af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Item nw haffuer ieg skreffwet alle honde ting, hwilke som tiil barnens fødsel hører. Nw vil ieg giffue til kende, hworledis at thet hafuer syn føde vdi syn moders lyff fra thet første, som thet fonger lyff, ok intil ath thet er vtkomet her til verden.

Item læess i then første bog, ther som ieg sagde, hworledis at mandsens ok qwynnens sæed the vorde aff mad ok dricke, ok nor tw haffuer thet offuer lest, so merck, hwad her stonder. Item nor at qwynnen hwn hafuer fonget sit fagn tag aff mannen, so vnfongher hwn bægges torris sæed vdi syth gulskrin, ok løcker barnemoderen eller gulskrinet sig so teet, at then vedske, som komer fra hiertet, som for er sagt, skulle komen i moderens eller qwynnens gul skrin, ok ther sculle thet bliffue qwynnens monede blomster, hwn kan ey ther ind kome, thi at nor barnemoderen haffuer vnfonget, tha løcker høn sig so teet, at ther skulle neppelige en noel ind kome, ok inthet kan hwn almyndelige sleppe aff sig, foer en barnet er fwl borid ok scal vd. Ok icke haffuer qwynnen sit blomster almyndelige, men hwn er neer sit fødsel, men hennes blomster thet op drages naturlige til qwynnens spænner. Ther fore horne the ok vorder store, nor qwynnen syuglig er, ok thet syudes ther lige som vdi en gryde. Ok aff then natwrlige hede ok værme, som er vdi spænnerne, tha mwteres ok om vendes thet fra then røde ok blodactige lød, som thet haffde, ok fonger en hwid løed, ok thet kalle vy qwynnens milk eller dy.

Ok met thet første som barnet skaffues i moderens lyff, tha voxer ther en stoer aadre aff barnsens bug, ok voxer hwn fremdelis op igenem barne moderen ok op til qwynnens spænner, ok so tager then aadre aff then milk, som er i spænnerne, ok sender fremdeliss neder i genem barne moderen ok ind i fosteret,

ok ther aff haffuer barnet syn naturlige føde aff, intil at thet er vd komet, ok then aadre er thet, som aff skæris fra barnsens bug, nor thet føet er, hwilken aadre som vy kalle barsens naffle, om hwilken ieg haffuer til forn aff sagt. Item nw vil ieg syge eder aff the iii hynger, som barnet er swøfft vdi i syn moders

Item men barnet er vdi moderens lyff, tha er thet bewefft ok swøfft vdi iii hynder. Then første hwn er omkrin giffwen barnet ok the andre ii hynder, po thet ath barnet skal være bewarid ok beskermit fra the vbeqwemmelige ok vrene vedsker, som ære vdi barnemoderen, hwilke vedsker som er qwynnens offuerflødige monedeblomster, thet som icke duger til barnsens fødsel, ok stonder thenne vedske mellom barnemoderen ok then første hynde, intil at qwynnen skal føde sit foster. Ok thenne første hynde heder po latine secundina, ok thet er then, som ieg talde om til forn vdi ith capitel.

Then anden hwn heder biles, hwn er omgiffuen omkrin barnsens naffle ok lyff ok haffuer mange folder, po thet at then sweed, dreck ok vrene vedske, som gongher aff barnet skal forsamles ok sanckes vdi thenne hynde ok bliffue so tæer intil barnsens fødsel, po thet at thenne vrene vedske ok skarn scal ey besmytte fostered eller then første hynde.

Item then stwnd som barnet eller fostered er vdi moderens lyff, tha haffuer thet ey syn naturlige renselse vd at portene, men vt at en aadre vid naflyn ok ind i thenne hynde, som jeg nw om talde.

Then tredie hynde, som liger barnet aldernest, hwn heder armatura conceptus, thet er barnsens eller fosterens beskermelse, ok thet er alt omkrin swøfft barnet alt samens, po thet at thet scal ey besmittes aff then vrenhed, som gonger vd at barnsens naffle, eller ok sweden, som gonger aff barnet, scal ok ey besmitte barnet. Ok so liger barnet renlige ok vel beskermet vdi qwynnens lyff, intil ath thet scal fødis.