af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Om barnsens dyy etc.

Her effter komer, hworledis at barnet skal fødis met dyy ok hwor lenge, ok hwordan at ammens milk skal være. Item so megit som moderen kan mest kome aff steed, tha scal hwn giffue syt barn at dy, thi ath barnet er megit villigere at swge ok dy syn egen moders milk en nogen anden qwynnes, thi at thet er vant met then ok nøttede ok haffde syn føde aff then, men thet vor vdi syn moders lyff, ok er moderens milk swnd ok karsk, tha giffuer hwn barnet beyre føde ok legems styrcke, en fremmet milk eller dy giør.

Item barnet skal giffwes offte at dy om daghen, men dog lydet hwor gong, so at thet kan vel fortære milken, fforthy at nor barnet dyer engang eller ii gonge offuerflødelige, tha sprenger thet siit lyff, so at barnet fonger megit ont ther aff, ok op fyldes barnsens lyff aff megen milk eller dyy, soo at thet fonger megit ont veder ther aff ok løst lyff; ok tetz stolgong vorder hwit, thi at naturen kan ey fordøffue alt; ther met gonger thet syn veeg hen etc. Ok komer barnet nogen sodan syuge, tha scal ther inthet dy giffues barnet, for en thet er vel igenem hwngred, ok so skal thet modelige dy gifwes.

Item er moderen ok maffwer eller skarp eller i syn barn send fortwynget er ok hendes milk er tynd ok vannisk, tha skal hwn ey gifwe siit barn at dy, noer hwn fastyndes er. Item er thet so, at moderen gyder ey selff fostret syt barn op met dyy forkranched scyl æller for andre sager skyl, tha skal hwn foo en amme thet at føde op, hwilken som tesse effterskriffne tyng hafwer.

Thet første er thet, at hwn skal haffue en goed farie ok en subtilig, sterck hals ok eth sterckt breed brysth. Thet andet er thet, at hwn scal ey være lengher eller nermer effther syn barnbyrd en ii eller iɉ monet ok so met skel, om hwn haffwer føet en drenge barn.

Trediie tegn: hwn scal ey være formegit maffuer, ey for megit feed, ok hwn scal haffue en smock, reen krop. Thet iiii: hwn skal ok haffwe en goet læet syn ok styfft ok stadigt, soo at hwn ey snart falder i sorg eller gremmelsse, thy at ammens sorg eller bedrøffwilse for arffwer ok forderffwer hennes milk ok giør henne vsund.

Item v tegn. Ammens milk skal ey være brwn, ey grønactig, ey gulactig, ey rødactig, ey bytter eller salt, men reet hwid ok søed ok ey fortyng ok ey fortyck. Item droppes ther en drop aff ammens eller qwynnens milk po en nagl, som til forn vel toer er, ok vendes so naglyn om kring, bliffuer droben stadig lygendis po fyngerens negl ok ey droper eller vyger aff steed, tha er milken eller dyet fortyck ok for groff; men holder man fyngerin stadigt ok ey vender hanum om eller helder hanum til nogen syde, ok dropen eller milketaarin rynder af steed ok ey stadig bliffuer ligendis, tha er hwn fortynd ok vannisk. Men bliffuer hwn stadig ligendis, intil at fyngerin heldes, ok rynder so aff steed, tha er thet alderswndist ok natwrligst milk.

Item er ammens milk sore heed, ta scal hwn ey giffue barnet dy, nor hwn fastindes er, meen effter at hwn haffuer fonget maed. Item nw er her nogk aff sagt, nw vil ieg syge ok skriffue the ting, som ammens milk kan formeres ok forøges aff.