Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag.

Kære Peter.

Hermed Valdemar .

Det synes nu sikkert, at han bliver Fyrste.

Jeg spørger derfor, om i saa Fald "Politiken", der først har foreslaaet Europa denne Fyrste, ønsker en Korrespondent i Sofia i Anledning af Regeringstiltrædelse o:s:v: Jeg vil paatage mig Reisen, der i hvert Fald er halvveis tilbagelagt fra København at regne. Men jeg gør opmærksom paa, at Spøgen, som var god, ogsaa vilde blive dyr. Jeg fordrer nu, hvor jeg er klogere, alle mine Udgifter betalt – almindeligt beregnede Reiseudgifter, som jeg vedlægger med Hovedregninger – samt allerhøieste Honorar for hver Linie jeg skriver.

Du vil forstaa, at Reisen ikke har megen Charme for mig. Du véd, at jeg af min Indtægt ved Turen dog intet faar tilovers. Jeg gør Spørgsmaalet, fordi det efter min Mening er Pligt, naar man som Journalist er i et Blads Brød, da at stille hos Kommandanten – beredt til mulig Tjeneste – naar en Tromme røres.

Privat er jeg saare træt og saare, saare mismodig.

Herman.