Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Søndag.

Kære Fru Ferslew.

Tilgiv den ret ulæselige Skrift; men jeg er saa syg, at jeg ellers maa diktere altid og alting. Tilgiv ogsaa, at jeg skriver til Dem og ikke til Etatsraaden. Men jeg véd, at han er syg.

Men hvad der er sket mig er virkelig forfærdeligt. Nu, hvor jeg er gammel og altid syg, hvor Hjerteanfaldene bestandig tiltager, staar jeg, hvem man kalder »berømt« (aa, hvor uendelig lidt betyder dog Berømmelsen for et Hjerte, saa sørgmodigt som mit) endnu meget frygteligere stillet end, da jeg for snart tyve Aar siden forlod »Nationaltidende«.

Jeg har ingen Forlægger. Da »Det Schubothe Forlag« drev Udnyttelsen af mig for vidt, tog i Sommer min Sagfører Sagen i sin Haand. det viste sig, at jeg var blevet oprørende behandlet. Og Hegel tilbød sig strax som min Forlægger. Men Schubothe paaberaaber sig sin Kontrakt og tilføjede, at de for mine Bøger ikke vil udbetale mig en Hvid, før mit Forskud er betalt. Begyndelsen blev gjort med, at Forlaget beholdt hele Honoraret for »Det Graa Hus« (2.500). Jeg fik, skønt jeg er saa syg, ikke en Øre. Mit hele Forskud beløber sig gennem tyve Aar, til 6000 Kr: men alligevel, hvilken Tid at skulle skrive uden at faa en Skilling!

Og jeg har intet Blad. Efter at jeg havde faaet en Artikel (»Dollars« hed den) optaget i »Nationaltidende« har man fra »Politikens« Side behandlet mig saa raat, at jeg maa gaa fra første Januar.

Og mens jeg stadig skriver saa godt, jeg kan, er Smerterne i Lunger og Hjerte næsten uudholdelige.

Nu er det tilmed Jul, den Jul, jeg en Gang elskede saa højt. Og jeg kan ingen, slet ingen Juleglæde skabe, ikke for Nogen, ikke en Gang for de fattige, som altid plejer at komme til mig.

Det er derfor jeg kommer til Dem, til hvem jeg saa ofte kom, og beder Dem støtte mig, hjælpe mig lidt. Efter et Aar under uhørte Anstrængelser sidder jeg nu fattig og nedbrudt. Længe vil jeg ikke mere behøve nogen Hjælp: Under mine Hjerteanfald er nu min Krop helt stiv ‒ et af de sikre tegn paa Afslutningens Nærhed.

En inderlig Julehilsen til Dem og Etatsraad Ferslew

fra Deres hengivne

Herman Bang.

Gamle Kongevej 25.

København B.