af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

¶ Then xiij dagh i iulij maanijt om mijdnats tijde drowe the tyrkern vdh tijdendes meth forneffnde hær. the cristen sonede icke møghet mæn skøthe theris laade fwld wæl. the wisthe thet wæl at wonde the toornet tha hade the tornet bort fraa rodijs. som the cristen fornumme thet turkern offuer kommen ware tha førde the them i theris harnisk och bundhe pa them theris swerde saa kaste the meth busser oc blijer morter oc pijle oc greck ijld oc strijdde mannelig paa beggij sijder fra mijdnath oc andhen dagen tijl mijddagh. gud gaff nadhen tyrkern gaff flucht oc rymde tijl bage paa broen i gien Then broo som flødh paa wannet som ladh war meth turcher wort skot i sønder aff toornet oc turchern som ther paa ware sank. the fijre galeijee oc ander skib som ladh war meth turcher oc wæbnet wort skoth i sanck J then strijd wort slaghen aff the turcher | hoos halfierde twsijnd oc the yppersthe som howeskmen ware for then turchern J hwes død som giorde them sorg ac graad vdh i manghe daghe ther the turcher hade tabt theris hoob som the hade tijl tornet at wijnne tha gaff the them tijl stadhen at storme hwilken stad the saa skøde tijll meth bøsser oc blijer oc morter at han sywnte icke then som han tijl forne war. ix torne aff mæsterens palats oc mange andre torne och bwlwerk wort skot sønder Tha achtet the turcher hwar thet skrøbelesth stedh war paa stadhen at storme tijl tha fvnde the søndher paa stadhen mod iøder gaden ath thet war theth skrøbelesth stedh Mod theth sted laade the viij kober bøsser hwær skødh een steen. ix spandh omkring oc manghe blijer och morter som aldrigh lodh aff at skijdhe oc kaste stijen paa muren oc i stadhen at vdh aff bøsser oc grek ijldh oc gløijndis skod stodh staden thijt som een brændinde baal Tha lood mesteren bydhe qwinner oc børn ath gaa aff hwsen oc i abelgaardhe oc i andre gaard | at the kwnde forware them for the offuen fallijnde skodh The turcher skøde oc saa gløijnde steene meth grek ijldh aff bysser och manghe andre gløinde skud i staden. men mesteren han haffde skicket kloghe mæn ther tijl som then ijldh kwnde slycke at the finghe ther inghen skade aff