af Anonym (1500)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2006)   Tekst og udgave
forrige næste
tha ther effther jen stakedh tidh
then dronning fæk æn mieræ qwid
sannelig jech wil seye saa
hinnes herræ dødhæ hinnæ fra
hwn lodh tha sammel kallæ
ridder och swenne allæ
lodh begrawe then edlæ mand
thet wil jech eder seye for sand
medh all then werdughet hwn kwnne fin
thet giorde hwn then edlæ qwin
hwn sørighet soræ then frwe
och haffde sin herræ jdeligh i howe
hinnes gode mend lodh hinnæ sidhen for staa
hwn skullæ segh effther jen annen herræ faa
ther hinnæs lige matte weræ
och hinnes lande kwnne for sware
hwn swarede tha the edlæ mend
jech seyer i herrær thet for sand
ath jech aldrig mieræ gyfftes wil
| jech seyer edher ney ther til
hinnæs godhe men mon hinne effther sware
frwe thet maa alt thet samme væræ
thy ath herrær hawer nw myghet til sedh
ath giøræ hwær annen stoor vfredh
thy maa wi alt jen konningh hawe
om wi skullæ hawe fredh i woræ dawe
tha dronningen thet for stod
ath the willæ ey annet the herrær godh
æn hwn skullæ sæg jen herræ faa
tha swarede hwn effter och sawde saa
kunne i wisæ mæg then mand
ther for myne lande radhe kand
och eder kan for herræ weræ
jech wil hanum hawe medh æræ
the neffnde then herræ aff bemen land
och mynte hinnæ skulde behawe then mand
ther swaredh hwn them snarligh til
jech hanum aldrigh hawe wil
førræ skal jech mæg i kloster giwe
och allæ myn dawe ther ath bliwe
tha lodh the thet alt effter then frwe staa
the willæ jeth how giøræ saa
och naar the herrær kam samen theræ
i then stadh som thet skullæ weræ
hwo myest mandom kunne ther bedriwe
hanum willæ the then frwe giwe
ther the herrær haffde taledh saa
tha sawde hwn them allæ jaa
ath thet skullæ bliwe saa och wæræ
| om hwn kwnne for swared medh æræ
sidhen lodh the sammel steffne
alle the herrær the kunne neffne
ath the skulde komme til then stad
som the skulde wæræ i hierthet glad
tha the finge thet hoff ath wedhe
the herrær giordhe them snarlig redhe
och tenkte joo hwær medh sægh
herræ gud kunde thet hændæ mæg
ath jech matte then frwe faa
jech wil mæg gledhe och giøræ saa
the haffde allæ bodhe hørd och spord
then storæ wræt som hinnæ war giord
the haffde hinnæ allæ i hierthet kiere
for hwn thet ower kam medh æræ
allæ kam the herrær stærke
for the willæ øwe thieris hoffwerke
the kam medh kostelig foræ
medh thieris for gylte sporæ
tha kam then herræ aff bemmen
han war høwsk och myghet beqwem
och kam saa sterk och kosteligh
ath allæ matte for hanum wige
han kam halwe kosteliger thæræ
æn nogher the herrær ther kommen varæ
tha gode mend kam til sammel
the haffde bode glede oc gammel
dronningen kam tha farinde thæræ
medh mange frwer och møør i skaræ
| then samme dagh hwn til kirky gaar
konningen aff bemmen møtte hinnæ ther
och hielsedh tha then edlæ qwin
som han kunne best medh twkt och sin
dronningen war tha wred vid hanum
hwn willæ tha nepeligh swaræ thæn edlæ mand
dog lod hwn hanum for stande
thet swar han hinnæ sendhe
then tidh hwn skreff hanum til i nød
then herræ worte bodhe bleg och rød
han giorde segh wred wedh hinnæ i gien
giek fra hinnæ och war ey sien
henne gode mend hooss hinne stood
the worte tha allæ i howen mood
och laste thet ath hin
ath hwn hanum for tørned i samme sin
then annen dagh skullæ howet och stande
hwad togh the herrær tha til hande
the ginge i silky och samette tha
ther acte segh hwer then frwe ath faa
the dysteredh mannelige
sa wel then fattig som then rige
then dag hwn oc til kirky gaar
hinnes frwer och møør fulde hinne næær
tha saa hwn effter then herræ godh
som hwn haffdhe giord i howen moodh
hinnes gode mendh saffdhe til hinnæ tha
i ladher bodh effther hanum gaa
och bedher hanum til edher gaange
| tha skullæ i hanum bedræ vndfonge
æn i til forne giorde
som wi ther allæ hørde
then herræ kam tha ganginde til hinde
och hielsede hinnæ tha anneth sin
myn kieræ frwe maa jech edher bede
ath i for ladhe edher wredhe
hawer jech broth i noger sin
jech wil thet bedræ thet skullæ i fynne
tha haffde han om sin arm thær
then serk hwn swøpte om thet saar
som han fæk for hin
i thet samme sin
ther han hinnæ frelsedh aff nød
then tidh hwn skullæ hawe blewet død
strax hwn fæk then serk ath see
tha worte hinnæ i hierthet wee
och for trødh tha obenbaræ
ath hwn for tornedh hanum saa saaræ
ladher mæg herræ thet for stande
hwræ kam edher then serk til hande
som i pa edher arm mon føræ
thet willæ jech gierne aff edher høræ
tha swarede hinnæ then edlæ mand
frwe thet seyer jech edher for sand
ath wand jech ey then særk medh æræ
tha wil jech ther jen tyw for wæræ
then frwe swarede hanum tha
| edlæ herræ hwi talæ i saa
jech sawde thet jckj for thy
ath i skulde fonge ther aff qwi
tha kwnne hwn strax for stande
ath thet war hanum hinnæ frælsed aff vande
hwn feld aa knæ for hanum tha
edlæ herræ om jech thet bede maa
ath i wil mæg eder venskab giwe
jech wil edher tiene men jech maa lewe
och aldrig annen herræ ath hawe
thet seyer jech eder for sannen sage
och jngen skal os ath skyllyæ
om i herræ saa willæ
vden gud allsom jenne
oc saa hans moder rene
then herræ swarede hinnæ i gien
vdhen falsk och vdhen mien
jech seyer edher frwe i thette sin
edher ath hawæ for allæ qwin
och hawe edher i hierthet kier
for allæ the i werdhen ær
the toges i fawn i same stwnd
medh kierlighet aff hiertens grwnd
tha the herrær thet for fand
at hwn willæ hawe then edlæ mand
the ginge til hobe medh glede och gammen
och bar thieris rad allæ til sammen
the worte tha saa ower jenne
| hertoger grewe ridder och swenne
ath hanum borde best then frwe at hawe
ther mwnde sit liiff for hinnæ wowe
tha hinnæs herræ willæ hinnæ brænne
ther skares haffde beløwet hin
wi maa thet see obenbaræ
ath then herræ bæær jeth bloduge saar
thy bør hanum bæst i thette sin
ath hawe then edlæ fyrstin
tha the herrær haffde ower lawd
i allæ made som nw ær sawd
the gawe then herræ och frwe til samen
och drwke brøllop medh glede och gamen
strax i then samme stad
føræ the herrær skyldis ath
tha then høgtid for gongen war
the herrær mon tha allæ hiem faræ
sidhen bleff then edlæ mand
konning ower bemmen och polen land
the leffde thieris liiff vdhen mødhe
och foor til hemerigis ther the døde
nw hawer jech edher sawdh fra
hwræ the lode thieris leffnedh gaa