Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

[Aalborg d.] 10-X-1901.

Kære Hr. Heise.

Jeg afsender hermed de sidste Sider af »det graa Hus«, som saaledes er færdigt. Jeg vedlægger en Kvittering for de modtagne 100 Kr. Som De ser, er Kvitteringen udstedt under Protest. Jeg opretholder paa det bestemteste denne Protest. Mit Brev af 1. Oktober fastslog, at Forlaget naar det afsendte Kr. 250 med det samme gik ind paa min Fordring om af mit Honorar for »det graa Hus« at tilstaa mig en Sum af 1000 Kr, at udbetale mig i 4 ugentlige Rater i Løbet af Oktober Maaned 1901 ‒ mod at jeg daglig til Dem afsendte hvad jeg havde faaet skrevet, lidt eller meget, af »det graa Hus«' sidste Afsnit. Jeg har opfyldt det hvortil jeg forpligtede mig indtil i Dag, hvor Manuskriptet foreligger fuldendt. Og jeg kan ikke indse rettere (og som Jurist vil De utvivlsomt give mig Ret) end at Forlaget ved at afsende Kr. 250 og netop denne Sum paa sin Side gik ind paa min Fordring og uden Reservation paatog sig en Forpligtelse, som Forlaget ikke kan unddrage sig.

Jeg har da utvivlsomt en juridisk Ret, som jeg til det yderste agter at opretholde. For »det hvide Hus«' andet Oplag er Forlaget mig i dette Øjeblik skyldig c. Kr. 800. For det nu fuldendte »graa Hus«' 1ste Oplag, stort 3000 Exemplarer, Omfang 15 Ark, er Forlaget mig i dette Øjeblik skyldig 2250 Kr. Af denne Sum ‒ i det hele Kr. 3000 ‒ er Kr. 2000 sikkerlig paa mine Forskud et tilstrækkeligt Afdrag og i hvert Fald er Forlaget, som af mig sagt, efter min Mening gaaet ind paa at udbetale mig denne Trediedel af det mig tilkommende Honorar. Jeg har, foruden min utvivlsomme juridiske Ret, yderligere to Grunde hvorfor jeg opretholder min Fordring uantastet:

1) Forlaget tilskriver Dem: »Forlaget vil betale fire ugentlige Portioner à 100 Kr ‒ hvoraf den første medfulgte ‒ for at sætte Hr. Bang i Stand til foreløbig at arbejde i Ro uden økonomisk Tryk af nogen Art; og vi tillade os derfor snarest at imødese yderligere Manuskript til »det graa Hus«.« Disse Ord indeholder fra Forlagets Side et Skøn over hvad jeg behøver eller ikke behøver, som jeg aldeles ikke kan anerkende hos det ærede Forlag. Det drejer sig om mig tilkommende Penge. Eller anderkender Forlaget ikke mine erhvervede Honorarer for mine retmæssige Penge? Ganske vist skulde man ikke tro det, naar man véd, at Forlaget er gaaet saa vidt, at det har opsagt mine egne Værelser, der betaltes med mine Penge ‒ har opsagt dem egenmægtigt og uden med ét Ord at underrette mig om denne besynderlige Forholdsregel, der midt under min haarde Sygdom vilde berøve mig Tag over Hovedet fra d. 1. December. Forholdsreglen tydede ikke paa nogen overdreven Omsorg hos det ærede Forlag for mit økonomiske Tryk eller ikke-Tryk. Det drejer sig imidlertid her ikke om nogen Art af Omsorg men om det ærede Forlags Forpligtelse, paa hvilken Forlaget er gaaet ind.

2) Jeg finder ingen Grund til at fritage Forlaget for denne Forpligtelse, fordi Forlaget i de tre sidste Aar har haft en overordenlig Indtægt af mine Bøger. Fra Efteraaret 1898 er udkommen

1) »Ved Vejen«, 2den Udg. 3000 Exemplarer Pris Kr. 3,00. Mit Honorar Kr. 500. Af denne Bog var if. Forlagets Opgørelse indtil 16/8 1901 solgt c. 2500 Exemplarer, hvilket udgør ‒ Kr. 7,500

2) »Det hvide Hus«. 2000 Exemplarer. Pris Kr. 3,00. Mit Honorar (der ligesom alle mine Honorarer var 25 Kr. billigere pr. Ark end Oplagets Størrelse sædvanlig berettiger til; en Nedsættelse i Prisen for mit Arbeide, som jeg Aar efter Aar har ønsket, saalænge det ikke var bevisligt, at Forlaget intet tabte paa mine Bøger) c. Kr. 780. If. Firmaets Opgivelse af 16/8 1901 fandtes saavidt jeg erindrer af dette Oplag til Rest c. 100 Exemplarer. 1900 Exemplarer solgte betyder saaledes Kr. 5,700.

3) »Tine«. 2den Udg. 3000 Exemplarer. Pris Kr. 3,00. Mit Honorar Kr. 500, som kun efter min Protest af Forlaget forhøjedes til Kr. 800, en Honoraransættelse, som jeg iøvrigt indtil Dato aldrig har anerkendt. Af Firmaets Opgørelse af 16/8 1901 solgt c. 800 Exemplarer, hvilket betyder Kr. 2,400.

4) »Udvalgte Fortællinger«. 3000 Exemplarer. Pris Kr. 4,75. Mit Honorar Kr. 2000. Efter Firmaets Opgørelse af 16/8 1901 var (saavidt jeg mindes, thi som De vil vide kære Hr. Heise beror Opgørelserne hos Dem og jeg maa stole paa min Hukommelse) til Rest c. 1300 Exemplarer, d.v.s. 1700 Exemplarer solgte, hvilket betyder c. 8000 Kr.

Hvilke Summer tilsammenlagte giver c. 23,000 Kr.

Naar dertil kommer Salget af alle mine øvrige Bøger inkl. »Ludvigsbakke«, hvis daglige Salg Forlaget ganske vist har standset efter Evne ved allerede forlængst at indkalde den saaledes, at den af Boghandlerne kun kan erhverves i fast Regning ‒ tør jeg vel tro, at Forlaget i disse tre Aar har omsat for omtrentlig 25000 Kr.

Under denne Sagernes Stilling finder jeg ingen Grund til at befri Forlaget for dets stiltiende Forpligtelse til af mit Honorar for »det graa Hus« at udbetale mig kontant Kr. 1000 i den nu løbende Oktober Maaned. Og hvis Forlaget nu, hvor Værket er sluttet, viser sig med et nyt Kneb at ville berøve mig Kr. 350 af disse samme 1000 Kr. ‒ da meddeler jeg herved Forlaget, at Manuskriptets Slutning, der endnu ikke er afleveret, forbliver beroende hos Dem indtil Foraaret 1902. Jeg underretter da strax Bladene om, at »det graa Hus« er afsluttet fra min Haand, men at Bogen først vil udkomme til Foraaret. Hvis man da skulde forespørge Forlaget, hvad Grunden er til denne Udsættelse, da staar det Forlaget frit at udtale sig om Grunden.

Jeg forbeholder mig kun paa min Side, paa Grundlaget af de Opgørelser, som befinder sig i Deres Hænder, kære Hr. Heise, at lægge mit hele Forhold til Forlaget klart paa Offenlighedens Bord. Forlagets Fremfærd imod mig tør, hvis Forlaget virkelig i sidste Øjeblik unddrager sig en indgaaet Forpligtelse, ikke længere fortsættes og som min juridiske Raadgiver vil De sikkerlig give mig Ret i, at denne paa ethvert Punkt fra Forlagets Side mer end smaalige Krig tilsidst har udtrættet min alleryderste Taalmodighed.

Jeg beder Dem, kære Hr. Heise, som en sidste Tjeneste i denne Sag, uopholdelig og personlig at overbringe Forlaget dette Brev og jeg forventer mig dernæst strax og telegrafisk tilsendt de Kr. 150, som er til Rest af den mig for denne Uge berammede Sum.

Idet jeg paany takker Dem for alt det Besvær, jeg volder Dem, meget mod min Vilje, forbliver jeg

Deres altid hengivne

Herman Bang.