Udgave- og tekstforhold

De bevarede breve til og fra Herman Bang befinder sig for langt størstedelens vedkommende på Det Kongelige Bibliotek i København. Breve fra Bang ejes desuden i varierende antal af flere offentligt tilgængelige samlinger i udlandet og i Danmark – fx Rigsarkivet i København. Endelig er et ukendt antal breve spredt i privateje; af og til hænder det, at privatejede breve fra Herman Bang udbydes til salg på bogauktion eller i antikvarboghandel.

Generelt er bevarede breve til Herman Bang sjældenheder, da han antageligvis ikke selv har passet på dem efter modtagelsen; ifølge egne udsagn har han i en række enkelttilfælde brændt modtagne breve. Den relative fordeling er i denne udgaves udvalg: 19 modtagne breve og 1823 afsendte breve.

Manuskriptforhold

Nedenfor er redegjort for opholdssted for de originale breve, hvis ordlyd er publiceret (pr. 1.1.2023) i denne digitale udgave.

Bemærk at de originale breve ofte ligger uden datering under hver enkelt katalogsignatur og i en helt anden rækkefølge end i denne udgave. Det Kongelige Bibliotek har ikke skabt et »Herman Bang-brevarkiv«. Alle nyerhvervede breve uanset tidsalder og ophav indlemmes i Håndskriftsamlingen i den rækkefølge, de indgår, og med en katalogsignatur, der afspejler tidspunktet for brevenes indlemmelse (det såkaldte proveniens-princip).

Benævnelsen breve dækker også postkort, telegrammer mv.

Med mindre andet udtrykkeligt anføres, er Herman Bang afsender af brevene.

Det Kongelige Bibliotek, København
Håndskriftsamlingen

Katalogsignatur

Antal

Specifikation

NKS 2353, folio

383

til Valdemar Brummerstedt, Anna Ferslew, Christian Ferslew, Vilhelm Greibe, Inger Heise, Oluf Heise, Bertha Holst, Nini Holst, Emil Jonas, Paul Langhoff, Josef Melnik, Julius Schiøtt – samt ét brev fra Peter Nansen til Herman Bang (10.4.1902) og de sidste to sider af Bangs brev 6.3.1886

NKS 2751, folio

22

til Christian Houmark. Samt ét brev fra Karin Michaëlis til Herman Bang (1.12.1906)

NKS 2906, kvart

1

til Peder Jørgensen

NKS 3289, kvart

1

fra Peter Nansen til Herman Bang

NKS 3742, kvart

22

til Jacob Hegel, Julie Hegel

NKS 4043, kvart

471

til Peter Nansen. – Samt to breve til Betty Nansen og ét brev fra Gustav Esmann og Bang til Peter Nansen

NKS 4127, kvart

1

til Anna Feilberg

NKS 4264, kvart

24

til Christian Nielsen, Christian Houmark

NKS 4426, kvart

37

til Anna Feilberg, Carl Feilberg

NKS 4508, kvart

9

til Julius Schiøtt, Hansine Schiøtt

NKS 4685, kvart

81

til Christian Houmark. Samt fire breve fra Peter Nansen til Herman Bang

NKS 4858, kvart

14

til Christian Houmark

NKS 5002, kvart

3

til A.P. Holst

NKS 5011, kvart

20

til Anna Ferslew, Christian Ferslew, Anna Levin

NKS 5152, kvart

23

til Astrid Pålsson, Jens Peter von Scholten

NKS 5159, kvart

17

til Margarethe Jørgensen, Peder Jørgensen

NBD, 2.rk.

30

til Theodor Andersen (9 breve); til Vilhelm Greibe (16 breve); til A.C. Riemenschneider (to breve); til Immanuel Nansen (et brev); til Betty Nansen (et brev) – samt et brev fra Georg Brandes til Herman Bang

NBD, 3.rk.

2

til Christian Houmark

Acc. 2001/76

1

fra Josef Melnik til Herman Bang

Acc. 2009/148

122

til Kristian Dahl, Olga Dahl

Acc. 2011/94

154

til Aage Hirschsprung, J.L. Lybecker

Acc. 2013/98

1

til Johannes V. Jensen

Acc. 2021/21

2

til Vilhelm Herold

Tilg. 447

44

til Edvard Brandes

Tilg. 565

103

til Betty Nansen

Georg Brandes’ arkiv

9

til Georg Brandes

Gyldendals arkiv B2, Kopibog

10

fra Peter Nansen til Herman Bang

Gyldendals arkiv B4a og B4c

43

til Peter Nansen

Troensegaard I.1

4

til A.C. Riemenschneider (tre breve); til Bertha Holst (et brev)

Troensegaard I.2a

11

til Karin Michaëlis

Fotostateret brevsamling

1

til Peter Nansen

Signaturforkortelser over samlinger:

  • NKS: Ny Kongelig Samling
  • NBD: Nyere Brevveksling Danske, 2. række og 3. række
  • Acc.: Accession
  • Tilg.: Tilgængelig samling (identisk med den ældre signatur Utilg., dvs. Utilgængelig samling. I 1990’erne ophævede Håndskriftsamlingen mange af de ældre samlingers utilgængelighed)

Rigsarkivet, København
Private personarkiver

Katalogsignatur

Antal

Specifikation

Personarkiv 5866

87

til Dagmar Neergaard (i 1898 gift Lemming). Samt ét brev til Niels Neergaard (9.9.1888)

Personarkiv 6026, pk. 26

55

til Niels Neergaard. Samt 6 breve til Dagmar Neergaard

Privateje

I spredt privat eje (pr. 2022):

8 breve til henholdsvis Olga Dahl, Svend Gade, Vilhelm Greibe, Ida Hansen, Bertha Holst, Niels Neergaard, Elith Reumert, Julius Schiøtt – samt to fragmenter, der kompletterer de to breve 23.2.1887 og 13.11.1904.

Tekstgrundlag og tekstrettelser

Ved etablering af teksten har det originale brev været forlæg. Hvor dette ikke kendes, er ordlyden gengivet efter fotokopi, afskrift eller tryk, i hvert enkelt tilfælde oplyst under de indledende bemærkninger til brevet.

Brevskrivers stavemåde og tegnsætning respekteres. Det gælder også for alle sekretærskrevne breve (et par heraf følger norsk retskrivning) samt alle telegrammer (oftest håndskrevne af telegrafvæsenets personale). Dog gengives ö som ø, undtagen i svenske og tyske ord og navne.

Hvis brevskriver har foretaget en rettelse, en tilføjelse eller begået en skrivefejl, kommenteres dette i en note til det pågældende sted. Tilsvarende gælder for ulæselige ord, teksttab på grund af papirskade mv.

Brevteksterne bringes i kronologisk rækkefølge. De ordnes ved hjælp af år, dag, måned, fx 1895, 9. februar. Udaterede og fejldaterede (dvs. af Bang selv fejldaterede) breve er anbragt under den sandsynlige datering, sat i en skarp parentes [xxx], og argumentation herfor gives under rubrikken Bemærkninger. Tilsvarende gælder for breve uden afsendelsessted, at det sandsynlige afsendelsessted ofte bliver anført i en skarp parentes.

Angivelse af et brevs sideantal omfatter kun de beskrevne sider, ikke eventuelle blanke sider. De originale breves papirformat kan variere, men angives ikke. Blækfarve og eventuelt vandmærke i papiret angives ikke.

Den grafiske opsætning af brevteksterne er standardiseret, således at både den indledende angivelse af afsendelsessted og dato samt den afsluttende underskrift er højrestillet, og at »Kære NN« altid efterfølges af et linjeskift, – uanset hvordan det enkelte originalbrev måtte være opstillet.

Linjeskift og sideskift i originalbrevet markeres ikke.

Understregede ord gengives i kursiv. Hvis ord står med mere end én understregning, vil dette normalt være forklaret i en note til det pågældende sted.

Breve på fremmedsprog gengives på originalsproget og oversættes tillige til dansk.

Oplysninger til støtte for læserens forståelse af det enkelte brevs ordlyd leveres i form af noter, herunder som regel også de steder, hvor udgiveren har måttet opgive at finde data (angivet som »Uoplyst«, »Ikke identificeret« eller lignende). De fleste personnavne i brevene er klikbare, inklusiv navnet på hvert brevs modtager, og oplyser korte biografiske data. Alternativt er en persons data oplyst i form af en note ved navnet.

Postale benævnelser og forældede postale udtryk (fx korsbånd, helsag, telegram), som uden nærmere forklaring anvendes i det enkelte brevs indledende bemærkninger eller i noter, er alfabetisk oplistet med en tilhørende ordforklaring under Postale fagudtryk

En del af de breve, der fra Bangs hånd er uden datering, har med fremmed håndskrift fået påført en blyantsdato, tit skrevet i en skarp parentes. Disse påførsler, der skyldes personalet på Det Kongelige Bibliotek, er sandsynligvis afskrift efter poststemplet på det pågældende brevs originale kuvert, som derefter er blevet kasseret i henhold til dengang gældende arbejdsgang ved indordning af en ny brevsamling i Det Kongelige Biblioteks Håndskriftsamling (denne fremgangsmåde synes at have været den overvejende praksis frem til 2000-tallets begyndelse). Da pålideligheden af sådanne blyantsdateringer principielt ikke kan kontrolleres – og da personalet i enkelte tilfælde kan tænkes at have fejllæst et poststempel – forholder udgiveren sig frit til sådanne sekundært påførte blyantsdateringer, men refererer dem i alle tilfælde i de indledende bemærkninger til hvert af disse breve.

Va. efterfulgt af et romertal: Således anføres ved hvert af de 71 breve i bogen Herman Bangs Vandreaar fortalt i Breve til Peter Nansen (København, Henrik Koppels Forlag, 1918), at den pågældende brevtekst er trykt i denne bog under det pågældende nummer i romertal. Dette tryks eventuelle afvigelser og udeladelser i forhold til ordlyden i det originale brev angives ikke.

Hvorvidt andre af udgavens brevtekster helt eller delvis findes gengivet i den trykte sekundærlitteratur om Herman Bang anføres ikke.