirthæ. oc thæn thær fææt attæ. gialdæ æftær hin thær korn attæ.

¶ æn dræpær han thæt antugh mæth od| æth æg. tha gialdæ han thæt æftær. oc bøtæ a thre mark. æn gangær han with drap. oc kallær thæt wathæ. gialdæ æftær scathæ. oc giuæ a tolf mænszeth. at thæt wrth at wathæ oc æi at willi æn war thæt hirthæ løst fæ. bøtæ ækki for.

Vm gornithing LII.

Gornithing bøtær bathæ scathæ thær han gør oc thre mark bondæ oc swo kunung. for thy atthæt ær wald oc æi wathæ at dræpæ thæt fæ thær laghæ haft hauær a sik. oc stæær i bondæns ornum thær han a enæ.

¶ hwaræ sum man dræpær annæns manszfæ. thær hirthæ hauær. hwat hældær i hægnæth æth vtæn. han ær gornithing oc scal æftær gialdæ sum sauth ær. oc bøtæa thre mark bathæ bondæn oc swo kunung.

| Of man rithær annæns mansz hæst.
LIII.

Hwilk man thær rithær annænsmansz hæst. vtæn hans wili thær hæstæn a. gialdæ for thre mark bondæn. æn fangær han mæth willi. antugh atleghæ æth lanæ. oc rithær længær æn mælt war for. tha bøtæ han for hwar by mark han yuær reth. sinæ two øræ.e til sæx øræ wrthæ. æn e hwat heldær han rithær vtæn orlof. æth længær æn mælt war for. gøræ e hæstæn æm gothsum war. thær han tok hanum.

¶ æn døør hæstæn æth wrthær maghær oc kummær heem. top oc taghæl. oc swærat thæt wrth æi for han scyld. gialdæ ækki for.

¶ æn war thæt laan. tha scal thæt kummæ livtæ løst heem.

¶ hwa sum | sæctæs for the saak thær i thæssæ tw capitæl ær sauth. wæri sik of han dyl mæth tolf mænsz eth. æn wil han hwærki bøtæ æth wæri sik sum sauth ær. num latær sik søkæ a thingi mæth nams doom. tha bøtæs for ængi thæssæ saak minnæ æn thre mark bondæ oc swo kunung.

Vm stoth hors LIIII.

Hwa sum hauær stoth hors. hauæ thæm i fald a siin eghnæ mark. oc hauæ til thæm hirthæ.wil han æi thæt gøræ. num øthær mæth thæm bøndærs wang. tha mughæ thæ thæm forlæggæ a thingi. oc fær hin nokær scathæ sithæn thær the hors a. hauæ hemmæ giald of thæt wrthær i wang. æn hwa sum hauær stoth hors a thænmark thær han a ækki i. tha mughæ| eghær mæn lagh krauæ hanum til at ta kæ sinæ hors heem. æn of han wil æi. fangæ the sithæn nokær scathæ. witæ sik thæt sialf. for thy at vtæn theræ wili ma han æi hældær øthæ theræ græs a fælæth ænsz theræ korn mæth stoth hors.

¶ æn køpær man a annæns mansz mark for swik antugh for en mark æthtwa. æth meræ. for thy at han wil øthæ theræ mark mæth sin hors. tha mughæ eghær æftær gulz wirningnøthæ hanum at tælæ swo til sum mark ma tholæ. oc læggæ til theræ fælæth. swo sum swiin læggæs til aldæn. oc the thær i by boo. waldæ lagh. for thy at thewittæ gørst hwat theræ mark ma føthæ. wrthæ the hors oc scabbæth. oc wil thæn| thær thæm a æi gømæ thæm særlich a siit eghæt. tha mughæ eghær mæn thæm forlæggæ a thingi. oc æltæ thæmi dy. oc dræpæ thæm vtæn witæ. thæt samæ ær vm tammæ hors. of the wrthæ scabbæth. for thy at thæt fangær hors af ant.

Hwræ mæn sculæ wæth løsæ.
LV.

For fæ thær wrthær intakæn antugh i korn æth æng scal laghæ wæth for læggæs swo sum eghær wrthæ vm sattæ the timæ thær the læggæ theræ hægnæth. oc swo scal løsæs sum the waræ førræ vm sattæ. æn tho ær hin with logh thær scathæ gørthæ. at læggæ wt swo mykæt han wil. oc swæræ a mæth tolf mænsz eth. at hans fæ scadd æi meræ. wrthær wæth thær for| intæctæ fæ ær lauth æi løsd for allæ hælæghæn mis. tha wæræ thæt for gørth.

Vm gærszlæ. LVI.

Hwar man scal siin garth gærthæ. swo sum eghær allæ giuæ ia til. oc swo sum haná i by.oc i bol æftær ræt ræep. æn for stwf gærthæ man æi. vtæn thæt ær forta fallæt i by. tha gærthæs for høfthumgarth.

¶ allæ mæn sculæ gærthæ for theræ toftæ thær bygd æræ. æn for v bygdæ toftæ i by gærthær hin thær ahofthum garthæ. oc allæ grannæ sith garth of a fallær.

¶ æn hwa sum æi wil gærthæ sin garth a thæn laghdagh thær eghær læggæ. gialdæ witæ sum withær læggæs. æn wil han æi gærthæ oc æi witæ gialdæ. tha sculæ grannæ bivthæ| en man vm allæ theræ delæ. oc søkæ hin mæth doom til thre mark bathæ bondæ oc swo kunung.

Vm akær garth.
LVII.

Uvangs garth gærthær hwar man swo sum han hauær gullz wirthning. num for stwf gærthæs æi.

¶ æn of swo wrthær at een bys fælæth fallær gen annæn bys hæghnæt. tha sculæ hinæ thær fælæth vghæ resæ half garthwith hinæ thær wang vghæ. oc haldæ swo iafnæth. for thy at the thær nv hauæ fælæth. fangæ at aræ hæghnæt oc thur uæ thylich iafnæth.

¶ of swo wrthær at the thær hæghnæth vghæ. æth the thær fælæth vghæ willæ æi gærthæ half garth oc haldæ iafnæth. thæ thærwang vghæ. fangæ the scathæ gømæn| theræ eghnæ garth. hauæ hemæ gialdæ. æn fangæ the scathæ af vtæn markæ mænsz garth. e hwat hældær af theræeghæt fæ. æth af andræ mansz. tha gialdæ hin scathæn æftær. thær garth sculdæ gærthæ.

¶ æn of ængi man kænnæs with thæn garth thær scathæ wllæ. tha sculæ markæ mæn repæ garthæ. oc wittæ hwæm thæn garth hørthæ til. oc thæn thær rææt reep fallær a. han hauæ æi wald til at bivthæ loghnum gialdæ swo witæ sum førræ war withær lauth. oc gialdæ æftær scathæn.

¶ æn willæ the æi gærthæ oc æi læggæ wt thæn thær gærthæ sculdæ. tha sculæthe thær wang vghæ biwthæ en man vm af thæm sialuæ at fa thæm rææt.|

¶ æn tholæ the doom tha fallær hwar theræ thær garth sculdæ gærthæ til thre mark bøndær oc swo kunung.

Hwræ
længi garth scal standæ. LVIII.

Thæn garth thær for rugh sæth ær. scal waræ gærth vm paschæ æth førræ. oc thæn thær for war sæth ær vm pingæz dagh. oc scal standæ til michælsmis. vtæn of alt korn kummær førræ in. hwa sum garth fyrræ vp takær. gialdæ æftær all thæn scathæ thær gømæn thængarth gørthæs.

Vm apæld garth oc kalgarth.
LIX.

Apæld garth oc kalgarth oc toftæ garth. scal hwar man sik sialf warthæ mæth sinæ eghnæ garthæ. of han wil thæm hauæ i hæghnæth. oc wærithæm for alskyns fæ vtæn for getær enæ.| oc for garth brytær swo sum ysæn æræ æth swin. for thy at man ma delæ bondæn til at gømæ sinæ garth brytær.

¶ i thæssæ garthæ ma ækki fæ in takæs vtæn getær enæ. vtæn of thæt ær for lauth a thin gi.

¶ æn brytær ænnæn man annæns mansz apæld garth. æth kalgarth oc stæl kaal æth æpæl. tha ma han thæræ for wrthæ thiwf. swo sum han stalæ i hans hws andræ costæ.

¶ æn mistær man sinæ klæthæ i andræ mansz apæld garth tha ma han æi søkæ thæræ æftær mæth raan.

Vm wrææk. LX.

Uvrææk thær til landæ kummær oc ængi man fylæghær æth kummær æftær. thæt a kunung oc allæ forstran dæ. oc thæt thær ængi man a. thæt a oc| kunung.

Hwilkt wræk ær. LXI.

Minnæ fisk æn styri ær æi wrææk. æn hwat sum i annæns mansz hæfth hauær wæræt. swo sum ær kistæ. æthtymbær. æth klæthæ. æth nokær thing thær mæn kænnær at i hændær hauær wæræt. kummær ængi man æftær. tha ær thæt wræk oc a kunung.

¶ æn fisk thær en man ma bæræ swo sum ær marswiin æth sial oc theræ likæ æth minnæ thæt ær æi wrææk. vtæn styri enæ. forthy lyft oc styri oc allæ storæ fiskæ thær man ma æi bæræ. the æræ allæ wrææk. oc thæm a kunung.

¶ tho hwa sum hwal hittær fyrst. han scal førræ æn han takær nokæt af seghæ vmbotz man til. oc hauæ for sint æruæth of han ær gangænd| man siin byrthæn. rithændæ hæstæ byr thæn. akændæ man woghæn las. æn kumær man til mæth skiip. hauæ skiips farm. tho æi meræ skip æn sæx æring.thæt ær thre aræ a hwart borth. Sithæn thæn fyrstæ hauær siin lot af takæn tha scal ængi man af takæ vtæn vmbotzmansz orlof.

¶ æn takær nokær man vtæn hans orlof. oc giuær vmboz man hanum saak. latæ wt antugh swo mykætsum han took. oc bøtæ a thre mark. æth giuæ tolf mænsz eth. hwilkæ sum han ma fangæ i thæt kirki sokæn thær han boor i. oc tho laghæ fastæ mæn.

¶ æn hwilkvmbotz man thær hwal fangær oc føør æi kunung siin lot af. mistæ siint lææn.

Vm skiip brot. LXII.

| Brytær man skiip oc æræ folk a. oc kum mæ liuænd til landz. hauæ ænnægh man wald til at kummæ næær theræ costæ hwærki vmbotz man æth annæn man fyrræ æn the fortii thæm sialuæ ocmughæ thæm ængi lund biarghæ. antugh mæth thæm sialuæ æth mæth læghæ mæn. oc hwærki vmboz man æthannæn hauæ wald til at menæ thæm thæt folk thær the mughæ at leghæ æth lanæ fangæ.

¶ æn wrthær sant witnæs byrth til. at vmbotz man æth hans swænæ røuær thæm at nokær theræ costæ fyrræ æn the af gifæ thæm sialf. æth forbivthær folk at hialpæ thær the mughæ fangæ at leghæ. mistæ sint lææn. oc latæ tho wt alt thæt han took| af thæm. oc bøtæ a fullæ bøtær.

¶ æn røuær nokær annæn man thæm. latæ wt fyrst alt thæt han took. oc bøtæ athre mark thæm oc swo kunung.

Vm
fals LXIII.

For fals. oc for morthbrand oc of man witæs at han ær stighæ man sculæ mæn wæriæs mæth hæræthznæuænd. thæt ær thre mæn af hwar fiarthing thær i thæt hæræth æræ. oc thæm scal næfnæ vmbotz man. æth eenvwilduth man thær ækki a sialf i the delæ. oc æi byrth hwærki with hin thær saak giuær. oc æi with hin thær for saak ær.

¶ thæn oc thær for saak ær. han ma i thinnæ logh wrækæ sinæ opænbaræ vwinnæ swo sum førræ ær sauth. for thy at ængi man ma nøthæs til at wæri sik| mæth sinæ opænbaræ vwinnæ.

¶ the oc thær næuænd wrthæ the sculæ antugh swæræ hin thær for saak ær til the gærning æth fra. for thy at mæn mughæængi man af thighæ siin hals. æth af sinæ fivghærtivgh mark.

Hwilkt fals ær.
LXIIII

Fals ær thæt of man sættær stæth oc stapæl. oc slaær pænning. vtæn kunungs orlof. æth hans both.æth brænnær fals silf. oc køpær æth sæl mæth the pænning thær han weet falswæræ. æth mæth fals silf. hwilk man thær gør fals. tha a kunung hans hand oc hin thær fals fæk scathæ giald.

¶ ænwrthær ænnæn man swikæn. oc fæær antugh fals silf æth pænning. oc bær thæm til myntær. æth gull smith æth annæn| man thær a scynnæ kan oc scothæ. oc wil æi mæth thæm køpæ fyrræ æn han hauær thæt prouæth hwat thæt ær fals æth æi. tha ær han æi scylduth at hætæfalsær. num of han wæt sinæ køpæ. giuæhanum saak. oc hauæ af hanum antughscathæ gialdæ æth logh. oc fals bithæ tho mæth witnæs byrth thæræ. thær thæt ær hit.

¶ thæt fals thær swo wrthær funnæt. thæt scal æi meræ wt giuæs. num scal antugh thæræ brænnæs æth syndær hoggæ æth i haf castæ. swo at ængi man ma thæt finnæ.

Vm morthbrand. LXV.

Thæt ær morrthbrand. of man antugh vm nattæ tithæ æth ællær i lønd. far til oc sættær eld i annæns mansz hws. wrthær han takæn with. hauæ for| gørth siin hals. oc scathæn gialdæs æftær af hans gothz oc fivghærtivgh mark bondæ. æn wrthær han fæld at loghum. gialdæ æftær scathæn oc rymmæ sialf land. e til kunung gør sinæ nathæ withær hansmaal.

Vm stighæ man. LXVI.

Stighæ man ær thæn thær antugh liggær i scoghæ æth skiwl. æth a hethæ æth a farnæ wæghæ. oc røuær antugh rithænd man. æth akænd. æth gangænd. oc søkær mæth fialstær. oc løønthe gærning. wrthær han takæn with hauæ for gørth siin hals. oc sint houæth lot. with kunung.

¶ æn fællær han atloghum. gialdæ æftær scathæn af hans gothz. oc wæræ sialf i kunungs wald. for thy at hwar man scal frith styrkæ. amæn.

| Vm hethæ brunth. LXVII.

Sættæ mæn eld i hethæ oc brænnær mansz yrtæ fang. swo sum ær antugh livng æth torf. æth eld løpær iscogh. æth brænnær oc spillær scoghæn tha gialdæ hin æftær scathæn thær eld wt baar. tho at han ætlæth ækki at brænnæ vtæn hans eghæt oc thæt thær sca thæ løst war.

¶ løpær thæn eld oc i hwsæth i by. tha ær thæt samæ. æn bær hirthæ æth ant hioon thær æi ær i bon dæns fælagh eld wt. oc kumær nokærtha wathæ af. tha ær bondæn æi skylduth at gialdæ thæt.

¶ willæ mæn thæt hanum witæ. giuæ næuænd i kyn at han thæt æi bath oc æi bøth.

¶ thoær warlær at ængi man sættæ eld i hæthæ| vtæn of allæ eghær wrthæ samsattæ vm. at brænnæ antugh mosæ æth hethæ oc gangæ sialf mæth. oc wactæ at eld kummær æi a annæn mænsz markthæm til scathæ. æn of eld sættæs i hethæ a en by mark oc gør scathæ a annæn the eghær a thæn mark boo thær eld sættæs fyrst i. gialdæ antugh æftær scathæn. æth læggæ wt thæn thær eld sattæ i fyrst.

Hæræ ændæs logh book scriuæn a danskæ.