af Anonym (1450)   Udgiver: Marita Akhøj Nielsen (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Effther hanum kom Haraldus hildetan som wor bokorffs søn han sloo i hiell the fæm koninghæ han war soo mechtigh Ath alle koninghe thenne| sidhæ wedh mærith førdhe hanum there skath Then samme tiidh ther Ringher hans søstersøn som koningh wor i swerighe ey wille giffue hanum skath Tha foor han jn ii swerighe ok bleffh ther slaghen Ther bleffue ok slaghne meth hanum Vffo som koningh war i friislandh oc flere andræ koninghæ ok thretii twsendhe friborne mæn Ok aff Ringher koninghs folk bleffue xii twsendhe friborne men slaghne Ther striddhe ok meth fornævnde Haraldh trehundredhæ jomfrwær som skelmer kalles oc there baner bar een som heedh Hedhe hun bygde een by sidhen ok kalledhæ hanum hedheby ok ther aff kalles hedhe skeppæ Effther then samme haraldh / then tiidh han haddhæ regneredh halff thredhiæ synne tiffue aar| kom Ringer hans søstersøn Effther hanum kom haraldh hans brodher Effther hanum kom Olle hin Frogen som hans brodher wor / han wor soo rask ok læth ath han wille ey haffue stylædher wedh sin sadhell / Han wor ok saa grummer i ansickth ath han meth syn siwn nedher sloo Sterkather till iordhen paa synæ knæ Ok then tiidh hans brodher war dødh / tha foor han jn i swerighe ther war han wtbudhen till een striidh Saa at førsthe daghen striddhe han omodh een Annen daghen omodh too / thredhie daghen omodh three / Fierdhæ daghen omodh fyra / Ok soo fremdeless till elløffuæ Ock alle wan han them offuer ok sloo them i hiell Ok then tiidh han i gen kom till syælandh till lædhræ Tha kom till hanum som han i badh wor / Sterkather som war| kostelighe begaffueth meth meghet gwldh aff koninghen ath han skuldhe hanum i hiell sloo Tha sadhæ han sigh at haffuæ hemælighe at talæ meth koninghen Tha han jn kom till hanum tha stak han hanum i liffueth meth eeth swerdh Ok saa bleff han dødh / ther effther fek sterkather soo meghell blyelse aff thet mord som hanomodh soo mektigh een herre giordh hadde Ath han aldry kunne holdhæ sigh aff gradh / soo lenghæ till at han togh thet samme gwll som han fek for han i hiell sloo fornævnde koningh oc gaff thet een som hanum wille i hiell sloo Effther fornævnde Olle kom Emwndh som hans søn war i hans tiidh wogsthe Sterkather meghet gammell hwilken som holth thet meghet wwerdicht at waræ som andræ men| diske ath døø eller fææ ok ey wordhe slaghen i hiell meth swerdh / ok mest forthy Ath han hadde i hiell slaghet Olle koningh / tha lockedhæ han een till som haluorth heedh / ath han skullæ slaa hanum i hiell / hwes fadher fornævnde Sterkather till foren i hiell sloo han breydede hanum ok ath han till foren slaghet hans fadher i hiell Ok ath hanum burde ath heffne thet / han gaff hanum ok fornævnde swm gull wppaa thet ath han skullæ hanum i hiell slaa Tha thoch fornævnde Haluorth thet gull / ok soo bodhæ for guldhet skildh oc for han sloo hans fader i hiell / tha høgh han hans howeth aff meth hans eghet swerdh hoos brodh i skane som heedh rwlle lyngbroo Ok thet samme swerdh heedh skump Sidhen| banth han swerdheth weth syn sidhe ok skulle gaa ower broen / tha han kom midh wppa broen tha styrthe skump wdh aff balghen ok faal nedher i wadneth Ok sidhen kunne aldry nogher man thet wp faa i gen / thoc war thet æn offthe sidhen seeth vndher fornævnde broo Naar lidhet wadhne war / then samme Sterkather foor till manghe righe i werdhen paa thet / ath han wildhæ øwe sigh i stridh Ok forthy sendhe the aff greken hans belethe som war aff kober støpth till Wallandh ok sadhe segh ey at kunne bestridhes aff them vdhen the hadde en som trøsthe wor ath stridhæ omodh soo dan een kempæ En man som heedh henrik amætroph bar een aff fornævnde Sterkathers| tendher wdh aff danmark hwilken ten war sex mundher om krink Effther Emundh kom Syuardus hans søn oc omodh hanum setthæ segh een som wor høwitzman i skanæ Om sidher komme the bodhe till sammen i striidh i hwilken the bodhæ mannelighe striddhe thoc bleffue the ther bodhæ offuer