af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Item po tegn eth døt barn at kende.

Item met xii tegn kan man kende ok vyde, om barnet eller fosteret er mysgoet ok døt vdi moderens lyff.

Item thet første tegn: vorder qwynnens spænner slage i mod thet, som the til forn vaare store ok hoffne, tha er thet it tegn, lige som fore stoer.

Item anden tegn: haffuer qwynnen fornwmmet, barnet rørde sig vdi hennes lyff, ok thet er aff ladid, ok hwn fornummer inthet til thet, tha er thet døt. Item thet iii: om barnet falder til en syde ok fra then anden, so tiit som qwynnen vender sig om, ok hwn fornwmmer, at thet falder twngactelighe lige som en steen, tha er thet døt.

Item thet iiii: nor qwynnens lyff køller henne vnder hennes nafle, ok hwn voer varm ther til forn, tha er tet døt.

Item thet v tegn: gongher ther nogen sleem luctynge vedske aff barnemoderen ok besynderlige, om qwynnen haffde nogen swar sywge til forn.

Thet vi: stonder hennes øgen dyfft inde vdi hennes hoffuet, ok thet hwyde vdi hennes øgen vorder brwnt, ok hennes næsse ok øren strede vdh, ok hennes læbe vorder bleg actige eller ræt blaacthige.

Item vii tegn: quynnen fynger vnder syn nafle ok i gul porten stoer pyne, ok hennes ansicth vorder megit vanskafft ok vdeyligt.

Thet viii tegn: tha haffuer hwn begering til mad ock dricke the tyng, som vederstigelige ære ok vbeqwemmelige ære, hwilke som ey ære vane at tages.

Item thet ix: hwn haffuer megen vegt.

Item thet x: hwn hafwer megen ok stoer begæring til stoel gong, ok nor hwn komer tiid, so kan hwn lidet eller inthet giøre ther.

Item thet xi tegn: ii eller iii dage effther at barnet er døet, tha begynder hennes aande at lucthe ganske ylde.

Item thet xii ok thet yderste tegn: varmer nogen syn hand i varmt vant ok lægher henne so po qwynnens lyff, rører ey barnet sig viidh then værme, tha er thet døt.