Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gl. Kongevej 25 B.

Søndag.

Kære Hr. Heise.

Jeg har nu gennemlæst det af det ærede Schubotheske Forlag udarbejdede Dokument, der synes mig ligesaa sindrigt udarbejdet, som alt hvad jeg har set fra det meget ærede Forlags Side.

Jeg har, fordi jeg ikke agter at forfølge en Sag, der af min Modpart ‒ jeg mener det meget ærede Forlag ‒ føres med saa megen Kunstfærdighed, ikke meget at sige.

Jeg føler mig kun foranlediget til at dvæle ved et Par Punkter:

1) Det fremgaar tydeligt, at de Tab jeg har foranlediget det ærede Forlag, udelukkende har rammet Firmaets tidligere Chefer. 2) Hvad det ærede Forlag nu beklager er, at »Tines« andet Oplag (Firmaet gør paany opmærksom paa at første Oplag ikke var udsolgt; efter det ærede Forlags egen Opgørelse fandtes den 16 Aug. d.A. 40 Ekspl. af første Oplag, sandsynligvis ret skamferede Eksemplarer) kun er solgt i ringere Grad. Men hvorledes kan Forlaget tro, at Publikum den første Dag vil styrte sig over en Bog, som man (paa Grund af Forlagets Prisnedsættelser til hvilke jeg aldrig har givet mit Minde, simpelthen fordi jeg aldrig er bleven spurgt) en Maaned før kunne købe til billigere Pris.

3) Hvad »Ludvigsbakke« angaar har den, hvis det ærede Forlag er dygtigt administreret, sikkert forlængst givet Overskud, thi jeg har Hr Hirschsprungs eget Ord for at den allerede i Foraaret 97 havde dækket sig og nu er der sikkert i det ærede Forlags Skabe ikke 80 sælgelige Eksplrer at opdrive. Da mit Honorar ved Godhed fra min Side var sat betydeligt lavere end hævdvundet Forlags-Honorar, maa Gevinsten have været betydelig. 4) Om andet Oplag af »Det hvide Hus«

">N skriver det meget ærede Forlag, at det vistnok først vil dække sig »ad Aare«. Hvad »Det graa Hus« angaar synes det mig at være meget forhastet allerede midt i December at udtale nogensomhelst Mening, der tilmed i dette Tilfælde turde være mere end tvivlsom.

Dette er alt, hvad jeg foreløbig har at sige. Jeg hverken kan eller vil nogensinde personlig forhandle med det ærede Forlag.

Og jeg har kun et at tilføje, at det synes mig besynderligt, at det meget ærede Forlag ønsker at beholde en Forfatter, som har beredt det saa store Tab.

Hvis jeg var det meget ærede Forlag vilde jeg med Kyshaand gribe den Udvej, der har aabnet sig for det ærede Forlag til endelig at blive af med baade Herman Bang og hans Værker.

Idet jeg paany gentager, at jeg paa det bestemteste og saa længe jeg lever, vægrer mig ved at træde i nogen Art af Forbindelse med det Schubotheske Forlags Indehavere, beder jeg Dem, kære Hr Heise, at sørge for at den berømte Sætning: »Uanset Oplagets Størrelse« ændres og jeg tror mig forpligtet til i Begyndelsen af Januar gennem Dem at fordre en ny Opgørelse af Restoplagene af mine Værker ‒ for at jeg i det mindste kan overskue det Tab, som jeg i det sidste Aar paany har paaført det meget ærede Forlag. Jeg ved naturligvis meget vel, at jeg ved min bestemte Vægring mod nogensinde at forhandle med det Schubotheske Forlag, udsætter mig for at en Bog som f.Eks. »Ludvigsbakke« ganske forsvinder af Litteraturen, men jeg foretrækker selv dette for nogensinde personlig at forhandle med det Schubotheske Forlag.

Vil De, kære Hr. Heise, være saa elskværdig at tilstille det meget ærede Forlag dette Brev.

Deres med Tak hengivne

Herman Bang