Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Aalborg d.] 1-X-1901.

Kære Hr. Heise.

Tilgiv at jeg dikterer dette Brev, men medfølgende Korrektur har medtaget mig en Del. Ja, her er altsaa Korrekturen og i Morgen giver jeg mig til at skrive igen ‒ idet jeg hver Aften afsender det skrevne af tredje og sidste Del, hvorlidt eller hvor meget jeg saa hver Dag faar skrevet. Men jeg udsætter mig kun for denne sidste og yderste Anstrængelse paa én Betingelse, den: at Forlaget i denne ene Maaned lader mig opretholde mit Livs Ramme, det vil sige hver Uge afsender til mig indtil 1. November 250 Kr.

Det gør mig mere ondt end Forlaget tror at maatte stille denne Fordring, som er en Afvigelse fra vor Aftale. Men mit sidste Sygdomsanfald var af en saadan Natur, at jeg ikke tør foretage Forandringer i mit Liv, før »det graa Hus« er færdigt og jeg véd, at jeg under pinagtige Forhold ikke vil kunne fuldende Bogen. Jeg stiller min Fordring saa højt, fordi jeg er overbevist om, at et nyt Tilbagefald vil følge efter Fuldendelsen af Bogen og jeg vil da ikke atter ligge hjælpeløs hen. Hvis Forlaget ikke kan gaa ind paa min Fordring, er der intet andet at gøre end at jeg gaar paa Oplæsningsrejse og for anden Gang paa egen Haand sammentjener de Penge, der er nødvendige til Bogens Fuldendelse. Min Læge vil vistnok i et særligt Brev meddele, hvorvidt en saadan Rejse vilde være forsvarlig. Under alle Omstændigheder vilde Udgivelsen af »det graa Hus« forhales nogle Maaneder. Jeg kan imidlertid ikke tro, at Forlaget ikke skulde komme mig i Møde. 2det Oplag af »det hvide Hus« og det uundgaaelige 2det Oplag af »Ludvigsbakke« er en saa betydelig Forringelse af mine Forskud, at den saa godt som udelukker en Vægring. I hvert Fald, kære Hr. Heise, beder jeg Dem handle hurtigt; De kan være forvisset om, at det er mig tilstrækkelig pinligt at stille en Fordring, som De, der kender Forlagets Regnskaber med mig, bedst af alle véd, er saa enestaaende i Regnskabet, men Hensynet til denne Bog gaar mig over alt. Jeg beder Dem lade Forlaget se dette Brev og beder endnu en Gang om telegrafisk Svar, da mine Kræfter ikke tillader nogen pinagtig og lang Venten.

Med de hjærteligste Hilsener til Deres Frue og Tak til Dem for al Møie er jeg

Deres hengivne

Herman Bang.

Den medfølgende Korrektur bedes Forlagets Chefer nu at gennemlæse. De vil da forstaa om hvilken Bog det her efter to Aars Arbejde drejer sig.