Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Aalborg d.] 6-X-1901.

Kære Hr. Heise

Jeg takker Dem for Deres Brev, hvoraf jeg fremfor alt ser, at den standende Strid endnu ikke er afsluttet. Jeg gør imidlertid opmærksom paa, at jeg i mit Brev af 1. Oktober fastslog, at jeg betragtede Afsendelsen af 250 Kr. som en Gaaen ind paa mine Fordringer om i fire paa hinanden følgende Uger at modtage 250 Kr. om Ugen. Alligevel tvivler jeg naturligvis ikke om, kære Ven, at Kampen skal fortsættes. Jeg beder Dem kun meget bestemt anmode Forlaget om at afsende Beløbet for denne Uge paa Onsdag og saaledes ogsaa de to paafølgende Onsdage i denne Maaned. Man har sat mig Kniven paa Struben og min Handlemaade er i egenligste Forstand Selvforsvar.

Hvad angaar det Gyldendalske Forlag da er jeg Dem og Hr. Nansen oprigtigt taknemmelig. Naar jeg ikke modtog Gyldendals tidligere Forslag, var det fordi jeg følte mig menneskelig bunden til et Forlag, der havde fulgt mig i Dage endnu bitrere end i disse. Nu véd De bedst selv, at jeg ikke føler mig bunden mer og jeg ønsker af Hjærtet at gaa over paa det Gyldendalske Forlag. Kun skal vi, hvis det Schubotheske Forlag giver mig Midler til at leve i disse Uger, ikke forhaste os med Underhandlingerne. Korrekturerne har kun styrket min Overbevisning om »det graa Hus«' stolte Rejsning og vi staar os bedre ved at føre Underhandlingerne med Gyldendal til Ende i Dagene strax efter Bogens Udgivelse.

Vedlagt er Kvitteringen. Hvis Dr. Torrild kan holde mig oven Senge, haaber jeg at have afsluttet Manuskriptet Lørdag Aften ‒ alt dette forudsat, at Pengene indløber i rette Tid og ikke forvolder mig nye Ærgrelser.

De hjærteligste Hilsener fra

Deres Herman Bang.