af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

|Ffor offuerflødight blomster ok thet ath vende.

Item ffongher qwynnen it offuer flødigt ok strideligt blomster effther syn barnbyrd, tha komer thet aff mange sager, hwilket ieg nw forlader for vbeqwemmelig snack skyld. Men i hwad mode som thet kan kome, tha finges her nw raad til.

|Item fførst skal qwynnens arm byndes, thet hordeste som hwn kan tolle, (ok icke laaren eller benen) met en lynet klwd eller snoer. Syden scal ther settis en koppe eller et trynt glas vnder hennes patter eller spænner, men dog scal ther ingen hwl met iern hwges.

Syden scal ther tages nogne lyndklude ok væde i ædicke ok legge them so po liffuet ok por|ten. Syden scal ther læges the tyng i porthen, som stille blod, som er the blomster, som komer aff pomerantz træ, eller barcken ther aff eller karabe, thet er geler agstein, terra sigillata, bolus armenus, drage blod, blodsten, rød rosen, hwid røgilse.

Tesse tyng scal tw tage alle samen eller so mange, som thu kant mest faa,| ok giør ther it ploster aff met tygt røt vyn ok leg thet saa vdi en lyden posse lang ok tyck som en fynger ok bynt so en traad vdi then ene ende ok leg so posen vel ind i gulporten ok lad hanum ther ligge nogen stwnd ok dragh hanum syden vd met traaden, so vorder thet goth.

Item thette er ok saare goth.| Tag gamylt rosyn zuccer iiii lot, rød korel, brend helfen ben ok bolus armenus, ligemegit aff hwert loth, blodsten iii qwyntin, tesse sculle puluerizeres vel smoo ok blannes syden met rosen suckeret, ok so skal hwn thet ind anamme afften ok morgen met veybrede vatn eller taske vrtz vant.

Item en nw it andet. Tagh| blodsten ok gny fast po en hwedsten ok to so aff met vegbrede oss, intil at ossen røder bliffuer, thet scal hwn dricke om morgenyn aarle ii eller iii skeder ful. Item hvilke som løster ath vide flere ok lempelighere raad, the spøre sig fore etc.

Item hender thet sig so, at qwynnen fonger effter syn barnbyrd bwller, saar eller andre soo|dan tyng i barne moderen eller i gulporten, tha scal hwn lene them met sodanne tyngh, som them mylsker ok renser, som er oss aff natscade beer ok blannet met brede vegbrede oss ok met rosyn olie, so at the bliffue vel temprerede til hobe.

So skal thet gydes ind po bylderne eller saarne, eller| bomwl scal vædes ther vdi ok legges po bylderne, om the ære i gulporten. Item it annet. Tag thet hwide aff it æg ok qwynnemylck ok ossen aff en vrt, som po latine heder portulaca ok po tiidske burtzelkrut, blan them alle til samen ok gydh them, som fore stoer.

|Item it annet; hwn skal syde vdi it bad op til syn nafle, som tesse tyng er vdi sodne, som er pomerantz træs barck, røde rosen blad, agerne hoffuet, ege barck, tormentil, serpentin ok femfyngers vrt.

Item nor saared ok bwllen er vel renset met tesne forskriffne ting eller andre sodanne,| syden skal hwn salues met then salue, som koler ok heler, hwilke som hoss læger fynges. Item er ther nogen heffnyng eller barne moderen eller gul porten er saar giort ock brwden, tha scal thet hielpis, som nw sagt er.

Item hender thet sig ok so ylde, at efftertarmen vdgor,| ta skal fostermoderen varme syne hender fwl vel vdi hwit vyn, som vel heet er, ok so skal hwn met syne varme hender indskiude hanum igen til syn rette steed.

Men er han so hofwyn, ath hwn kan ey fonge hanum ind, so scal hwn tage v salthet smør ok brede i vyn ok væde ther bom|wl vdi ok legge so wlden po tarmen, so at vlden vel skiul tarmyn, thet scal giøres so offte, som behoff giørs, eller ok han scal swøffues vdi bom wl, hwilken som er vel vod giort i varm mylck.

Ok nor heffwelsen er forswynnen, so scal han ind skyudes lempelige, som fore stor. Item it andet ther tiil. Tho effter|tarmen vdi the ting, som tørker ok indrager, som er galla i: galoffel, cipress nøder, pomerantz træs barck, karabe, thet er geler agstein, mastix, røgilse ok drage blod.

Ther nest strø po hanum pulwer aff brende hiorte tacke ok pynte hanum so ingh. Item røgh hanum eller moderen,| om hwn er vdgonget, met saltet aalle skyn lacth po yld vnder hennes kleder, eller ok met thet som aff bly fælles.

Item nor qwynnen gaar tiil stols ok efftertarmyn vdkomer, so skal han alt ind trøckes igen met fyngerne, so at han ey vde blyffuer. Item gonger barnemoderen vd,| tha skal hwn yndskywdes, som fore stoer om tarmyn, men er hwn so hoffwen, at hwn vil ey indgaa, so scal hwn toes ok vedskes ok varm giøres i thet vyn ok smør, som fore stor om tarmyn

Ther nest hielp henne ynd, som fore stoer. Ther nest seth to kopper po hennes lyff en po hwer syde vel ned til por|ten ok lad them ther sto stadigt. Tag so hwit røgilse ok celidonia i: scelwort ok kast them i stryder yld vnder hennes kleder, so at hwn fonger then røg til barnemoderen, tha komer hwn vel ind.

Item komer thet sig so, thet gud forbywde, at qwynnen fonger swar pyne, sorg ok bedrøffwelse, i thet at hwn bryster| ok reffner mellom gulporten ok bagstacken i hennes byrd, so at thet vorder alt ith hwl, hwilket som vorder, nor at barnet ære sore stort ok gulporten er saare lyden, ok nor fosteret skal vd, so vorder ther it sorgelicth gaff.

Ok met thet samme vorder ther sorg po sorg ok pyne po pyne, i thet at barne| moderen stwndem gor vd, met thy at hwn haffuer en fry ok rom vegh, ok so vorder hwn hoffwen. Tha skal ingen offwer giffue sig, men strax inskywde barnemoderen, som fore stoer. Syden scal thet brwdne syes til hobe met iii eller iiii nolstyng eller ok fleer, om behoff giørs, met en sterck silke traad.

Ok vyl man| ey syed eller neglet til hobe ok forny hennes pyne ther met, ta scal ther tages ii stercke linede klude so lange, som saaret er, ok hwer ii fyngers bred, ok the skulle icke vædis, men ther scal strygis po them en sterck salwe, then som kan fast holle | ok henge viid kroppen, ok then som nemer er ok til hobe drager thet, som brwdet er.

So scal hwor legis po syn syde reet iefnse neder vid bode syder, ok nor the ære veel lagde, so kryst saaret veel til hobe, thet neste tw kant. Ok nor at saaret komer so ner til hobe som it stra brid,| so skal tw feste ok syy bode plosterne til hobe reet offuer saarit, dog scal tw ey stynge henne met naalen; so dragis saarit til samen.

Ther nest gyd po plosteret breed begh ok om kryn plosteret, men dog scal thet icke være soo varmt, at hwn brennes ther aff, men mydel mode. Item en it andet. Tag en| vrt, som kallis po tiidske walwurtz ok po latine consolida maior, toor henne vel ok støt til puluer.

Ther nest tag tydst komen ok stød ok i pulwer ok stød kanel i: tzimmet roren, blanne alle tesse iii pulwer til hobe ok strø thet vdi saaret ok i gulporten, thet hielper ok vel.