Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Svar.

23 Sept. 91

Kære Bang!

Situat. er følgende: Vi havde, som Du véd, vedtaget at opføre "Ens. M." ved 1ste Forest., og endel forbered. Arb. i saa Hens. blev straks gjort. Et lille St. af Gustav Wied antog vi ifjor, men, da "E.M." er et meg. langt St., mente vi ik., der kunde være Tale om at føre det frem ved 1ste Forest.

Saa kom imidl. Dit St. Jeg og BehrensJoh. Knudsen var jo bortrejst – var straks paa det Rene med, at Det fr. Th. selvf. stillede sig til Din Disp. – altsaa at Du paa de af Dig satte Vilkaar fik Dit St. antaget, selv spillede deri og selv satte det i Scene. Vi mente ogs., at vi af H. t. den særl. Interesse ved et St. af Dig, spillet af Dig selv, burde fravige Bestemm. om ikke at have noget For- eller Efterst. til "E.M."

Men ved et Th. som "Det fri" er der jo mange Hens. at tage. For det første erklærede Lehmann, at han, da han i Okt var ganske opt. af "Sportsmænd ", først i Nov. for Alv. kunde hellige Det fr. Th. sin Opmærks.

Desu. bad han – liges. et Par Skuespil., der har Hovedrol. i "E.M." – saa [...ulæseligt...], at vi ikke, som ifjor, da vi gav Esmanns St. foruden "Th. Raq.", maatte overfylde Progr., hvilk. han mente var til Skade baade for Hoved- og Bist. "E.M." vil mindst spille 3 3/4 T., alts. med Dit lille St. til, vilde Forest. vare til henad Midnat.

Naa, dette er naturl. en Biting. Hvis Du lagde Vægt paa at faa Dit St. frem ved 1ste Forest., kunde det jo endda arrangeres.

Men det værste er, at vi ikke kan faa vor 1ste Forest. saa betids, at det kan passe Dig, hvis Du vil rejse i Slutn. af Okt.

I Virkel. tør jeg – efter Erfar. fra ifjor – ikke garantere Forest. til før "engang i Nov.", – alts. jeg tør end ikke love Dig sikkert, at den bliver f.Ex. midt i Maaneden.

Da jeg derf. igen talte med Federspiel, sagde jeg, at jeg havde tænkt Sagen ordnet saaledes, at Du først medvirkede ved 2den Forest., der sagtens falder i Februar og ved hvilken vi paatænker at give "En Pariserinde ", der er en forholdsv. kort 1 Akter.

Kan det ikke gaa?

Jeg gentager, at vi vil gøre vort Bedste for at imødekomme Dine Ønsker, men Du vil indse, at hvis Du rejser i Okt, og hvis vi (hvad der forøvrigt er afgjort) først kan faa 1ste Forest...gen i Nov. – saa staar vi overfor et Dilemma, det, Hr. Em. Goldstein kalder Bryderier.

Dette er ing. "off." Direktionsskrivelse, men en privat Redegør.

Ser Du nogen Muligh. for at klare Dilemmaet?

Kan eller vil Du ikke vente til 2den Forest.?

Din hengivne

Peter Nansen.