af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha han haffde fonghet ath wede
the erindæ som han mon effter leede
tha willæ han ey lenger bidæ
sad til sin hæst och willæ ridæ
hans dyscipull medh hanum red
til konningens gordh then gieniste leedh
oc lod tha konningen ey anneth forstande
| æn han willæ strax hiem til lande
thy pawen hawer skrewet mæg breff i gien
ath jech skal snarligh komme hiem
for mærkeligh ærinde han hawer til mægh
thet seyer jech edher sannelig
myn kieræ herræ maa jech edher bede
om i willæ mægh jen bøn vedæ
for then gud som edher hawer skapt
om i wille ey bliwe for tapt
at i tage edher dronning til nade
och giøræ edher seel ey then wode
konningen swarede hanum brat
jech seyer edher herræ thet for sat
jech wil thet jckj giøræ
ladher mæg thet jckj høræ
legaten swarede hanum igien
til hans ord och war ey sien
jech wil edher radhæ jet annet rad
om i wil ey wæræ for smadh
aff konger oc andræ herrær righe
som ær edher jaffne lige
tha skullæ i hintæ hiem then qwin
och ladhe hinnæ i bolen brenne
sidhen maa i edher gyffte i gien
tha fonge i priss aff ridder och swene
thet maa i bedher for swaræ
æn i driwer hinnæ bort sa saaræ
| konningen swarede hanum tha
om jech willæ nw giøræ saa
tha ær hwn langt komen bort
ath jech foor aldrig til hinnæ spord
legaten swarede hanum tha
om tre dage mod jech hinnæ saa
tha hørde jech hinnæ skrefftemal
thet seyer jech edher for sannen wel
och kwnnæ jech ey anneth befin
æn hwn ær jen wskyldug qwin
konningen sporde hwadh staden hiedhe
jech hawer myn swænd nw til redhæ
som skal hintæ mægh then qwin
i morigen skal hwn bren
legathen swarede then koningh thæræ
i morigen wil jech ey hedhen faræ
jech wil thet for gutz skyld giøræ
hinnæs skrefftemaal æn jet sinnæ høræ
dog seyer jech eder for sande
jech maa jckj see hinnæ brenne
tha haffde legaten besteled saa
ath i jen lwnd for slothet laa
ther skulde then wogen medh harnske weræ
til thissæ ath han kam sielff theræ
om harnske hanum behoff giøræ
som i maa heræ effter høræ
konningen badh scares hedhen faræ
| och fæk hanum swenne pa hanum skulde waræ
ath bindhe then frwe och føræ til hanum
som han och giorde saa fæk han skam
ther konningen saa hinnæ kommenweræ
och hwn war tha bwndhen saa saaræ
tha lod han dømme then edlæ frwe
ath brenne i jeld och røde lowe
sidhen lodh konghen giøræ
jen jeld som i maa høræ
som then dronningh skulle brenne i
ther for haffde hwn jnghen qwi
thy at hwn willæ tha heller død
æn lewe lenger wed tøllig nød
konningen lod tha sammen kallæ
ridder och swenne allæ
tha willæ the nødug see appa
ath thet skullæ then frwe saa gaa
then jeld hwn brænde saa saaræ
och dronningen sad sa bwnden thæræ
legathen giek tha effther til hinde
och fræstæ pa then edlæ qwin
myn kieræ frwe jech eder bedher
for then død gud tolde for edher
om i ær sand i thenne sag
ath i thet jckj dyllæ for mægh
tha swared hwn then edeligh mand
jech seyer eder herræ thet for sand
| gud hielpæ myn siel saa sannelig
som jech aldrig willæ myn herræ swig
och aldrig jech fæk thet i howe
swarede hanum then sorig fuld frwe
han satte hinnæ bøner ath bedhe
saa lang jen stwnd han kwnne seg redhe
thet war ey wdhen jen klocke stwnd
som han kwnnæ gaa til then lwnd
ther hans hestæ och harnske i waræ
som then herræ willæ tha i faræ
tha han sannelig for stod
ath hwn war orsag then frwe god
tha tenckte han hiemmelig medh seg
jech skal anthen frælsæ thik
nw aff thennæ nød
heller och ther om bliwe død
legaten sawdhe til konningen tha
hinnes lesning maa i ey tage hinnæ fra
som hinnæ ær sat til synde bodh
vdhen i wil brydhe gud i modh
jech seyer edher thet for sande
giørær i thet i ær i bande
han badh the herrær stande i fred
thet hawer jckj weredh myn sedh
ath see wskylduge blod bræn
jckj giørær jech heller i dag wed hin
| han giek tha i jen lidhen stwnd
fra the herrær och til then lwnd
han fand tha for segh thæræ
hæst och harnske til redhe wæræ
legaten badh sinæ mwnke i gien
i drawe pa harnske i wæræ ey sien
the giorde sa strax i stad
som then herræ them badh
the mwncke kledher tørtte the ey wedh
ther the begynte then annen sedh
tha the waræ i harnskæ thet bæstæ
the helled sprunge til thieris hestæ
och tog thieris glawindhe i hændhe
fuld snarlig the til bage rændhe
kongen aff bemen jech føræ neffnde
han willæ tha sin williæ effnæ
och willæ segh foræ then frwe ey sparæ
och pawens legat ey lenger weræ
the herrær worte allæ i howen modh
ther han kam renindæ thenkonning godh
for han kam farindæ saa saræ
och jnghen wistæ hwo han mon wæræ
hans harnske war for gylt som lowe
ther han kam reninde til then frwe
han weste tha for sandhen wel
ath hinnæ war giordh stoor vskiel
gudh hanum snarligh fram sendhe
| førræ hinnes løsningh war ath ende
han ropte til konningen och sawde saa
hwi wil i edher droningh saa saare for smaa
ath i wil ladhe hinnæ brænne
for løwen och vsanne
som then skalk paa hinnæ sawde
och hinnæ vrangeligh til lawde
wiste jech hwar then for redere mon weræ
som hinnæ hawer beløwen aff sin æræ
jech skullæ hanum vdh rætte saa
thet skullæ han weræ fuld wessæ appa
ath han skullæ aldrig mieræ
belywe godhe qwinnær fleræ
tha scares hørde hanum talæ saa
han rendhe til hanum och sawde tha
hwad æst thu for thy kommen hæræ
ath thu skalt talæ mæg sa nær
jech seyer thik for sannen hæræ
ath hwn bedreff stoor væræ
hwn swegh myn herræ i gode tro
thy bøør hinnæ jckj medh hanum ath boo
hinnæ bøør i thenne jeld ath brænne
thy hwn ær jen drawels qwin
then herræ aff bemen swared i gien
til hans oordh och war ey sien
vdh velæ thik jen aff thessæ xij
som strax for hinnæ kæmpe skal
| ath weriæ hindher hiedher och æræ
saa ath thu skalt jen løwner wæræ
scares swaridhe hanum ther
mægh tøker thu taler mæg for næær
och swaredhe strax effther saa
thu skalth wæræ ther wissæ appa
ath wilt thu hinnæ frælsæ medh lempæ
tha bør thik sielff for hinnæ at kæmpe
konninghen sloo ap medh sin hand
jech seyer thin tyff thet for sand
ath jech willæ jckj for M pwnd
wæræ vnd tagen i thenne stwnd
jech skal gode willie for then frwe thie
hinnæ ath frælsæ thet skalt thu see
och snarlig myn wiliæ ath effne
skulle myt hierte och reffne
folkedh vndredhe storligh appa
hwi then herræ han taledh saa
och wilde ey lengher bidhe
æn strax for hinnæ ath stride
dronningen worte bode rødh och bleg
ther the begynte thenne leegh
och wiste ey hwem thet mwnde wæræ
som for hinnæ wilde giøræ then æræ
saa strax ath gaa i dødhen for hin
føræ hwn skulde i then jeld brenne
ther the helledhe rændhe samen
tha giek thet them bodhe aff gamen
| han stak konninghengiømen høgræ arm
tha fæk then herræ æn mieræ harm
æn han førræ haffde
fuld saare han effter scares jaffde
och stak then forredher i gien
ath glawindh stod vdh widh ryge bien
myeræ æn try alne langt
thet seyer jech edher for santh
ther skares feldh aff hesten nedher
han sawde til konningen jech bedhereder
ath i for gusz skyld wil mægh høræ
myt skrefftemal wil jech abenbaræ giøræ
jech seyer edher nw i thette sin
ath jech beløff then edlæ qwin
som jen for redher bwrdhe at giøræ
thet ladher jech eder nw allæ høræ
och willæ jech gierne stande thet bad
til thissæ myn seel matte fonge gusz nade
i thenne samme jeld ath brenne
hwn ær for gudh jen orsagh qwin
konningen aff bemen øpte brath
til the herrær och badh om reth
ath the skulle dømme then man ath brænne
for sin løwen och vsande
som han haffde hinnæ pa sawd
och hinnæ vreteligh til lawdh
seyer i nw herrær allæ
| om dronningen bøør ey sith liiffath holde
the herrær swarede hanum thæræ
i hawer hinnæ frælsed medh mygel æræ
snarlig the herrær giordhe saa
the lodh strax dom ower hanum gaa
ther scares han i jelden kam
tha ropte han then vslæ mand
och bad gud storligh om sin nade
han skullæ hanum frælsæ fra dieffwelsens wode
saa snarlig i thette sin
som han beløw then edlæ qwin
tha then for redher han war brænd
for sin løwen han war bekiendh
then herræ aff bemen han taledhe tha
til konninghen aff polen och sawde saa
jech seyer edher for sannen sage
i skulle edher dronningh til nade tage
och snarligh ath fallæ hinnæ til food
for thet i hawer hinnæ brot i modh
och skal i strax nw weræ til redhæ
medh ridder och swenne hinnæ wenskab atbede
for stoor vreth i hawe hinnæ giord
som wi nw allæ hawer seth och hørdh
och hwaræ i jckj giøræ saa
tha skullæ i wæræ ther wessæ appa
ath jech skal edher finnæ bliwæ
och snarligh edher aff landhet driwe
| och skal mægh affther tieræ saa
ath thet skal spøris men werdhen staa
tha then herræ haffdhe taled saa
then konningh aff polen swarede tha
han swarede hanum myghet wel
til hans ord medh fuld goth skiel
jech ladher edher nw høræ
hwad i mæg bedhe thet wil jech giøræ
mægh for trydher thet obenbaræ
ath jech hawer hinnæ for smadh sa saræ
han togh tha ridder och swenne medh segh
och badh then frwe saa jnnerligh
han feldh pa knæ for hinde
tha swarede hanum then edelæ qwinne
jech seyer eder herræ obenbaræ
i for dreff mægh vdhen skiel sa saare
jech fæk thet aldrig i howe
ath swige edher i tro och lowe
dogh wil jech edher for ladæ
hwadh som mæg kan wæræ til skade
ther thette wenskab thet war giordh
dronninghen taledh sidhen jet ordh
och saffdhe til the herrær thæræ
som hinnæ haffde giord then æræ
ther hinnæ frelsedh aff sorig oc harm
och bar for hinnæ then saræ arm
then edlæ høwske qwin
saffdæ tha saa medh twct och sin
| kieræ herræ maa jech edher spøræ
edher naffn thet willæ jech gierne høræ
om thet ey war edher i mod
tha wnte jech edher gierne bod
for edher saar och skadhe
som i for myn skyld fonghet hawe
then herræ swaredhe hinnæ i gien
til hindis ord och war ey sien
ath myt naffn tørff i jckj ledhe
i fonge thet jckj ath wedhe
giwer mægh then særk ther i i staar
ath swøbe nw om thette saar
i skullæ thet wedhe myn frwe godh
jech wil jckj aneth hawe til bodh
then frwe drow aff thet silky lyn
och strax foor hwn i skarlogen skind
hwn fæk then herræ thet i hændhe
fuld snarligh han segh fra hinnæ wende
och swøpte thet silky om sin arm
nw ær for glømd al myn harm
sidhen han ath weyen rendhe
jnghen mand ther hanum kiende
och redh han tha strax til landhæ
hans mwnke lodh fast effter standhe
the fulde thieris herræ medh æræ
i fult harnske mon the veræ
dogh skal mwnke for sannen wedhe
ath them bør jckj i harnske ath ridhæ
| the skulle thet och jckj hawe til sed
vdhen the tordhe thet thisz bedræ wedh
tha han kam til lande hiem
hans god mændh giek hanum i gien
the vndfinge hanum medh æræ
och badhe hanum gudh welkomen wæræ
for the vnthe hanum allæ wel
thet wil jech seye sanneligh medh skiel
hwadh kan jech ther mieræ seye fra
jech wil nw ladhe thet saa staa