Udgiver: Gert Posselt (2020)   Tekst og udgave
forrige næste

2den Januar 1903.

Kære Ven.

Et godt og lykkebringende Nytaar ønsker jeg Dig og Din Kone. Al min Tak for det Aar, som gik, og hvor maaske mest den Tryghedsfølelse, som Du har skabt, hjalp til saa nogenlunde at give mig mit Helbred tilbage.

Desværre maa jeg indlede Nytaar med at skabe Hegel og Dig Bekymringer. Thi, som Du vel ved, er jeg kommet lidt over en Maaned tilbage og nu har vi Nytaar, hvilket er en ilde Tid at staa uden Gage. Snedig har jeg fralokket Forlaget Januargage til Juleudgifter og nu beder jeg dog om Januargage en Gang til. Derimod skal Funck ingenlunde betales. Jeg drager nemlig af Sted den 4de Januar for selv at betale mine Læger.

Jeg beder nu, at Hr. Hegel, for at min Gæld til Forlaget kan nedsættes, rapt tager fat paa "Ludvigsbakke ". Jeg har mine Grunde til at tro, at Julesalget noget har mindsket Restoplaget. Og kraftige Opfordringer paa min forestaaende Turné, hvor Plakaterne sér saaledes ud, vil forhaabentlig ogsaa sælge ti Eksemplarer. Jeg har forlangt af Boghandlerne, at overalt Opmærksomheden særligt vendes mod "Ludvigsbakke", hvilken Bog jeg ingensinde vil ophøre at agitere for.

Først i Februar maa da den Skrækkens Time slaa, da jeg helt tager fat paa "Mikaël ". Saa er der ikke længere Tale om Bespisninger og Virtuositet. Her gælder det mere. Og jeg vil have den Bog skrevet. Engang er det vel Pligt at forsøge det yderste. Men jeg gruer en Smule for det Aar, hvor jeg skal underkaste mig disse Anstrængelser.

Af "Sommerglæder " har E.B. kun i alt 40 tilbage. Bogen hjemfalder jo af sig selv til Eders Forlag. Og dens Publikums Lykke gør det vel rimeligt, at den engang indlemmes i Rækken af mine Romaner. Hirschsprung havde sagt til Cantor: "Ja, nu lader vi jo alle Bangs Bøger roligt ligge". Det vil sige det samme, som at D.Herrer vil gøre alt for at lukke mine Bøger ude fra Markedet. Det bliver da en Pligt at tvinge dem Tomme for Tomme. Ja, nu er der ikke mere.

Den mer end tvivlsomme Gage bedes udbetalt Rasmussen .

Jeg kan forsikre om at Aaret dog ikke skal blive Begyndelsen lig. Uordentlig er jeg ikke længere.

Din

Herman.