af Anonym (1510)   Udgiver: Boeck, S.S. (2015)   Tekst og udgave
forrige næste

Then strijd alsomgrimmeste | waret vthi ij tijmer at the cristen ware trætthe oc mijstrøstigh tha togh mesteren thet hellighe korses bannere i sijn handh oc eth stoor stucke offuen i aff then gallig Jhesus hengde paa Saa trad han foor i spissen tha fulde the cristen mannelig effter Ther the tyrcher sa thet hellig kors tægen tha wort the forfereth oc gawe flucht tijl baghe som for een brenden baal saa saare oc saa hasteligh at the forderweth hwer annen innenburdis oc trædde hwer andære vndher fødder The cristen fulde them man neligh effther vdh paa marken oc sloghen them tijl stranden tijl theris skib Jnden then strijd wort slaghen halfierde twsijnd. Mesteren wort sielff saar oc manghe aff the guts riddere styrthe ned mellom the sterke wæbnet hender. Trolicht ær thet at the ære i martires skare Tha droff mesteren meth the cristhen i gien i stadhen oc skicketh them læghdom som saaredh war oc loweth oc benedijet then som gaff them seijer aff hijmmelijn at the helligh cristhen menniske sculle eij besmittes aff machamet then | affgud hans fulheedh. oc loodh han settæ færske wæbner paa mwren oc torneth ath wærie Manghe aff the tyrcher som greben ware kwngiordhe thet obenbare for the cristhen at theth sijnne the strijde tijl sancti nicolaitorn tha saa the at ther reedh paa tornet ij alsomsterkest wæbner som slo och skødh meth pijl Och saa the een frwe alsom feijerste kledh gaa offuen paa tornet och robthe paa cristhen at the sculle sla trøsteligh paa the tyrcher oc wtaligh wæbnet skare saa the paa tornet oc omkring paa iorden alle klæd i hwidhe klæder som strijdde modh the tyrker Oc saa the paa stadsens mwr manghe vtalig skare alle hwid kledh oc een alsomfeijersthe frwe gik for them oc skywldhe them meth sijne klæder at tyrcheren sculle icke faa skodh paa them Een tyrche aff ebreen saa eth gwlkors alsvmkosteligt pryd staa paa mwren som hwn war sønder skodh ther før togh han wedh then helligh cristhen troo Then sijnne strijden war standhen tha lodh mæsteren sancke til hobe alle the tyrcher ther slagen | war i atskiliigh strijd tha ware the fundheth hoos ix twsijndh for vdhen vtaligh ther vthen war Them lod han alle samen brænde indhen een baal at the tyrcher sculle icke føøre them hiem meth them oc begræde them Oc hade the tyrcher føørd meth them vtalighe hwasse pælæ och reeb ath pijne the cristhen meth hadde the wndhet rodijs tha wille the had ført hiem meth them alle cristen indhen x aar oc komme them tijl at forswerij theris gudh Alle cristhen offuer xx aar wilde the hade stunghen paa the pælæ och bwnde them meth reeben oc saa pijnt them tijl døde oc skiffthe theris boohaff oc giord them rijghe ther meth Men thet store hoff wort them omwend tijl sorrigh oc bedrøwels