Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Pinedag.

Kære Peter. Tak for dit idylliske Brev.

Jeg tror ikke, jeg vender tilbage til "National". Hr. F. har svaret, at jeg gerne maatte skrive i Bladet for Liniebetaling, men om min Gage ɔ: de 300 kunde ei være Tale! Hvis jeg havde nye Ideer, kunde jeg udføre dem og faa Betaling, men jeg maatte først vise min Brugbarhed for Bladet. Hr. B. tilføiede til dette: at han NB ganske vist havde svaret Hr. F., at det vilde blive meget vanskeligt at skaffe mig Arbeide. Nansen havde med saa stor Dygtighed taget Têten, at jeg paa de fleste Punkter var langt distanceret.

Jeg vil forskaane dig for at sætte Udraabstegn til dette. Det smagfuldeste ved Tingene synes mig disse Folks evindelig gentagne Forsøg paa at knuse mig gennem dig. De kender saa lidt til mig, at jeg antager, de ansér denne Stikken dig ud som særlig irriterende for mine Nerver.

Jeg meddelte da B., at jeg ansaa mine Underhandlinger med N.T for afsluttede, og at jeg vilde gaa til et andet Blad. Efter den Dosis erklærede han, at dette væsenlig ændrede Sagen, og at han paa ny maatte tale med Hr. F. Hvis Hr. F. nu giver efter, er han en Idiot. Selv ønsker jeg at komme bort fra Bladet: jeg vil kun arbeide der omgjærdet af en dræbende, passiv Modstand. Paa Torsdag Aften er den yderste Frist.

Jeg er meget angreben. Dette er snart mer end nogen kan bære.

Jeg sender dig en Afskrift af et Brev, jeg for Tydeligheds Skyld sendte Bierring efter vor Samtale. Jeg antager, du vil give mig Ret i hvad Brevet siger. Saaledes tirret som nu pleier jeg at handle klart og fornuftigt.

Hilsener fra alle

Din Herman.