Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Aalborg. 2-X-1901

Kære Nansen.

Jeg dikterer min Læge, Dr. Torrild dette Brev fordi jeg er for syg til at skrive selv.

Det kendes maaske paa anden Haand Striden mellem det Schubotheske Forlag og mig. Det var en Uafhængighedskamp, som jeg allerede havde vunden og som jeg nu staar i Begreb med uigenkaldelig at tabe, fordi jeg under mit Ophold her, hvor jeg skulde fuldende "det graa Hus", blev meget syg, og har været det i snart fem Uger. Nu havde jeg lige genoptaget Arbejdet, som kan føres til Ende paa fjorten Dage. Da min Tilstand imidlertid er betænkelig og jeg ikke kan læse op, maatte jeg bede Forlaget, som vilde afskrive hele Honoraret paa min Konto om Penge for en Maaned. Dette Forlangende har Forlaget afvist. Jeg er overfor denne Afvisning tvungen til at søge andet Steds. En Samtale med Hr. Overretssagfører Heise, Nørregade, Folketheatrets Gaard, vil sætte dig ind i hele Sagen, alle Opgør med Forlaget, hele mit Regnskab med Forlaget er i Heises Hænder og staar til din og Hr. Hegels Tjeneste. Dokumenterne vil vise dig, at jeg ikke staar i noget juridisk Forhold til Forlaget, om nogen moralsk Forpligtelse kan der endnu mindre være Tale.

Mit Spørgsmaal er nu dette, om du, efter at have sat dig ind i Sagen, uopholdelig vil forelægge den for Hr. Hegel. Naar jeg bliver rask nok til at beskæftige mig med Forretninger vil sagtens hele Sagen med en definitiv Overgang til Hegel kunne ordnes, men hvad jeg foreløbig beder om er, at Hr. Hegel mod at jeg forpligter mig til at udgive min Roman "Fest" paa hans Forlag i fire paa hinanden følgende Uger tilstaar mig 250 Kr.; saa at jeg kan have Ro til endelig at fuldende "Det graa Hus", på hvilken Bog (den er vel nok min bedste, da min Bedstefader er dens Hovedperson) jeg nu har arbejdet i to Aar. Naar jeg maa bede om saa mange Penge, er det fordi jeg regner med min Sygdom og ikke senere vil komme med nye Krav. Iøvrigt vil Regnskabet med Schubothe bedst vise Hr. Hegel og dig hvor lidet dyr en Forfatter jeg er et Forlag.

Men om ét beder jeg dig for gamle Dages Skyld og i Betragtning af min Sygdom, at du vil handle hurtigt og strax efter din Afgørelse telegrafere mig Svaret og de første Penge. Thi jeg er nu pint nok. Maaske vil min Læge tilføje nogle Ord.

Din

Herman.