af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha lodh han brewe giøræ
til ridder och swæne ath føræ
ath the skulde snarligh til hanum komme
medh hanum ath talæ om kongens fromme
tha thet ridderskab kamme sammel
the haffde bodhe gledhe och gamel
the lod blæsæ i basonæ
for thet slot slo the pawlonæ
the bleff ligindis pa thet feldh
vnder thieris silky tieldh
ther laa the mieræ æn dage fæm
førræ scares han wilde talæ medh them
sa hoff stalt war then godhe mand
for hanum war kommen then welde til hand
nw lader jech eder høræ
| hwad scares han begyntæ ath giøræ
han kalled jen leye dræng til sæg
wil thu thet giøræ jech beder thik
jech skal thik fullelig lønne
thet skalt thu for sannen røne
i afften dronningen gaar ath sowe
wilt thu fullelig hawet i howe
om thu kan tha komme saa næær
vnder hindis seng i nat ath wær
saa ath jngen worder war wed
jech skal thik giwæ gawe ther til
faar aff thinæ kleder thæræ
thu skalt aldiels nagen wæræ
och ligh saa ther och bidh mægh
til thisse jech kommer til thik
och naar jech kommer i herberighet jnd
sey kieræ skares herræ myn
i maa thet fullelig wollæ
ladher mægh myt liiff beholde
then leye dræng giorde som han bad
han giek bort giensten i stad
kam lønligh i herberighet jnd
och fielde sægh wndher the silky lind
ther bleff han standinde then leye dreng
saa lengy the haffde giordh hindis seng
ther dronningens mør giek vd i gien
tha war han jckj hollæ sien
| lawde sægh vnder senghen brat
som han haffde skares jet
arligh om morigen kam scares jnd
han sprang ap vnder thy skarlagen skind
giørær for eder mygel wold
i ladher mæg myt liiff behold
scares banneth then leye drængh
sloo hanum i hiel for dronningens seng
han giorde seg wred i howe
och taled illæ til then frwe
i swige myn herræ i gode tro
eder bør jckj medh hanum at boo
jech seyer edher thet for san
edher bwrde medh rætte ath brenne
dronningen swared thet ær ey saa
thu wilt mæg lywe myn æræ fra
skares swarede hinde effter tha
i skullæ wæræ ther wessæ appa
ath nar myn herræ kommer til lande
tha skul i sanneligh brenne
for jec tog medh eder i sengh
then som war jen leye dræng
hwn sawde hordeligh ney then frwe
thet kunde hinde ræt jnthet dwe
tha scares haffdæ taled saa
han tog then mand som død laa
snarlig jech seyer edher
| han kaste hanum aff wernen nedher
och ropte til the herrær tha
som ther vde for slothet laa
heræ tog jec jen leye dræng
han laa medh wor dronning i sæng
ther dronningen saa thenne falskhiet
tha worte hwn bodhe rødh oc bleg
sa ønkelig sorig ther hwn fæk
ath allæ hindis sinnæ nær for gik
hwn sørighet nat och dag fuld soræ
och felde dagelig gredinde taræ
tha scares haffde fuldkomet sin akt
han giek til the herrær brat
och sporde them til rade
hwad skal jech giøræ wed tøllig wode
wor dronningh hawer jllæ giord
som i nw allæ hawer seth och hørd
hwn sweg myn herræ i gode tro
thy bøør edher allæ ath giøræ saa
mægh thet bæstæ ath radæ
ath thet kunde wæræ mægh vdhen skade
thy herrær swaredhe hanum brath
jen død mand kastæ i aff wernen i nath
ther for seye wi jckj ney
hwar i hanum togh thet wedh wy ey
dogh wil wy edher radhæ
ath i giøræ hinnæ jnghen skade
føræ wor konningh kommer til lande
| hwad han wil tha tage til hande
thet fonge wi tha ath høræ
hwadh nadæ han wil medh hinnæ giøræ
tha scares thet for stod
ath the saa swaredh the herrær godh
tha badh han them hiem ath faræ
medh thieris folk i skaræ
thy ath wi kwnne ey aneth radhe
for heræ ær kommen then høwelig wode
thy herrær lodh blæsæ i bassonæ
och brød ap thieris pawlone
thy foor tha allæ hiem
hwær til sin hosfrw i gien
offte giorde scares then frwe good
hwad han westæ hinnæ wæræ i mod
och lodh hinnæ dageligh høræ
then gierningh hwn aldrig willæ giøræ
han giorde hinnæ bodhe sorig och qwid
for han sielffwe haffde lidhen dygd