Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

Gml. Kongevej 25, d 11/11. 02.

Kære Hr. Hegel.

Tilgiv, at jeg dikterer dette. Men lige hjemkommen fra en Rejse er jeg for træt til at skrive selv. I Parantes sagt, har jeg paa Turen gjort en kraftig Reklame for Salget af mine Bøger.

Efter Nansens Raad beder jeg Dem henvende Dem til de Herrer i Silkegade for at udbede Dem ‒ De, som nu varetager mine Rettigheder ‒ en Opgørelse over Restoplaget af mine Bøger, vel at mærke, Resten af sælgelige Exemplarer. Jeg troer ikke, at der af Romanen »Fædra« findes ét eneste sælgeligt Bind. Oplaget af »Ludvigsbakke« er ogsaa særlig interessant. Forlaget har jo, lige siden Aaret hvor Romanen udkom begravet Bogen og kun udleveret den i fast Regning. Til adskillige københavnske Boghandlere har man endogsaa svaret, at den ikke var til at faa, da et nyt Oplag forberedtes. Hr. Hirschsprung har i sine Samtaler med mig for Aar tilbage, vist sig yderlig nervøs, naar Talen faldt paa »Ludvigsbakke«. Ogsaa anden Udgave af »Ved Vejen« har man i de sidste Aar gjort alt for at sylte hen, fordi der af de 3000 Exemplarer vistnok kun er 300 tilbage. Forleden, da jeg hos August Bang vilde købe »Stuk« kom min Tjener tilbage og havde maattet betale 6 Kr for den. Jeg sendte Tjeneren tilbage og lod Hr. August Bang sige, at Bogen var nedsat til 2 Kr 50 Øre. Firmaet erklærede at den i Schubothes Factura var opført til 6 Kr. Men paa Telefonforespørgsel lod Hr. Hirschsprung svare, at »Stuk« ganske vist var nedsat. Det var en Forglemmelse. Man bliver i Sandhed aldrig træt af at undres over de Herrer.

Det er derfor min Bøn til Dem og Hr. Nansen, at De fra et Forlæggerstandpunkt gør de Herrer ret kraftigt opmærksomme paa, at deres Færd dog vistnok har sine Pletter. Stærke Ord har altid været mig meget imod. Men det synes mig, at Firmaet i lidt for høj en Grad har benyttet sig af visse Egenskaber ved min Karakter.

Hvad Forespørgelsen angaaende Dr Funch angaar, da ønsker jeg ikke, at Hr. Funchs Regning betales. Jeg har i Sommer sagt Hr. Funch at Regningen ikke maatte indsendes, før min Tilladelse var indhentet. Jeg vilde ikke, at den betaltes, før jeg havde indleveret tilstrækkeligt nyt Manuskript til Forlaget. Grunden til at den overhovedet udstedtes var den, at Schubothe betalte mine Læger.

Jeg tilføjer at det naturligvis var de eneste Regninger Firmaet betalte. Nu skal den i ethvert Fald ikke betales før 1 Januar, hvad jeg nu meddeler Hr. Funch ‒ hvis jeg da ikke, hvad jeg haaber selv kan sende ham Pengene efter mine københavnske Forelæsninger. Om nogle Dage skal jeg sende Hr. Nansen det første Manuskript til »Ravnene«.

Jeg forbliver Deres hengivne

Herman Bang.