Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Frederiksborggade 31.I Lørdag.

Kære Dr. Brandes.

Undskyld, at jeg tramper ind til Dem i selve Fængslet men at vente fjorten Dage vilde være mig vanskeligt ‒ ogsaa paa Grund af min Helbredstilstand, der gør Uvished uheldig.

Efter at det endelig er lykkedes at drive mig ud af min Stilling ved »Folketeatret«, maa jeg jo ‒ saalænge jeg nogenlunde kan ‒ atter vende tilbage til mit Blækhus og jeg ønskede da ganske oprigtigt at stille »Politiken« et Spørgsmaal.

Jeg har en instinktmæssig Fornemmelse af, at »Politiken« for Øjeblikket ikke kerer sig synderligt om at modtage Artikler fra mig og det kan jeg saa inderlig vel forstaa: ti hvis jeg skriver i »Politiken«, vil vel alle de Pøbelagtigheder, for hvilke jeg i den sidste Tid har været Genstand i »Pressen« kun alt for let blive fortsat.

Jeg vil imidlertid ikke henvende mig til noget andet Blad, førend jeg har faaet et oprigtigt Svar paa mit oprigtige Spørgsmaal.

Det er sikkert. Svaret vil i hvert Fald være mig fuldt forstaaeligt.

Idet jeg haaber, at Fængselsopholdet ikke maa falde Dem altfor svært, er jeg

Deres hengivne

Herman Bang.