af Anonym (1513)   Udgiver: Boeck, S.S. (2017)   Tekst og udgave
forrige næste

Item nw vil iegh giffwe til kende, hworledis at then alsommectiste gudh han haffuer skicket, at alle the menniske, som føde ære, fødis nw ok fødis skulle, the altiid fødis vnder nogen planeta, ok aff then planeta, som tha regnerer po hemmellyn, tha anammer fosteret almyndelige syn complex, natur, ok vdwortis ok indwortis skaffnyd po legemens vegne ok døyd ok vdøyd, terighed ok plompactighed po synnens ok vnderstondelsens vegne, thy at the ære naturens gude, ty at naturen regeres ok styres aff them lige som ith ryghe aff syn herre eller kongh.

Ok ther fore anammer barnsens natur then skickelighed, som then planeta haffuer ath giffue, vnder hwilken thet fødes, som er nw først Saturnus; thenne planeta er then øffuerste, then dommeste, then swariste ok then seneste aff alle the vii planeter.Then som fødis vnder thenne planeta, thet er, nor hwn er i syn rette ordinantz ok bolig, han fongher en brwn actig lød po sit legomme ok sleet skyn ok fongher sort haaer ok hart, ok er thet en man, tha fonger han eth domt hoffuet ok velskegget, men han haffuer dog ith subtiligt bryst, ok han vil altiid kyffue ok træt tte ok slaes ok vnd styrte megit bloed, ok han vil ok holde ewig fyenskaff met andre, ok han er ok swigactig i alle syne synd ok gernynger, ok løgn ok skalched fwl druger han, ok altiid er han vreed ok bedrøffuet, (och thet er ey skade, at han bleffuer aldri glaed), ok thet som slemt ok plomp actigt er, thet elsker han, ok han vil altiid føre sig i slemme kleder. Ok han bliffuer megit styff vdi syne syndh, hoy ok skarp, ok hans complex heder melancolia, ok han haffuer smo øgen ok er dog icke megit vkysk, men naturlige tha haffuer han vederstyggelse ther til.

Iupiter; thenne planeta hwn er en kongelig stierne; hwn er myld, sød ok lyws, ok hwn er vel tempreret ok løcsalig; hwn giør goet barn, thet som vnder henne fødis, thi thet fonger it terigt ansigt, klare øgen ok trint skeg, ok the ii fremmeste tenger i mwnden the vorde store ok bredactige met nogit skils moel mellom them, ok then, som fødis vnder henne, fonger it hwit ansicth beblannet met rødme, ok han fonger longt haaer; ok han, som fødis, blyffuer sanguineus i syn complex, ok han bliffuer gudfructig ok øffwer sig i døyt ok ære ok lægger sig stoer vind til bogelige konster, som er i astronomia, geometria, philosophia ok arismetrica konst ok vdi then sorte konst, en dog at han ey bedryffuer eller øffwer henne diert. Ok han vil gerne høre adskillige lege, som er claucord, harper, orgelæg, lyrer ok andre sodanne strenge legh. Ok han bliffuer megit sactmodig ok høffwisk ok langliffuet; høffweske seder, deylige ok subtilige kleder, the rige ok velsmagynne tyng ok the ting, som vel luctynge ære, the teckes hanum megit, ok them mo han vel lyde, ok han vorder miskwndelig, rwnd, løstig, døydefuld ok sanddrug i syne ord, ok han leffuer høffweslige ock fonger goet framgong her po iorden. Ok hans øgen the vorde ey sore megith sortactige, men mesteparten tha ære the

Mars; thenne planeta hwn haffuer aff syn natur offuer vettes hede ok tyrcke. Ther fore vorder then, som vnder henne vorde føed, rødactig til syn lød ok sort actig lige som then, som megit er soelbrend, ok han haffwer smo øgen ok tynt haar ok vorder groff til syt legemme ok krogryget. Ok the ære til syn com plex, som vnder henne fødis, colerici, ok the tiene vel til the embede, som sculle hanteris met yld, som er at smyde eller at gyde eller andet sligt, ok the ville gerne figte, stryde, slaess ok giøre andre vro met slag, orlow ok skyude ok brenne, hwor the magt fonge, ok met falskhed sculle the for raade mangen deylig man. Ok the ære v stadige, v bløy actige ok altiit vredactighe ok megit hoff modige, ok the ville gerne leffue aff roff, ok the haffue altiit mange fwnd ok synd til at fortrøcke andre. Ok the fonge gerne store hoffuet saar vdi thoris hoffued, ok the fonge almyndelige rødactige ansicth ok trynne, ok torris syen er hwas, ok klare øgen ok røet haaer haffue the.

Sol, soel; thette tegn er en kongelig stierne, thi hwn er verdens lyws ok øye. Then, som fødis vnder henne, han bliffuer køed fwld, ok han fongher eth degligt ansicth ok store øgen ok fanger en hwid lød met rødme beblannet, ok han bliffuer vel skegget ok fonger langt haaer. Ok the bliffue til syn complex colerici, ok the fonge megen rygdom, ok the bliffue edle ok fry, thi the skickes til høy stadz eller herredom, ock thet komer them til gafn ok fromme. Ok the begære stoer visdom i boogelig konsth, ok the ville gerne tiene gud, ok the ville gerne fare i iagt, ok the ære ok beqwemmelige til at bliffue gode læger; ok thorris legommes skickelighed er vid midel mode, so at the ære ey for meget høge eller groffue ok ey for megit kleyne eller smo, men mydel maade. Ok the ære vel beqwemmelige til ath bemane ok coniurere etc., ok lønlige ting the ey for some at vide etc. Ok the tiene ok vel til klostermen at være.

Then v planeta hwn heder Venus; thette er en døydeligt ok velwillig stierne. Then, som fødis vnder henne, han fonger smocke øgen, men han fonger meer hwit i øgennen, en han haffuer i behoff, ok han vorder medil mode stoer ok lyden ok vorder kødful ok vorder til syn complex flecmaticus. Ok han vil gerne hanttere om qwin folk, ok han vil ok gerne kaste met stene ok skyude eller lege met them. Han vil ok gerne lege po harper, tromper ok anden so dan leeg ok vil gerne dantse ok kwæde ock giøre sig glaed, ok han vil ey gerne giøre gafn met arbeyde eller treeldom. Ock han haffuer et smogt ragt legomme, ith trynt ansicth ok deylige øgen, ok han haffuer megit hwidhed vdi syne øgen. Ok vdi syne seder ær han høffuisk, ok han er ok veeltalinge.

Item then vi planeta thet er Mercurius; then, som fødis vnder thenne planeta, han fongher eth føye ok sperlermmet legomme ok smocth skeeg ok tynt, ok the bliffuer megtighe, visse ok kloge po allehonde ting ok mestere vdi lønlige konster, ok the haffue stoer begering met dybe tancker til visdom at vinde, som er føder vnder thenne planeta, ok the kome gerne til preste stædtz ok til andet, som them til fromme kan være; then, som fødis vnder thenne planeta, han er vndertiiden brwnactig til syn løed ok haffuer et høgt ansigt ok lydet skeeg ok tynt haar, gode øgen ok klare ok lange fyngre. Item en konst, som philosophia heder, then haffuer han villie til at lære, ok han haffuer gode, stadige seder ok høuisk snack. Ok han haffuer ville til at fly sig mange gode venner, men dog er han ey megit løcksalig, ok ther fyngis gode raaed vdi hanum, ok han er sandrw, ok han kan met inthet som swig acteligt, ont eller falst er, ok thet, som ont er, skyer han gerne.

Luna, thet er monyn; thet er then aldersnariste planeta aff them alle; thi vorder then, som vnder henne fødis, vstadig, men vil altiid biisse offuer land ok ryge, men dog er han sandrw, ok han er ey megit tienst actigh, ok han er løstig ok er medel mode stoer, ok thet ene øge er storre en thet andre, ok han er til syn complex flecmaticus. Ok han vil gerne pledre ok fare po vannet ok ville gerne fiske, ok the ville ok gerne giøre støffle, sko, pontafler ok andet sligt, ok the ville gerne føde sig aff thet beste. Ok the, som vnder thenne fødis, the haffue hwide ansigt beblannet met røeth, gode øgen, en smock statur, it trint ansigt.