Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Wien.

Kære Kammerraad.

Hirsch's Tone synes mig mer og mer paafaldende. Hvad er skét ved »Familienblatt«?

Men dette vil jeg sige Dem:

Hr. Schorers Beregning af de modtagne Manuskripters Værdi er meget for lav. De vil faa langt mer end 800 Mark (»ein Kunstreiter« alene er ‒ jeg har sét et Aftryk ‒ 16 Spalter)! Altsaa behøver vi for Pengenes Skyld ikke at tigge disse Folk.

Saasnart jeg er færdig med den fjerde Fortælling til min Bog, vil jeg skrive fire Skitser af første Sort, som De da maa faa anbragt i:

»Fels zum Meer«.

»Leipziger Ill: Z.«

»Übers Land und Meer«

»Bazar«.

Men det vigtigste er: at udkomne Bøger giver mig Anséelse. Derfor ‒ il med »Fædra«. Siden følger jo et Bind Noveller. Bed foreløbig ikke Hr. Hirsch om at optage noget.

»Elna« kommer.

Send »Lille Mouche« til Herold. Han tager den

Brev til »Montagsblatt« kommer i denne Uge.

For Pengene takker jeg ‒ jeg har takket én Gang, kære Raad.

Gør Dem Umage for at skaffe nye Kilder. Naar min Bog er helt færdig, skal jeg gøre mig Umage for at skrive tre fire gode smaa Ting.

Deres Ven

Herman.

Og tag saa fat paa »Grevinde Urne«.