Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Torsdag.

Tak, kære Kammerraad, for Deres saa venlige Brev.

Først Sagen med »Elna«: Den har ikke været trykt, og jeg har ikke modtaget Honorar. Jeg hæver principmæssig, kære gamle Raad, aldrig Honorarer mere. Jeg vil ikke tillade, at nogensomhelst Grund til en Misstemning mellem os indsniger sig ‒ der er nok dem, som ønsker det.

Jeg vil nu skrive til Franzós, hvad det bliver til. Honoraret vil i hvert Fald blive tilstillet Dem.

Naar jeg trænger, skriver jeg til Dem, om De har lidt. Med Redaktioner og Forlæggere vil jeg i Pengesager intet have at gøre.

Det var vor Aftale. De bad mig mindes den den Gang i et alvorligt Brev. Og jeg har mindedes den og holdt den.

‒ ‒ ‒ Tak for Deres Anvisninger. Men, kære Kammerraad, vil De ikke være saa elskværdig at skrive et Kort eller nogle Linier i et Brev til disse Mennesker, som jeg saa atter kan bringe. Det er meget bedre.

Vi bør her træde i Forbindelse med de ledende. Det er paa det Sted, hvor man er, man kan udrette mest ‒ selv om det er Prag. Skriv altsaa til Klaar og til »Studentermanden« og send mig Brevene. Mon ikke Herold har Bekendte her?

Jeg afsendte den siste Dag fra Wien et Ark af »H.H.« Forhaabenlig maa jeg nu faa den lille Rest snarest. At det er muligt at forkaste »Lille Mouche« ‒ forstaar jeg ikke.

Vi har jo endnu paa Stabel: »Sné« og »Steindl og Søn«. Brevene (om det østrigske Aristokrati) til »Montagsblatt« skal nu blive Alvor.

At sé Dem her, kære Kammerraad, vilde berede mig en stor Glæde. Bedst var det da, De kom i Sept. naar Folk her er inde fra Landet og jeg i Orden.

At faa en Bolig her synes græsselig vanskeligt. Bo saa slet som i Wien kan jeg ikke. Jeg kunde jo der ikke sé et Menneske indenfor mine Døre, og ogsaa det skader En ‒ at bo saa »armselig« som i Hernals, hvor jeg maatte gaa gennem et Køkken og om Natten blev ædt af Væggetøi.

Jeg maa vistnok til den første blive her i Hotellet (»zum blauen Stern«) send kun Brev hid. For Pengene, som kommer, takker jeg paa Forhaand.

Hils, kære Kammerraad, Deres Kone fra

Deres Ven

H. de B.

Send altsaa Anbefalingerne og de tredive Mark her til Hotellet.