Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Prag. Tirsdag 22.2.87.

Kære Langhoff.

Midt under min Gennemarbejdelse af »Stuks« første Kapitel, hvor Schou først havde erklæret, at han fandt nu ingen Portrætter, ingen Bredde og ingen Obscønitet ‒ underretter mig Schiøtt om, at den gode Mand (Andreas) nu retter min Stil som en Adjunkt en Stil i anden Klasse. Schiøtt skriver mig, at han finder denne Stilretten umulig. Schou vil gøre mig »flydende og læselig« og udvidsker saa Livet.

Jeg har nu energisk skrevet Schou, at jeg ikke tillader disse Rettelser. Schiøtt formener, at det burde ‒ for Arbejdets Skyld ‒føre til et Brud. Maaske ser De ham derfor en af de første Dage med ‒ det første Kapitel.

Han vil udvikle Dem alt. Forholdet til Schou, Bogens Plan o:s:v: Ikke, fordi De maaske, kære L:, nu vilde blive Forlæggeren, siger jeg Dem, at Værket vil blive af større Dybde end jeg selv havde haabet. At de første Sider er anstrengt skrevet, ved Gud ‒ men hver Dag bringer Modenhed og Dybde til den store Plan: »Byens« Verdensby-Drøm, fremstillet som vor afmægtige Generations Udslag af de »Storheds« Tanker, som synes aldrig at ville dø paa vor Klat Jord.

Naar De har læst første Kapitel, vil De forstaa denne Slutning:

Da Berg havde fulgt Sundt ned, stansede han et Nu ved Gangvinduet og saa' tankeløs ned i Gaarden. Der var kommet en Zigeuneragtig Spillemand ind med tre Abekatte, som han var ifærd med at anbringe paa Laaget af en Lirekasse...

Berg blev staaende og saá paa de grimme menneskelignende Dyr i deres Slags Lakajlivré, der begyndte at danse og hoppe oppe paa Lirekassen, mens Manden drejede ‒ »Kyssenes Sang«. Og længe efter at Aberne var borte, stod han endnu der ved Vinduet. ~ Ende.

Voilà ‒ ce livre de notre belle jeunesse!

Schiøtt vil afhandle alt.

Jeg vil kun sige ét. Jeg afsender hver Lørdag (Schiøtt vil bevidne, hvor regelmæssigt) Ugens Manuskript. Til Gengæld beder jeg, at den beskedne Sum (som jeg da, hvad Schiøtt ogsaa vil bevidne, da betragter som Norm) af 35 Kr. maa afsendes til mig ugenlig og bestemt hver Mandag. Jeg skriver c: 1½ Ark om Ugen. Sender jeg 2 trykte Ark, stiger min Ugesum til 50 Kroner. Dette er min eneste Honorarbetingelse. Ellers afgør Schiøtt Størrelse o:s:v: Jeg lever nu af lidt ‒ men for at mit Arbejde skal gaa, maa det være bestemt og falde bestemt.

Deres hengivne

Herman B.

Skriv tydeligt: Weinberge. Prag. Jungmannsstrasse 403